Lagförslag 11/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2023-2024

 

Datum

 

 

2024-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd antas av lagtinget. Avsikten med lagförslaget är att beakta det som påtalats vid lagstiftningskontrollen av den av lagtinget den 18 september 2023 antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

     Genom den föreslagna lagen upphävs landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagen i kvalificerad ordning enligt 35 § i lagtingsordningen för Åland.

     Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Högsta domstolens utlåtande. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 5

4. Förslagets verkningar 6

Detaljmotivering. 6

1. Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 6

2. Landskapslag om ändring av 2 § hyreslagen för landskapet Åland. 6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § hyreslagen för landskapet Åland. 16

Parallelltexter 18

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen överlämnade den 27 maj 2023 till Ålands lagting ett lagförslag nr 27/2022-2023 om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Lagtinget beslöt i ärendet den 18 september 2023 (LTB 74/2023) anta en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Högsta domstolen fann i sitt utlåtande av den 11 januari 2024,[1] liksom Ålandsdelegationen i sitt utlåtande av den 2 december 2023,[2] att hinder för ikraftträdande inte förelåg förutom beträffande lagens 22 § 2 mom. Enligt Högsta domstolen uppfyllde landskapslagens 22 § 2 mom. inte de krav grundlagen ställer beträffande inspektioner på en plats som omfattas av hemfriden och bestämmelsen bedömdes därmed utgöra en behörighetsöverskridning. Republikens president fann den 26 januari 2024, på de grunder som framförts av Ålandsdelegationen och Högsta domstolen, att landskapslagens 22 § 2 mom. skulle förfalla.

     Vidare fanns det i den antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd i 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. hänvisningar till 9 § 1 mom. och 15 § i landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd (LTB 73/2023, LF 26/2022-2023). Tillämpningen av 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. förutsatte att även den av lagtinget antagna landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd skulle träda i kraft. Landskapsregeringen beslöt dock den 15 februari 2024 att inte sätta landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd i kraft. Bakgrunden var att högsta domstolen i utlåtande av den 16 januari 2024 kommit till slutsatsen att åtta paragrafer i landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd innehöll behörighetsöverskridningar. Republikens president hade den 26 januari 2024 meddelat att de nämnda paragraferna innehöll behörighetsöverskridningar, men att det inte fanns hinder för att landskapslagen trädde i kraft till den del den inte förordnades att förfalla. Landskapsregeringen bedömde dock att landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd med frånvaron av de fällda språkbestämmelserna inte bildade en ändamålsenlig helhet och beslöt därför att inte sätta i kraft landskapslagen till övriga delar.

     I och med att landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd inte sattes i kraft blev hänvisningarna i både 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. i landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd felaktiga. Landskapsregeringen beslöt därför den 15 februari 2024 att inte heller sätta i kraft landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd, dock med avsikt att snarast överlämna ett nytt lagförslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd till lagtinget.

 

2. Högsta domstolens utlåtande

 

Högsta domstolen konstaterade i sitt utlåtande till presidenten den 11 januari 2024 om den antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd bland annat följande:

 

Hemfriden och inspektioner

 

Trots att de angelägenheter som landskapslagen reglerar hör till landskapets lagstiftningskompetens i sig bör det vid lagstiftningsgranskningen dock tas ställning även till förhållandet mellan den nu ifrågavarande lagstiftningen och Finlands grundlag, eftersom stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag utgör riksbehörighet enligt 27 § 1 punkten självstyrelselagen.

 

Enligt 22 § 2 mom. landskapslagen får tillsynsmyndigheterna inspektera fast egendom i syfte att utreda förenlighet med landskapslagen eller tillståndsvillkor. Vid sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur endast om det finns grundad anledning att misstänka att den fasta egendomen har förvärvats eller besitts i strid med landskapslagen eller att den som beviljats tillstånd allvarligt och upprepade gånger har försummat att iaktta tillståndsvillkor och inspektionen är nödvändig för att utreda omständigheter som är föremål för inspektion.

 

Enligt 10 § 1 mom. grundlagen är vars och ens hemfrid tryggad. Enligt paragrafens 3 mom. kan genom lag föreskrivas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna tryggas eller för att brott ska kunna utredas.

