Ändring av blankettlagen om utkomststöd

Lagförslag LF 10/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen om utkomststöd ändras. Genom förslaget tillses att Kommunernas socialtjänst ges samma möjligheter att hantera ärenden om utkomststöd som Folkpensionsanstalten och välfärdsområden har avseende utkomststödsärenden i riket. Kommunernas socialtjänst ges i och med förslaget bättre förutsättningar att hantera ärenden om utkomststöd. Till följd av den föreslagna lagen uppdateras lagstiftningen per automatik på Åland då ändringar görs i rikets utkomststödslag.
Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder