Lagförslag 11/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice  22

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd. 22

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  23

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  24

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  25

L A N D S K A P S L A G om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård. 26

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 27

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. 29

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 40 § 4 mom. i del III, 1 § 2 mom. i del IV samt 7 § 2 mom. i del V i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola,

     ändras 6 § 4 mom. i lagens del I; 2 § 1 och 2 mom., 4 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 1 mom., 9 § 1 mom., 14 § 2 mom. d punkten, 30 §, 31 §, 32 § 1 mom. 8 punkten, 36 § 1 mom. och 3 mom. b punkten, 37 §, 41 § 2 mom., 43 § 1 mom. i lagens del II; 2 § 4 mom., 3 § 2 och 4 mom., 6 § 3 mom., 7 § 5 mom., 9 § 4 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 19 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 §, 24 § 1 mom., 25 § 4 mom., inledningssatsen till 26 § 1 mom., 26 § 2 mom., 27 §, 28 §, 29 § 4 mom., 34 § 1 mom., 35 § 2 mom., 43 § 1 mom., 46 § 3 mom., 47 §, 48 §, 49 § 1 mom., rubriken till 54 §, 55 §, 64 § 1 mom., 66 § 1 mom., 73 § 1 mom., 74 § 1 och 2 mom., 76 §, 78 §, 80 §, 81 § 1 mom. samt 85 § i lagens del III; 1 § 1 mom., 2 §, 7 § samt 8 § 2 och 3 mom. i lagens del IV; 3 § 1 mom. samt 9 § i lagens del V; 2 § och 4 § i lagens del VI; 3 § 1 och 2 mom. i lagens del VII samt 2 § 2, 3, 5, 6 och 7 mom. i lagens del VIII samt

     fogas till lagens del II en ny 45 §; till 32 § i lagens del II en nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till 2 kap. i lagens del III en ny 7a §; till 68 § i lagens del III ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till 72 § i lagens del II ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.; till lagens del V nya 3a och 3b §§; samt till 7 § i lagens del VII ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1, 2 och 3 mom. blir 2, 3 och 4 mom., som följer:

 


 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

DEL I

 

 

 

DEL I

 

6 §

Språk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid hemspråksundervisning för en elev med ett annat hemspråk än svenska kan det aktuella hemspråket användas som undervisningsspråk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Språk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid hemspråksundervisning för en elev med annat modersmål än svenska kan elevens modersmål användas som undervisningsspråk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

DEL II

 

 

 

DEL II

 

 

2 §

Barnomsorgens styrdokument

     Landskapsregeringen beslutar i enlighet med del II 8 kap. 42 §, 2 mom. om en läroplan för förundervisningen.

     Kommunfullmäktige ska enligt del VI 2 kap. 4 § anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Barnomsorgens styrdokument

     Landskapsregeringen beslutar i enlighet med 42 § 2 mom. i del II om en läroplan för barnomsorgen.

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Daghemsverksamhet bedrivs som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) daghem med sådan personal som avses i del II 3 kap. 10 §och nio eller flera barn.

 

 

 

4 §

Daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Daghemsverksamhet bedrivs som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) daghem med sådan personal som avses i 10 § i del II och nio eller flera barn.

 

 

5 §

Specialbarnomsorg

     Daghemsverksamheten ska i enlighet med bestämmelserna i del II 7 kap. erbjuda behövliga specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd genom specialbarnomsorg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Specialbarnomsorg

     Daghemsverksamheten ska i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. i del II erbjuda behövliga specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd genom specialbarnomsorg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Verksamheternas personalsammansättning

     Bestämmelser om vilken personal som ska finnas inom barnomsorgsverksamheter och leda enheterna finns i del V 1 kap. 3 §.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Verksamheternas personalsammansättning

     Bestämmelser om vilken personal som ska finnas inom barnomsorgsverksamheter och leda enheterna finns i 3 § i del V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

Rätt till daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Förutom den rätt till barnomsorg som avses i 1 mom. har vårdnadshavaren rätt till barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) under den tid då barnet har behov av sådant särskilt stöd som avses i del II 2 kap. 5 § 2 mom. i den omfattning som bedöms vara lämplig för barnet, till dess läroplikten börjar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

Rätt till daghemsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Förutom den rätt till barnomsorg som avses i 1 mom. har vårdnadshavaren rätt till barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) under den tid då barnet har behov av sådant särskilt stöd som avses i 5 § 2 mom. i del II i den omfattning som bedöms vara lämplig för barnet, till dess läroplikten börjar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd

     Privat barnomsorg som bedrivs utan samhällsstöd ska uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i del I 1 kap. 2 - 5 §§ samt i del II 1 kap. 2 § i denna lag. För verksamheten ska tillstånd sökas enligt del II 32 § i denna lag.

 

 

 

30 §

Krav på privat barnomsorg utan samhällsstöd

     Privat barnomsorg som bedrivs utan samhällsstöd ska uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 2 - 5 §§ i del I och 2 § i del II. För verksamheten ska tillstånd sökas enligt 32 § i del II.

 

 

31 §

Rätt till samhällsstöd

     En fysisk eller juridisk person som bedriver privat barnomsorg har rätt till samhällsstöd om verksamheten beviljats tillstånd enligt del II 6 kap. 32 § i denna lag och om de krav uppfylls som följer av följande bestämmelser i denna lag: i del I 1 kap. 2-6 §§; i del II 1 kap. 2 §, 5-7 §§, del II 3 kap. 9-12 §§ och del II 4 kap. 17-18 §§.

 

 

 

31 §

Rätt till samhällsstöd

     En fysisk eller juridisk person som bedriver privat barnomsorg har rätt till samhällsstöd om verksamheten beviljats tillstånd enligt 32 § i del II och om de krav uppfylls som följer av bestämmelserna i 2 -6 §§ i del I samt 2 §, 5-7 §§, 9-12 §§ och 17-18 §§ i del II.

 

 

32 §

Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg

     En huvudman som har för avsikt att bedriva privat barnomsorg ska ansöka om tillstånd för detta hos landskapsregeringen innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. Av ansökan ska framgå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) arbetsplanen för verksamheten enligt del II 1 kap. 2 § i denna lag samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska beträffande en inkommen ansökan som avses i 1 mom. göra en inspektion på verksamhetsstället för att försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den barnomsorg som ges där motsvarar de krav som ställs på barnomsorg. När landskapsregeringen konstaterat att ovan nämnda villkor uppfylls ska landskapsregeringen bevilja tillstånd för att verksamheten inleds eller ändras. Ett tillstånd meddelas för en viss tid eller tills vidare.