 

Enligt riksdagens grundlagsutskotts praxis bör man vid lagstiftning beträffande inspektioner beakta bestämmelserna om skyddet för hemfrid. Den hemfrid som avses i grundlagen omfattar i princip alla slag av lokaler som används för permanent boende (t.ex. GrUU 12/2019 rd).

 

Grundlagsutskottet har ofta framhållit att formuleringen i 10 § 3 mom. grundlagen är absolut i det avseendet att inspektioner i hemfridsskyddade lokaler måste vara kopplade till ett nödvändighetskrav. För att åtgärder som begränsar skyddet för hemfriden ska kunna betraktas som nödvändiga i syfte att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna bör de vara tydligt och tillräckligt nära kopplade till någon grundlagsbestämmelse om grundläggande fri- och rättigheter. Grundlagsutskottet har upprepade gånger förutsatt att det i befogenhetsbestämmelserna skrivs in att inspektioner i bostäder bara får förrättas om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen avser (t.ex. GrUU 6/2019 rd).

 

Skyddet för hemfriden har inte beaktats i 22 § 2 mom. i den föreliggande landskapslagen på ett adekvat sätt eftersom det inte framgår av lagen att ingripandet i hemfriden är nödvändigt för utredning av ett allvarligare brott. I landskapslagen finns inte heller några bestämmelser beträffande straff. Ingreppen i hemfriden är inte heller nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna tryggas på det sätt som 10 § 3 mom. grundlagen kräver.

 

Med hänsyn härtill uppfyller inte 22 § 2 mom. i den nu föreliggande landskapslagen de krav som grundlagen ställer beträffande inspektioner på en plats som omfattas av hemfriden.

 

Övriga frågor

 

Enligt 12 § 3 landskapslagen ska landskapsregeringen efter hörande ålägga en förseningsavgift om en ansökan om jordförvärvstillstånd har inkommit för sent.

 

Högsta domstolen anser att då landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om jordförvärv, har landskapet även behörighet att lagstifta om administrativa sanktioner av nämnt slag. Detta är även i överensstämmelse med grundtanken bakom bestämmelsen i 18 § 25 punkten självstyrelselagen. Enligt denna punkt har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet (t.ex. Högsta domstolens utlåtande OH 2009/24).

 

Med beaktande även av Ålandsdelegationens utlåtande i övrigt anser Högsta domstolen att det inte föreligger skäl till ytterligare anmärkningar.

 

Landskapslagens förhållande till landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd

 

Bestämmelserna i 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd innehåller hänvisningar till 9 § 1 mom. och 15 § landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd (LTB 73/2023). Därför förutsätter tillämpningen av dessa bestämmelser att även landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd träder i kraft. Det påverkar dock inte tillämpningen av de nämnda bestämmelserna i landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd om 15 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 4 punkten landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd förordnas att förfalla såsom Högsta domstolen har framfört i sitt utlåtande om denna landskapslag.

 

Slutsats

 

Med hänvisning till det ovan sagda finner Högsta domstolen att 22 § 2 mom. landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd bör förordnas att förfalla.

 

Högsta domstolen anser att den granskade landskapslagen till övriga delar faller inom landskapets behörighet och att det inte torde finnas hinder för att landskapslagen till övriga delar träder i kraft.

 

Enligt 20 § självstyrelselagen ankommer det på landskapsregeringen att göra en bedömning av situationen, om en landskapslag till en viss del förordnas att förfalla.”

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. I den nya lagen anpassas bestämmelserna i förhållande till den tidigare antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (LTB 74/2023) med beaktande av republikens presidents beslut, dock utan ändring gällande motiveringen för lagstiftningen såsom den är återgiven i det tidigare av lagtinget antagna lagförslaget (LF 27/2022-2023) förutom gällande vad som anförs under detaljmotiveringen nedan. Det här föreliggande lagförslaget beaktar därmed lagtingets avsikt med det tidigare beslutet om lagstiftningen.

