Lagförslag 11/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola samt följdändringar i annan landskapslagstiftning med anledning av den nya landskapslagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Lagtextens uppbyggnad. 3

3. Förslag. 4

4. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 4

2. Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice  15

3. Ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd. 15

4. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  15

5. Ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland om lagen om utkomststöd  16

6. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  16

7. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård  16

8. Ändring av 3 § landskapslagen om studiestöd. 16

9. Ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn  17

Lagtext 18

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola  18

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. 31

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd. 31

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  32

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  33

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  33

L A N D S K A P S L A G om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård  34

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 34

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. 35

Parallelltexter 37

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen godkände den 29 maj 2019 ett förslag till ny landskapslag om barnsomsorg och grundskola[1]. Lagtinget antog den 27 september 2019 den nya landskapslagen[2]. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas från och med skolåret som börjar 1 augusti 2021.

     Lagförslaget bereddes under tidsbrist och landskapsregeringen har efter lagtingets beslut om antagande konstaterat ett behov av justeringar av ett antal bestämmelser i lagen. Landskapsregeringen konstaterar även att den nya lagen om barnomsorg och grundskola föranleder följdändringar i annan lagstiftning.

     Ålandsdelegationen gav den 25 november 2019 sitt utlåtande[3] över lagförslaget till justitieministeriet och Högsta domstolen gav den 23 januari 2020 sitt utlåtande[4] över lagförslaget till Republikens President.

     Republikens President meddelade den 28 februari 2020 att lagens bestämmelser

- om hemfrid och inspektioner i 32 § 2 mom. och 45 § i del II,

- om undantag från läroplanen och landskapsregeringens befogenheter i 10 § 2 mom. i del III samt

- om god förvaltning och förfarandet vid avstängning för en viss tid i 72 § 2 mom. och i de två sista meningarna i 74 § 1 mom. i del III samt i 7 § 1 mom. i del VII

utgör ett överskridande av lagstiftningsbehörigheten och att bestämmelserna förordnats att förfalla. Republikens president hänvisar till Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtande över lagförslaget.

     Landskapsregeringen konstaterar även att den nya lagen om barnomsorg och grundskola föranleder en rad följdändringar i annan lagstiftning.

 

2. Lagtextens uppbyggnad

 

Lagtingets lag- och kulturutskott konstaterar i sitt betänkande[5] att ”…lagförslagets indelning i delar, kapitel och paragrafer inte är ändamålsenlig och att det i samband med nästa reform av lagen därför bör göras en ny paragrafindelning.” Utskottet efterlyser även vägledande principer för hur lagtexter byggs upp.

     Landskapsregeringen konstaterar att den nya lagens innehåll är mycket omfattande. Lagen innebär att de två förvaltningsområdena barnomsorg och grundskola sammanförs och benämns kommunens utbildningsverksamhet. Lagen är uppbyggd så att del I innehåller allmänna bestämmelser som gäller hela utbildningsverksamheten, del II innehåller bestämmelser som gäller endast barnomsorg och del III innehåller bestämmelser som gäller endast grundskolan. Delarna IV till VIII innehåller gemensamma bestämmelser som gäller hela utbildningsverksamheten. Del IV innehåller bestämmelser om barn- och elevhälsa, del V innehåller bestämmelser om personal, del VI innehåller bestämmelser om förvaltning, del VII innehåller särskilda bestämmelser och del VIII består av ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser.

     Landskapsregeringen konstaterar att lagens omfattning motiverar en indelning i delar samt kapitel inom delarna och anser inte att det är motiverat att göra ändringar av lagens uppbyggnad. Landskapsregeringen har dock sett över principen för paragrafhänvisningar inom lagen och förenklat dem vilket gör lagen mera lättläst utan att kravet på exakthet åsidosätts.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ett flertal ändringar av landskapslagen om barnsomsorg och grundskola. Ändringarna består främst av förtydliganden, korrigeringar av förbiseenden och språkliga korrigeringar.

     Landskapsregeringen föreslår en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen.

     Landskapsregeringen föreslår nya bestämmelser istället för de lagrum som Republikens president förordnat att förfalla.

 

4. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid lagberedningen i samråd med tjänstemän från utbildnings- och kulturavdelningen och social- och miljöavdelningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

DEL 1

 

6 § Språk. Landskapsregeringen föreslår att begreppet hemspråk i paragrafen ändras till begreppet modersmål för att förenhetliga terminologin i lagen.

     Landskapsregeringen konstaterar att man med en persons modersmål vanligen avser det språk man lärde sig först, använder mest och behärskar bäst. Ett barn kan ha flera modersmål och ett barns modersmål kan vara ett annat språk än det språk som talas allmänt i samhället. En persons modersmål registreras i befolkningsdatasystemet i enlighet med bestämmelserna i 13 § 1 mom. 20 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (FFS 661/2009).

 

DEL II

 

2 § Barnomsorgens styrdokument. Landskapsregeringen har sett över metoden för paragrafhänvisningar inom lagen och förenklat och förtydligat dem. I paragrafhänvisningarna har kapitelhänvisningarna tagits bort. I och med att paragrafnumreringen är löpande inom varje del är hänvisningarna tillräckligt exakta och tydliga även utan kapitelhänvisningen. Genom att lyfta fram paragrafens nummer före angivande av vilken del i lagen som avses blir hänvisningen mera lättläst.

     Benämningen på läroplanen föreslås ändrad från läroplan för förundervisningen till läroplan för barnomsorgen. Den nya läroplanen kommer att beskriva hela verksamheten från det att barnet börjar i barnomsorgen vilket kan ske redan vid föräldrapenningens upphörande fram till att läroplikten inträder.

 

4 § Daghemsverksamhet. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

5 § Specialbarnomsorg. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

9 § Verksamheternas personalsammansättning. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

14 § Rätt till daghemsverksamhet. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

30 § Krav på barnomsorg utan samhällsstöd. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

31 § Rätt till samhällsstöd. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

32 § Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg. Vid lagstiftningskontrollen förordnade Republikens President bestämmelsen i 32 § 2 mom. i del II, om inspektion av verksamhetsställen där privat barnsomsorg ska bedrivas, att förfalla eftersom bestämmelsen utgör en behörighetsöverskridning.

 

 

Bestämmelse i LL om barnomsorg och grundskola som förordnats att förfalla

 

32 § 2 mom. Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska beträffande en inkommen ansökan som avses i 1 mom. göra en inspektion på verksamhetsstället för att försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den barnomsorg som ge där motsvarar de krav som uppställs på barnomsorg. När landskapsregeringen konstaterat att ovan nämnda villkor uppfylls ska landskapsregeringen bevilja tillstånd för att inleds eller ändras. Ett tillstånd meddelas för en viss tid eller tillsvidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Enligt 3 § i del II bedrivs barnomsorgen som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och lekverksamhet och enligt 4 § bedrivs daghemsverksamheten som familjedaghem, gruppfamiljedaghem och daghem. Barnomsorgsverksamheten kan därför alltså omfatta utrymmen som skyddas av hemfriden. Enligt Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden beaktar bestämmelsen inte tillräckligt det skydd som hemfriden åtnjuter enligt grundlagens 10 § 1 och 3 mom. Även bestämmelsen om skyddet för vars och en hem i artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna är av betydelse, särskilt med beaktande av att Europadomstolen har tolkat bestämmelsen så att det i vissa fall även täcker in affärslokaler. Det allmänna ska enligt 22 § i grundlagen se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

 

Finlands grundlag

 

10 § Skydd för privatlivet

     Vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag.

     Brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar.

     Genom lag kan föreskrivas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas.