 

 

 

32 §

Ansökan om tillstånd för privat barnomsorg

     En huvudman som har för avsikt att bedriva privat barnomsorg ska ansöka om tillstånd för detta hos landskapsregeringen innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. Av ansökan ska framgå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) arbetsplanen för verksamheten enligt 2 § i del II samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     landskapsregeringen tagit emot en sådan ansökan som avses i 1 mom. ska landskapsregeringen göra en inspektion på verksamhetsstället för att försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den barnomsorg som ges där motsvarar de krav som ställs på barnomsorg. Utrymmen som används för permanent boende får inspekteras bara om det är nödvändigt för att garantera att omgivningen är säker och lämpar sig för barnomsorg och om det inte går att kontrollera detta med tillräckligt stor säkerhet utifrån anmälan eller dess bilagor. I övrigt ska det som bestäms i 34 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland följas vid inspektioner. När landskapsregeringen konstaterat att villkoren för privat barnomsorg uppfylls ska landskapsregeringen bevilja tillstånd för att verksamheten inleds eller förändras. Ett tillstånd beviljas för en viss tid eller tillsvidare.

 

 

36 §

Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg

     För ett barn som erhåller privat samhällsstödd barnomsorg ska barnets hemkommun betala en ersättningsandel till huvudmannen. Ersättningen gäller sådan barnomsorg som vårdnadshavaren enligt del II 4 kap. i denna lag har rätt till för sitt barn. Ersättningen får inte oskäligt avvika från vad en motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar. En kommun kan om särskilda skäl föreligger beviljas rätt av landskapsregeringen att inte betala ut en ersättningsandel till ett privat daghem eller fritidshem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ersättningsandelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) för heltidsomsorg för barn under tre år är 175 procent av nettodriftskostnaderna för motsvarande kommunala verksamhet,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

36 §

Beräkning av ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg

     För ett barn som erhåller privat samhällsstödd barnomsorg ska barnets hemkommun betala en ersättningsandel till huvudmannen. Ersättningen gäller sådan barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. i del II har rätt till för sitt barn. Ersättningen får inte oskäligt avvika från vad en motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar. En kommun kan om särskilda skäl föreligger beviljas rätt av landskapsregeringen att inte betala ut en ersättningsandel till ett privat daghem eller fritidshem.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ersättningsandelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) för heltidsomsorg för barn under tre år är 175 procent av den ersättningsandel för heltidsomsorg för barn över tre år som avses i a punkten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

37 §

Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg

     Den som trots anmärkning enligt del II 9 kap. 46 § i del II bedriver privat barnomsorg i strid med bestämmelserna i denna lag, ska för förseelse mot bestämmelserna om utövande av barnomsorg dömas till böter. Tillsyns-myndigheten ska anmäla överträdelsen till Ålands polismyndighet.

 

 

 

37 §

Förseelser mot bestämmelserna om utövande av privat barnomsorg

     Den som trots anmärkning enligt 46 § i del II bedriver privat barnomsorg i strid med bestämmelserna i denna lag, ska för förseelse mot bestämmelserna om ut-övande av barnomsorg dömas till böter. Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelsen till Ålands polismyndighet.

 

 

41 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om utredning, beslutsfattande och uppgörande av en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd finns i del II 7 kap. 40 §.

 

 

 

41 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om utredning, beslutsfattande och uppgörande av en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd finns i 40 § i del II.

 

 

43 §

Kommunens ledningsansvar

     Kommunen ska planera, genomföra, uppfölja och utvärdera barnomsorgen i kommunen samt erbjuda barnomsorg under de tider då vårdnadshavarna behöver det i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i del II 4 kap. i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

43 §

Kommunens ledningsansvar

     Kommunen ska planera, genomföra, uppfölja och utvärdera barnomsorgen i kommunen samt erbjuda barnomsorg under de tider då vårdnadshavarna behöver det i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i 4 kap. i del II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

45 §

Inspektionsrätt

     Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera barnomsorgsverksamheten och de lokalen som används för verksamheten.

     En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla utrymmen och utan hinder av sekretessbestämmelserna ska alla handlingar som är nödvändiga för inspektion läggas fram. Utrymmen som används för permanent boende får inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga barnens ställning och garantera behörig service. I övrigt ska det som bestäms i 34 § förvaltningslagen för landskapet Åland följas vid inspektioner.

     Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförandet av en inspektion.

     Över en inspektion ska det föras protokoll.

 

 

DEL III

 

 

 

DEL III

 

 

2 §

Rätt till skolgång

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelserna i 3 mom. har en person som fyllt 18 år och som saknar ett avgångsbetyg från grundskolan rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i del III 8 kap.

 

 

 

2 §

Rätt till skolgång

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelserna i 3 mom. har en person som fyllt 18 år och som saknar ett avgångsbetyg från grundskolan rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III.

 

 

3 §

Elevernas skyldigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Om en elevs rätt till frånvaro från skolgången bestäms i utbildningsstadgan. Närmare bestämmelser om utbildningsstadgan finns i del VI 2 kap. 4 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elev inte iakttar vad som bestäms i 1 eller 3 mom. kan skolan vidta fostrande samtal och disciplinära åtgärder enligt i del III 13 kap.

 

 

3 §

Elevernas skyldigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Om en elevs rätt till frånvaro från skolgången bestäms i utbildningsstadgan. Närmare bestämmelser om utbildningsstadgan finns i 4 § i del VI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elev inte iakttar vad som bestäms i 1 eller 3 mom. kan skolan vidta fostrande samtal och disciplinära åtgärder enligt 13 kap. i del III.

 

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning på svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning i svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7 §

Läroämnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom det mångprofessionella stöd som avses i del III 5 kap. 20 § kan kommunen bevilja undantag från bestämmelserna i 1 – 3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

7 §

Läroämnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom det mångprofessionella stöd som avses i 20 § i del III kan kommunen bevilja undantag från bestämmelserna i 1–3 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

7a §

Försöksverksamhet

     Landskapsregeringen kan ge huvudmannen för en grundskola rätt till försöksverksamhet i syfte att utveckla utbildningen eller undervisningen. Vid försöksverksamhet får huvudmannen göra avvikelser från bestämmelserna om ämnen, ämneshelheter och timfördelningen i denna lag och i den förordnings som utfärdats med stöd av den.

     Huvudmannen ska ansöka om rätt till försöksverksamhet hos landskapsregeringen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur försöket ska genomföras och de avvikelser från timfördelningen som kommer att göras. Landskapsregeringen ska ge rätt till försöksverksamhet om huvudmannen har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar syftet och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. Ett tillstånd kan beviljas för högst tre år och förlängas med högst två år.

 

 

9 §

Distansundervisning för läropliktiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om distansundervisning för andra än läropliktiga finns i del III 8 kap. 45 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Distansundervisning för läropliktiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om distansundervisning för andra än läropliktiga finns i 45 § i del III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

Utbildningsstadga

Kommunfullmäktige ska enligt del VI 2 kap. 4 § anta en utbildningsstadga för grundskolan med de allmänna grunderna för grundskolans verksamhet.

 

 

 

11 §

Utbildningsstadga

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för grundskolan med de allmänna grunderna för grundskolans verksamhet.

 

 

12 §

Arbetsplan och trivselstadga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i arbetsplanen. Arbetsplanen och trivselplanen ska godkännas av kommunen.

 

 

 

12 §

Arbetsplan och trivselstadga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i arbetsplanen. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och skickas till landskapsregeringen för kännedom.

