Lagförslag 10/2019-2020 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av tobakslagen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av tobakslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2b § landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2016/52,

     ändras lagens 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 5a § 2 mom. b punkten och 3 mom. 4 punkten, 8 § 2 och 3 mom., 11 §, 13 § 1 och 2 mom. samt 16 §, varav 8 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2007/125, 1 § 2 punkten, 2 § 1 mom., 5a § 2 mom. b punkten och 3 mom. 4 punkten samt 13 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2016/52, samt

     fogas till lagen nya 1ba och 1c §§, en ny kapitelrubrik före 5a §, till 5a § nya 4 och 5 mom., nya 5aa-5ad §§, samt till 3 kap. ny 10 § istället för den 10 § som upphävts genom landskapslagen 2016/52, samt en ny 13b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Syftet med denna lag är att begränsa det för hälsan skadliga bruket av tobaksprodukter och relaterade produkter samt att minska de skadeverkningar bruket orsakar och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar tobaksprodukter. I denna lag avses med

     1) tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak, även genetiskt modifierad sådan samt med

     2) relaterade produkter i tobaksdirektivet avsedda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med eller utan nikotin samt örtprodukter för rökning. (2016/52)

 

     Ny punkt

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

     Ny punkt

 

 

     Ny punkt

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

     Syftet med denna lag är att begränsa det för hälsan skadliga bruket av tobaksprodukter och relaterade produkter samt att minska de skadeverkningar bruket orsakar och samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar dessa produkter. I denna lag avses med

     1) tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak, även genetiskt modifierad sådan,

 

     2) relaterade produkter i tobaksdirektivet avsedda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med eller utan nikotin samt örtprodukter för rökning,

     3) spårbarhetsförordningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksprodukter,

     4) säkerhetsmärkningsbeslutet Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksprodukter,

     5) id-märkning en sådan unik identitetsmärkning om vilken föreskrivs i spårbarhetsförordningen,

     6) säkerhetsmärkning och äkthetsdetaljer vad som föreskrivs om det i säkerhetsmärkningsbeslutet,

     7) ekonomisk aktör varje fysisk eller juridisk person som är inblandad i handel med tobaksprodukter, även för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället,

     8) detaljhandel yrkesmässig försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter direkt till konsumenter samt med

     9) första återförsäljningsställe varje försäljningsställe där tobaksprodukter eller relaterade produkter för första gången tillhandahålls på marknaden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1ba §

     Ny paragraf

 

 

 

1ba §

     När en anmälan av verksamheten som avses i 1b § har gjorts av näringsidkare som bedriver detaljhandel utger Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet till näringsidkaren ett bevis på att anmälan är mottagen och utförd. Näringsidkaren ska hålla beviset framlagt för kunderna på synlig plats.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om de uppgifter som ska framgå av ett i 1 mom. avsett bevis, om utformning av och storlek på sådana bevis samt om hur det ska framläggas för kunderna.

 

 

1c §

     Ny paragraf

 

 

 

1c §

     Tobaksprodukter får säljas endast till parti- eller detaljhandel som av landskapets id-utfärdare har fått identifieringskoder enligt artiklarna 15 och 17 i spårbarhetsförordningen samt till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §. Relaterade produkter får säljas endast till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §.

     Detaljhandel med tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte ske i lokaler och deras utomhusområden

     1) där barnomsorg bedrivs som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet eller lekverksamhet,

     2) vid inrättningar där vård avsedd för personer som inte fyllt 18 år ges med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen eller mentalvårdslagen (FFS 1116/1990) eller

     3) vid skolor som ger grundskoleutbildning, gymnasieutbildning eller annan utbildning på gymnasienivå eller vid skolors studerandeboende.

 

 

2 §

     Tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Vid behov ska försäljaren förvissa sig om kundens ålder.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

     Tobaksprodukter eller relaterade produkter får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år, vid behov ska försäljaren förvissa sig om kundens ålder. Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i näringsverksamhet ska vara minst 18 år, personer som har fyllt 15 år får dock sälja sådana produkter om det sker under tillsyn av en person som har fyllt 18 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2b §

     Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa (egenkontroll). Tillverkare och importörer ska genomföra sådana analyser av tobaksprodukter som avses i tobaksdirektivets artikel 6. Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anser eller har skäl att förmoda att en sådan produkt som denne har i sin besittning och som är avsedd att släppas ut på marknaden eller som har släppts ut på marknaden, inte är förenlig med tobaksdirektivets krav, ska denne omedelbart vidta de förbättrande åtgärder som är nödvändiga för att produkten ska bli förenlig med kraven eller dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden.