     Genom lag kan föreskrivas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång, vid säkerhetskontroll och under frihetsberövande samt för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten.

 

22 § Respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna

     Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

 

 

 

 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna

 

ARTIKEL 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv

     1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

     2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

 

 

     Landskapsregeringen föreslår nu ett nytt 2 mom. till 32 § i vilket hemfridens grundlagsskydd beaktas. Enligt förslaget får utymmen som används för permanent boende endast inspekteras om det är nödvändigt för att garantera att omgivningen är säker och lämpar sig för barnomsorg och om det inte går att kontrollera detta med tillräckligt stor säkerhet utifrån anmälan eller bilagorna till anmälan.

     Landskapsregeringen föreslår även en uttrycklig bestämmelse om att 34 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland ska följas vid inspektioner. I 34 § bestäms att myndigheten ska underrätta den part som direkt berörs av ärendet om tidpunkten för en inspektion, om inte syftet med inspektionen äventyras av en sådan underrättelse. Parten har rätt att närvara vid inspektionen, framföra sin åsikt och ställa frågor om omständigheter som har samband med inspektionen. Under inspektionens gång ska parten om möjligt underrättas om inspektionens ändamål, hur den genomförs samt om fortsatta åtgärder. Inspektionen ska förrättas utan att inspektionsobjektet eller dess innehavare orsakas oskälig olägenhet. Den som utför inspektionen ska genast skriva en inspektionsberättelse över inspektionen. Av inspektionsberättelsen ska inspektionens förlopp och inspektionsförrättarens viktigaste iakttagelser framgå. Inspektionsberättelsen ska delges en part som har rätt att närvara vid inspektionen.

     Ändringen av 1 mom. 8 punkten innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

36 § Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg. Ändringen av 1 mom. innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

     Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen i 3 mom. b punkten preciseras och förtydligas. För de barn som får privat samhällsstödd barnomsorg ska hemkommunen betala en ersättningsandel till huvudmannen för den privata barnomsorgen. Ersättningsandelen för privat barnomsorg beräknas utgående från kommunens nettokostnader för motsvarande verksamhet. Enligt a punkten är ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern 90 procent av nettodriftskostnaderna.

     För barn under tre år föreslås att ersättningsandelen för heltidsomsorg är 175 procent av den ersättningsandel för barn över tre år som avses i a punkten. Procenten motiveras av att driftskostnaderna för barnomsorg för barn under tre år är väsentligt dyrare, främst på grund av kraven på högre personaldimensionering.

 

37 § Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

41 § Mångprofessionellt stöd. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

43 § Kommunens ledningsansvar. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

45 § Inspektionsrätt. Vid lagstiftningskontrollen förordnade Republikens President bestämmelsen om inspektion av barnsomsorgens verksamhet och lokaler i 32 § 2 mom. i del II att förfalla eftersom bestämmelsen utgör en behörighetsöverskridning.

 

 

Bestämmelse i LL om barnomsorg och grundskola som förordnats att förfalla

 

45 § Inspektionsrätt

     Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera barnomsorgsverksamheten och de lokaler som används för verksamheten. En inspektion för göras utan förhandsanmälan.

     En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla utrymmen och utan hinder av sekretessbestämmelser ska alla handlingar som är nödvändiga för inspektion läggas fram.

     Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförandet av en inspektion.

     Över en inspektion ska föras protokoll.

 

 

     Enligt 3 § i del II bedrivs barnomsorgen som daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet och lekverksamhet och enligt 4 § i bedrivs daghemsverksamheten som familjedaghem, gruppfamiljedaghem och daghem. Barnomsorgsverksamheten kan alltså omfatta utrymmen som skyddas av hemfriden.

     Enligt Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden beaktar bestämmelsen inte tillräckligt det skydd som hemfriden åtnjuter enligt grundlagens 10 § 1 och 3 mom. Även bestämmelsen om skyddet för vars och en hem i artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna är av betydelse, särskilt med beaktande av att Europadomstolen har tolkat bestämmelsen så att det i vissa fall även täcker in affärslokaler. Det allmänna ska enligt 22 § i grundlagen se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

     Se närmare redogörelse för grundlagens och Europakonventionens bestämmelser under detaljmotiveringen till 32 §.

     Landskapsregeringen föreslår nu en ny 45 § i del II i vilket hemfridens grundlagsskydd beaktas. Enligt förslaget får utrymmen som används för permanent boende inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga barnets ställning och garantera behörig service. Landskapsregeringen föreslår även här en uttrycklig bestämmelse om att 34 § förvaltningslagen för landskapet Åland ska följas vid inspektioner.

     Landskapsregeringen föreslår även att bestämmelsen om en möjlighet att göra inspektioner utan förhandsanmälan stryks såsom onödig. Enligt 34 § förvaltningslagen kan en inspektion göras även utan att partens underrättas om tidpunkten om inspektionen skulle äventyras av en sådan underrättelse

 

DEL III

 

2 § Rätt till skolgång. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

3 § Elevernas skyldigheter. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

6 § Undervisningen i grundskolan. Bestämmelserna i 2 mom. föreslås ändrade så att stödundervisningen ska vara i svenska istället för svenska. Avsikten är att de integrerade eleverna ska stödas med stödundervisning i svenska i olika ämnen.

 

7 § Läroämnen. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

7a § Försöksverksamhet. Vid lagstiftningskontrollen förordnade Republikens President bestämmelsen i 10 § 2 mom. i del III, som berättigade landskapsregeringen att ge en grundskola rätt att för försöksverksamhet göra undantag från läroplanen, att förfalla eftersom bestämmelsen utgör en behörighetsöverskridning.

    

 

Bestämmelse i LL om barnomsorg och grundskola som förordnats att förfalla

 

10 § Läroplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan ge en grundskola rätt att för försöksverksamhet göra undantag från läroplanen.

 

 

     Enligt Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden uppfyller bestämmelsen inte det krav på exakthet och avgränsning som förutsätts i grundlagen, utan bestämmelsen ger landskapsregeringen för vida befogenheter att besluta om undantag från läroplanen.

     Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan förordningar utfärdas med stöd av lag. Bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska dock utföras genom lag. Enligt 21 § 1 mom. i självstyrelselagen kan landskapsregeringen med stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda landskapsförordningar inom sin behörighet. Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även andra myndigheter än republikens president, statsrådet och ministerierna bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om det med hänsyn till föremålet för regleringen finns särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver att den sker genom lag och förordning. Dessutom förutsätts att tillämpningsområdet för ett sådant bemyndigande är exakt avgränsat. Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av offentlig makt bygga på lag och lag ska noggrant iakttas i all offentlig verksamhet. Av detta följer att bestämmelser som möjliggör undantag redan i och för sig är betänkliga och bör vara noggrant reglerade.

 

 

 

Finlands grundlag

 

2 § Demokrati samt rättsstatsprincipen

     Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.

     Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling.

     All utövning av offentlig makt skall bygga på lag. I all offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas.

 

80 § Utfärdande av förordningar och delegering av lagstiftningsbehörighet

     Republikens president, statsrådet och ministerierna kan utfärda förordningar med stöd av ett bemyndigande i denna grundlag eller i någon annan lag. Genom lag skall dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som skall utfärda en förordning, utfärdas den av statsrådet.

     Även andra myndigheter kan genom lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om det med hänsyn till föremålet för regleringen finns särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver att den sker genom lag eller förordning. Tillämpningsområdet för ett sådant bemyndigande skall vara exakt avgränsat.

     Allmänna bestämmelser om publicering och ikraftträdande av förordningar och andra rättsnormer utfärdas genom lag.

