Lagförslag 10/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-02-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny serviceprocess för arbetssökande

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om främjande av integration. 24

L A N D S K A P S L A G om ändring av 13 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning. 26

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 8 § 2 mom., 17 §, 18 § 2 och 3 mom., 20 § 1 mom., 21, 28, 29, 30, 30a §§, 37 § 4 mom., 38 §, 39 § 1 mom. 3 punkten, 47 §, 48 § 2 mom., 52 §, 61 § 1 mom., 62 § 1 mom. 6 punkten, 68 § 1 mom., 76 § 3 mom. 3 punkten, 77 § 3 mom. 3 punkten landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådana 8 § 2 mom. och 17 § lyder i landskapslagen 2013/79, 18 § 2 mom. i landskapslagarna 2011/31 och 2012/76, 20 § 1 mom. i landskapslagen 2011/31, 21 § i landskapslagen 2012/76, 28 § i landskapslagen 2011/31, 29 § i landskapslagarna 2011/31 och 2012/76, 30 § i landskapslagarna 2012/76 och 2013/79, 30a § i landskapslagarna 2011/31, 2012/76 och 2013/79, 39c § i landskapslagen 2015/57, 62 § 1 mom. 6 punkten i landskapslagen 2011/31, 76 § 3 mom. 3 punkten i landskapslagen 2015/57, 77 § 3 mom. 3 punkten i landskapslagen i 2015/57, samt

     fogas till lagen nya 8 § 3 mom., 8a och 8b §§, 18 § 4 och 5 mom., 26 § 3 mom., nya 27, 27a-d, 28a, 30b §§, ett nytt 39e § 4 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Arbetslös arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med arbetslös avses en person som inte har ett offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande eller som inte är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) eller inte är studerande på heltid enligt 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid tillämpningen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa iakttas i tillämpliga delar. Som arbetslös betraktas även den som har ett anställningsförhållande och är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är under fyra timmar.

 

 

 

 

8 §

Arbetslös arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med arbetslös avses en person som

     a) inte står i ett anställningsförhållande; som arbetslös betraktas även den som står i ett anställningsförhållande och som är permitterad på heltid eller vars ordinarie arbetstid per vecka är mindre än fyra timmar eller vars varierande arbetstid per vecka enligt ett arbetsavtal med garanterad minimiarbetstid är mindre än fyra timmar,

     b) inte på det sätt som avses i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller i eget arbete mer än två veckor utan avbrott; som arbetslös betraktas även den som utan hinder av sysselsättning i företagsverksamhet eller i eget arbete har rätt till arbetslöshetsförmån enligt 2 kap. 5a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

     c) inte är studerande på heltid enligt 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa; som arbetslös betraktas även den som utan hinder av studier har rätt till arbetslöshetsförmån enligt 2 kap. 10a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska tillämpas i förenlighet med landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8a §

Person som hotas av arbetslöshet

     En person anses hotas av arbetslöshet om han eller hon löper risk att bli arbetslös inom två veckor.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8b §

Plan som ersätter sysselsättningsplanen

     Integrationsplanen enligt landskapslagen (2012:74) om främjande av integration är en plan som ersätter sysselsättningsplanen.

 

 

17 §

Registrering som arbetssökande

     Den som söker arbete och personligen begär det kan registreras som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Registreringen kan göras genom ett personligt besök hos myndigheten eller på annat av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anvisat sätt. Den som söker arbete vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska lämna behövliga uppgifter och utredningar om sin yrkeskompetens, arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga. Om den som söker arbete begär att få registreras som arbetssökande ska de uppgifter som han eller hon lämnar föras in i det informationssystem som avses i landskapslagen (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om förfaringssättet vid registreringen.

 

     2 mom. upphävt (2013/79)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Det förutsätts inte att man skall registrera sig som arbetssökande för att man skall kunna komma i åtnjutande av arbetsmarknadsservice, stöd och andra förmåner enligt denna lag, om inte något annat bestäms i denna lag. En person kan på begäran registrera sig inom en särskild serviceform utan att för den skull betraktas som registrerad arbetssökande.

 

     4 mom. upphävt (2013/79)

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

17 §

Registrering som arbetssökande

     Den som söker arbete och personligen begär det kan registreras som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Registreringen kan göras elektroniskt via den nättjänst som är avsedd för ändamålet, personligen på arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten eller på annat av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten anvisat sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Förutsättningen för att en enskild ska registreras som arbetssökande är att personen lämnar de uppgifter om sin arbetserfarenhet, utbildning och övriga kompetenser samt sin arbetsförmåga som behövs för tillhandahållandet av arbetsmarknadsservice, meddelar sin adress och andra kontaktuppgifter genom vilka han eller hon utan dröjsmål kan nås och vidtar övriga åtgärder som serviceprocessen för arbetssökande kräver.

     Om den som söker arbete begär att få registreras som arbetssökande ska de uppgifter som han eller hon lämnar föras in i det informationssystem som avses i landskapslagen (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om förfaringssättet vid registreringen.

     Det förutsätts inte att man ska registrera sig som arbetssökande för att man ska kunna komma i åtnjutande av arbetsmarknadsservice, stöd och andra förmåner enligt denna lag, om inte något annat bestäms i denna lag. En person kan på begäran registrera sig inom en särskild serviceform utan att för den skull betraktas som registrerad arbetssökande.

     Om en enskild person inte kan registreras som arbetssökande, meddelar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten beslut om avslag av registrering.

 

 

18 §

Arbetsansökans giltighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En ansökan upphör att vara i kraft om den arbetssökande

     1) meddelar att han eller hon inte längre önskar hålla sin ansökan i kraft,

 

     2) inte förnyar sin arbetsansökan hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten inom den tid som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har angett och på det sätt som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten bestämmer,

 

     3) inte inom den tid som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har angett lägger fram utredning om sin arbetshistoria och andra utredningar om omständigheter som avses i 17 § 1 mom. och som är behövliga med avseende på tillhandahållande av arbetsmarknadsservice,

     4) (2012/76) inte inom den tid och på det sätt som har avtalats i sysselsättningsplanen eller integrationsplanen meddelar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten om hur han eller hon har följt planen,

     5) (2011/31) inte deltar i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen och som är nödvändiga för att klarlägga hans eller hennes servicebehov eller

     6) (2011/31) inte längre uppfyller de villkor för registrering av utländsk arbetssökande som anges i 19 §.

     För att en arbetsansökan som upphört att gälla skall kunna träda i kraft på nytt måste en ny arbetsansökan göras på det sätt som anges i 17 §. Om en ansökan har upphört att vara i kraft till följd av ett förfarande som avses i 2 mom. 5 punkten förutsätts dessutom att den som gör en ny ansökan förbinder sig att delta i åtgärder som syftar till att klarlägga arbetsförmågan och arbetskonditionen.