     Följande ändringar föreslås göras i förhållande till den tidigare antagna landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. I 9, 16, 18 och 19 §§ föreslås termen näringstillstånd ersättas med näringsrätt, i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Rörande 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. föreslås dessa ändras så att hänvisningarna till den föreslagna lagstiftningen om näringsrätt stryks. I stället infogas hänvisningar till gällande landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring. Rörande inspektionsrätt föreslås 22 § 2 mom. ange att tillsynsmyndigheterna inte har rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur och är skyddade av hemfriden.

     Genom den föreslagna lagen upphävs landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagen i kvalificerad ordning enligt 35 § i lagtingsordningen (2011:97) för Åland.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget medför inga direkta förändringar av förslagets verkningar i förhållande till vad som redan anförts i det tidigare lagförslaget. Beträffande förslagets verkningar hänvisas därför till detta.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

9 § Näringsidkare. I 1 mom. 1 punkten ersätts hänvisningen till 9 § 1 mom. i den av lagtinget antagna landskapslagen om näringsrätt och näringstillstånd (LTB 73/2023) med en hänvisning till 3 § i gällande landskapslagen om rätt att utöva näring. I 1 mom. 2 punkten ersätts hänvisningen till 15 § i LTB 73/2023 med en hänvisning till den näringsrätt som beviljas med stöd av 4 § i gällande landskapslagen om rätt att utöva näring.

 

13 § Tillståndsförfarandet. I 5 mom. finns en fullmakt enligt vilken landskapsregeringen i landskapsförordning kan utfärda bestämmelser av teknisk natur som gäller tillståndsförfarandet (s. 19 i 27/2022-2023: ”Ikraftsättandet av lagarna förutsätter att landskapsförordningarna bereds och sätts i kraft samtidigt som lagarna sätts i kraft”). I detta skede bedömer landskapsregeringen dock inte det som nödvändigt att ta i bruk förordningsfullmakten.

 

16 § Grunder för juridiska personers jordförvärvstillstånd. I 5 mom. ersätts hänvisningen till tillfälligt näringstillstånd med tillfällig näringsrätt.

 

18 § Jordförvärvstillstånd för egentlig näringsverksamhet. I 1 mom. föreskrivs om grunder för när landskapsregeringen ska bevilja juridiska personer jordförvärvstillstånd för egentlig näringsverksamhet. Hänvisningen till ett permanent näringstillstånd som har beviljats enligt 15 § i den föreslagna lagen om näringsrätt och näringstillstånd ersätts med hänvisning till permanent näringsrätt som har beviljats med stöd av 4 § i gällande landskapslag om rätt att utöva näring.

 

19 § Jordförvärvstillstånd gällande basservice för samhällsfunktioner. I 3 mom. ersätts hänvisningen till tillfälligt näringstillstånd med tillfällig näringsrätt.

 

22 § Tillsyn, inspektion och vite. Enligt den föreslagna bestämmelsen anges i 2 mom. att tillsynsmyndigheterna får inspektera fast egendom i syfte att utreda förenlighet med denna lag eller tillståndsvillkor. Det klargörs att vid sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna inte rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur.

 

25 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen (1991:71) föreslås att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

 

2. Landskapslag om ändring av 2 § hyreslagen för landskapet Åland

 

2 § Tillstånd att besitta markområde. Genom ändringen kommer lagrummets hänvisning att avse den nya landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som den nya landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 35 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland anger, föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Syfte och tillämpningsområde

     Lagens syfte är att förverkliga den åländska befolkningens rätt till jordbesittningen på Åland.

     Utöver vad som föreskrivs i jordförvärvslagen (1975:7) för Åland ska bestämmelserna i denna lag tillämpas på rätten att äga och besitta fast egendom på Åland.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) jordförvärvsrätt rätt att med äganderätt förvärva eller med stöd av arrendeavtal eller ett annat avtal besitta fast egendom på Åland,

     2) jordförvärvstillstånd tillstånd av landskapsregeringen att med äganderätt förvärva eller med stöd av arrendeavtal eller annat avtal besitta fast egendom på Åland,

     3) egentlig näringsverksamhet utövande av yrke eller näring som är närmare avgränsad och som sker i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk vinning,

     4) hemvistperiod samt pågående och tidigare hemvistperiod sådana boendeperioder på Åland som avses i 3 § i landskapslagen (2015:99) om åländsk hembygdsrätt,

     5) samboende personer som inte är gifta med varandra, men som stadigvarande lever i ett gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden,

     6) område avsett för fast bosättning område som med hänsyn till dess planering, beskaffenhet eller andra omständigheter är lämpligt för fast boende,

     7) jordbruksmark åker, trädgård, naturäng eller naturbete som är i varaktig jordbruksanvändning,

     8) skogsmark mark som används för eller är avsedd att användas för odling av träd och där den årliga tillväxten hos ett fullslutet trädbestånd som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst en kubikmeter stamved med bark per hektar under den omloppstid som ger den största medelavkastningen.