 

 

     Landskapsregeringen föreslår nu en ny paragraf med exaktare och mera avgränsade bestämmelser om försöksverksamhet.

     Enligt den nya paragrafen kan landskapsregeringen ge huvudmannen för en grundskola rätt till försöksverksamhet i syfte att utveckla utbildningen eller undervisningen. Vid försöksverksamhet får huvudmannen göra avvikelser från bestämmelserna i lagen och förordningen om ämnen, ämneshelheter och timfördelningen.

     Huvudmannen ska ansöka om rätt till försöksverksamhet hos landskapsregeringen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur försöket ska genomföras och vilka avvikelser från timfördelningen som kommer att göras. Landskapsregeringen ska ge rätt till försöksverksamhet om huvudmannen har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar syftet och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. Ett tillstånd kan beviljas för högst tre år och förlängas med högst två år.

 

9 § Distansundervisning för läropliktiga. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

11 § Utbildningsstadga. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

12 § Arbetsplan och trivselstadga. Bestämmelserna i 3 mom. föreslås kompletterade så att arbetsplanen ska skickas till landskapsregeringen för kännedom. Detta följer bestämmelserna i den tidigare grundskolelagen.

 

19 § Specialpedagogiskt stöd. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

20 § Mångprofessionellt stöd. Ändringen är av språklig karaktär.

 

21 § Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

24 § Undervisning i särskilda situationer. Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna i 1 mom. ändras så att det räcker om eleven har psykiskt eller fysiskt hälsoskäl för att kunna få undervisning i särskilda situationer. Det är inte motiverat att kräva att såväl psykiska som fysiska hälsoskäl.

 

25 § Flexibel undervisningsform. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

26 § Särskilda undervisningsarrangemang. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. föreslås ändrade så att ordet studier byts ut till undervisning eftersom ordet studier inte används inom grundskoleutbildningen.

     Bestämmelserna i 2 mom. föreslås ändrade så att den sista meningen stryks. Meningen har tagits in i paragrafen genom ett förbiseende.

 

27 § Allmänt. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

28 § Anmälan. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

29 § Kommunens tillsyn. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

34 § Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

35 § Förvaltning. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

40 § Innehåll. Landskapsregeringen föreslår att 4 mom. ändras så att bestämmelserna om stöd för lärande och skolgång i tillämpliga delar ska omfatta även de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Det är viktigt att de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga behandlas som andra grundskoleelever och därmed har möjlighet till stöd för lärande och skolgång.

 

43 § Individuell studieplan. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

46 § Studiesociala förmåner. Bestämmelserna i 3 mom. föreslås ändrade så att eleverna ska ha rätt till ersättning för transport mellan hemmet och skolan då färdvägen är längre än fem kilometer.

     Landskapsregeringens avsikt är att i förordning utfärda närmare bestämmelser om hur ersättningen ska ske så att ersättningen i första hand ges i form av ett personligt busskort och i andra hand i form av kilometerersättning. Motsvarande bestämmelser finns i landskapsförordning (1997:60) om stu-diesociala förmåner för studerande på gymnasialstadienivå i landskapet Åland.

 

47 § Disciplinära åtgärder. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

48 § Elevbedömning. Paragrafen föreslås ändrad så att bestämmelserna om elevbedömning i tillämpliga delar ska omfatta grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

     Ändringen innebär även en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

49 § Elevbedömning. Landskapsregeringen föreslår en ändring så att det är elevens ansvar och samarbete som ska följas upp och bedömas istället för elevens uppförande.

     Ändringen innebär även en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

54 § Utvärdering av anpassning av lärokurs. Ändringen är en korrigering av begreppet. Frågan är om utvärdering av sådana anpassade lärokurser som en elev kan följa enligt 20 § som ett mångprofessionellt stöd.

 

55 § Rättelse av elevbedömning. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

64 § Elevskjuts och ledsagning. Landskapsregeringen föreslår en särskild bestämmelse i en ny 3 punkt om att en elev inom träningsundervisningen ska ha rätt till elevskjuts och ledsagning om det behövs med beaktande av skolvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

 

66 § Inkvartering för elever. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

68 § Allmänt. Landskapsregeringen föreslår att nytt moment med bestämmelser om att varje grundskola ska göra upp en handlingsplan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder.

 

72 § Avstängning för viss tid. Vid lagstiftningskontrollen förordnade Republikens President bestämmelserna i 72 § 2 mom. och i de två sista meningarna i 74 § 1 mom. i del III att förfalla eftersom de utgör en behörighetsöverskridning. Enligt bestämmelserna kan en elev stängas av från undervisningen för högst en vecka utan att elevens vårdnadshavare bereds möjlighet att bli hörd.

 

 

 

Bestämmelse i LL om barnomsorg och grundskola som förordnats att förfalla

 

72 § 2 mom. Avstängning för viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elevs rätt att delta i undervisningen begränsats enligt 1 mom. kan skolföreståndaren eller skolans rektor fatta beslut om avstängning för högst en vecka för att utreda fortsatta åtgärder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

74 § 1 mom. Förfarande och verkställighet av disciplinära åtgärder

     (Innan en elev ges en skriftlig varning enligt del III 13 kap. 71 § eller stängs av från undervisningen för en viss tid enligt del III 13 kap. 72 § 3 mom. ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras, elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att bli hörd samt annan behövlig utredning inhämtas.) Om en åtgärd enligt del III 13 kap. 71 § eller 72 § 2 och 3 mom. ska ett beslut utfärdas. Om en åtgärd enligt del III 13 kap. 72 § 2 mom. ska elevens vårdnadshavare underrättas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Enligt Ålandsdelegationens och Högsta domstolens utlåtanden uppfyller bestämmelsen inte kraven på god förvaltning och rättvis rättegång som framgår av bestämmelserna om rättsskydd i 21 § 2 mom. i grundlagen. Även om avstängningen gäller bara för en kort tid påverkar avstängningen elevens rätt till grundläggande utbildning på ett fundamentalt sätt. Högsta domstolen anser därför att huvudregeln bör vara att den åsikt och uppfattning som elevens vårdnadshavare har utreds.

 

 

Finlands grundlag

 

21 § Rättsskydd

     Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.

     Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.

 

 

     Landskapsregeringen föreslår nu att möjligheten för skolans rektor eller föreståndare att fatta beslut om avstängning av en elev för högst en vecka återinförs som ett nytt 2 mom. i 72 § samt att bestämmelserna i 74 § 1 mom. ändras så att vårdnadshavaren ska beredas tillfälle att bli hörd innan ett beslut om avstängning kan fattas.

     Ändringarna av paragrafen innebär även en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II samt en ändring så att laghänvisningen görs enbart till bestämmelserna i landskapslagstiftningen, dvs. till den blankettlag som gör rikslagstiftningen tillämplig på Åland, och inte direkt till rikslagen.

 

73 § Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

74 § Förfarande och verkställighet av disciplinära åtgärder. Se motiveringen under detaljmotiveringen till 72 §.

     Ändringen av paragrafen innebär även en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

76 § Elevhälsotjänster i samband med disciplinära åtgärder. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

78 § Rätt att granska elevens saker. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

80 § Allmänna principer för omhändertagande och granskning. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

81 § Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

DEL IV

 

1 § Syfte. Ändringen av 1 mom. är av språklig karaktär.

     Landskapsregeringen föreslår att 2 mom. upphävs. Det är viktigt att de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga behandlas som andra grundskoleelever och därmed har samma tillgång till barn- och elevhälsans tjänster.

 

2 § Barn- och elevhälsotjänster. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

7 § Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga. Landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen förslås ändrad så att det i en ny paragraf bestäms att välfärdsplanen för barn och unga ska innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

     Denna paragraf föreslås i enlighet med ändringen av blankettlagen ändrad så att bestämmelsen endast är ett upplysande konstaterande om vad det står i blankettlagen om välfärdsplanen.