 

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

18 §

Arbetsansökans giltighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En ansökan upphör att vara i kraft om den arbetssökande

     1) meddelar att han eller hon inte längre önskar hålla sin ansökan i kraft eller inte förnyar sin arbetsansökan,

     2) inte inom den tid som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har angett lägger fram utredning om sin arbetserfarenhet och andra utredningar om omständigheter som avses i 17 § 2 mom. och som är behövliga med avseende på tillhandahållande av arbetsmarknadsservice,

     3) upprepade gånger under en granskningsperiod på 12 månader underlåter att inom den tid och på det sätt som överenskommits med arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten vara i kontakt med myndigheten, eller

     4) inte längre uppfyller de villkor för registrering av utländsk arbetssökande som anges i 19 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     För att en arbetsansökan som upphört att gälla ska kunna träda i kraft på nytt måste en ny arbetsansökan göras på det sätt som anges i 17 §. Om en ansökan har upphört att vara i kraft till följd av ett förfarande som avses i 2 mom. 2 punkten förutsätts dessutom att den som gör en ny ansökan lägger fram de utredningar som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten begär.

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan begränsa personens rätt att registrera sig som arbetssökande elektroniskt via den nättjänst som är avsedd för ändamålet, om arbetsansökans giltighet har upphört med stöd av 2 mom. 2 eller 3 punkten.

     Med att vara i kontakt med myndigheten i enlighet med 2 mom. 3 punkten anses också att anlända till en inledande intervju, ett samtal om sökande efter arbete och ett kompletterande samtal om sökande efter arbete vid den tidpunkt som personen själv har reserverat via den nättjänst som är avsedd för ändamålet.

 

 

20 §

Information till arbetssökande

     Den som registreras som arbetssökande ska i samband med registreringen eller omedelbart därefter informeras om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet och om den service som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan erbjuda honom eller henne. Den arbetssökande ska även upplysas om hans eller hennes skyldighet att hålla arbetsansökan i kraft samt om omställningsskydd enligt 6a kap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Information till arbetssökande

     Den som registreras som arbetssökande ska i samband med registreringen eller omedelbart därefter informeras om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet och om den service som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan erbjuda honom eller henne. Den arbetssökande ska även upplysas om villkoren för arbetsansökans giltighet samt om omställningsskydd enligt 6a kap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

21 §

Krav på aktivitet hos arbetslösa arbetssökande

     En arbetslös arbetssökande har en allmän skyldighet att aktivt söka arbete och utbildning. En arbetslös arbetssökande är också skyldig att delta i intervjuer för arbetssökande samt i utarbetandet och revideringen av en sysselsättningsplan eller en integrationsplan enligt bestämmelserna i 6 kap.

 

 

 

     En arbetslös arbetssökande, för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan eller en integrationsplan, är skyldig att följa sin plan samt att söka sig till och delta i service och åtgärder som främjar hans eller hennes möjligheter att finna ett arbete. En arbetslös arbetssökande är dessutom skyldig att inom den tidsfrist och på det sätt som avtalats i planen meddela hur han eller hon har följt planen.

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

21 §

Den arbetssökandes skyldigheter

 

     En arbetssökande som ansöker om arbetslöshetsförmån ska aktivt söka arbete och utbildning. Den arbetssökande ska också delta i bedömningen av sitt servicebehov, i utarbetandet och översynen av en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen och i service som stöder sökandet efter arbete och främjar arbetsmarknadsfärdigheterna och möjligheterna att få arbete.

     Om den arbetssökande anhåller om arbetslöshetsförmån har han eller hon en skyldighet att på det sätt som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten bestämt underrätta denna om hur sysselsättningsplanen har följts. Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om den information som ska meddelas.

 

 

     Den arbetssökande ska underrätta arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten om förändringar i sina kontaktuppgifter. Den arbetssökande ska förvara de handlingar som gäller uppfyllandet av den skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. och visa upp dem för arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på begäran.

 

 

26 §

Arbetsförmedlingstjänster till enskilda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 3 mom.

 

 

 

26 §

Arbetsförmedlingstjänster till enskilda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Arbetsmarknads- och studieservice-myndigheten erbjuder den arbetssökande möjlighet att publicera den presentation han eller hon gjort upp för att främja sin sysselsättning i den för ändamålet avsedda nättjänsten.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

27 §

Skyldighet att söka arbete

     Om inte något annat följer av 27b-27d §, ska det enligt sysselsättningsplanen för en arbetslös arbetssökande eller en person som hotas av arbetslöshet avtalas om tre granskningsperioder som omfattar en månad vardera under vilka den arbetssökande ska söka fyra arbeten som han eller hon har möjlighet att få. En granskningsperiod kan sättas ut så att den börjar retroaktivt om det ligger i den arbetssökandes intresse. Granskningsperioderna kan av vägande skäl sammanslås utan att det påverkar antalet möjliga arbeten som ska sökas.

     Även om den arbetssökande inte är arbetslös eller hotas av arbetslöshet, åläggs han eller hon en skyldighet att söka arbete såvida han eller hon

     1) deltar i en sysselsättningsfrämjande utbildning,

     2) deltar i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån på det sätt som avses i 7a kap. i denna lag eller i 22a-22d §§ i landskapslagen om främjande av integration, eller

     3) är i arbete med sysselsättningsstöd.

     Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten bedömer att det under granskningsperioden inte kommer att finnas fyra sådana arbeten att söka som den arbetssökande har möjlighet att få med beaktande av hans eller hennes arbetserfarenhet, utbildning och övriga kompetens samt arbetsförmåga och arbetssökandens eventuella skydd för yrkes-skicklighet enligt 2a kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ska antalet arbeten som ska sökas under granskningsperioden minskas eller, om det inte finns några möjliga arbeten att söka, ska det inte ingå någon skyldighet att söka arbete i sysselsättningsplanen. Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för en minskning av skyldigheten att söka arbete.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

27a §

Verksamhet som uppfyller skyldigheten att söka arbete

     Skyldigheten att söka arbete kan uppfyllas genom att den arbetssökande

     1) söker en sådan anställning i arbetsförhållande som varar längre än två veckor och som den arbetssökande med fog kan förvänta sig att få,

     2) söker en anställning som arbetsmarknads- och studieservice-myndigheten erbjuder honom eller henne individuellt,

     3) söker mertidsarbete hos den egna arbetsgivaren,

     4) söker ett sådant arbete där en i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagare med fog kan förväntas bli anställd,

     5) publicerar en presentation som avses i 26 § 2 mom.,

     6) vidtar andra motsvarande åtgärder som syftar till sysselsättning.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

27b §

Undantag som gäller tidpunkten för när skyldigheten att söka arbete börjar

     Skyldigheten att söka arbete börjar efter det att arbetsförhållandet har upphört, om den arbetssökande är i sådant annat arbete än arbete med sysselsättningsstöd som varar längre än två veckor och där arbetstiden överskrider 80 procent av den maximala arbetstid för heltidsanställda som tillämpas i branschen.