 

2 kap.
Jordförvärvsrätt

 

3 §

Jordförvärvsrätt med stöd av jordförvärvslagen för Åland

     Fysiska personer med åländsk hembygdsrätt har jordförvärvsrätt med stöd av jordförvärvslagen för Åland. I lagen finns även bestämmelser om rätt för bröstarvinge och make att genom arv förvärva fast egendom.

 

4 §

Bröstarvingar

     En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som förvärvats genom testamente.

     En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

5 §

Efterlevande make och maka

     En efterlevande make eller maka har jordförvärvsrätt till egendom som förvärvats genom testamente.

 

6 §

Makar

     Den som har hemort på Åland men saknar åländsk hembygdsrätt har tillsammans med sin make eller maka, om denna har hembygdsrätt, jordförvärvsrätt till ett markområde som underskrider 4 000 m² och som är avsett för makarnas gemensamma fasta boende.

     En make eller maka som saknar åländsk hembygdsrätt har för sitt fasta boende jordförvärvsrätt till ett markområde som underskrider 4 000 m² och som han eller hon tillskiftats vid avvittring efter äktenskapsskillnad.

 

7 §

Övriga arvingar

     En arvlåtares föräldrar, syskon, halvsyskon samt bröstarvingar till dem har jordförvärvsrätt till ett markområde som underskrider 4 000 m² och som förvärvats genom arv.

 

8 §

Hyresgäster

     En hyresgäst har jordförvärvsrätt för att med stöd av ett hyresavtal som avses i hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland besitta samma fasta egendom under en tid av högst fem år.

 

9 §

Näringsidkare

     En näringsidkare har för sin egentliga näringsverksamhet jordförvärvsrätt om näringsidkaren är

     1) en fysisk person som har näringsrätt med stöd av 3 § i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring eller

     2) en juridisk person som har beviljats permanent näringsrätt med stöd av 4 § i nämnda lag, har sin hemort på Åland och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta på Åland under minst fem år.

     I 1 mom. avsedd jordförvärvsrätt gäller endast tomter som är avsatta för näringsverksamhet i detalj- eller stadsplan enligt plan- och bygglagstiftningen.

     Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats tillfällig näringsrätt.

 

10 §

Landskapet och de åländska kommunerna

     Landskapet Åland, landskapet Ålands affärsverk samt de åländska kommunerna och kommunalförbunden har jordförvärvsrätt.

 

3 kap.
Jordförvärvstillstånd

 

11 §

Fysiska och juridiska personers tillståndsplikt

     Fysiska och juridiska personer som varken har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärvslagen för Åland får inte utan landskapsregeringens tillstånd med äganderätt förvärva eller med stöd av ett arrendeavtal eller ett annat avtal besitta fast egendom på Åland.

     En fysisk person som erhåller hembygdsrätt omfattas inte av tillståndsplikt. En erhållen jordförvärvsrätt åsidosätter ett tidigare beviljat jordförvärvstillstånd i tillämpliga delar.

     Ett föravtal som föreskriver om en framtida överlåtelse av förvärvs- eller besittningsrätt till fast egendom är tillståndspliktigt om köparen, redan innan den slutliga överlåtelsehandlingen upprättas, genom föravtalet erhåller faktisk förfoganderätt till egendomen.

     Inlösning av tillandning är inte föremål för tillståndsplikt.

 

12 §

Ansökan om jordförvärvstillstånd

     I ansökan om jordförvärvstillstånd ska åtminstone lämnas uppgifter som identifierar sökanden, den fasta egendom som ansökan gäller samt syftet med förvärvet eller besittningen av den fasta egendomen. På begäran av landskapsregeringen ska sökanden lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för prövningen av att förvärvet eller besittningen är förenlig med i lag föreskrivna grunder för beviljande av tillstånd och villkor som ska fastställas i tillståndet.