 

8 § Barn och elevhälsogrupp. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

DEL V

 

3 § Personal. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

3a § Ansvarsfördelningen inom barnomsorgen. Landskapsregeringen föreslår i förtydligande syfte en ny paragraf där ansvarsfördelningen för daghemsföreståndarna respektive lärarna i barnomsorgen framgår tydligt. Daghemsföreståndaren ska fortsättningsvis ha huvudansvaret för all verksamhet som bedrivs i barnomsorgsenheten och ansvara för att barnomsorgen och pedagogiken utvecklas. Lärarna i barnomsorgen ansvarar för förundervisningen och är delaktiga i ledning, planering och utveckling av det pedagogiska arbetet. Arbetslaget som helhet ansvarar för barnens trygghet och säkerhet.

 

3b § Ansvarsfördelningen inom grundskolan. Landskapsregeringen föreslår i förtydligande syfte en ny paragraf där ansvarsfördelningen för rektor och föreståndare respektive lärarna framgår tydligt.

     Rektorn eller skolföreståndaren ska fortsättningsvis ha huvudansvaret för all verksamhet som bedrivs i skolan och leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Lärarnas uppgift är att ansvara för utvecklingen av sin egen undervisningsgrupp och för elevernas trygghet och säkerhet i all undervisning och övrig verksamhet.

 

7 § Anställningsvillkor. Enligt 8 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003), som tillämpas på Åland enligt 1 § landskapslagen (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän, kan det bestämmas om en prövotid om högst sex månader då tjänsteutövningen inleds. Bestämmelsen i 2 mom., enligt vilket lärare i grundskolan kan anställas på prövotid i högst ett år, föreslås därför upphävd.

9 § Handlingssekretess och tystnadsplikt. Landskapsregeringen föreslår i förtydligande syfte nya bestämmelser som gäller handlingssekretess. Bestämmelserna innebär att handlingar som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska omständigheter som gäller ett barn, en elev eller medlemmar av barnets eller elevens familj ska hållas hemliga och att en sekretessbelagd handling inte får visas för eller lämnas ut till utomstående. Med personliga omständigheter som gäller ett barn avses främst uppgifter om ett barns behov av stöd och vilka stödåtgärder som vidtagits, bedömningar av barnets personliga egenskaper och planer för barnomsorgen samt uppgifter om barnets hälsotillstånd och andra känsliga personuppgifter.

     En ändring föreslås även så att hänvisningen görs enbart till bestämmelserna i landskapslagstiftningen, dvs. till den blankettlag som gör rikslagstiftningen tillämplig på Åland, och inte direkt till rikslagen.

 

DEL VI

 

2 § Förvaltning av utbildningsverksamheten. Landskapsregeringen föreslår att paragrafen ändras så att det tydligt framgår att en kommun, vid en situation där kommunen samarbetar i ett kommunalförbund så att vissa delar av utbildningsverksamheten förvaltas av kommunalförbundet, ändå kan ha ett eget kommunalt organ som sköter den övriga utbildningsverksamheten i kommunen.

 

4 § Utbildningsstadga. Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om utbildningsstadgan kompletteras med att den ska sändas till landskapsregeringen för kännedom. Landskapsregeringen ska utöva den övergripande tillsynen över grundskolan och det är därför av vikt att landskapsregeringen får ta del av kommunernas utbildningsstadga.

 

DEL VII

 

3 § Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

7 § Besvärsförbud. Vid lagstiftningskontrollen förordnade Republikens President bestämmelserna i 72 § 2 mom. i del III att förfalla eftersom de utgör en behörighetsöverskridning. I 7 § 1 mom. görs hänvisningar till bestämmelserna i 72 § 2 mom. i del III och därför förordnades även det momentet att förfalla.

 

 

Bestämmelse i LL om barnomsorg och grundskola som förordnats att förfalla

 

7 §

Andra beslut om disciplinära åtgärder enligt del III 13 kap., än beslut som gäller skriftlig varning enligt del III 13 kap. 71 § och avstängning av en elev för viss tid enligt del III 13 kap. 72 § 2 och 3 mom., får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Enligt Ålands delegationen och Högsta domstolen innebär bestämmelsen tillsammans med bestämmelsen i 74 § 1 mom. att kraven på rättsskydd i 21 § 2 mom. i grundlagen inte uppfylls. Se även detaljmotiveringen till 72 § i del III.

     Eftersom landskapsregeringen föreslår nya bestämmelser till 72 och 74 §§ i del III istället för de bestämmelser som förordnades att förfalla föreslår landskapsregeringen även ett nytt 1 mom. till denna paragraf istället för det moment som förordnades att förfalla. Bestämmelserna motsvarar de tidigare bestämmelserna.

     Ändringen av 2 mom. innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

DEL VIII

 

2 § Övergångsbestämmelser. Ändringen innebär en förändring av metoden för paragrafhänvisningar inom lagen (se motiveringen till 2 § i del II).

 

 

2. Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

3 § Avvikelser. Paragrafen föreslås ändrad så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

3. Ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Paragrafen föreslås ändrad så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

4. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

4a § Välfärdsplan för barn och unga. I 12 § i barnskyddslagen bestäms att kommunen ska göra upp en plan över kommunens verksamhet för att främja barns och unga personers välfärd samt ordna och utveckla barnskyddet. Planen ska enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i blankettlagen godkännas av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Enligt 12 § i barnskyddslagen ska planen ses över minst vart fjärde år. Planen ska innehålla uppgifter om barns och unga personers uppväxtförhållanden och välfärdssituation, åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers välfärd och förebygger problem, behovet av barnskydd i kommunen, resurser som ska reserveras för barnskyddet, tillgängligt servicesystem inom barnskyddet för skötseln av uppgifter enligt barnskyddslagen, ordnande av samarbete mellan olika myndigheter samt sammanslutningar och anstalter som producerar tjänster för barn och unga, samt om genomförandet och uppföljningen av planen. Landskapsregeringen föreslår nu att planen även ska innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

4f § Stöd för skolgången. I del IV i landskapslagen om barnomsorg och grundskola bestäms att kommunen är ansvarig för att det finns psykolog- och kuratorstjänster för alla barn i barnomsorgen och alla elever i grundskolan, även för de barn som hemundervisas. Huvudmannen för en privat barnomsorg och för en ersättande skola ansvarar för tjänsterna är tillgängliga för barnen och eleverna som deltar i verksamheten.

     Landskapsregeringen föreslår att paragrafen ändras för att överensstämma med bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

5 § Särskilda avvikelser. Paragrafen föreslås ändrad så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

5. Ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland om lagen om utkomststöd

 

2 § Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd. Bestämmelserna i 3 punkten föreslås ändrad så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

6. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

2a §. Den föreslagna ändringen av inledningssatsen är av språklig karaktär.

     Bestämmelserna i 1 och 4 punkterna föreslås upphävda eftersom de riksbestämmelser som hänvisningarna gäller har upphävts genom FFS 2016/1505.

 

2b §. Den föreslagna ändringen av inledningssatsen är av språklig karaktär.

     Bestämmelserna i 1 punkten föreslås upphävda. I och med den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola har barnomsorgen överförts från socialvårdens till utbildningens förvaltningsområde. Bestämmelser som idag ingår i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och som är viktiga för att grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna ska beaktas inom barnomsorgen har tagits in i den nya landskapslagen om barnsomsorg och grundskola. Sådana bestämmelser är bestämmelser i del II i lagen om målsättningen med barnomsorgen, rätten till barnomsorg, rätten till specialpedagogiska åtgärder för barn i behov av särskilt stöd och rätten för barnet att ha möjlighet att påverka verksamhetsinnehållet samt sekretessbestämmelser i del IV.