     Skyldigheten att söka arbete för permitterade inträder från och med det samtal om sökande efter arbete som avses i 28 § 2 mom. 2 punkten och som ordnas då tre månader har förflutit sedan permitteringen började.

     Skyldigheten att söka arbete börjar från och med att ett i 28a § 3 mom. avsett samtal om sökande efter arbete har ordnats, om den arbetssökande

     1) deltar i en sysselsättningsfrämjande utbildning som beräknas fortgå längre än en månad,

     2) deltar i arbetsprövning som beräknas fortgå längre än en månad,

     3) är i annat än med sysselsättningsstöd subventionerat arbete som med avseende på arbetstiden beräknas fortgå längre än en månad, eller

     4) är i sådan rehabilitering utan avbrott som beräknas fortgå längre än en månad.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

27c §

Undantag i fråga om antalet möjliga arbeten som ska sökas och granskningsperioden

     Om inte något annat följer av 27 § 3 mom. eller 27d §, ska det i sysselsättningsplanen för en arbetssökande som är deltidsanställd i minst två veckor eller vars permittering genomförs i form av förkortad arbetstid ingå en granskningsperiod på tre månader under vilken den arbetssökande ska söka minst ett arbete som han eller hon har möjlighet att få.

     Det som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas, om den arbetssökandes regelbundna arbetstid är högst 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Hur den faktiska arbetstiden inverkar på skyldigheten att söka arbete anges i 2 a kap. 12 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Om inte något annat följer av 1 mom., 27 § 3 mom. eller 27d §, ska det i sysselsättningsplanen för en arbetssökande som deltar i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån på det sätt som avses i 7a kap. i denna lag eller i 22a–22d §§ i landskapslagen om främjande av integration ingå granskningsperioder på tre månader vardera under vilka arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska anvisa den arbetssökande att söka tre arbeten som han eller hon har möjlighet att få. Det som föreskrivs i 1 mom. och i 27 § 3 mom. och 27d § tillämpas på skyldigheten att söka arbete efter det att ett i 28a § 3 mom. avsett samtal om sökande efter arbete har ordnats för den arbetssökande.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

27d §

Situationer där skyldigheten att söka arbete inte åläggs

     Skyldigheten att söka arbete åläggs inte om

     1) arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har konstaterat att den arbetssökande behöver socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster eller rehabiliteringstjänster för att främja sysselsättningen,

     2) den arbetssökande enligt en sådan medicinsk utredning som betraktas som tillförlitlig saknar arbetsförmåga för sådant arbete som motsvarar hans eller hennes arbetserfarenhet och utbildning under den tid skyddet för yrkesskicklighet enligt 2 a kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa varar och han eller hon följer sysselsättningsplanen eller den ersättande planen till den del det enligt planen har avtalats att personen ska ansöka om förmån som beviljas på grund av arbetsoförmåga och söka sig till rehabilitering som förbättrar arbets- och funktionsförmågan,

     3) den arbetssökande på det sätt som avses i 7a kap. eller i 22a–22d §§ i landskapslagen om främjande av integration bedriver frivilliga studier i läs- och skrivkunnighet som stöds med arbetslöshetsförmån och studierna på det sätt som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bedrivs på heltid,

     4) den arbetssökande deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning som ordnas tillsammans med arbetsgivaren inom ramen för gemensam anskaffning av utbildning eller i sysselsättningsfrämjande utbildning som ordnas på motsvarande sätt,

     5) den arbetssökande är förhindrad att vara på arbetsmarknaden på det sätt som avses i 3 kap. 1 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

     6) den arbetssökandes arbetslöshet upphör eller den arbetssökande inleder bevärings- eller civiltjänst eller familjeledighet inom en månad; skyldigheten att söka arbete åläggs inte under den granskningsperiod då arbetslösheten upphör eller bevärings- eller civiltjänsten eller familjeledigheten inleds.

     I sådana situationer som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är en ytterligare förutsättning att den arbetssökandes situation som helhet betraktad är sådan att placering på den öppna arbetsmarknaden inte är möjlig.

     Det som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten tillämpas tills ett i 28a § 3 mom. avsett samtal om sökande efter arbete har ordnats för den arbetssökande. Det som föreskrivs i den förstnämnda bestämmelsen tillämpas även efter samtalet om sökande efter arbete, om det i sysselsättningsplanen eller den ersättande planen har avtalats att studierna i läs- och skrivkunnighet fortsätter inom en månad efter det att sysselsättningsplanen eller den ersättande planen utarbetades.

 

 

28 §

Intervjuer med arbetssökande

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ordnar en första intervju med den arbetssökande inom en månad från det att han eller hon har registrerats som arbetssökande vid myndigheten, om detta inte med beaktande av den arbetssökandes situation är uppenbart onödigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fortsatta intervjuer med den arbetssökande ska ordnas med jämna mellanrum med utgångspunkt från den arbetssökandes servicebehov. Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska dock alltid ordna en intervju med den arbetssökande efter att arbetslösheten oavbrutet har fortgått i tre respektive sex månader. Efter sex månaders arbetslöshet ska en intervju alltid ordnas med sex månaders mellanrum. En intervju behöver inte ordnas enligt detta moment, om det med beaktande av arbetssökandens situation är uppenbart onödigt.

 

 

 

28 §

Ordnande av serviceprocessen för arbetssökande

     Arbetsmarknads- och studieservice-myndigheten ska ordna en inledande intervju eller ett kompletterande samtal med den arbetssökande inom fem vardagar från det att han eller hon har registrerats som arbetssökande vid myndigheten. Om ett kompletterande samtal om sökande efter arbete ordnas med den arbetssökande, ska en inledande intervju ordnas snarast möjligt därefter. En ny inledande intervju ordnas endast om det har förflutit minst sex månader sedan sökandet efter arbete har upphört och personen registreras som arbetssökande på nytt. Den inledande intervjun ordnas alltid vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, om inte något annat sätt att ordna intervjun av vägande skäl är mer ändamålsenligt.

     Utöver den inledande intervjun ordnar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten också

     1) för en arbetslös arbetssökande och en person som hotas av arbetslöshet, fem kompletterande samtal om sökandet efter arbete under de tre månader som följer på den inledande intervjun; om ett kompletterande samtal om sökande efter arbete har föregått den inledande intervjun, ordnas dock fyra kompletterande samtal om sökande efter arbete,

     2) för en arbetslös arbetssökande, en person som hotas av arbetslöshet samt en annan arbetssökande i deltidsanställning och en arbetssökande vars permittering genomförs i form av förkortad arbetstid, ett kompletterande samtal om sökandet efter arbete alltid då tre månader har förflutit efter den inledande intervjun eller det senaste samtalet om sökandet efter arbete enligt denna punkt,

     3) för en arbetslös arbetssökande, två kompletterande samtal om sökandet efter arbete alltid då sex månader förflutit från den inledande intervjun eller från ett tidigare samtal om sökandet efter arbete enligt denna punkt,

     4) för en enskild kund, utöver vad som föreskrivs i 1–3 punkten, kompletterande samtal om sökandet efter arbete på det sätt som servicebehovet förutsätter.