     Ansökan om jordförvärvstillstånd kan lämnas in före en överlåtelsehandling eller ett annat avtal har upprättats och undertecknats. Om ett sådant avtal redan har upprättats ska tillstånd sökas inom tre månader efter att handlingen har undertecknats.

     Landskapsregeringen ska efter hörande ålägga en förseningsavgift om ansökan har inkommit efter den i 2 mom. angivna tiden om tre månader. Förseningsavgiften är två euro för varje dag efter att nämnda handling har undertecknats till den tidpunkt då ansökan lämnas in till landskapsregeringen, dock högst 250 euro. Förseningsavgift ska inte påföras om förseningen har berott på orsaker som är oberoende av den tillståndspliktige eller om det finns en annan giltig orsak till förseningen.

 

13 §

Tillståndsförfarandet

     Landskapsregeringen kan behandla en ansökan och bevilja jordförvärvstillstånd före en överlåtelsehandling eller ett annat avtal har undertecknats. Till ett sådant tillstånd kan förenas villkor om att handlingen eller avtalet ska lämnas till landskapsregeringen efter undertecknandet.

     Juridisk person som inte ännu har bildats kan beviljas jordförvärvstillstånd under förutsättning att bildningen har inletts. Ett sådant tillstånd kan förenas med villkor om att tillståndsinnehavaren utan dröjsmål ska göra en anmälan till landskapsregeringen om att den juridiska personen har bildats.

     Innan landskapsregeringen tar upp en ansökan till slutlig prövning ska utlåtande inhämtas av den kommun i vilken fastigheten är belägen.

     Vid handläggningen av en ansökan om jordförvärvstillstånd tillämpas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och övriga allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelser, om inte annat föreskrivs i denna lag.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda bestämmelser av teknisk natur som gäller tillståndsförfarandet.

 

14 §

Grunder för fysiska personers jordförvärvstillstånd

     Landskapsregeringen kan, efter prövning i varje enskilt fall, bevilja fysiska personer jordförvärvstillstånd gällande fast egendom som är föremål för tillståndsplikt. Vid prövningen av ansökan bör landskapsregeringen beakta bland annat sökandens anknytning till Åland och avsikt att fast bosätta sig på Åland samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk person om

     1) sökanden har haft en tidigare hemvistperiod på Åland under en sam-manhängande period på minst 12 år som har infallit medan sökanden var minderårig, och

     2) markområdet och sökandens tidigare sammanlagda markinnehav underskrider 4 000 m².

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om

     1) sökanden har flyttat till och har för avsikt att stanna på Åland, vilket framgår av att personen har fast anställning eller av andra liknande omständigheter, eller sökanden har en konkret plan att flytta till Åland inom en snar framtid,

     2) markområdet underskrider 4 000 m², är till samtliga delar beläget inom ett område avsett för fast bosättning och ska användas för fast boende,

     3) marken inte gränsar till vatten förutom om den är belägen inom detaljplanerat område, och

     4) till marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden el-ler jakt- och fiskerättigheter.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om

     1) sökanden har haft en tidigare hemvistperiod på Åland under en sam-manhängande period på minst 12 år som har infallit medan sökanden var minderårig,

     2) markområdet underskrider 8 000 m², är till samtliga delar beläget inom ett område avsett för fast bosättning och ska användas för fast boende,

     3) marken inte gränsar till vatten förutom om den är belägen inom detaljplanerat område, och

     4) till marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden el-ler jakt- och fiskerättigheter.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om

     1) sökanden är gift eller samboende med en person som har åländsk hembygdsrätt eller som har en pågående hemvistperiod på Åland sedan minst fem år tillbaka,

     2) makarna eller de samboende har hemort på Åland och ska använda marken för sitt gemensamma fasta boende,

     3) markområdet underskrider 8 000 m² och är till samtliga delar beläget inom ett område avsett för fast bosättning,

     4) marken inte gränsar till vatten förutom om den är belägen inom detaljplanerat område, och