 

2d §. Den föreslagna ändringen av inledningssatsen och ändringen av 5 punkten är av språklig karaktär.

     Bestämmelserna i 2 mom. föreslås upphävda eftersom barnomsorgen i och med den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola överförts från socialvårdens till utbildningens förvaltningsområde.

 

 

7. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

29 §. Skolhälsovården. Bestämmelserna i 1 mom. föreslås ändrade så att även de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga omfattas av rätten till skolhälsovård. Det är viktigt att de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga behandlas som andra grundskoleelever och därmed har samma möjlighet till barn- och elevhälsans tjänster.

 

 

8. Ändring av 3 § landskapslagen om studiestöd

 

2 § Definitioner. Definitionerna av heltids- och deltidsstudier föreslås kompletterade så att de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga kan omfattas av rätten till studiestöd.

 

3 §. Studier som berättigar till studiestöd. Paragrafen föreslås ändrad så att även de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga omfattas av rätten till studiestöd.

 

 

9. Ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

2 §. Tillämpningsområde. Inledningssatsen till 2 § föreslås ändrad så att begränsningen av vilka sektorer lagen gäller stryks. Bestämmelserna i 3 punkten föreslås ändrade så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

4 §. Skyldighet att kräva uppvisande av registerutdrag beträffande dem som producerar privat socialservice. Bestämmelserna i 2 och 3 mom. föreslås ändrade så att hänvisningarna görs till bestämmelserna i den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 40 § 4 mom. i del III, 1 § 2 mom. i del IV samt 7 § 2 mom. i del V i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola,

     ändras 6 § 4 mom. i lagens del I; 2 § 1 och 2 mom., 4 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 1 mom., 9 § 1 mom., 14 § 2 mom. d punkten, 30 §, 31 §, 32 § 1 mom. 8 punkten, 36 § 1 mom. och 3 mom. b punkten, 37 §, 41 § 2 mom., 43 § 1 mom. i lagens del II; 2 § 4 mom., 3 § 2 och 4 mom., 6 § 3 mom., 7 § 5 mom., 9 § 4 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 19 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 §, 24 § 1 mom., 25 § 4 mom., inledningssatsen till 26 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 §, 28 §, 29 § 4 mom., 34 § 1 mom., 35 § 2 mom., 43 § 1 mom., 46 § 3 mom., 47 §, 48 §, 49 § 1 mom., rubriken till 54 §, 55 §, 64 § 1 mom., 66 § 1 mom., 73 § 1 mom., 74 § 1 och 2 mom., 76 §, 78 §, 80 §, 81 § 1 mom. samt 85 § i lagens del III; 1 § 1 mom., 2 §, 7 § samt 8 § 2 och 3 mom. i lagens del IV; 3 § 1 mom. samt 9 § i lagens del V; 2 § och 4 § i lagens del VI; 3 § 1 och 2 mom. i lagens del VII samt 2 § 2, 3, 5, 6 och 7 mom. i lagens del VIII samt

     fogas till lagens del II en ny 45 §; till 32 § i lagens del II en nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till 2 kap. i lagens del III en ny 7a §; till 68 § i lagens del III ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till 72 § i lagens del II ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till lagens del V nya 3a och 3b §§; samt till 7 § i lagens del VII ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1, 2 och 3 mom. blir 2, 3 och 4 mom., som följer:

 

DEL I

 

6 §

Språk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid hemspråksundervisning för en elev med annat modersmål än svenska kan elevens modersmål användas som undervisningsspråk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DEL II

 

2 §

Barnomsorgens styrdokument

     Landskapsregeringen beslutar i enlighet med 42 § 2 mom. i del II om en läroplan för barnomsorgen.

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Daghemsverksamhet bedrivs som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) daghem med sådan personal som avses i 10 § i del II och nio eller flera barn.

 

5 §

Specialbarnomsorg

     Daghemsverksamheten ska i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. i del II erbjuda behövliga specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd genom specialbarnomsorg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Verksamheternas personalsammansättning

     Bestämmelser om vilken personal som ska finnas inom barnomsorgsverksamheter och leda enheterna finns i 3 § i del V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Rätt till daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutom den rätt till barnomsorg som avses i 1 mom. har vårdnadshavaren rätt till barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) under den tid då barnet har behov av sådant särskilt stöd som avses i 5 § 2 mom. i del II i den omfattning som bedöms vara lämplig för barnet, till dess läroplikten börjar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30 §

Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd

     Privat barnomsorg som bedrivs utan samhällsstöd ska uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 2-5 §§ i del I och 2 § i del II. För verksamheten ska tillstånd sökas enligt 32 § i del II.

 

31 §

Rätt till samhällsstöd

     En fysisk eller juridisk person som bedriver privat barnomsorg har rätt till samhällsstöd om verksamheten beviljats tillstånd enligt 32 § i del II och om de krav uppfylls som följer av bestämmelserna i 2-6 §§ i del I samt 2 §, 5-7 §§, 9-12 §§ och 17-18 §§ i del II.

 

32 §

Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg

     En huvudman som har för avsikt att bedriva privat barnomsorg ska ansöka om tillstånd för detta hos landskapsregeringen innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. Av ansökan ska framgå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) arbetsplanen för verksamheten enligt 2 § i del II samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då landskapsregeringen tagit emot en sådan ansökan som avses i 1 mom. ska landskapsregeringen göra en inspektion på verksamhetsstället för att försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den barnomsorg som ges där mot-svarar de krav som ställs på barnomsorg. Utrymmen som används för permanent boende får inspekteras bara om det är nödvändigt för att garantera att omgivningen är säker och lämpar sig för barnomsorg och om det inte går att kontrollera detta med tillräckligt stor säkerhet utifrån anmälan eller dess bilagor. I övrigt ska det som bestäms i 34 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland följas vid inspektioner. När landskapsregeringen konstaterat att villkoren för privat barnomsorg uppfylls ska landskapsregeringen bevilja tillstånd för att verksamheten inleds eller förändras. Ett tillstånd beviljas för en viss tid eller tillsvidare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg

     För ett barn som erhåller privat samhällsstödd barnomsorg ska barnets hemkommun betala en ersättningsandel till huvudmannen. Ersättningen gäller sådan barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. i del II har rätt till för sitt barn. Ersättningen får inte oskäligt avvika från vad en motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar. En kommun kan om särskilda skäl föreligger beviljas rätt av landskapsregeringen att inte betala ut en ersättningsandel till ett privat daghem eller fritidshem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ersättningsandelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) för heltidsomsorg för barn under tre år är 175 procent av den ersättningsandel för heltidsomsorg för barn över tre år som avses i a punkten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

37 §

Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg

     Den som trots anmärkning enligt 46 § i del II bedriver privat barnomsorg i strid med bestämmelserna i denna lag, ska för förseelse mot bestämmelserna om utövande av barnomsorg dömas till böter. Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelsen till Ålands polismyndighet.

 

41 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om utredning, beslutsfattande och uppgörande av en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd finns i 40 § i del II.

 

43 §

Kommunens ledningsansvar

     Kommunen ska planera, genomföra, uppfölja och utvärdera barnomsorgen i kommunen samt erbjuda barnomsorg under de tider då vårdnadshavarna behöver det i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. i del II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

45 §

Inspektionsrätt

     Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera barnomsorgsverksamheten och de lokalen som används för verksamheten.