     Ett kompletterande samtal om sökandet efter arbete enligt 2 mom. 1 punkten och ett samtal om sökandet efter arbete enligt 2 mom. 2 punkten ordnas också för en arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning och för en arbetssökande som deltar i studier som stöds med arbetslöshetsförmån på det sätt som avses i 7a kap. i denna lag eller i 22a–22c § i landskapslagen om främjande av integration och för en arbetssökande som är anställd med sysselsättningsstöd, även om han eller hon inte är arbetslös eller hotas av arbetslöshet, om den sysselsättningsfrämjande utbildningen eller de studier som stöds med arbetslöshetsförmån beräknas pågå i högst en månad eller den arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån beräknas pågå i högst en månad eller perioden med anställning med sysselsättningsstöd utan avbrott beräknas fortgå i högst en månad.

     Ett samtal om sökande efter arbete och ett kompletterande samtal om sökande efter arbete ordnas på det sätt som med beaktande av den arbetssökandes behov av service och av omständigheterna är mest ändamålsenligt. Inledande samtal om sökande efter arbete och kompletterande samtal om sökande efter arbete enligt 2 mom. 3 punkten ordnas inte, om den arbetssökandes sökande efter arbete kommer att upphöra inom en månad. Om den arbetssökande är permitterad, ordnas de kompletterande samtal som avses i 2 mom. 1 punkten endast på den arbetssökandes begäran.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

28a §

Undantag som gäller samtal och kompletterande samtal om sökande efter arbete

     Ett samtal om sökande efter arbete och ett kompletterande samtal om sökande efter arbete enligt 28 § 2 mom. 1 och 3 punkten ordnas inte om den arbetssökande

     1) deltar i en sysselsättningsfrämjande utbildning som beräknas pågå längre än en månad,

     2) deltar i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån på det sätt som avses i 7a kap. i denna lag eller i 22a–22d §§ i landskapslagen om främjande av integration och som beräknas pågå längre än en månad,

     3) deltar i arbetsprövning som avses i 7 kap. och beräknas pågå längre än en månad,

     4) är i arbete med sysselsättningsstöd som beräknas pågå längre än en månad, eller

     5) är i sådan rehabilitering som beräknas pågå längre än en månad.

     Om den arbetssökande är permitterad, ordnas de kompletterande samtal som avses i 28 § 2 mom. 1 punkten endast på den arbetssökandes begäran.

     För en arbetssökande som avses i 1 mom. 1-5 punkten ordnas ett samtal om sökande efter arbete en månad före det att sysselsättningsfrämjande utbildning, studier som stöds med arbetslöshetsförmån, en prövning, en period med anställning med sysselsättningsstöd eller rehabilitering beräknas upphöra. Inom en månad efter ett samtal om sökande efter arbete ordnas två kompletterande samtal om sökande efter arbete, om det inte är uppenbart onödigt att ordna sådana samtal.

     För arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning som ordnas tillsammans med arbetsgivaren inom ramen för gemensam anskaffning av utbildning eller i sysselsättningsfrämjande utbildning som ordnats på motsvarande sätt ordnas samtal om sökande efter arbete och kompletterande samtal om sökande efter arbete endast om det finns ett vägande skäl för detta med tanke på den arbetssökandes sysselsättning eller servicebehov.

 

 

29 §

Intervjuernas innehåll

     I den första intervjun med den arbetssökande granskas och kompletteras uppgifterna i anslutning till arbetsansökan, bedöms behovet av service, utarbetas en sysselsättningsplan eller en integrationsplan samt avtalas om sättet att uträtta ärenden hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt kontakten mellan myndigheten och arbetssökanden. Som ett led i bedömningen av servicebehovet gör arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten en bedömning av den arbetslösa arbetssökandes förutsättningar att få arbete på den öppna arbetsmarknaden samt sannolikheten för förlängd arbetslöshet. I de fortsatta intervjuerna bedöms dessutom hur resultatrikt sökandet av arbete varit och hur sysselsättningsplanen eller integrationsplanen har följts. Samtidigt revideras planen.

 

 

     I samband med att den arbetssökande intervjuas erbjuder arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten arbets- och utbildningstillfällen som lämpar sig för den arbetssökande samt andra tjänster i enlighet med servicebehovet och sysselsättningsplanen eller integrationsplanen.

 

 

 

 

 

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om intervjuer med arbetssökande.

 

 

 

29 §

Intervjuernas och samtalens innehåll

     Vid den inledande intervjun bedömer arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten den arbetssökandes förutsättningar att söka och få arbete samt den arbetssökandes behov av service som stöder hans eller hennes sökande efter arbete. Utifrån bedömningen utarbetas en sysselsättningsplan, såvida det inte har utarbetats en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Dessutom anvisar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten vid den inledande intervjun den arbetssökande att söka möjliga arbeten som är lämpliga för honom eller henne och till att söka sig till behövlig service. Vid den inledande intervjun presenteras den service som tillhandahålls den arbetssökande och avtalas om sättet att anlita service och andra sätt att kontakta arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

     Vid ett samtal om sökande efter arbete anvisar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten den arbetssökande att söka möjliga arbeten som är lämpliga för honom eller henne och stöder hans eller hennes sökande efter arbete. Dessutom hänvisas den arbetssökande till behövlig service. Vid ett samtal om sökande efter arbete kontrolleras bedömningen av den arbetssökandes servicebehov och utarbetas eller revideras sysselsättningsplanen.

     Ett kompletterande samtal om sökande efter samtal inriktas utifrån bedömningen av den arbetssökandes servicebehov på stödjande av sökande efter arbete eller på fortsatt utredning av servicebehovet och hänvisande av den arbetssökande till behövlig service. Om ett kompletterande samtal om sökande efter arbete ordnas före en inledande intervju, utarbetas en sysselsättningsplan vid det kompletterande samtalet om sökande efter arbete, såvida det inte har utarbetats en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Vid ett kompletterande samtal om sökande efter arbete som ordnas senare kan sysselsättningsplanen utarbetas eller revideras. I stället för ett kompletterande samtal om sökande efter arbete kan den arbetssökande erbjudas annan motsvarande personlig service som stöder sökandet efter arbete eller bidrar till att förbättra den arbetssökandes förutsättningar att få arbete.

