Lagförslag 11/2018-2019

Tillhör ärendet: Införandet av ITS-direktivet
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införandet av ITS-direktivet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I detta lagförslag föreslås att vägtrafiklagen berikas med två nya paragrafer för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet).

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 eCall 3

2. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Inom EU utvecklas intelligenta trafiksystem (ITS) där informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtrafikområdet för trafikledning och mobilitetshantering.

     ITS är avancerade tillämpningar som utan att i sig vara intelligenta syftar till att tillhandahålla innovativa tjänster med avseende på olika transportslag och trafikledning och möjliggöra för olika användare att vara bättre informerade och därigenom kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare, mer samordnat och ”smartare” sätt.

     ITS integrerar telekommunikationer, elektronik och informationsteknik med transportteknik i syfte att planera, konstruera, driva, underhålla och förvalta vägtransportsektorn. Tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik på vägtransporttjänster och deras gränssnitt mot andra transportslag, kommer avsevärt att bidra till att förbättra miljöprestanda, effektivitet, inklusive energieffektivitet, säkerhet och skydd i samband med vägtransporter, inbegripet transport av farligt gods, allmän säkerhet och rörlighet för gods och passagerare, samtidigt som man säkerställer en välfungerande inre marknad, ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

     Bestämmelser om dessa system finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

     Inom ITS ryms allt från webbverktyg för reseplanering för människor och gods, nulägesinformation om trafikstockningar, varningssystem mellan cyklister och bilister till självkörande bilar.

     När ITS-tjänsterna fungerar över hela EU underlättar de för resenärer som rör sig över landgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa.

     ITS-direktivet fokuserar på sex områden

·         Multimodala reseinformationstjänster.

·         Informationstjänster i realtid.

·         Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation.

·         Ett system för fordonspositionering vid trafikolycka knuten till larmcentral inom EU (eCall).

·         Informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik.

·         Bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik.

     Direktivet har tidigare notifierats[1] av landskapsregeringen men behöver notifieras på nytt eftersom den rikslagstiftning som notifieringen grundade sig på har upphävts.

     Denna gång införs direktivets bestämmelser direkt i åländsk lag genom två nya paragrafer i vägtrafiklagen.

 

1.1 eCall

 

Med stöd av ITS-direktivet har kommissionen utfärdat ett antal förordningar för att uppfylla direktivets syften. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall kräver att medlemsländerna ska ha larmcentraler som kan ta emot och hantera eCall-samtal på ett lämpligt sätt.

     eCall är en europeisk tjänst för elektroniska nödanrop från motorfordon till en larmcentral. När ett motorfordon råkar ut för en olycka skickar fordonet automatiskt sin geografiska position till en larmcentral. Fordonet upprättar en förbindelse med hjälp av en inbyggd GSM-terminal och skickar först ett kort datameddelande och upprättar sedan en talförbindelse med larmcentralen. eCall aktiveras automatiskt genom någon av fordonets inbyggda sensorer men kan även aktiveras manuellt av föraren. Tanken är att systemet vid en krock automatiskt ska meddela larmcentralen

·         tid för larmet

·         bilens position

·         riktning

·         fordonsbeskrivning

·         aktiverade sensorer

·         ID på tjänsteleverantör

·         landskod.

     Fordonet måste själv kunna ange sin position, t.ex. via en inbyggd mottagare för ett satellitnavigeringssystem.

     Finland skrev under ett avtal redan 2004 om att delta i systemet och sedan 2018 är eCall standard i alla nya bilar inom EU.

     Idag kan inte alarmcentralen på Åland ta emot eCall men ett nytt larmprogram anpassat för eCall kommer att installeras och beräknas vara i drift i mars 2020.

 

1.1.1 Personlig integritet och övervakning

 

Det har förts en diskussion om eCall innebär en risk för den personliga integriteten och om tjänsten kan användas för att övervaka enskilda motorfordon. EU-kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på personuppgifter. Enligt arbetsgruppen är det rimligt att fordonets position automatiskt lämnas ut vid olycka, men eCall ska inte kunna användas för kontinuerlig övervakning av motorfordon. EU-kommissionens rekommendation om eCall följer arbetsgruppens rekommendationer.

 

2. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa verkningar. Förslaget bedöms heller inte ha direkta verkningar på miljön eller ha några följder för jämställdheten mellan kvinnor och män. Däremot kommer eCall, när det är helt utbyggt, att ha en stor betydelse för den som råkar ut för en trafikolycka eftersom räddningsinsatsen kommer att sättas igång i princip samtidigt som olyckan sker.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

73 § Införande av intelligenta trafiksystem. Bestämmelsen gäller de principer som tillämpas vid införande av ITS-system, och de ska användas för att verkställa Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet). Direktivet är till sin karaktär en ramlag, vars innehåll grundar sig på de delegerade akter som utfärdats med stöd av artiklarna 6 och 7. Dessa är kommissionens förordningar, varför de är direkt tillämplig rätt och endast i begränsad utsträckning kräver nationell reglering.

 

74 § Behörig myndighet enligt ITS-direktivet. Första momentet innehåller en bestämmelse om att landskapsregeringen är den myndighet som ansvarar för det allmänna genomförandet av ITS-direktivet.

     I andra momentet anges landskapsregeringen som den behöriga myndighet som har till uppgift att bedöma överensstämmelse med kraven. Av kommissionens förordningar som utfärdats med stöd av ITS-direktivet förutsätts för närvarande att en aktör som bedömer överensstämmelsen med kraven utses i artikel 4 i förordning nr 305/2013 avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall och enligt artikel 9 i förordning nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare. I fortsättningen kan i takt med att verkställigheten av direktivet framskrider fler sådana aktörer behöva utses, varför den föreslagna formuleringen är allmän. Målsättningen är dock att landskapsregeringen och Riket genom en överenskommelseförordning kommer överens om att dessa uppgiften överförs på transport- och kommunikationsverket.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland nya 73 och 74 §§ i stället för de 73 och 74 §§ som upphävdes genom landskapslag 2004/28 som följer[2]:

 

73 §

Införande av intelligenta trafiksystem

     Vid tillämpningen av de specifikationer som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet) ska de principer som fastställs i bilaga II till det direktivet följas i fråga om de prioriterade områden som avses i artikel 2 och de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 i det direktivet.

 

74 §

Behörig myndighet enligt ITS-direktivet

     Landskapsregeringen är den behöriga myndigheten på Åland för de prioriterade områden som avses i artikel 2 i ITS-direktivet och för de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3.

     Landskapsregeringen ska bedöma och kontrollera om de tjänsteleverantörer, myndigheter och andra verksamhetsutövare som genomför de prioriterade områden som avses i artikel 2 och de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 i ITS-direktivet uppfyller de krav som anges i direktivet och som utfärdats med stöd av det.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslag (2013:37) om tillämpning på Åland av 1a kap. vägtrafiklagen.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 mars 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mika Nordberg

 [1] ÅLR 2011/6384

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU, EUT nr L 207, 6.8.2010, s. 1