     En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla utrymmen och utan hinder av sekretessbestämmelserna ska alla handlingar som är nödvändiga för inspektion läggas fram. Utrymmen som används för permanent boende får inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga barnens ställning och garantera behörig service. I övrigt ska det som bestäms i 34 § förvaltningslagen för landskapet Åland följas vid inspektioner.


 

 

DEL III

 

2 §

Rätt till skolgång

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelserna i 3 mom. har en person som fyllt 18 år och som saknar ett avgångsbetyg från grundskolan rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III.

 

3 §

Elevernas skyldigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elevs rätt till frånvaro från skolgången bestäms i utbildningsstadgan. Närmare bestämmelser om utbildningsstadgan finns i 4 § i del VI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elev inte iakttar vad som bestäms i 1 eller 3 mom. kan skolan vidta fostrande samtal och disciplinära åtgärder enligt 13 kap. i del III.

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning i svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 §

Läroämnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom det mångprofessionella stöd som avses i 20 § i del III kan kommunen bevilja undantag från bestämmelserna i 1–3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7a §

Försöksverksamhet

     Landskapsregeringen kan ge huvudmannen för en grundskola rätt till försöksverksamhet i syfte att utveckla utbildningen eller undervisningen. Vid försöksverksamhet får huvudmannen göra avvikelser från bestämmelserna om ämnen, ämneshelheter och timfördelningen i denna lag och i den förordnings som utfärdats med stöd av den.

     Huvudmannen ska ansöka om rätt till försöksverksamhet hos landskapsregeringen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur försöket ska genomföras och de avvikelser från timfördelningen som kommer att göras. Landskapsregeringen ska ge rätt till försöksverksamhet om huvudmannen har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar syftet och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. Ett tillstånd kan beviljas för högst tre år och förlängas med högst två år.

 

9 §

Distansundervisning för läropliktiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om distansundervisning för andra än läropliktiga finns i 45 § i del III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

Utbildningsstadga

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för grundskolan med de allmänna grunderna för grundskolans verksamhet.

 

12 §

Arbetsplan och trivselstadga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i arbetsplanen. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och skickas till landskapsregeringen för kännedom.

 

19 §

Specialpedagogiskt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett skriftligt beslut om specialpedagogiskt stöd fattas av skolföreståndaren eller skolans rektor efter att en pedagogisk bedömning gjorts av den ansvariga läraren. Ärendet bereds av skolans barn- och elevhälsogrupp i enlighet med 8 § i del IV.

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Behovet av fortsatt mångprofessionellt stöd ska granskas av den ansvariga läraren åtminstone efter årskurs två samt under årskurs sex och åtta. Om det inte finns ett fortsatt behov av mångprofessionellt stöd genom individuellt anpassad läroplan, ska den ansvariga läraren anhålla hos grundskolchefen eller utbildningschefen om att eleven överförs till allmän lärokurs. Grundskolechefen eller utbildningschefen fattar ett skriftligt beslut i ärendet.

 

21 §

Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel

     En elev som får stöd i sitt lärande och skolgång enligt 18-20 §§ i del III eller annars är i behov av särskilt stöd har rätt att få sådana tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel vilka är en förutsättning för elevens deltagande i undervisningen.

     Beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel kan ingå i beslutet om specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd enligt 19 eller 20 §§. I övriga fall fattar skolföreståndaren eller skolans rektor ett skriftligt beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts av den ansvariga läraren.

     Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel är enligt 62 § 2 mom. i del III avgiftsfria för eleven.

 

24 §

Undervisning i särskilda situationer

     En elev som på grund av psykiska eller fysiska hälsoskäl inte kan gå i skolan har rätt till undervisning i särskilda situationer. Syftet med undervisningen i särskilda situationer är att upprätthålla lärandet då eleven vårdas eller rehabiliteras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

 

25 §

Flexibel undervisningsform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då ett beslut om flexibel undervisningsform fattas ska ett åtgärdsprogram eller en individuell plan som avses i 23 § i del III tas fram för ordnandet av undervisningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26 §

Särskilda undervisningsarrangemang

     Undervisningen för en elev kan delvis ordnas på något annat sätt än enligt det som bestäms i denna lag eller med stöd av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning om att elevens undervisning ska ordnas på de sätt som avses i 1 mom. ska elevens vårdnadshavare ges möjlighet att bli hörd innan ett beslut fattas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

27 §

Allmänt

     Med hemundervisning avses att vårdnadshavaren ansvarar för att ett barn som har sin hemort på Åland enligt lagen om hemkommun uppfyller sin läroplikt enligt 1 § i del III. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som anges i läroplanen för grundskolan.

 

28 §

Anmälan

     Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs genom hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så att hela läroplikten fullgörs. Vid byte av bosättningskommun ska vårdnadshavaren tillställa den nya kommunen den senaste redogörelsen enligt 29 § 1 mom. i del III över barnets utveckling och framsteg i förhållande till läroplanen.

 

29 §

Kommunens tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om barnets framsteg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen kan förväntas ska kommunen meddela vårdnadshavarna detta så att de kan åtgärda bristerna under kommande termin. I ett beslut som gäller bedömningen av ett barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning får ändring sökas så som föreskrivs i 55 § i del III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34 §

Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan

     Bestämmelserna om grundskolan i 3-6 §§ i del I, i 1 § i del II, i 5 §, 7 §, 58-61 §§ och 63-81 §§ i del III, i 1-14 §§ i del IV, i 2 § och 8-11 §§ i del V samt i 3-4 §§ i del VII gäller i tillämpliga delar ersättande grundskolor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

 

35 §

Förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen över ersättande grundskolor i kommunen. Bestämmelser om tillsyn finns i 85 § i del III. Förläggningskommunen ska meddela landskapsregeringen om brister som upptäcks vid tillsynen.

 

40 §

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 5 kap. i del III om stöd för lärande och skolgång omfattar i tillämpliga delar elever inom denna utbildningsform.

 

43 §

Individuell studieplan

     Utbildningsanordnaren och eleven ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för eleven. I studieplanen fastställs i vilket skede enligt 41 § i del III som studierna inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på vilket sätt studierna ska genomgås samt vilka andra faktorer som är av betydelse för att de mål för utbildningen som anges närmare i läroplanen ska uppnås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

46 §

Studiesociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En elev ska beviljas ersättning för transport mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilometer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

47 §

Disciplinära åtgärder

     De disciplinära åtgärder som avses i 13 kap. i del III ska tillämpas på den som erhåller grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, dock så att en sådan begränsning av rätten att delta i undervisningen som avses i 72 § 3 mom. kan göras för högst ett år.

 

48 §

Elevbedömning

     Bestämmelserna om elevbedömning i 9 kap. i del III ska i tillämpliga delar även omfatta grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

 

49 §

Elevbedömning

     Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande få information om elevens framsteg i studierna och om elevens arbete, ansvar och samarbete. Eleven ska ges betyg i enlighet med 50 § i del III. Elevens lärande, arbete, ansvar och samarbete ska bedömas mångsidigt. Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleven i sina studier och utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

54 §

Utvärdering av anpassad lärokurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

55 §

Rättelse av elevbedömning

     Bestämmelser om rättelse av elevbedömning och gällande beslut om kvarstannande finns i 3 § i del VII.