 

 

30 §

Sysselsättningsplan

     Arbetslösa arbetssökande och arbetssökande som omfattas av omställningsskyddet enligt 6a kap., vilka har registrerat sig som arbetssökande vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, har rätt till en sysselsättningsplan. Bestämmelser om invandrares rätt till en integrationsplan och arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens medverkande i utarbetandet av planen finns i landskapslagen (2012:74) om främjande av integration. Integrationsplanen utgör en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Om det inte är uppenbart onödigt, ska sysselsättningsplanen utarbetas senast vid den första intervjun med den arbetssökande.

 

 

 

     Sysselsättningsplanen eller integrationsplanen ska revideras i samband med intervjun med den arbetssökande eller på begäran av den arbetssökande, om det inte är uppenbart onödigt.

 

 

 

 

 

 

     Med den arbetssökandes samtycke kan arbetsgivaren delta i utarbetandet eller revideringen av sysselsättningsplanen eller integrationsplanen.

 

 

 

30 §

Bedömning av servicebehovet

     I arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens bedömning av den arbetssökandes behov av service beaktas åtminstone

     1) den arbetssökandes kompetens och yrkesskicklighet och hans eller hennes egna mål för att utveckla sin kompetens och yrkesskicklighet,

     2) omständigheter i fråga om den arbetssökandes arbets- och funktionsförmåga som inverkar på förutsättningarna att söka och få arbete,

     3) den arbetssökandes färdigheter att söka arbete och övriga omständigheter som inverkar på hans eller hennes sysselsättningsmöjligheter,

     4) sannolikheten för att personen blir

arbetslös och för att arbetslösheten förlängs.

     För klarläggande av den arbetssökandes servicebehov kan han eller hon hänvisas till undersökningar och bedömningar av arbetsförmågan samt andra sakkunnigbedömningar. Den arbetssökandes kompetensutveckling kan bedömas i samarbete med utbildningsproducenten och den arbetssökandes arbets- och funktionsförmåga kan bedömas i samarbete med producenterna av social- och hälsovårdstjänster.

 

 

30a §

Sysselsättningsplanens innehåll

     Sysselsättningsplanen eller integrationsplanen ska utformas med utgångspunkt från den arbetssökandes egna mål i fråga om arbete och utbildning samt det uppskattade servicebehovet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I planen intas en överenskommelse om sökande efter arbete samt om olika åtgärder som stöder arbetssökandet och främjar sysselsättningen. Planen kan vid behov innehålla överenskommelser om åtgärder som förbättrar kompetensen, arbetsmarknadsfärdigheterna och funktionsförmågan, åtgärder som hänför sig till klarläggande av arbetsförmågan eller hälsotillståndet eller andra åtgärder som arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten tillhandahåller. Om det i planen intas bestämmelser om olika för arbetsgivaren avgiftsbelagda tjänster, måste arbetsgivaren ge sitt samtycke till bestämmelsen.

     Arbetssökanden och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten ska komma överens om genomförande och uppföljning av sysselsättningsplanen eller integrationsplanen. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts, än arbetssökandens eget meddelande enligt 21 § 2 mom., ska detta skrivas in i planen.

     Sysselsättningsplanen eller integrationsplanen ska undertecknas av den arbetssökande och arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten. Den arbetssökande ska få ett exemplar av den undertecknade planen.

     På en integrationsplan ska dessutom iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen om främjande av integration.

     Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om sysselsättningsplanen och integrationsplanen.

 

 

 

30a §

Sysselsättningsplanens innehåll

     Sysselsättningsplanen ska innehålla skyldigheten att söka arbete och andra sådana åtgärder som hänför sig till sökande av arbete eller till utvecklandet av företagsverksamhet vars syfte är att den arbetssökande snabbt ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom ska sysselsättningsplanen vid behov innehålla åtgärder som hänför sig till arbetsmarknadsservice enligt den arbetssökandes servicebehov samt andra tjänster som ökar den arbetssökandes kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter samt service som ökar den arbetssökandes arbets- och funktionsförmågan och åtgärder som hänför sig till sökandet av arbete eller utvecklandet av företagsverksamhet eller till klarläggandet av den arbetssökandes arbets- och funktionsförmåga eller hälsotillstånd som inverkar på hans eller hennes sysselsättning.

     Sysselsättningsplanen ska innehålla en överenskommelse om uppföljning av hur planen har genomförts och en tidsfrist inom vilken den arbetssökande ska meddela hur planen har följts. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten förutsätter någon annan redogörelse för hur planen har följts än den arbetssökandes eget meddelande, ska detta skrivas in i planen.

 

 

 

 

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och den arbetssökande godkänner sysselsättningsplanen. Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om sysselsättningsplanens struktur och om hur planen godkänns och arkiveras.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

30b §

Påminnelse

     Arbetsmarknads- och studieservice-myndigheten påminner skriftligen den arbetssökande om hur hans eller hennes förfarande påverkar sysselsättningen och rätten att få arbetslöshetsförmån bland annat när den arbetssökande

     1) inte kommer till en inledande intervju, ett samtal om sökande efter arbete eller ett kompletterande samtal om sökande efter arbete eller en sådan inledande kartläggning som avses i 9 § i landskapslagen om främjande av integration,

     2) på annat sätt underlåter att anlita service hos arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten inom den tid som myndigheten har satt ut och på det sätt myndigheten förutsätter,

     3) inte inom den tid och på det sätt som överenskommits i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den underrättar arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten eller serviceproducenten om hur han eller hon har följt planen eller en ersättande plan,

     4) inte börjar ta del av den service som överenskommits i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, eller om servicen avbryts av orsaker som beror på den arbetssökande, eller

     5) på något annat sätt underlåter att fullfölja sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den.

 

 

37 §

Stöd för personer med nedsatt arbetsförmåga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En arbetsgivare kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, om placeringen av en person med nedsatt arbetsförmåga i arbete eller hans eller hennes möjligheter att behålla sitt arbete kan förutsätta sådana ändringar eller arrangemang i de yttre förhållandena på arbetsplatsen i fråga om arbetsmaskiner, -redskap eller -metoder, som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

37 §

Stöd för personer med nedsatt arbetsförmåga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En arbetsgivare kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, om placeringen av en person med nedsatt arbetsförmåga i arbete eller hans eller hennes möjligheter att behålla sitt arbete kan förutsätta sådana ändringar eller arrangemang i de yttre förhållandena på arbetsplatsen i fråga om arbetsmaskiner, -redskap eller -metoder, som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de olägenheter som den nedsatta arbetsförmågan medför.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

38 §

Ersättning för resekostnader och boende

     Ersättning för resekostnader under dagarna för arbetsprövningen kan beviljas om färdvägen mellan bostaden och arbetsplatsen i ena riktningen är längre än fem kilometer. Ersättningen ges i första hand i form av ett personligt busskort och i andra hand i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik för den aktuella färdvägen.

     Sökande, som är berättigad till ersättning för resekostnader enligt 1 mom., kan även beviljas ersättning för resekostnaderna mellan bostaden och närmaste hållplats under arbetsdagarna om färdvägen däremellan i ena riktningen är längre än fem kilometer. Ersättningen ges i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik.