 

 

19 §

Specialpedagogiskt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett skriftligt beslut om specialpedagogiskt stöd fattas av skolföreståndaren eller skolans rektor efter att en pedagogisk bedömning gjorts av den ansvariga läraren. Ärendet bereds av skolans barn- och elevhälsogrupp i enlighet med del IV 2 kap. 8 §.

 

 

 

19 §

Specialpedagogiskt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett skriftligt beslut om specialpedagogiskt stöd fattas av skolföreståndaren eller skolans rektor efter att en pedagogisk bedömning gjorts av den ansvariga läraren. Ärendet bereds av skolans barn- och elevhälsogrupp i enlighet med 8 § i del IV.

 

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Behovet av fortsatt mångprofessionellt stöd ska granskas av den ansvariga läraren åtminstone efter årskurs två samt under årskurs sex och åtta. Om det inte finns ett fortsatt behov av mångprofessionellt stöd genom individuellt anpassad läroplan, ska den ansvariga läraren anhålla till grundskolchefen eller utbildningschefen om att eleven överförs till allmän lärokurs. Grundskolechefen eller utbildningschefen fattar ett skriftligt beslut i ärendet.

 

 

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Behovet av fortsatt mångprofessionellt stöd ska granskas av den ansvariga läraren åtminstone efter årskurs två samt under årskurs sex och åtta. Om det inte finns ett fortsatt behov av mångprofessionellt stöd genom individuellt anpassad läroplan, ska den ansvariga läraren anhålla hos grundskolchefen eller utbildningschefen om att eleven överförs till allmän lärokurs. Grundskolechefen eller utbildningschefen fattar ett skriftligt beslut i ärendet.

 

 

21 §

Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel

     En elev som får stöd i sitt lärande och skolgång enligt del III 5 kap. 18 - 20 §§ eller annars är i behov av särskilt stöd har rätt att få sådana tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel vilka är en förutsättning för elevens deltagande i undervisningen.

     Beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel kan ingå i beslutet om specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd enligt del III 5 kap. 19 eller 20 §§. I övriga fall fattar skolföreståndaren eller skolans rektor ett skriftligt beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts av den ansvariga läraren.

     Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel är i enlighet med bestämmelsen i del III 12 kap. 62 § 2 mom. avgiftsfria för eleven.

 

 

 

21 §

Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel

     En elev som får stöd i sitt lärande och skolgång enligt 18 - 20 §§ i del III eller annars är i behov av särskilt stöd har rätt att få sådana tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel vilka är en förutsättning för elevens deltagande i undervisningen.

     Beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel kan ingå i beslutet om specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd enligt 19 eller 20 §§. I övriga fall fattar skolföreståndaren eller skolans rektor ett skriftligt beslut om tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts av den ansvariga läraren.

     Tolknings- och biträdestjänster och hjälpmedel är enligt 62 § 2 mom. i del III avgiftsfria för eleven.

 

 

24 §

Undervisning i särskilda situationer

     En elev som på grund av psykiska och fysiska hälsoskäl inte kan gå i skolan har rätt till undervisning i särskilda situationer. Syftet med undervisningen i särskilda situationer är att upprätthålla lärandet då eleven vårdas eller rehabiliteras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

24 §

Undervisning i särskilda situationer

     En elev som på grund av psykiska eller fysiska hälsoskäl inte kan gå i skolan har rätt till undervisning i särskilda situationer. Syftet med undervisningen i särskilda situationer är att upprätthålla lärandet då eleven vårdas eller rehabiliteras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

Flexibel undervisningsform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då ett beslut om flexibel undervisningsform fattas ska ett åtgärdsprogram eller en individuell plan som avses i del III 5 kap. 23 § tas fram för ordnandet av undervisningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

25 §

Flexibel undervisningsform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då ett beslut om flexibel undervisningsform fattas ska ett åtgärdsprogram eller en individuell plan som avses i 23 § i del III tas fram för ordnandet av undervisningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

26 §

Särskilda undervisningsarrangemang

     Studierna för en elev kan delvis ordnas på något annat sätt än enligt det som bestäms i denna lag eller med stöd av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning om att elevens studier ska ordnas på de sätt som avses i 1 mom. ska elevens vårdnadshavare ges möjlighet att bli hörd innan ett beslut fattas. I undervisning för andra än läropliktiga ska eleven på motsvarande sätt ges möjlighet att bli hörd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

26 §

Särskilda undervisningsarrangemang

     Undervisningen för en elev kan delvis ordnas på något annat sätt än enligt det som bestäms i denna lag eller med stöd av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning om att elevens undervisning ska ordnas på de sätt som avses i 1 mom. ska elevens vårdnadshavare ges möjlighet att bli hörd innan ett beslut fattas.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

27 §

Allmänt

     Med hemundervisning avses att vårdnadshavaren ansvarar för att ett barn som har sin hemort på Åland enligt lagen om hemkommun uppfyller sin läroplikt enligt del III 1 kap. 1 §. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som anges i läroplanen för grundskolan

 

 

 

27 §

Allmänt

     Med hemundervisning avses att vårdnadshavaren ansvarar för att ett barn som har sin hemort på Åland enligt lagen om hemkommun uppfyller sin läroplikt enligt 1 § i del III. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet tillägnar sig sådana kunskaper och färdigheter som anges i läroplanen för grundskolan.

 

 

28 §

Anmälan

     Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs genom hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så att hela läroplikten fullgörs. Vid byte av bosättningskommun ska vårdnadshavaren tillställa den nya kommunen den senaste redogörelsen enligt del III 6 kap. 29 § 1 mom. över barnets utveckling och framsteg i förhållande till läroplanen.

 

 

 

28 §

Anmälan

     Vårdnadshavarna ska läsårsvis skriftligt anmäla till hemkommunen att läroplikten fullgörs genom hemundervisning. Till anmälan ska fogas en plan över hur vårdnadshavaren ska ordna undervisningen så att hela läroplikten fullgörs. Vid byte av bosättningskommun ska vårdnadshavaren tillställa den nya kommunen den senaste redogörelsen enligt 29 § 1 mom. i del III över barnets utveckling och framsteg i förhållande till läroplanen.