 

64 §

Elevskjuts och ledsagning

     Kommunen ska ordna elevskjuts och ledsagning för

     1) en elev i årskurserna ett till tre som har en skolväg som är längre än tre kilometer och en elev i årskurs fyra till nio som har en skolväg som är längre än fem kilometer,

     2) en elev vars skolväg är alltför ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter samt

     3) en elev inom träningsundervisningen, om elevskjuts behövs med beaktande av skolvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

66 §

Inkvartering för elever

     Om skolresan för en elev inte kan ordnas på det sätt som bestäms i 64 § i del III har eleven rätt till fri inkvartering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

68 §

Allmänt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Varje grundskola ska göra upp en handlingsplanför fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Landskapsregeringen utfärdar anvisningar om hur handlingsplanen ska utarbetas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elevs rätt att delta i undervisningen begränsats enligt 1 mom. kan skolföreståndaren eller skolans rektor fatta beslut om avstängning för högst en vecka för att utreda fortsatta åtgärder.

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen för en elev under högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt 71 § i del III. Vid behandlingen av ärendet ska i enlighet med landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen det organ som ansvarar för socialvården vara representerat.

 

73 §

Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten

     Om en elev inte lyder en sådan uppmaning att avlägsna sig som avses i 70 § och 72 § 1 mom. i del III har skolföreståndaren, skolans rektor och läraren rätt att avlägsna eleven från undervisningsutrymmet, eller från en skoltillställning. Skolföreståndaren, rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en elev från skolans område, om eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att rätten att delta i undervisningen har begränsats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

74 §

Förfarande och verkställighet av disciplinära åtgärder

     Innan en elev ges en skriftlig varning enligt 71 § i del III eller stängs av från undervisningen för en viss tid enligt 72 § 2 eller 3 mom. i del III ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras, elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att bli hörd samt annan behövlig utredning inhämtas. Beslut ska utfärdas om en åtgärd enligt 71 § eller 72 § 2 och 3 mom.

     Utvisning av en elev och avstängning enligt 70 § och 72 § 1 mom. ska registreras och elevens vårdnadshavare underrättas.

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

76 §

Elevhälsotjänster i samband med disciplinära åtgärder

     Skolan ska se till att nödvändiga elevhälsotjänster ordnas för en elev som påförts en sådan disciplinär åtgärd som avses i 71 eller 72 §§ i del III.

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

     Skolföreståndaren samt skolans rektor och lärare har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne som avses i 61 § i del III och med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.

 

80 §

Allmänna principer för omhändertagande och granskning

     De åtgärder som avses i 78 och 79 §§ i del III ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga säkerheten och studieron. Vid omhändertagande av föremål och ämnen och vid granskning av en elev ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas.

     En skolföreståndare, rektor eller lärare som använt sig av maktmedel enligt 79 § ska lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till kommunen. En granskning av en elev och omhändertagande av föremål och ämnen ska registreras. Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om åtgärder enligt 78 och 79 §§.

     Huvudmannen för skolan ska följa upp användningen av de åtgärder som avses i 78 och 79 §§ minst en gång per läsår.

 

81 §

Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen

     Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av skolföreståndaren, skolans rektor eller en lärare med stöd av 79 § i del III ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdagens slut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

85 §

Tillsynsmyndighet

     Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för den kommunala grundskolan. Förläggningskommunen ansvarar i enlighet med 35 § 2 mom. i del III för tillsynen över ersättande grundskolor.

 

DEL IV

 

1 §

Syfte

     Barn- och elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande och upprätthålla barnens och elevernas utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. Barn- och elevhälsan ska arbeta för att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det och främja samarbetet med barnens och elevernas familj och andra närstående.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Barn- och elevhälsotjänster

     Barn- och elevhälsans tjänster omfattar psykolog- och kuratorstjänster enligt 3 § i del IV, stöd för barns och elevers utveckling och lärande enligt 7 kap. i del II och 5 kap. i del III samt rådgivningstjänster för barn under läropliktsåldern och skolhälsovård för elever i grundskolan enligt 28 och 29 §§ i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

7 §

Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga

     I den välfärdsplan för barn och unga som avses i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen finns en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

8 §

Barn- och elevhälsogrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn- och elevhälsogruppen ansvarar också för ärenden som gäller utredning av stödbehovet av specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd enligt 19 och 20 §§ i del III och för hur barn- och elevhälsotjänster ska ordnas för ett enskilt barn eller för en enskild elev eller för en viss grupp av barn respektive elever.

     Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en enskild elev ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras vårdnadshavares ställning inom elevhälsan enligt 12 § i del IV beaktas. Detsamma gäller vid behandlingen av ett ärende som gäller en grupp av barn respektive elever, om enskilda barn eller elever kan identifieras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DEL V

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. För fritidshem med fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i 10 § i del II om verksamheternas personaldimensionering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3a §

Ansvarsfördelningen inom barnomsorgen

     Daghemsföreståndarens uppgift är att ansvara för verksamheten vid daghemmet. Daghemsföreståndaren är chef över personalen på daghemmet, ansvarar för att barnomsorgen och pedagogiken utvecklas, beslutar om enhetens inre organisation och fördelar resurserna inom enheten efter barnens olika förutsättningar och behov.

     Lärarna i barnomsorgen ansvarar för förundervisningen och är delaktiga i ledning, planering och utveckling av det pedagogiska arbetet.

     Arbetslaget ansvarar för barnens trygghet och säkerhet i all verksamhet inom barnsomsorgen.

 

3b §

Ansvarsfördelningen inom grundskolan

     Rektorns eller skolföreståndarens uppgift är att ansvara för verksamheten vid skolan. Rektorn eller skolföreståndaren leder det pedagogiska arbetet, är chef för lärarna och övrig personal på skolan, ansvarar för att verksamheten och det pedagogiska arbetet utvecklas, beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurserna inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov.

     Lärarnas uppgift är att ansvara för utvecklingen av sin egen undervisning och undervisningssituationen och för elevernas trygghet och säkerhet i all undervisning och övrig verksamhet.

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

     Handlingar som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska omständigheter som gäller ett barn, en elev eller medlemmar av barnets eller elevens familj ska hållas hemliga. En sekretessbelagd handling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte visas för eller lämnas ut till utomstående.

     Den som är anställd eller praktikant hos kommunen, medlem av ett kommunalt organ, verksam vid skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola, får inte för utomstående röja vad han eller hon vid skötseln av sina uppgifter enligt denna lag fått veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som rör ett barn, en elev, medlemmar av barnets eller elevens familj, om inte den berörda personen gett sitt samtycke till detta. Om den berörda personen inte själv kan bedöma innebörden av samtycket, ska samtycket begäras av vårdnadshavaren.

     Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. eller vad som särskilt bestäms om sekretess har de personer som är anställda inom den kommunala utbildningsverksamheten eller är verksamma inom skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola rätt att lämna uppgifter till varandra och till organ inom kommunens förvaltning om uppgifterna är nödvändiga för att ett barns barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det som bestäms i 1 och 2 mom. hindrar inte heller att uppgifter lämnas till den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken.

     Om en elev som är under 18 år övergår till verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med denna lag, landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning eller landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren.

     Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess, rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

     Enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen är förtroendevalda och anställda skyldiga att anmäla till det organ som svarar för socialvården i kommunen om de får vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

     Den som är anställd inom kommunens utbildningsverksamhet och i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart ska i enlighet med 35 § i socialvårdslagen (:) för Åland styra personen att söka socialservice eller, om personen samtycker till det, kontakta det organ som svarar för socialvården i kommunen så att stödbehovet kan bedömas. Om ett samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet eller om ett barns bästa absolut kräver det ska en anmälan om behovet av socialvård göras utan dröjsmål trots sekretessbestämmelserna. Om den anmälningspliktiga personen utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten behöver ingen barnskyddsanmälan göras med anledning av samma uppgifter.