 

     Om någon personbefordran i linjetrafik inte finns tillgänglig ersätts resorna till och från arbetsplatsen i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ersättning kan av särskilda skäl beviljas även för den sökandes resekostnader till och från en arbetsplats utanför landskapet till skäligt belopp.

     Om arbetsprövningen kräver en bostad i anknytning till arbetsplatsen kan ersättning beviljas högst till ett belopp som årligen fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och som baserar sig på medelmånadshyran för åländska hyresbostäder för det föregående året.

 

 

 

38 §

Ersättning för resekostnader och boende

     En deltagare i arbetsprövning beviljas ersättning för resekostnader och boende under dagarna för arbetsprövningen. Även en deltagare som inte fyllt 17 år beviljas ersättning för resekostnader och boende under dagarna för arbetsprövning.

 

 

 

     Ersättningen är 9 euro per dag. Ersättningen utgör 18 euro per dag om färdvägen i ena riktningen mellan den arbetssökandes bostad och arbetsplatsen är minst 80 kilometer. Ersättningen kan även vara 18 euro, trots att färdvägen i ena riktningen mellan den arbetssökandes bostad och arbetsplatsen är mindre än 80 kilometer, om deltagandet i arbetsprövningen orsakar den arbetssökande kostnader för boende.

     Om inte annat är föreskrivet i denna eller i annan lag ska på ersättning enligt denna paragraf tillämpas vad som bestäms i 11 kap. 2-3, 5-6, 10, 13-15 och 15a §§ samt 13 kap. 1 och 3-8 §§ i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten betalar ut en arbetslöshetsförmån utan beslut i enlighet med 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och mottagaren av förmånen har rätt att få ersättning för resekostnader och boende, kan arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på motsvarande sätt betala även denna ersättning utan särskilt beslut. Ersättningen betalas då till ett fullt belopp.

 

 

39c §

Särskilda förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som är allmänbildande grundutbildning eller allmänbildande gymnasieutbildning och om vilka det föreskrivs i grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland eller landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, i det fall att avsaknaden av utbildning utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

39c §

Särskilda förutsättningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som är allmänbildande grundutbildning eller allmänbildande gymnasieutbildning och om vilka det föreskrivs i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola eller landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, i det fall att avsaknaden av utbildning utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

39e §

Stödets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 4 mom.

 

 

 

39e §

Stödets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. kan stöd för en studiehelhet ges för högst 48 månader, om målet med studierna är att inhämta grundskolans lärokurs.

 

 

47 §

Ersättningsdagar

     Vid anställning betalas sysselsättningsstöd för de dagar för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala lön. Stöd betalas dock för högst 21,5 dagar per månad. Sysselsättningsstöd betalas inte för de dagar för vilka arbetsgivaren har rätt att med stöd av 7 kap. 4 § och 15 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen, för lönekostnaderna för den person som sysselsätts, få dagpenning enligt nämnda lag eller särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

 

 

 

47 §

Ersättningsdagar

     Vid anställning betalas sysselsättningsstöd för de dagar för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala lön. Stöd betalas dock för högst 5 dagar per kalendervecka. Sysselsättningsstöd betalas inte för de dagar för vilka arbetsgivaren har rätt att med stöd av 7 kap. 4 § och 15 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen, för lönekostnaderna för den person som sysselsätts, få dagpenning enligt nämnda lag eller särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

 

 

 

 

48 §

Stödets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. kan sysselsättningsstöd vid en kommunal anställning beviljas för högst ett år i sänder om personen har fyllt 55 år. Om den person som anställs med sysselsättningsstöd har nedsatt arbetsförmåga kan stödet oavsett arbetsgivare beviljas för högst två år åt gången.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

48 §

Stödets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. kan syssel-sättningsstöd beviljas för högst ett år i sänder om personen har fyllt 55 år eller om personen har bristande kunskaper i svenska. Om den person som anställs med sysselsättningsstöd har nedsatt arbetsförmåga kan stödet oavsett arbetsgivare beviljas för högst två år åt gången.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

52 §

Ersättning för resekostnader och boende

     Ersättning för resekostnader under praktikdagarna kan beviljas om färdvägen mellan bostaden och praktikplatsen i ena riktningen är längre än fem kilometer. Ersättningen ges i första hand i form av ett personligt busskort och i andra hand i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik för den aktuella färdvägen.

     Sökande, som är berättigad till ersättning för resekostnader enligt 1 mom., kan även beviljas ersättning för resekostnaderna mellan bostaden och närmaste hållplats under praktikdagarna om färdvägen däremellan i ena riktningen är längre än fem kilometer. Ersättningen ges i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik.

 

     Om någon personbefordran i linjetrafik inte finns tillgänglig ersätts resorna till och från praktikplatsen i form av kilometerersättning enligt landskapsregeringens fastställda trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik.

     Ersättning kan av särskilda skäl beviljas även för den sökandes resekostnader till och från en praktikplats utanför landskapet till skäligt belopp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Om arbetspraktiken kräver en bostad i anknytning till praktikplatsen kan ersättning beviljas högst till ett belopp som årligen fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten och som baserar sig på medelmånadshyran för åländska hyresbostäder för det föregående året.

 

 

 

52 §

Ersättning för resekostnader och boende

     En deltagare i arbetspraktik beviljas ersättning för resekostnader och boende under dagarna för arbetspraktik. Även en deltagare som inte fyllt 17 år beviljas ersättning för resekostnader och boende under dagarna för arbetspraktik.

 

 

 

 

     Ersättningen är 9 euro per dag. Ersättningen utgör 18 euro per dag om färdvägen i ena riktningen mellan den arbetssökandes bostad och arbetsplatsen är minst 80 kilometer. Ersättningen kan även vara 18 euro, trots att färdvägen i ena riktningen mellan den arbetssökandes bostad och praktikplatsen är mindre än 80 kilometer, om deltagandet i arbetspraktiken orsakar den arbetssökande kostnader för boende.

     Ersättning kan av särskilda skäl beviljas även för den sökandes resekostnader till och från en praktikplats utanför landskapet till skäligt belopp.

 

 

     Om inte annat är föreskrivet i denna eller i annan lag ska på ersättning enligt denna paragraf tillämpas vad som bestäms i 11 kap. 2-3, 5-6, 10, 13-15 och 15a §§ samt 13 kap. 1 och 3-8 §§ i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten betalar ut en arbetslöshetsförmån utan beslut i enlighet med 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och mottagaren av förmånen har rätt att få ersättning för resekostnader och boende, kan arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten på motsvarande sätt betala även denna ersättning utan särskilt beslut. Ersättningen betalas då till ett fullt belopp.