 

 

29 §

Kommunens tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om barnets framsteg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen kan förväntas ska kommunen meddela vårdnadshavarna detta så att de kan åtgärda bristerna under kommande termin. I ett beslut som gäller bedömningen av ett barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning får ändring sökas så som föreskrivs i del III 9 kap. 55 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §

Kommunens tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om barnets framsteg vid tillsynen är väsentligt lägre än vad som rimligen kan förväntas ska kommunen meddela vårdnadshavarna detta så att de kan åtgärda bristerna under kommande termin. I ett beslut som gäller bedömningen av ett barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning får ändring sökas så som föreskrivs i 55 § i del III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

34 §

Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan

     Bestämmelserna om grundskolan i del I 1 kap. 3-6 §§, i del II 1 kap. 1 §, i del III 2 kap. 5 § och 7 §, 11 kap. 58-61 §§, 12 kap. 63-67 §§, 13 kap. 68-77 §§ och 14 kap. 78-81 §§, i del IV 1 kap. 1-3 §§, del IV 2 kap. 4-14 §§, i del V 1 kap. 2 §, del V 2 kap. 8-11 §§ samt i del VII 2 kap. 3-4 §§ i denna lag gäller i tillämpliga delar ersättande grundskolor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

34 §

Tillämpning av bestämmelserna om grundskolan

     Bestämmelserna om grundskolan i 3-6 §§ i del I, i 1 § i del II, i 5 §, 7 §, 58-61 §§ och 63-81 §§ i del III, i 1–14 §§ i del IV, i 2 § och 8–11 §§ i del V samt i 3–4 §§ i del VII gäller i tillämpliga delar ersättande grundskolor.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

35 §

Förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen över ersättande grundskolor i kommunen. Bestämmelser om tillsyn finns i del III 16 kap. 85 §. Förläggningskommunen ska meddela landskapsregeringen om brister som upptäcks vid tillsynen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

35 §

Förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förläggningskommunen ansvarar för tillsynen över ersättande grundskolor i kommunen. Bestämmelser om tillsyn finns i 85 § i del III. Förläggningskommunen ska meddela landskapsregeringen om brister som upptäcks vid tillsynen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

40 §

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i del III 5 kap. om stöd för lärande och skolgång tillämpas inte på elever inom denna utbildningsform.

 

 

 

40 §

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 5 kap. i del III om stöd för lärande och skolgång omfattar i tillämpliga delar elever inom denna utbildningsform.

 

 

43 §

Individuell studieplan

     Utbildningsanordnaren och eleven ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för eleven. I studieplanen fastställs i vilket skede enligt del III 8 kap. 41 § i del III som studierna inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på vilket sätt studierna ska genomgås samt vilka andra faktorer som är av betydelse för att de mål för utbildningen som anges närmare i läroplanen ska uppnås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

43 §

Individuell studieplan

     Utbildningsanordnaren och eleven ska tillsammans utarbeta en individuell studieplan för eleven. I studieplanen fastställs i vilket skede enligt 41 § i del III som studierna inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, studietiden, på vilket sätt studierna ska genomgås samt vilka andra faktorer som är av betydelse för att de mål för utbildningen som anges närmare i läroplanen ska uppnås.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Studiesociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En elev kan beviljas ersättning för transport mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilometer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Studiesociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En elev ska beviljas ersättning för transport mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om färdvägen i ena riktningen är längre än fem kilometer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

47 §

Disciplinära åtgärder

     De disciplinära åtgärder som avses i del III 13 kap. ska tillämpas på den som erhåller grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, dock så att en sådan begränsning av rätten att delta i undervisningen som avses i del III 13 kap. 72 § 3 mom. kan göras för högst ett år.

 

 

 

47 §

Disciplinära åtgärder

     De disciplinära åtgärder som avses i 13 kap. i del III ska tillämpas på den som erhåller grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, dock så att en sådan begränsning av rätten att delta i undervisningen som avses i 72 § 3 mom. kan göras för högst ett år.

 

 

48 §

Elevbedömning

     Bestämmelserna om elevbedömning i del III 9 kap. ska även tillämpas vid grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

 

 

 

48 §

Elevbedömning

     Bestämmelserna om elevbedömning i 9 kap. i del III ska även tillämpas vid grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

 

 

49 §

Elevbedömning

     Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande få information om elevens framsteg i studierna, arbete och uppförande. Eleven ska ges betyg i enlighet med del III 9 kap. 50 §. Elevens lärande, arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt. Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleven i sina studier och utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

49 §

Elevbedömning

     Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande få information om elevens framsteg i studierna och om elevens arbete, ansvar och samarbete. Eleven ska ges betyg i enlighet med 50 § i del III. Elevens lärande, arbete, ansvar och samarbete ska bedömas mångsidigt. Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleven i sina studier och utveckla elevens förutsättningar att bedöma sig själv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

54 §

Utvärdering av anpassning av lärokurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

54 §

Utvärdering av anpassad lärokurs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

55 §

Rättelse av elevbedömning

     Bestämmelser om rättelse av elevbedömning och gällande beslut om kvarstannande finns i del VII 2 kap. 3 §.

 

 

 

55 §

Rättelse av elevbedömning

     Bestämmelser om rättelse av elevbedömning och gällande beslut om kvarstannande finns i 3 § i del VII.

 

 

64 §

Elevskjuts och ledsagning

     Kommunen ska ordna elevskjuts och ledsagning för

     1) en elev i årskurserna ett till tre som har en skolväg som är längre än tre kilometer och en elev i årskurs fyra till nio som har en skolväg som är längre än fem kilometer och

     2) en elev vars skolväg är alltför ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter.

 

     Ny punkt

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

64 §

Elevskjuts och ledsagning

     Kommunen ska ordna elevskjuts och ledsagning för

     1) en elev i årskurserna ett till tre som har en skolväg som är längre än tre kilometer och en elev i årskurs fyra till nio som har en skolväg som är längre än fem kilometer,

     2) en elev vars skolväg är alltför ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter samt

     3) en elev inom träningsundervisningen, om elevskjuts behövs med beaktande av skolvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

66 §

Inkvartering för elever

     Om skolresan för en elev inte kan ordnas på det sätt som bestäms i del III 12 kap. 64 § har eleven rätt till fri inkvartering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

66 §

Inkvartering för elever

     Om skolresan för en elev inte kan ordnas på det sätt som bestäms i 64 § i del III har eleven rätt till fri inkvartering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

68 §

Allmänt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment, varvid nuvarande 2 mom. blir 3 mom.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

68 §

Allmänt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Varje grundskola ska göra upp en handlingsplanför fostrande samtal och disciplinära åtgärder. Landskapsregeringen utfärdar anvisningar om hur handlingsplanen ska utarbetas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen för en elev under högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt del III 13 kap. 71 §. Vid behandlingen av ärendet ska i enlighet med 24 § 2 mom. i barnskyddslagen, tillämplig på Åland genom landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, det organ som ansvarar för socialvården vara representerat.

 

 

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en elevs rätt att delta i undervisningen begränsats enligt 1 mom. kan skolföreståndaren eller skolans rektor fatta beslut om avstängning för högst en vecka för att utreda fortsatta åtgärder.

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen för en elev under högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt 71 § i del III. Vid behandlingen av ärendet ska i enlighet med landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen det organ som ansvarar för socialvården vara representerat.

 

 

73 §

Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten

     Om en elev inte lyder en sådan uppmaning att avlägsna sig som avses i del III 13 kap. 70 § och 72 § 1 mom. har skolföreståndaren, skolans rektor och läraren rätt att avlägsna eleven från undervisningsutrymmet, eller från en skoltillställning. Skolföreståndaren, rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en elev från skolans område, om eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att rätten att delta i undervisningen har begränsats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

73 §

Avlägsnande av en elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten

     Om en elev inte lyder en sådan uppmaning att avlägsna sig som avses i 70 § och 72 § 1 mom. i del III har skolföreståndaren, skolans rektor och läraren rätt att avlägsna eleven från undervisningsutrymmet, eller från en skoltillställning. Skolföreståndaren, rektorn och läraren har också rätt att avlägsna en elev från skolans område, om eleven inte avlägsnar sig efter att ha fått veta att rätten att delta i undervisningen har begränsats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

74 §

Förfarande och verkställighet av disciplinära åtgärder

     Innan en elev ges en skriftlig varning enligt del III 13 kap. 71 § eller stängs av från undervisningen för en viss tid enligt del III 13 kap. 72 § 3 mom. ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras, elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att bli hörd samt annan behövlig utredning inhämtas.