     En i 1 mom. avsedd ekonomisk aktör ska i sådana fall som avses i 1 mom. omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och ge detaljerade uppgifter särskilt om risker för människors hälsa och säkerhet och de eventuella förbättrande åtgärder som har vidtagits samt om resultaten av dessa förbättrande åtgärder.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om vad den egenkontroll som avses i 1 mom. ska omfatta och om genomförandet av egenkontrollen.

 

 

 

2b §

     Paragrafen upphävs

 

 

     Ny kapitelrubrik

 

 

 

2a kap.
Skyldigheter för
ekonomiska aktörer och återförsäljare

 

 

 

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter eller relaterade produkter ska tillse att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) produkternas förpackningar är försedda med hälsovarningar i form av text och bild, information om rökavvänjning samt unik identitetsmärkning, säkerhetsmärkning och att förpackningarna är registrerade i enlighet med bestämmelserna i tobaksdirektivets artiklar 15 och 16 samt i överensstämmelse med de i riket med stöd av lag utfärdade bestämmelserna om sådan märkning och registrering,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det är förbjudet att saluhålla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) påfyllningsbehållare som rymmer mer än 10 milliliter eller elektroniska engångscigaretter som rymmer mer än 2 millimeter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som för saluhållande i landskapet tillverkar eller importerar tobaksprodukter eller relaterade produkter ska tillse att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) produkternas förpackningar är försedda med hälsovarningar i form av text och bild, information om rökavvänjning samt i överensstämmelse med de i riket med stöd av lag utfärdade bestämmelserna om sådan märkning,

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det är förbjudet att saluhålla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) påfyllningsbehållare som rymmer mer än 10 milliliter eller elektroniska engångscigaretter som rymmer mer än 2 milliliter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ekonomiska aktörer ska tillse att

     a) en för spårning av de minsta enskilda förpackningar av tobaksprodukter som släpps ut på marknaden (styckförpackningar) avsedd id-märkning i enlighet med spårbarhetsförordningen och som har utfärdats av en av landskapsregeringen förordnad enhet, ska ha en säkerhetsmärkning vilken inte kan manipuleras och som består av synliga, delvis synliga och osynliga äkthetsdetaljer,

     b) det som i riket föreskrivs om placering av och märkning med säkerhetsmärkning på tobaksprodukter tillämpas samt att

     c) det som i riket föreskrivs om placering av, fastsättning och andra specifikationer för id-märkning på tobaksprodukter ska tillämpas på Åland.

     Minst en säkerhetsmärknings äkthetsdetalj som avses i 4 mom. a punkten ska tillhandahållas av en tredje part, som är oberoende i förhållande till tobaksindustrin på det sätt som avses i artikel 8.1 säkerhetsmärkningsbeslutet.

 

 

5aa §

     Ny paragraf

 

 

 

5aa §

     Tillverkare och importörer av tobaksprodukter ska ingå avtal om datalagring med en oberoende tredje part, som genom avtalet åtar sig att vara värd för datalagringsanläggningen för alla relevanta uppgifter med avseende på spårbarhet. Datalagringsanläggningen ska vara fysiskt belägen inom den Europeiska unionens territorium. Den tredje partens lämplighet samt avtalet om datalagring ska godkännas av kommissionen.

     Den i 1 mom. avsedda tredje partens verksamhet ska övervakas av en extern revisor, som ska föreslås och betalas av den som tillverkar tobaksprodukter och godkännas av kommissionen. Den externa revisorn ska lämna in en årsrapport till kommissionen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, med en bedömning av framför allt eventuella oegentligheter i fråga om tillgång.

     Den externa revisor som avses i 2 mom., kommissionen, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och andra behöriga myndigheter inom den Europeiska unionen ska ha full tillgång till datalagringsanläggningarna. I vederbörligen motiverade fall får kommissionen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet bevilja tillverkare eller importörer tillgång till de lagrade uppgifterna.