     5) till marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden el-ler jakt- och fiskerättigheter.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk person om

     1) sökanden avyttrar mark eller besittningsrätt till mark inom ett år efter att sökanden förvärvar ett annat markområde eller erhåller besittningsrätt till ett annat markområde alternativt om sökanden förvärvar mark eller erhåller besittningsrätt till mark senast ett år efter en sådan tidigare avyttring,

     2) till den mark som förvärvas hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter, om inte likvärdiga andelar eller rättigheter avyttras, och

     3) en helhetsbedömning som tar hänsyn till markområdenas storlek, karaktär, geografiska läge och att jordbruks- och skogsmark hålls kvar i åländsk ägo visar att sökandens sammantagna rätt att äga eller besitta mark på Åland inte ökar.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk person om sökanden har en pågående hemvistperiod på Åland som är längre än fem år då den fasta egendomen förvärvas.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om

     1) sökanden förvärvar mark eller erhåller besittningsrätt till mark av en levande person som sökanden är bröstarvinge eller barnbarn till och som har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen, och

     2) förvärvet eller besittningsrätten inte innebär att jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt syfte.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om sökanden har av sina barn, syskon, halvsyskon, förälders syskon eller halvsyskon ärvt fast egendom som inte överskrider tre hektar och den legala arvsordningen inte har rubbats.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en fysisk per-son om sökanden har av sina barn, syskon, halvsyskon, förälders syskon eller halvsyskon testamenterats fast egendom som inte överskrider 6 000 m² och den legala arvsordningen har rubbats.

     Landskapsregeringen ska bevilja en ansökan som enbart gäller andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter och som uppfyller de i 7 eller 8 mom. angivna grunderna.

 

15 §

Villkor i fysiska personers jordförvärvstillstånd

     Jordförvärvstillstånd som avses i 14 § kan förenas med villkor på det sätt som bestäms i 8 § i jordförvärvslagen för Åland.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd i enlighet med 14 § 3-5 mom. ska föreskrivas som villkor för tillståndet att marken används för fast boende. Detta villkor ska inte gälla efter att tillståndsinnehavarens pågående hemvistperiod överskrider fem år.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd i enlighet med 14 § 6 mom. under förutsättning att ett annat markområde avyttras ska föreskrivas som villkor för tillståndet att sökanden avyttrar detta markområde inom en närmare angiven tid.

     I tillståndet ska föreskrivas att tillståndsinnehavaren utan dröjsmål ska informera landskapsregeringen om det har skett eller kommer att ske förändringar som är eller kan vara oförenliga med tillståndsvillkor.

 

16 §

Grunder för juridiska personers jordförvärvstillstånd

     Landskapsregeringen kan, efter prövning i varje enskilt fall, bevilja sökanden jordförvärvstillstånd. Vid prövningen av ansökan bör landskapsregeringen beakta bland annat den juridiska personens anknytning till och verksamhet på Åland samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en juridisk person om

     1) sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort på Åland,

     2) markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver och

     3) minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna, eller deras ersättare vid förfall, alternativt bolagsmännen har åländsk hembygdsrätt eller en pågående hemvistperiod på Åland under minst fem år.

     Landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd åt en juridisk person om

     1) sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort på Åland och

     2) samtliga styrelsemedlemmar, eller deras ersättare vid förfall, alternativt bolagsmän har åländsk hembygdsrätt eller en pågående hemvistperiod på Åland under minst fem år.

     Juridisk person som utgör bolagsman i en sökande som avses i 2 och 3 mom. har en sådan åländsk anknytning som avses i 2 mom. 3 punkten och 3 mom. 2 punkten om den juridiska personen uppfyller de krav på hemort och sammansättning som ställs i respektive moment.

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats tillfällig näringsrätt och den fasta egendom som är föremål för ansökan gäller denna näringsverksamhet.