 

 

     Utvisning av en elev enligt 70 § och avstängning enligt del III 13 kap. 72 § 1 mom. ska registreras och elevens vårdnadshavare underrättas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

74 §

Förfarande och verkställighet av disciplinära åtgärder

     Innan en elev ges en skriftlig varning enligt 71 § i del III eller stängs av från undervisningen för en viss tid enligt 72 § 2 eller 3 mom. i del III ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, eleven höras, elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att bli hörd samt annan behövlig utredning inhämtas. Beslut ska utfärdas om en åtgärd enligt 71 § eller 72 § 2 och 3 mom.

     Utvisning av en elev och avstängning enligt 70 § och 72 § 1 mom. ska registreras och elevens vårdnadshavare underrättas.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

76 §

Elevhälsotjänster i samband med disciplinära åtgärder

     Skolan ska se till att nödvändiga elevhälsotjänster ordnas för en elev som påförts en sådan disciplinär åtgärd som avses i del III 13 kap. 71 eller 72 §§.

 

 

 

76 §

Elevhälsotjänster i samband med disciplinära åtgärder

     Skolan ska se till att nödvändiga elevhälsotjänster ordnas för en elev som påförts en sådan disciplinär åtgärd som avses i 71 eller 72 §§ i del III.

 

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

     Skolföreståndaren samt skolans rektor och lärare har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne som avses 61 § och med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.

 

 

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

     Skolföreståndaren samt skolans rektor och lärare har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett förbjudet föremål eller ämne som avses i 61 § i del III och med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar så-dana.

 

 

80 §

Allmänna principer för omhändertagande och granskning

     De åtgärder som avses i del III 14 kap. 78 och 79 §§ ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga säkerheten och studieron. Vid omhändertagande av föremål och ämnen och vid granskning av en elev ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas.

     En skolföreståndare, rektor eller lärare som använt sig av maktmedel enligt del III 14 kap. 79 § ska lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till kommunen. En granskning av en elev och omhändertagande av föremål och ämnen ska registreras. Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om åtgärder enligt del III 14 kap. 78 och 79 §§.

     Huvudmannen för skolan ska följa upp användningen av de åtgärder som avses i del III 14 kap. 78 och 79 §§ minst en gång per läsår.

 

 

 

80 §

Allmänna principer för omhändertagande och granskning

     De åtgärder som avses i 78 och 79 §§ i del III ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärderna får inte ingripa i elevens personliga integritet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att trygga säkerheten och studieron. Vid omhändertagande av föremål och ämnen och vid granskning av en elev ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas.

 

     En skolföreståndare, rektor eller lärare som använt sig av maktmedel enligt 79 § i del III ska lämna en skriftlig redogörelse för händelsen till kommunen. En granskning av en elev och omhändertagande av föremål och ämnen ska registreras. Elevens vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om åtgärder enligt 78 och 79 §§ i del III.

     Huvudmannen för skolan ska följa upp användningen av de åtgärder som avses i 78 och 79 §§ i del III minst en gång per läsår.

 

 

81 §

Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen

     Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av skolföreståndaren, skolans rektor eller en lärare med stöd av del III 14 kap. 79 § ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdagens slut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

81 §

Överlämnande och förstörande av omhändertagna föremål och ämnen

     Föremål eller ämnen som använts för att orsaka störningar och som omhändertagits av skolföreståndaren, skolans rektor eller en lärare med stöd av 79 § i del III ska överlämnas till eleven efter lektionen eller skoltillställningen. Om det är sannolikt att det störande beteendet fortsätter efter lektionen ska det föremål eller ämne som använts för att orsaka störningar överlämnas till eleven senast vid arbetsdagens slut.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

85 §

Tillsynsmyndighet

     Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för den kommunala grund-skolan. Förläggningskommunen ansvarar i enlighet med del III 7 kap. 35 § 2 mom. i del III för tillsynen över ersättande grundskolor.

 

 

 

85 §

Tillsynsmyndighet

     Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för den kommunala grundskolan. Förläggningskommunen ansvarar i enlighet med 35 § 2 mom. i del III för tillsynen över ersättande grundskolor.

 

 

DEL IV

 

 

 

DEL IV

 

 

1 §

Syfte

     Barn- och elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande och upprätthålla barnens och elevernas utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. Barn- och elevhälsan ska arbeta för att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det och främja samarbetet med barnen och elevernas familj och andra närstående.

     Barn- och elevhälsans tjänster tillhandahålls inte för personer som enlighet med del III 8 kap. får grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Syfte

     Barn- och elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande och upprätthålla barnens och elevernas utveckling och lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. Barn- och elevhälsan ska arbeta för att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det och främja samarbetet med barnens och elevernas familj och andra närstående.

     Momentet upphävs

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Barn- och elevhälsotjänster

     Barn- och elevhälsans tjänster omfattar psykolog- och kuratorstjänster enligt del IV 1 kap. 3 §, stöd för barns och elevers utveckling och lärande enligt del II 7 kap.  och del III 5 kap i denna lag samt rådgivningstjänster för barn under läropliktsåldern och skolhälsovård för elever i grundskolan enligt 28 och 29 §§ i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

 

 

2 §

Barn- och elevhälsotjänster

     Barn- och elevhälsans tjänster omfattar psykolog- och kuratorstjänster enligt 3 § i del IV, stöd för barns och elevers utveckling och lärande enligt 7 kap. i del II och 5 kap. i del III samt rådgivningstjänster för barn under läropliktsåldern och skolhälsovård för elever i grundskolan enligt 28 och 29 §§ i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

 

7 §

Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga

     Den välfärdsplan för barn och unga som avses i landskapslagen (2008:97) om tillämning i landskapet Åland av barnskyddslagen ska beskriva hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

 

 

7 §

Barn- och elevhälsan i välfärdsplanen för barn och unga

     I den välfärdsplan för barn och unga som avses i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen finns en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

 

8 §

Barn- och elevhälsogrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn- och elevhälsogruppen ansvarar också för ärenden som gäller utredning av stödbehovet av specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd enligt del III 5 kap. 19 och 20 §§ och för hur barn- och elevhälsotjänster ska ordnas för ett enskilt barn eller för en enskild elev eller för en viss grupp av barn respektive elever.

     Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en enskild elev ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras vårdnadshavares ställning inom elevhälsan enligt del IV 2 kap. 12 § beaktas. Detsamma gäller vid behandlingen av ett ärende som gäller en grupp av barn respektive elever, om enskilda barn eller elever kan identifieras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

Barn- och elevhälsogrupp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn- och elevhälsogruppen ansvarar också för ärenden som gäller utredning av stödbehovet av specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd enligt 19 och 20 §§ i del III och för hur barn- och elevhälsotjänster ska ordnas för ett enskilt barn eller för en enskild elev eller för en viss grupp av barn respektive elever.

     Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en enskild elev ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras vårdnadshavares ställning inom elevhälsan enligt 12 § i del IV beaktas. Detsamma gäller vid behandlingen av ett ärende som gäller en grupp av barn respektive elever, om enskilda barn eller elever kan identifieras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

DEL V

 

 

 

DEL V

 

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. För fritidshem med fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i del II 3 kap. 10 § om verksamheternas personaldimensionering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. För fritidshem med fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i 10 § i del II om verksamheternas personaldimensionering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

3a §

Ansvarsfördelningen inom barnomsorgen

     Daghemsföreståndarens uppgift är att ansvara för verksamheten vid daghemmet. Daghemsföreståndaren är chef över personalen på daghemmet, ansvarar för att barnomsorgen och pedagogiken utvecklas, beslutar om enhetens inre organisation och fördelar resurserna inom enheten efter barnens olika förutsättningar och behov.

     Lärarna i barnomsorgen ansvarar för förundervisningen och är delaktiga i ledning, planering och utveckling av det pedagogiska arbetet.

     Arbetslaget ansvarar för barnens trygghet och säkerhet i all verksamhet inom barnomsorgen.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

3b §

Ansvarsfördelningen inom grundskolan

     Rektorns eller skolföreståndarens uppgift är att ansvara för verksamheten vid skolan. Rektorn eller skolföreståndaren leder det pedagogiska arbetet, är chef för lärarna och övrig personal på skolan, ansvarar för att verksamheten och det pedagogiska arbetet utvecklas, beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurserna inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

     Lärarnas uppgift är att ansvara för utvecklingen av sin egen undervisning och undervisningssituationen och för elevernas trygghet och säkerhet i all undervisning och övrig verksamhet.

 

 

7 §

Anställningsvillkor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lärare i grundskolan kan anställas på prövotid under högst ett år.

 

 

 

7 §

Anställningsvillkor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

     Den som är anställd eller praktikant hos kommunen, medlem av ett kommunalt organ, verksam vid skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola, får inte för utomstående röja vad denne vid skötseln av sina uppgifter enligt denna lag fått veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som rör ett barn, en elev, medlemmar av barnets eller elevens familj, om inte den berörda personen gett sitt samtycke till detta. Om den berörda personen inte själv kan bedöma innebörden av samtycket, ska samtycket begäras från dennes vårdnadshavare.

     Oberoende av 1 mom. eller vad som särskilt bestäms om sekretess har de personer som är anställda inom den kommunala utbildningsverksamheten, verksamma inom skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola rätt att lämna uppgifter till varandra och till organ inom kommunens förvaltning om uppgifterna är nödvändiga för att ett barns barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det som bestäms i 1 mom. hindrar inte heller att uppgifter lämnas till den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken.

     Om en elev som är under 18 år övergår till verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med denna lag, landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning eller landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren.

     Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess, rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

     Enligt 25 och 25 c §§ i barnskyddslagen, tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, är förtroendevalda och anställda skyldiga att anmäla till myndigheten för en kommunalt samordnad socialtjänst om de får vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

     Den som är anställd inom kommunens utbildningsverksamhet och i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska i enlighet med 35 § i socialvårdslagen (:) för Åland styra personen att söka socialservice, eller om personen samtycker till det, kontakta myndigheten för en kommunal samordnad socialtjänst, så att stödbehovet kan bedömas. Om ett samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller ett barns bästa absolut kräver det, ska en anmälan om behovet av socialvård göras utan dröjsmål trots sekretessbestämmelserna. Om den anmälningspliktiga personen utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten, behöver ingen barnskyddsanmälan göras på grundval av samma uppgifter.

 

 

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

     Handlingar som innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska omständigheter som gäller ett barn, en elev eller medlemmar av barnets eller elevens familj ska hållas hemliga. En sekretessbelagd handling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte visas för eller lämnas ut till utomstående.

     Den som är anställd eller praktikant hos kommunen, medlem av ett kommunalt organ, verksam vid skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola, får inte för utomstående röja vad han eller hon vid skötseln av sina uppgifter enligt denna lag fått veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som rör ett barn, en elev, medlemmar av barnets eller elevens familj, om inte den berörda personen gett sitt samtycke till detta. Om den berörda personen inte själv kan bedöma innebörden av samtycket, ska samtycket begäras av vårdnadshavaren.

     Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. eller vad som särskilt bestäms om sekretess har de personer som är anställda inom den kommunala utbildningsverksamheten eller är verksamma inom skolhälsovården, vid en privat barnomsorgsverksamhet eller vid en ersättande skola rätt att lämna uppgifter till varandra och till organ inom kommunens förvaltning om uppgifterna är nödvändiga för att ett barns barnomsorg och skolgång ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det som bestäms i 1 och 2 mom. hindrar inte heller att uppgifter lämnas till den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken.

     Om en elev som är under 18 år övergår till verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med denna lag, landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning eller landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren.

     Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess, rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

     Enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen är förtroendevalda och anställda skyldiga att anmäla till det organ som svarar för socialvården i kommunen om de får vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

     Den som är anställd inom kommunens utbildningsverksamhet och i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart ska i enlighet med 35 § i socialvårdslagen (:) för Åland styra personen att söka socialservice eller, om personen samtycker till det, kontakta det organ som svarar för socialvården i kommunen så att stödbehovet kan bedömas. Om ett samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet eller om ett barns bästa absolut kräver det ska en anmälan om behovet av socialvård göras utan dröjsmål trots sekretessbestämmelserna. Om den anmälningspliktiga personen utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten behöver ingen barnskyddsanmälan göras med anledning av samma uppgifter.

 

 

DEL VI

 

 

 

DEL VI

 

 

2 §

Förvaltning av utbildningsverksamheten

     Förvaltningen av utbildningsverksamheten inom barnomsorgen och i grundskolan samt de särskilda uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag sköts av en nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

     Om utbildningsverksamheten sköts av ett kommunalförbund ska kommunalförbundet utse ett organ som sköter förvaltningen av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen. Bestämmelser om samarbete mellan kommuner finns i 12 kap. i kommunallagen.

 

 

 

2 §

Förvaltning av utbildningsverksamheten

     Förvaltningen av kommunens utbildningsverksamhet samt de särskilda uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag sköts av en nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

     Om förvaltningen av hela eller en del av den kommunala utbildningsverksamheten sköts av ett kommunalförbund ska kommunalförbundet utse ett organ som sköter förvaltningen av den del av den kommunala utbildningsverksamheten som kommunalförbundet sköter och som enligt denna lag ankommer på kommunen. Bestämmelser om samarbete mellan kommuner finns i 12 kap. i kommunallagen.

 

 

 

4 §

Utbildningsstadga

     Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan. Utbildningsstadgan ska innehålla de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna utfärdas i en landskapsförordning.