 

 

5ab §

     Ny paragraf

 

 

 

5ab §

     Tillverkare och importörer ska se till att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelser har rätt att av sådana leverantörer av äkthetsdetaljer som avses i 5a § 5 mom. och deras eventuella underleverantörer, få de uppgifter som avses i artikel 8.3 i säkerhetsmärkningsbeslutet.      Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vidta alla åtgärder som behövs för att kriterierna för oberoende ska uppfyllas om en tredje part som avses i 5a § 5 mom. inte längre uppfyller kraven på oberoende. Sådana åtgärder ska vidtas inom en rimlig tidsperiod, dock senast före utgången av det kalenderår som följer efter det kalenderår då det kom till Ålands miljö- och hälsomyndighets kännedom.

 

 

5ac §

     Ny paragraf

 

 

 

5ac §

     Varje ekonomisk aktör och varje aktör vid första återförsäljningsställen ska hos den nationella id-utfärdaren ansöka om en identifieringskod för varje medlemsland där tobaksprodukter tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden. En identifieringskod ska finnas för

     1) varje ekonomisk aktör,

     2) varje aktör vid första återförsäljningsställen,

     3) varje anläggning, med vilket avses varje plats, byggnad eller varuautomat där tobaksprodukter tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden samt

     4) varje maskin med vilket avses den utrustning som använts för att tillverka tobaksprodukterna och som är en integrerad del av tillverkningsprocessen.

     Varje tillverkare och importör av tobaksprodukter ska hos behörig id-utfärdare ansöka om sådan id-märkning av styckförpackningar som avses i 5a § 4 mom. a punkten samt ska på styckförpackningsnivå kontrollera id-märkningarna.

 

 

5 ad §

     Ny paragraf

 

 

 

5ad §

     Egenkontroll ska för

     1) ekonomiska aktörer omfatta ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har på människors hälsa,

     2) tillverkare och importörer omfatta genomförande av sådana analyser av tobaksprodukter som avses i tobaksdirektivets artikel 6 samt för

     3) återförsäljare omfatta en plan för att genomföra sådan kontroll av köpares ålder som avses i 2 § 1 mom., om förbud att sälja eller på annat sätt överlåta tobaksprodukter eller relaterade produkter till någon som inte har fyllt 18 år.

     Om en tillverkare, importör eller distributör av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anser eller har skäl att förmoda att en sådan produkt som denne har i sin besittning och som är avsedd att släppas ut på marknaden eller som har släppts ut på marknaden, inte är förenlig med tobaksdirektivets krav, ska denne omedelbart vidta de förbättrande åtgärder som är nödvändiga för att produkten ska bli förenlig med kraven eller dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden.

     En i 2 mom. avsedd ekonomisk aktör eller återförsäljare ska i de fall som avses i 2 mom. omedelbart meddela Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och ge myndigheten detaljerade uppgifter särskilt om risker för människors hälsa och säkerhet och de eventuella förbättrande åtgärder som har vidtagits samt om resultaten av dessa förbättrande åtgärder.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om vad den egenkontroll som avses i 1 mom. ska omfatta och om genomförandet av egenkontrollen.

 

 

8 § (2007/125)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att verksamhet som strider mot denna lag förekommer, skall den uppmana vederbörande att upphöra därmed inom av myndigheten utsatt, skälig tid. Sker ej rättelse skall myndigheten underrätta landskapsåklagaren härom.

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att innehavare underlåter att fullgöra sin skyldighet att genomföra rökförbud, skall den uppmana innehavaren att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Sker inte rättelse inom den förelagda tiden skall myndigheten vid vite ålägga innehavaren att genomföra rökförbud.

 

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att verksamhet som strider mot denna lag förekommer, ska myndigheten uppmana vederbörande att upphöra med detta inom en av myndigheten bestämd skälig tid.

 

     Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att en äkthetsdetalj i en säkerhetsmärkning som avses i 2a kap. är felaktig kan myndigheten kräva att den berörda säkerhetsmärkningen ersätts eller ändras, samt inom fem arbetsdagar informera berörda tillverkare, importörer, leverantörer av säkerhetsmärkningen samt Ålands landskapsregering.