 

17 §

Villkor i juridiska personers jordförvärvstillstånd

     Jordförvärvstillstånd som avses i 16 § kan förenas med villkor på det sätt som bestäms i 8 § i jordförvärvslagen för Åland.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd i enlighet med 16 § 2 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas

     1) att tillståndet och användningen av den fasta egendomen avgränsas till ett särskilt syfte och en särskild verksamhet,

     2) att den juridiska personens hemort ska vara på Åland, och

     3) att det som föreskrivs i 16 § 2 mom. 3 punkten ska vara uppfyllt och att personerna ska ha en faktisk anknytning till den juridiska personen.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd i enlighet med 16 § 3 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas

     1) att tillståndet och användningen av den fasta egendomen avgränsas till ett särskilt syfte,

     2) att den juridiska personens hemort ska vara på Åland och

     3) att det som föreskrivs i 16 § 3 mom. 2 punkten ska vara uppfyllt och att personerna ska ha en faktisk anknytning till den juridiska personen.

     Landskapsregeringen kan fastställa villkor som ska förhindra överlåtelse av aktier eller andelar som står i strid med syftet i 1 § i jordförvärvslagen för Åland.

     I tillståndet ska föreskrivas att tillståndsinnehavaren utan dröjsmål ska informera landskapsregeringen om det har skett eller kommer att ske förändringar som är eller kan vara oförenliga med tillståndsvillkoren.

 

18 §

Jordförvärvstillstånd för egentlig näringsverksamhet

     Landskapsregeringen ska bevilja en juridisk person jordförvärvstillstånd gällande fast egendom som används för den egentliga näringsverksamhet som sker med stöd av permanent näringsrätt som har beviljats med stöd av 4 § i landskapslagen om rätt att utöva näring om

     1) den juridiska personen har sin hemort på Åland,

     2) minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman har hembygdsrätt eller en pågående hemvistperiod på Åland under minst fem år, samt att

     3) området är avsatt för näringsverksamhet i detalj- eller stadsplan alternativt i annan plan avsedd för särskild näringsverksamhet inom havs- eller vattenområden.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd enligt 1 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas

     1) att den juridiska personens hemort ska vara på Åland,

     2) att tillståndet gäller för närmare angiven egentlig näringsverksamhet och

     3) att det som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten ska vara uppfyllt och att personen ska ha en faktisk anknytning till den juridiska personen.

     I tillståndet som beviljas enligt denna paragraf ska föreskrivas att tillståndsinnehavaren utan dröjsmål ska informera landskapsregeringen om det har skett eller kommer att ske förändringar som är eller kan vara oförenliga med tillståndsvillkoren.

     Juridisk person som utgör bolagsman i en sökande har en sådan åländsk anknytning som avses i 1 mom. 2 punkten om den juridiska personen uppfyller de krav på hemort och sammansättning som ställs i det ifrågavarande momentet.

 

19 §

Jordförvärvstillstånd gällande basservice för samhällsfunktioner

     Landskapsregeringen kan bevilja jordförvärvstillstånd med avvikelse från det som föreskrivs i denna lag gällande beviljande av tillstånd och fastställande av villkor om näringsverksamheten gäller basservice för samhällsfunktioner. Verksamheten ska vara samhälleligt betydelsefull för Åland. Vid prövning av ansökan om jordförvärvstillstånd ska särskilt beaktas behovet av den fasta egendomen för tillhandahållandet av basservicen.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd enligt 1 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas att det enbart gäller för i tillståndet närmare definierad basservice. I tillståndet ska också föreskrivas att tillståndsinnehavaren ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om det har skett eller kommer att ske förändringar som är eller kan vara oförenliga med tillståndsvillkor.

     Landskapsregeringen kan inte bevilja jordförvärvstillstånd enligt denna paragraf om sökanden har beviljats tillfällig näringsrätt för den ifrågavarande verksamheten.

 

20 §

Särskilda skäl att avslå ansökan

     Om det finns särskilda skäl ska landskapsregeringen avslå en ansökan om jordförvärvstillstånd som innebär ett kringgående av lagstiftningen och dess syfte. Sådana särskilda skäl föreligger om

     1) sökanden lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om en omständighet som väsentligt påverkar beviljandet av tillståndet, eller hemlighåller en sådan omständighet,

     2) sökanden fungerar som mellanhand för annan som är underkastad tillståndsplikt enligt jordförvärvslagstiftningen,

     3) upplägget i ansökan utgör ett konstgjort arrangemang för att kringgå jordförvärvslagstiftningen,

     4) den fasta egendomen inte är avsedd eller lämpad för det användningsändamål som angetts i ansökan, eller

     5) ansökan på annat sätt står i uppenbar strid med det syfte som bestäms i 1 § i jordförvärvslagen för Åland.