 

DEL VI

 

2 §

Förvaltning av utbildningsverksamheten

     Förvaltningen av kommunens utbildningsverksamhet samt de särskilda uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag sköts av en nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

     Om förvaltningen av hela eller en del av den kommunala utbildningsverksamheten sköts av ett kommunalförbund ska kommunalförbundet utse ett organ som sköter förvaltningen av den del av den kommunala utbildningsverksamheten som kommunalförbundet sköter och som enligt denna lag ankommer på kommunen. Bestämmelser om samarbete mellan kommuner finns i 12 kap. i kommunallagen.

 

4 §

Utbildningsstadga

     Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan. Utbildningsstadgan ska innehålla de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Utbildningsstadgan ska skickas till landskapsregeringen för kännedom. Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna utfärdas i landskapsförordning.

 

DEL VII

 

3 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan

     Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får rättelse av ett beslut begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet, om beslutet gäller

     1) antagning som elev,

     2) inledande av skolgång vid en annan tidpunkt enligt 2 § 2 mom. i del III,

     3) specialpedagogiskt stöd enligt 19 § i del III,

     4) mångprofessionellt stöd enligt 20 § i del III,

     5) överföring till träningsundervisning enligt 22 § i del III,

     6) undervisning i särskilda situationer enligt 24 § i del III,

     7) flexibel undervisningsform enligt 25 § i del III samt

     8) särskilda undervisningsarrangemang enligt 26 § i del III.

     Ett beslut som gäller avbrytande av hemundervisning enligt 29 § i del III, en skriftlig varning till en elev enligt 71 § i del III, avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom. i del III eller en förmån eller rättighet enligt 62 - 64, 66 eller 67 §§ i del III får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 §

Besvärsförbud

     Andra beslut om disciplinära åtgärder enligt 13 kap. i del III, än beslut som gäller skriftlig varning enligt 71 § och avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom., får inte överklagas genom besvär.

     Beslut som fattats med anledning av en begäran om en ny bedömning enligt 3 § 5 mom. i del VII får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DEL VIII

 

2 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som beviljat insatser för särskilt stöd för ett barn inom barnomsorgen innan denna lag har trätt i kraft är skyldig att slutföra en sådan utredning som avses i 40 § i del II samt att fatta beslut om specialbarnomsorg och vid behov göra upp en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd senast den 31 augusti 2021.

     Läroplanen för grundskolan och arbetsplaner som fastställts samt beslut om timfördelning och om grunderna för förundervisning som fattats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft till den 31 juli 2021. Beslut om läroplan för grundskolan och läroplan för förundervisningen enligt bestämmelserna i denna lag ska fattas så att läroplanerna kan tillämpas från och med den 1 augusti 2021. För en elev som höstterminen 2021 börjar årskurs 9 tillämpas dock den nya läroplanen endast i tillämpliga delar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 8 kap. i del III om rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga tillämpas från och med den 1 augusti 2021.

     De beslut om stöd för lärande och skolgång för en elev i grundskolan som fattats före lagens ikraftträdande förblir i kraft. Beslut som fattats före lagens ikraftträdande ska efter lagens ikraftträdande i enlighet med bestämmelserna i 20 § 4 mom. i del III bedömas med bestämda intervaller eller vid behov.

     Det krav på kunskaper i svenska som avses i 4 § i del V tillämpas inte för den som innehar en tjänst eller är anställd i arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när denna lag träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, sådant det lyder i landskapslagen 2015/19, som följer:

 

3 §

Avvikelser

     Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar. Vid tillämpning av 3 § 1 punkten i rikslagen ska privat socialservice i landskapet omfatta sådan privat barnomsorg som avses i 6 kap. i del II i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och som bedrivs utan samhällsstöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som inte utnyttjar sådan kommunal eller privat samhällsstödd barnomsorg med undantag för lekverksamhet (nedan barnomsorg), som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 


 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4f § och 5 § 5 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 4f § sådan den lyder i landskapslagen 2017/59 och 5 § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020:15, samt

     fogas till lagen en ny 4a § istället för den 4a § som upphävdes genom landskapslagen 2020:15 som följer:

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

     Den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § i barnskyddslagen ska även innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

4f §

Stöd för skolgången

     Kommunen ska i enlighet med bestämmelserna i del IV i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ordna psykolog- och kuratorstjänster som ger stöd och handledning för barnen och eleverna inom barnomsorgen och i grundskolan samt för de barn som hemundervisas.

     Huvudmannen för sådan privat barnomsorg och för en sådan ersättande skola som avses i 6 kap. i del II och 7 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola ansvarar för att de tjänster som avses i 1 mom. ordnas för barnen och eleverna.

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) På Åland tillämpas landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 


 

 

5.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 3 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd som följer:

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

 

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Vid tillämpning av 7b§ 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

6.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2a § 1 och 4 punkterna, 2b § 1 punkten och 2d § 2 mom. landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa lagrum 2a § 1 och 4 punkterna samt 2b § 1 punkten sådana de lyder i landskapslagen 2011/87 och 2d § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/20, samt

     ändras 2d § 5 punkten och inledningssatserna till 2a § och 2d §, av dessa lagrum inledningssatsen till 2a § sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, inledningssatsen till 2d § sådan den lyder i landskapslagen 2013/117 och 2d § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020:20, som följer:

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag tillämpas på Åland till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen då den ansvarar för den allmänna styrningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då den ansvarar för övervakningen av socialvården enligt 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

7.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29 § 1 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

29 §

Skolhälsovården

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna skolhälsovård för alla elever i grundskolan. Till skolhälsovården hör också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning, under den tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering samt för de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

8.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 12 och 13 mom. samt 3 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med heltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram den studerande antagits till,

     b) att studier sker inom ramen för avläggande av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en normal studietakt eller att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 22,5 studiepoäng per termin eller

     c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och att studierna sker i en studietakt om minst 22 kurser per läsår.

     Med deltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram som den studerande antagits till och att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 10 och högst 14 studieveckor per termin,

     b) att studier sker inom ramen för avläggande av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 15 och högst 21 studiepoäng per termin eller

     c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola och att studierna sker i en studietakt om minst 11 och högst 21 kurser per läsår.

 

3 §

Studier som berättigar till studiestöd

     De allmänna villkoren för rätt till studiestöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt eller deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga samt att studierna bedrivs som huvudsyssla, att den studerande har framgång i studierna samt att den studerande behöver ekonomiskt stöd. Närmare bestämmelser om behovet av ekonomiskt stöd finns i 3 kap.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

9.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras inledningssatsen till 2 § 1 mom. samt 2 § 1 mom. 3 punkten och 4 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn, av dessa lagrum 2 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2015/22 och 4 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2013/122, som följer:

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på den som ska utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa, sköta eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. Det arbete som avses i lagen kan utföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) inom sådan privat socialservice som avses i landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, inom sådan privat samhällsstödd barnomsorg som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola eller som sådan familjevårdare som avses i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Skyldighet att kräva uppvisande av registerutdrag beträffande dem som producerar privat socialservice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som har tagit emot en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska omedelbart kräva att personer som inte är arbetstagare och vars arbetet omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

     Den som är skyldig att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen när någon som inte är arbetstagare och som inte anges i ansökan om tillstånd eller anmälan ges uppgifter som avses i 2 §. Efter att ha tagit emot en sådan underrättelse ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen omedelbart kräva att personen som fått uppgifter som avses i 2 § visar upp ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

Mariehamn den 12 mars 2020

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 11/2019-2020[1] LF nr 28/2018-2019

[2] LTB 74/2019, ÅFS 2020:32

[3] D 10 19 01 65

[4] OH 2019/268

[5] LKU bet nr 23/2018-2019