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd kan beviljas en arbetslös arbetssökande som ämnar starta företagsverksamhet för att främja hans eller hennes egna insatser för att skaffa sig arbete och trygga försörjningen under inledningsskedet av företagsverksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd kan beviljas en arbetslös arbetssökande som ämnar starta företagsverksamhet på heltid för att främja hans eller hennes egna insatser för att skaffa sig arbete och trygga försörjningen under inledningsskedet av företagsverksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet ska kunna beviljas är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) att företagsverksamheten inte har inletts innan beslut om att stöd beviljas har fattats och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

     En förutsättning för att sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet ska kunna beviljas är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) att företagsverksamheten inte har inletts på heltid innan beslut om att stöd beviljas har fattats och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

68 §

Avbrytande av utbetalning och återkrav av sysselsättningsstöd

     Utbetalning av sysselsättningsstöd upphör och stödet skall helt eller delvis återkrävas om det har använts för andra ändamål än för dem för vilka det har beviljats, om stödtagaren har lämnat felaktiga uppgifter som haft en väsentlig inverkan på att stödet har beviljats, om stödtagaren hemlighållit omständigheter som har inverkat på beslutet om beviljande eller om stödet betalts till ett för stort belopp.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

68 §

Avbrytande av utbetalning och återkrav av sysselsättningsstöd

     Utbetalning av sysselsättningsstöd upphör och stödet ska helt eller delvis återkrävas om det har använts för andra ändamål än för dem för vilka det har beviljats, om stödtagaren har lämnat felaktiga uppgifter som haft en väsentlig inverkan på att stödet har beviljats, om stödtagaren hemlighållit omständigheter som har inverkat på beslutet om beviljande eller om stödet betalts till ett för stort belopp, om den som får stödet inte följer de villkor som ställs i beslutet om sysselsättningsstöd eller om det efter beviljandet av stödet framgår att förutsättningarna enligt 43 § 1 eller 2 mom. inte uppfylls.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

76 §

Rättelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rättelse av beslut får inte begäras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) om beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda enskilda vägledning för yrkesvalet och kompetensutveckling, prövning och sakkunnighetsutlåtanden eller att inte stöda den arbetssökandes frivilliga studier.

 

 

 

76 §

Rättelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rättelse av beslut får inte begäras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) när det gäller arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens avgörande att påminna den arbetssökande om hans eller hennes skyldigheter på det sätt som avses i 30b §, att ålägga den arbetssökande skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. eller om beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda enskilda vägledning för yrkesvalet och kompetensutveckling, prövning och sakkunnighetsutlåtanden eller att inte stöda den arbetssökandes frivilliga studier.

 

 

77 §

Besvär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besvär över beslut får inte anföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) om beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda enskilda vägledning för yrkesvalet och kompetensutveckling, prövning, sakkunnighetsutlåtanden eller att inte stöda den arbetssökandes frivilliga studier.

 

 

 

77 §

Besvär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besvär över beslut får inte anföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) när det gäller arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens avgörande att påminna den arbetssökande om hans eller hennes skyldigheter på det sätt som avses i 30b §, att ålägga den arbetssökande skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. eller om beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda enskilda vägledning för yrkesvalet och kompetensutveckling, prövning, sakkunnighetsutlåtanden eller att inte stöda den arbetssökandes frivilliga studier.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelsen i 28 § 2 mom. 1 punkten i denna lag tillämpas på personer som är registrerade som arbetssökande då denna lag träder i kraft eller därefter.

     Om en person är registrerad som arbetssökande före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 28 § 2 mom. 2 punkten i denna lag när tre månader har förflutit från det att den senaste i 28 § 2 mom. avsedda intervjun med den arbetssökande hölls, i den lydelse paragrafen och momentet hade vid ikraftträdandet av denna lag.

     Om en person är registrerad som arbetssökande före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 28 § 2 mom. 3 punkten i denna lag när ett sådant samtal om sökande efter arbete som avses i 3 momentet har ordnats för personen och han eller hon har varit arbetslös i sex månader.

     Det som föreskrivs i 28a § 3 mom. tillämpas på ordnande av samtal om sökande efter arbete och kompletterande samtal om sökande efter arbete, om den arbetssökandes sysselsättningsfrämjande utbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, arbetsprövning, arbete med sysselsättningsstöd eller rehabilitering upphör den dag denna lag träder i kraft eller senare.

     Bestämmelsen i 39e § 4 mom. i denna lag tillämpas på studier som inletts den 1 augusti 2021 eller senare.

__________________

 

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom., 2 § och 5 § landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sådan 1 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2015/59, 2 § 2 punkten i landskapslagen 2008/80, 2 § 3 punkten i landskapslagen 2013/78 samt 2 § 9 och 10 punkter i landskapslagen 2015/59, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även en arbetslös arbetssökande som inte är bosatt i landskapet har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag om han eller hon uppfyller de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § 7 och 8 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även en arbetslös arbetssökande som inte är bosatt i landskapet har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag om han eller hon uppfyller de förutsättningar som anges i 1 kap. 8a § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas i landskapet:

     1) upphävd (2012/75),

 

     1a) (2011/30) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden och utkomstskyddsombud,

     1b) (2015/59) 1 kap. 5 § 10 punkten om en sysselsättningsplan, till den del det är fråga om en sektorsövergripande sysselsättningsplan,

     1c) (2015/59) 1 kap. 5 § 10a punkten om en plan som ersätter sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     2) (2008/80) 1 kap. 5 § 11 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

 

 

     2a) upphävd (2015/59),

     2b) (2013/78) 2 kap. 14 § om vad som avtalats i en plan som ersätter en sysselsättningsplan, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     3) (2013/78) 2 a kap. 9 § om en plan som ersätter sysselsättningsplanen och som ska utarbetas eller revideras eller som har utarbetats eller reviderats, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     3a) (2013/78) 2 a kap. 10 § om vägran att utarbeta eller revidera en plan som ersätter sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter sysselsättningsplanen och som har utarbetats eller reviderats, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     3b) (2013/78) 2 a kap. 11 § om försummelse att följa vad som överenskommits i den plan som ersätter sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     3c) upphävd (2015/59),

     3d) (2013/78) 2 a kap. 12 § 2 mom. om vad som avtalats i den plan som ersätter sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan, och om arbetskraftsutbildning,

     3e) (2013/78) 2 a kap. 13 § 1 mom. 5 punkten om vad som man kommit överens om i den plan som ersätter en sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     3f - 3g) upphävda (2015/59),

     4) upphävd (2013/78),

 

     5, 5a) upphävda (2015/59),

     5b) (2013/78) 6 kap. 3 b § 1 mom. om vad som överenskommits i en plan som ersätter en sysselsättningsplan, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     6 - 7) upphävda (2015/59),

 

 

 

 

     8) upphävd (2011/30),

 

     9) (2015/59) 7 kap. 3 § 2 mom. om rätt till arbetsmarknadsstöd i form av resebidrag,