 

 

 

 

 

 

 

4 §

Utbildningsstadga

     Kommunfullmäktige ska anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och grundskolan. Utbildningsstadgan ska innehålla de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Utbildningsstadgan ska skickas till landskapsregeringen för kännedom. Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna utfärdas i landskapsförordning.

 

 

 

 

DEL VII

 

 

 

DEL VII

 

 

3 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan

     Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får rättelse av ett beslut begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet, om beslutet gäller

     1) antagning som elev,

     2) inledande av skolgång vid en annan tidpunkt enligt del III 1 kap. 2 § 2 mom.,

     3) specialpedagogiskt stöd enligt del III 5 kap. 19 §,

     4) mångprofessionellt stöd enligt del III 5 kap. 20 §,

     5) överföring till träningsundervisning enligt del III 5 kap. 22 §,

     6) undervisning i särskilda situationer enligt del III 5 kap. 24 §,

     7) flexibel undervisningsform enligt del III 5 kap. 25 § samt

     8) särskilda undervisningsarrangemang enligt del III 5 kap. 26 §.

     Ett beslut som gäller avbrytande av hemundervisning, en skriftlig varning till en elev, avstängning av en elev för viss tid enligt del III 13 kap. 72 § 2 och 3 mom. eller en förmån eller rättighet enligt del III 12 kap. 62 - 64, 66 eller 67 §§ får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

 

 

 

3 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan

     Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag får rättelse av ett beslut begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet, om beslutet gäller

     1) antagning som elev,

     2) inledande av skolgång vid en annan tidpunkt enligt 2 § 2 mom. i del III,

     3) specialpedagogiskt stöd enligt 19 § i del III,

     4) mångprofessionellt stöd enligt 20 § i del III,

     5) överföring till träningsundervisning enligt 22 § i del III,

     6) undervisning i särskilda situationer enligt 24 § i del III,

     7) flexibel undervisningsform enligt 25 § i del III samt

     8) särskilda undervisningsarrangemang enligt 26 § i del III.

     Ett beslut som gäller avbrytande av hemundervisning enligt 29 § i del III, en skriftlig varning till en elev enligt 71 § i del III, avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom. i del III eller en förmån eller rättighet enligt 62-64, 66 eller 67 §§ i del III får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

 

 

7 §

Besvärsförbud

 

     Nytt moment

 

 

 

 

     Beslut som fattats med anledning av en begäran om en ny bedömning enligt del VII 2 kap. 3 § 5 mom. får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

7 §

Besvärsförbud

     Andra beslut om disciplinära åtgärder enligt 13 kap. i del III, än beslut som gäller skriftlig varning enligt 71 § i del III och avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom. i del III, får inte överklagas genom besvär.

     Beslut som fattats med anledning av en begäran om en ny bedömning enligt 3 § 5 mom. i del VII får inte överklagas genom besvär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

DEL VIII

 

 

 

DEL VIII

 

 

2 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som beviljat insatser för särskilt stöd för ett barn inom barnomsorgen innan denna lag har trätt i kraft är skyldig att slutföra en sådan utredning som avses i del II 7 kap. 40 § samt att fatta beslut om specialbarnomsorg och vid behov göra upp en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd senast den 31 augusti 2021.

     Läroplanen för grundskolan och arbetsplaner som fastställts samt beslut om timfördelning och om grunderna för förundervisning som fattats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft till den 31 juli 2021. En läroplan för grundskolan och en läroplan för förundervisningen som avses i denna lag ska beslutas så att de kan tillämpas från och med den 1 augusti 2021. För en elev som höstterminen 2021 börjar årskurs 9 tillämpas dock den nya läroplanen endast i tillämpliga delar.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i del III 8 kap. om rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga tillämpas från och med den 1 augusti 2021.

     De beslut om stöd för lärande och skolgång för en elev i grundskolan som fattats före lagens ikraftträdande förblir i kraft. Beslut som fattats före lagens ikraftträdande ska efter lagens ikraftträdande i enlighet med del III 5 kap. 20 § 4 mom. bedömas med bestämda intervaller eller vid behov.

     Det krav på kunskaper i svenska som avses i del V 2 kap. 4 § tillämpas inte för den som innehar en tjänst eller är anställd i arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när denna lag träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som beviljat insatser för särskilt stöd för ett barn inom barnomsorgen innan denna lag har trätt i kraft är skyldig att slutföra en sådan utredning som avses i 40 § i del II samt att fatta beslut om specialbarnomsorg och vid behov göra upp en individuell plan för barnets specialpedagogiska stöd senast den 31 augusti 2021.

 

     Läroplanen för grundskolan och arbetsplaner som fastställts samt beslut om timfördelning och om grunderna för förundervisning som fattats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft till den 31 juli 2021. Beslut om en läroplan för grundskolan och en läroplan för förundervisningen enligt bestämmelserna i denna lag ska fattas så att läroplanerna kan tillämpas från och med den 1 augusti 2021. För en elev som höstterminen 2021 börjar årskurs 9 tillämpas dock den nya läroplanen endast i tillämpliga delar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 8 kap. i del III om rätt till grundskoleutbildning för andra än läropliktiga tillämpas från och med den 1 augusti 2021.

     De beslut om stöd för lärande och skolgång för en elev i grundskolan som fattats före lagens ikraftträdande förblir i kraft. Beslut som fattats före lagens ikraftträdande ska efter lagens ikraftträdande i enlighet med bestämmelserna i 20 § 4 mom. i del III bedömas med bestämda intervaller eller vid behov.

     Det krav på kunskaper i svenska som avses i 4 § i del V tillämpas inte för den som innehar en tjänst eller är anställd i arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när denna lag träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, sådant det lyder i landskapslagen 2015/19, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser

     Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar. Vid tillämpningen av 3 § 1 punkten i rikslagen ska privat socialservice i landskapet omfatta privat barnomsorg, dock inte verksamhet i samhällsstödd enskild barnomsorg, som avses i 28 § barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, nedan barnomsorgslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Avvikelser

     Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar. Vid tillämpning av 3 § 1 punkten i rikslagen ska privat socialservice i landskapet omfatta sådan privat barnomsorg som avses i 6 kap. i del II i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och som bedrivs utan samhällsstöd.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som inte nyttjar den barnomsorg, förutom lekverksamhet, som bedrivs under kommunal eller samhällsstödd enskild ledning (nedan barnomsorg) enligt bestämmelserna i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland för vården av sitt barn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som inte utnyttjar sådan kommunal eller privat samhällsstödd barnomsorg med undantag för lekverksamhet (nedan barnomsorg), som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4f § och 5 § 5 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 4f § sådan den lyder i landskapslagen 2017/59 och 5 § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020:15, samt

     fogas till lagen en ny 4a § istället för den 4a § som upphävdes genom landskapslagen 2020:15 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

     Den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § i barnskyddslagen ska även innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

 

4f §

Stöd för skolgången

     För att förebygga och övervinna sociala och psykiska svårigheter som hänför sig till skolgången och elevernas utveckling ska kommunen för eleverna inom den förundervisning som avses i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland och den grundskoleundervisning som avses i grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland ordna skolpsykolog- och skolkuratorstjänster som ger adekvat stöd och handledning. Tjänsterna ska även främja ett bättre samarbete mellan hem och skola.

