Lagförslag 10/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i kommunalbeskattningen 2023

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2022–2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 9 § 1 mom. 5 punkten, 23 och 24 §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa 23 § sådan den lyder i landskapslagen 2020/130, samt

     fogas till lagen en ny 1a § samt temporärt nya 26a och 26b §§, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Paragrafen är ny.

 

 

 

1a §

Den beskattningsbara inkomsten

     Nettoförvärvsinkomsten beräknas genom att från förvärvsinkomsten görs de naturliga avdragen. Skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen fastställs genom att från nettoförvärvsinkomsten görs de avdrag som ska göras vid kommunalbeskattningen. Den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen bestäms genom att från skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen dras av sådana under tidigare år fastställda förluster som hänför sig till förvärvsinkomstslaget.

 

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas vid kommunalbeskattningen

     Bestämmelserna om särskilda stadganden om naturliga avdrag, om avdrag för inkomstens förvärvande, om avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen, om avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen och om avdrag från kommunalskatt i inkomstskattelagen ska inte tillämpas vid kommunalbeskattningen. Dessutom ska inte bestämmelserna i 154 § inkomstskattelagen tillämpas vid kommunalbeskattningen.

 

 

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas vid kommunalbeskattningen

     Bestämmelserna om särskilda stadganden om naturliga avdrag, om avdrag för inkomstens förvärvande, om avdrag från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen (utesl.) och om avdrag från kommunalskatt i inkomstskattelagen ska inte tillämpas vid kommunalbeskattningen. Dessutom ska inte bestämmelserna i 154 § inkomstskattelagen tillämpas vid kommunalbeskattningen.

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

     Utgifter för inkomstens förvärvande är bland annat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) skäliga kostnader som direkt har föranletts av skötseln av statliga förtroendeuppdrag samt avgifter som har tagits ut på mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag (tillägg),

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

     Utgifter för inkomstens förvärvande är bland annat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) skäliga kostnader som direkt har föranletts av skötseln av statliga förtroendeuppdrag samt avgifter som har tagits ut på mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag eller för förtroendeuppdrag i välfärdsområden eller i välfärdssammanslutningar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 500 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 500 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 8,4 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

24 §

Avdrag som beviljas dödsbon för efterlevande make eller maka

     Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspremieavdrag och invalidavdrag vid kommunalbeskattningen för den efterlevande maken eller makan, om den efterlevande maken eller makan är delägare i dödsboet och han eller hon inte har yrkat på att de i första hand ska dras av från hans eller hennes egna inkomster eller inkomstskatt.

 

 

 

24 §

Avdrag som beviljas dödsbon för efterlevande make eller maka

     Dödsboet beviljas pensionsförsäkringspremieavdrag och invalidavdrag vid kommunalbeskattningen för den efterlevande maken eller makan, om den efterlevande maken eller makan är delägare i dödsboet och han eller hon inte har yrkat på att de i första hand ska dras av från hans eller hennes egna inkomster (utesl.).

 

 

     Paragrafen är ny

 

 

 

26a §

Hushållsavdraget från kommunalskatten skatteåren 2022–2027

     Vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2022–2027 får en skattskyldig göra hushållsavdrag från kommunalskatten enligt de grunder som anges i 127f § inkomstskattelagen till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten till staten. I övrigt tillämpas på hushållsavdrag enligt denna paragraf vad som föreskrivs i 26 §.

 

 

     Paragrafen är ny

 

 

 

26b §

Hushållsavdraget på basis av elenergiräkningar 2023

     Vid kommunalbeskattningen för skatteåret 2023 får en skattskyldig göra hushållsavdrag från kommunalskatten enligt de grunder som anges i 127g § inkomstskattelagen till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten till staten. Avdraget görs på det sätt som anges i 26 §.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som verkställs för skatteåret 2023. Lagens 26a § tillämpas också vid den kommunalbeskattning som verkställs för skatteåret 2022 och gäller till och med den 31 december 2027. Lagens 26b § gäller till och med den 31 december 2023.