     10) (2015/59) 7 kap. 5 § 1 mom. om en förhöjningsdel under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tiden mellan sådana serviceåtgärder som överenskommits i en plan som ersätter en sysselsättningsplan, till den del det är fråga är om en aktiveringsplan,

     11) upphävd (2011/30),

 

     12) upphävd (2008/80),

 

     13, 13a) upphävda (2013/78),

 

     14) upphävd (2011/30),

 

     15 - 16) upphävda (2013/78),

 

     17) (2011/30) 10 kap. 2 § 4 mom. om arbetslöshetsförmåner under tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,

     18 - 19, 19 a) upphävda (2015/59),

     19b) (2013/78) 10 kap. 6 § om kostnadsersättning,

     20) (2011/30) 11 kap. 2 § 2 mom. om att förete de utredningar som förutsätts enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande,

     20a) (2008/80) 11 kap. 2 § 5 mom. 4 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

     21) upphävd (2015/59),

     22) 11 kap. 3 § 2 mom. och 11 kap. 4 § om arbetskraftspolitiskt utlåtande,

     23) upphävd (2008/80),

     24) 13 kap. 9 § om utkomstskyddsombudets rätt att få uppgifter och att vara närvarande,

     25) (2008/80) 13 kap. 10 § om register över förmånstagare,

     26) (2008/80) 14 kap. 3 § om finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen och av grunddagpenningen,

     27) (2008/80) 14 kap. 3 a § om finansiering av arbetsmarknadsstödet,

     28) (2008/80) 14 kap. 3 b § om förskott som ska betalas för täckande av förmånerna,

     29) (2008/80) 14 kap. 3 c § om uppbörd av kommunernas finansieringsandel och

     30) (2008/80) 14 kap. 3 d § om övriga bestämmelser om finansieringen.

 

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas i landskapet:

     1) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2) 1 kap. 5 § 10 punkten om en sysselsättningsplan, till den del det är fråga om en sektorsövergripande sysselsättningsplan,

 

 

 

 

 

     3) 1 kap. 5 § 10a punkten om en plan som ersätter sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4) 1 kap. 5 § 11 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

     5) 10 kap. 6 § om kostnadsersättning,

 

 

 

 

     6) 11 kap. 2 § 2 mom. om att förete de utredningar som förutsätts enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande,

     7) 11 kap. 2 § 5 mom. 4 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

     8) 11 kap. 3 § 2 mom. och 11 kap. 4 § om arbetskraftspolitiskt utlåtande,

     9) 13 kap. 10 § om register över förmånstagare,

 

     10) 14 kap. 3 § om finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen och av grunddagpenningen,

 

 

 

 

     11) 14 kap. 3 a § om finansiering av arbetsmarknadsstödet,

     12) 14 kap. 3 b § om förskott som ska betalas för täckande av förmånerna,

     13) 14 kap. 3 c § om uppbörd av kommunernas finansieringsandel och

     14) 14 kap. 3 d § om övriga bestämmelser om finansieringen.

 

 

5 §

Bosättning i landskapet Åland

     Om det vid tillämpningen av denna lag först skall avgöras om en person är bosatt i landskapet Åland, avgörs frågan i tillämpliga delar enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (FFS 1573/1993).

 

 

 

5 §

Bosättning på Åland

     Om det vid tillämpningen av denna lag först ska avgöras om en person är bosatt på Åland, avgörs frågan i tillämpliga delar enligt lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (FFS 16/2019).

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om främjande av integration

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 2 mom. landskapslagen (2012:74) om främjande av integration som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Arrangemang för den inledande kartläggningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den myndighet som har ordnat den inledande kartläggningen ska vid behov hänvisa invandraren till tjänster som ordnas av någon annan myndighet eller anordnare av tjänster. Hänvisandet ska ske i samarbete med den som anordnar tjänsterna.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Arrangemang för den inledande kartläggningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärder som ingår i den inledande kartläggningen kan ordnas i stället för de kompletterande samtal om sökande efter arbete som avses i 28 § 2 mom. 1 punkten i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Den myndighet som har ordnat den inledande kartläggningen ska vid behov hänvisa invandraren till tjänster som ordnas av någon annan myndighet eller anordnare av tjänster. Hänvisandet ska ske i samarbete med den som anordnar tjänsterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

Uppgifter för den myndighet som utarbetar integrationsplanen

     Ams ska i integrationsplanen tillsammans med invandraren komma överens om utbildning, jobbsökning och dess mål samt om åtgärder och tjänster som stöder jobbsökningen och främjar sysselsättningen.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

Uppgifter för den myndighet som utarbetar integrationsplanen

     Ams ska i integrationsplanen tillsammans med invandraren komma överens om utbildning, sökande efter arbete och dess mål samt om åtgärder och tjänster som stöder sökandet efter arbete och främjar sysselsättningen. I integrationsplanen ska ingå en sådan skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, om inte något annat följer av 5 kap. 27d § i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Skyldigheter som följer av integrationsplanen och utarbetandet av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Invandraren ska iaktta sin plan och söka sig till och regelbundet delta i den undervisning i svenska som ingår i integrationsplanen och i andra åtgärder och tjänster som överenskommits i planen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Skyldigheter som följer av integrationsplanen och utarbetandet av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Invandraren är skyldig att delta i utarbetandet och revideringen av integrationsplanen, fullfölja den plan som utarbetats tillsammans med honom eller henne samt söka sig till och regelbundet delta i den undervisning i svenska som ingår i planen och i andra åtgärder och tjänster som överenskommits i planen. Invandraren är också skyldig att inom den tidsfrist och på det sätt som överenskommits i planen underrätta de myndigheter som deltagit i utarbetandet av planen om hur han eller hon har genomfört den. Invandraren ska förvara de handlingar som gäller uppfyllandet av den skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och visa upp dem för Ams på begäran.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Uppföljning och översyn av integrationsplanen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ams ska se över integrationsplanen på det sätt som föreskrivs i 30 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Kommunen ska se över integrationsplanen enligt invandrarens behov av tjänster eller minst en gång om året. Planen kan även ses över om parterna begär detta särskilt.

 

 

 

18 §

Uppföljning och översyn av integrationsplanen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ams ska se över integrationsplanen på det sätt som föreskrivs i 29 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Kommunen ska se över integrationsplanen enligt invandrarens behov av tjänster eller minst en gång om året. Planen kan även ses över om parterna begär detta särskilt.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 13 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § 1 mom. landskapslagen (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

13 §

Ersättning för resekostnader och boende

     En studerande som får arbetslöshetsförmån i form av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd kan av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten beviljas ersättning för resekostnader och boende under den tid han eller hon deltar i den sysselsättningsfrämjande utbildningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

Ersättning för resekostnader och boende

     En studerande som får arbetslöshetsförmån i form av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd eller som har fullgjort sin läroplikt kan av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten beviljas ersättning för resekostnader och boende under den tid han eller hon deltar i den sysselsättningsfrämjande utbildningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

________________