     Huvudmannen för ett enskilt daghem enligt 28 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland och huvudmannen för den ersättande skolan enligt 7 kap. i grundskolelagen för landskapet Åland svarar för att de tjänster som avses i 1 mom. ordnas för dess elever.

 

 

4f §

Stöd för skolgången

     Kommunen ska i enlighet med bestämmelserna i del IV i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ordna psykolog- och kuratorstjänster som ger stöd och handledning för barnen och eleverna inom barnomsorgen och i grundskolan samt för de barn som hemundervisas.

 

 

 

 

     Huvudmannen för sådan privat barnomsorg och för en sådan ersättande skola som avses i 6 kap. i del II och 7 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola ansvarar för att de tjänster som avses i 1 mom. ordnas för barnen och eleverna.

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) På Åland tillämpas barnomsorgslagen (2011:86) på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) På Åland tillämpas landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

5.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 3 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) Vid tillämpning av 7b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Vid tillämpning av 7b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

6.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2a § 1 och 4 punkterna, 2b § 1 punkten och 2d § 2 mom. landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa lagrum 2a § 1 och 4 punkterna samt 2b § 1 punkten sådana de lyder i landskapslagen 2011/87 och 2d § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/20, samt

     ändras 2d § 5 punkten och inledningssatserna till 2a § och 2d §, av dessa lagrum inledningssatsen till 2a § sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, inledningssatsen till 2d § sådan den lyder i landskapslagen 2013/117 och 2d § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen (2020:20), som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Hänvisningen i lagens 4 § 3 punkten till 32 § 3 mom. grundskolelagen (FFS 476/1983), rörande läroplikt för barn med handikapp som inte kan få undervisning i den nioåriga grundskolan, skall i landskapet avse 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Bestämmelserna i lagens 7a och 10a §§ om avgifter för barndagvård tillämpas inte. Bestämmelserna om barnomsorgsavgift finns i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag tillämpas på Åland till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller på Åland med följande avvikelser:

 

     Punkten upphävs

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Punkten upphävs

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) Begreppet socialvård omfattar sådan barnomsorg som avses i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

 

     Punkten upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2d §

     Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och särskilda bestämmelser i 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då nämnda myndigheter svarar för den allmänna styrningen respektive övervakningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

     Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen.

 

 

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter gäller på Åland med följande avvikelser:

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen då den ansvarar för den allmänna styrningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då den ansvarar för övervakningen av socialvården enligt 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn.

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

7.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29 § 1 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

29 §

Skolhälsovården

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna skolhälsovård för alla elever i grundskolan. Till skolhälsovården hör också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning och under den tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §

Skolhälsovården

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna skolhälsovård för alla elever i grundskolan. Till skolhälsovården hör också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning, under den tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering samt för de som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 

8.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 12 och 13 mom. samt 3 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med heltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram den studerande antagits till eller

     b) att studier sker inom ramen för avläggandet av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en normal studietakt eller att studier sker i en studietakt som är likvärdig med minst 22,5 studiepoäng per termin.

 

     Ny punkt

 

 

 

 

 

 

     Med deltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram som den studerande antagits till i en studietakt som är likvärdig med minst 10 studieveckor och högst 14 studieveckor per termin eller

     b) att studier sker inom ramen för avläggandet av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 15 studiepoäng och högst 21 studiepoäng per termin.

 

     Ny punkt

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med heltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram den studerande antagits till,

     b) att studier sker inom ramen för avläggandet av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en normal studietakt eller att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 22,5 studiepoäng per termin eller

     c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och att studierna sker i en studietakt om minst 22 kurser per läsår.

     Med deltidsstudier avses

     a) att studier sker inom ramen för ett utbildningsprogram som den studerande antagits till och att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 10 och högst 14 studieveckor per termin,

     b) att studier sker inom ramen för avläggandet av en högskoleexamen den studerande har studierätt till och att studierna sker i en studietakt som är likvärdig med minst 15 och högst 21 studiepoäng per termin eller

     c) att studier sker inom ramen för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola och att studierna sker i en studietakt om minst 11 och högst 21 kurser per läsår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Studier som berättigar till studiestöd

     De allmänna villkoren för rätt till studie-stöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt, bedriver studier som huvudsyssla, har framgång i studierna samt behöver ekonomiskt stöd. Närmare bestämmelser om behovet av ekonomiskt stöd finns i 3 kap.

 

 

 

3 §

Studier som berättigar till studiestöd

     De allmänna villkoren för rätt till studie-stöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt eller deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga samt att studierna be-drivs som huvudsyssla, att den studerande har framgång i studierna samt att den studerande behöver ekonomiskt stöd. Närmare bestämmelser om behovet av ekonomiskt stöd finns i 3 kap.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________

 


 

 

9.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras inledningssatsen till 2 § 1 mom. samt 2 § 1 mom. 3 punkten och 4 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn, av dessa lagrum 2 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2015/22 och 4§ 2 och 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2013/122, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas inom sektorerna socialvård, undervisning och ungdomsarbete samt idrott. Lagen tillämpas på den som ska utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa, sköta eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. I lagen avsett arbete kan utföras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) inom privat socialservice enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, i barnomsorg driven som samhällsstödd enskild barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland eller som familjevårdare på basis av uppdragsavtal enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på den som ska utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa, sköta eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. Det arbete som avses i lagen kan utföras

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) inom sådan privat socialservice som avses i landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, inom sådan privat samhällsstödd barnomsorg som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola eller som sådan familjevårdare som avses i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Skyldighet att kräva uppvisande av registerutdrag beträffande dem som producerar privat socialservice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som har tagit emot en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller barnomsorgslagen för landskapet Åland ska omedelbart kräva att personer som inte är arbetstagare och vars arbete omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

     Den som är skyldig att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller barnomsorgslagen för landskapet Åland ska underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen när någon som inte är arbetstagare och som inte anges i ansökan om tillstånd eller anmälan ges uppgifter som avses i 2 §. Efter att ha tagit emot en sådan underrättelse ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen omedelbart kräva att personen, som fått uppgifter som avses i 2 §, visar upp straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

 

 

 

4 §

Skyldighet att kräva uppvisande av registerutdrag beträffande dem som producerar privat socialservice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En kommun som har tagit emot en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska omedelbart kräva att personer som inte är arbetstagare och vars arbetet omfattar uppgifter som avses i 2 § visar upp ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

     Den som är skyldig att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan enligt lagen om privat socialservice eller landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen när någon som inte är arbetstagare och som inte anges i ansökan om tillstånd eller anmälan ges uppgifter som avses i 2 §. Efter att ha tagit emot en sådan underrättelse ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller kommunen omedelbart kräva att personen som fått uppgifter som avses i 2 § visar upp ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. straffregisterlagen.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

__________________