 

 

10 §

     Ny paragraf

 

 

 

10 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förena ett förbud eller ett åläggande som myndigheten meddelar med stöd av bestämmelserna i denna lag med vite.

     Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

 

11 §

     Tillverkare, importör och försäljare av tobaksprodukter och relaterade produkter ska till landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid anfordran utan kostnad lämna nödvändiga uppgifter och utredningar. (2016/52)

     Lämnas i 1 mom. avsedda uppgifter och utredningar icke inom föreskriven tid, kan landskapsregeringen ålägga vederbörande att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

     I 2 mom. avsett vite utdömes av allmän domstol på yrkande av landskapsregeringen.

 

 

 

11 §

     Ekonomiska aktörer och återförsäljare av tobaksprodukter och relaterade produkter samt leverantörer av äkthetsdetaljer och deras underleverantörer, ska till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på begäran och utan kostnad trots sekretessbestämmelser lämna nödvändiga uppgifter och utredningar för myndighetens tillsyn över efterlevnaden av regelverket. Tillverkare och importörer ska även på skriftlig begäran från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet lämna prov på de produkter som finns på marknaden. Proven ska lämnas som styckförpackningar och innehålla den tillämpade säkerhetsmärkningen.

 

 

13 §

     Den som säljer tobaksprodukter eller relaterade produkter i strid med bestämmelserna i 2, 2a, 2b, 5a, 5b och 5c §§ eller som placerat en automat så att försäljning till personer under 18 år inte förhindras, ska för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter. (2016/52)

 

     Den som bedriver verksamhet i strid med bestämmelserna i 3 § ska för brott vid marknadsföring av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter och, om det är ändamålsenligt, åläggas att avlägsna reklamen eller upphöra med verksamheten. (2016/52)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksprodukter eller relaterade produkter i strid med bestämmelserna i 1b, 1c, 2, 2a, 5a, 5ad, 5b eller 5c §§, eller som placerat en automat så att försäljning till personer under 18 år inte förhindras, ska för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter.

     Den som av oaktsamhet eller uppsåt bedriver verksamhet i strid med bestämmelserna i 3 § ska för brott vid marknadsföring av tobaksprodukter eller relaterade produkter dömas till böter och, om det är ändamålsenligt, åläggas att avlägsna reklamen eller upphöra med verksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13b §

     Ny paragraf

 

 

 

13b §

     En innehavare av ett allmänt kommunikationsmedel, en lokal eller ett utomhusområde eller en företrädare för denne eller en arrangör av en offentlig tillställning, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med 4, 4b och 4c §§ tillåter tobaksrökning i en lokal eller på ett utomhusområde där tobaksrökning är förbjuden ska, om inte försummelsen kan anses vara ringa, och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i annan lag, för försummelse av åtgärder som skyddar mot tobaksrök dömas till böter.

     Vad som i 1 mom. föreskrivs om tobaksrökning gäller även rökning av en örtprodukt för rökning och användning av en elektronisk cigarett.

 

 

16 §

     Beslut som förvaltningsmyndighet fattat med stöd av denna lag kan verkställas oavsett besvär. Besvärsmyndighet är likväl berättigad att förbjuda eller avbryta verkställigheten av beslutet intill dess besvären avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft.

 

 

 

16 §

     Beslut som förvaltningsmyndighet fattat med stöd av denna lag kan verkställas oavsett besvär. Besvärsmyndighet är likväl berättigad att förbjuda eller avbryta verkställigheten av beslutet intill dess besvären avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft. Besvär ska sökas inom 30 dagar efter att ett beslut är delgivet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Bestämmelserna i 1ba § om näringsidkares skyldighet att framlägga bevis ska tillämpas från och med fem kalendermånader efter denna lags ikraftträdande. Ålands miljö- och hälsomyndighet ska inom fyra kalendermånader efter denna lags ikraftträdande utge ett i 1ba § avsett bevis till de näringsidkare som bedriver detaljhandel som innan denna lags ikraftträdande har anmält sin verksamhet enligt 1b §.

     Andra tobaksprodukter än cigaretter och rulltobak som på styckförpackningsnivå inte är försedda med unika id-märkningar och säkerhetsmärkning och som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2024 får omsättas fritt fram till den 20 maj 2026.

__________________