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

21 §

Tillsynsmyndigheter

     Polismyndigheten, landskapsregeringen och kommunerna ska övervaka att fast egendom inte förvärvas eller besitts i strid med bestämmelserna i denna lag eller villkor som fastställts i jordförvärvstillstånd.

     Den som beviljats jordförvärvstillstånd är skyldig att vid en tillsynsmyndighets granskning visa att villkor som fastställts i tillståndet har efterföljts.

 

22 §

Tillsyn, inspektion och vite

     I jordförvärvslagen för Åland finns bestämmelser om landskapsregeringens befogenheter och åtgärder när

     1) en tillståndspliktig inte har sökt om jordförvärvstillstånd (5 §),

     2) fast egendom har överlåtits i strid med lagen och ansökan om jordförvärvstillstånd avslås (6 §),

     3) fast egendom har upplåtits enligt ett lego- eller annat avtal i strid med lagen och ansökan om jordförvärvstillstånd avslås (7 §),

     4) någon fungerar som bulvan för annans räkning (9 §), och

     5) tillståndsinnehavaren bryter mot villkor i jordförvärvstillstånd (10 §).

     Tillsynsmyndigheterna får inspektera fast egendom i syfte att utreda förenlighet med denna lag eller tillståndsvillkor. Vid sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna inte rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur. På inspektioner tillämpas i övrigt förvaltningslagen för landskapet Åland.

     Om någon trots uppmaning inte rättar sig efter denna lag eller de villkor som fastställts i jordförvärvstillståndet kan landskapsregeringen förelägga vite enligt landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

23 §

Skyldighet att avhända sig fast egendom vid ändrade förhållanden

     En näringsidkare som förvärvat fast egendom med stöd av 9 § är skyldig att, inom två år från det att den fasta egendomen inte längre används för näringsverksamheten, överlåta egendomen till någon som har jordförvärvsrätt eller som beviljats jordförvärvstillstånd, om näringsidkaren inte beviljas jordförvärvstillstånd enligt denna lag.

     Om det finns särskilda skäl kan landskapsregeringen förlänga den tid som avses i 1 mom.

     Fast egendom som inte överlåtits i enlighet med 1 mom. kan säljas på offentlig auktion på det sätt som bestäms i 5 och 6 §§ i jordförvärvslagen för Åland. Landskapsregeringens meddelande om att den fasta egendomen kan komma att säljas på offentlig auktion får lämnas till näringsidkaren när det gått ett år och sex månader efter att egendomen inte längre används för näringsverksamheten.

     En näringsidkare som fått besittningsrätt till fast egendom med stöd av 9 § är skyldig att frånhända sig besittningsrätten när den fasta egendomen inte längre används för näringsverksamheten, om näringsidkaren inte beviljas jordförvärvstillstånd enligt denna lag. Om näringsidkaren varken frånhänder sig besittningsrätten eller beviljas jordförvärvstillstånd, kan landskapsregeringen vidta åtgärder för att vräka näringsidkaren på det sätt som bestäms i 7 § i jordförvärvslagen för Åland.

     Det finns bestämmelser i 9 och 10 §§ i jordförvärvslagen för Åland be-träffande överlåtelseskyldighet när någon brutit mot ett villkor som med stöd av 8 § i jordförvärvslagen för Åland uppställts i ett beslut om jordförvärvstillstånd.

 

24 §

Sökande av ändring i beslut

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsanvisning ska fogas till ett sådant beslut.

     Landskapsregeringen kan bestämma att ett beslut som fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots eventuella besvär, såvida inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

     Enligt 16 § i jordförvärvslagen för Åland får besvär över ändamålsenligheten av landskapsregeringens beslut inte anföras.

 

25 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd.

 

26 §

Övergångsbestämmelser

     I fråga om ansökningar om jordförvärvstillstånd som är anhängiga hos landskapsregeringen när denna lag träder i kraft ska denna lag tillämpas.

     Vid förlängning av giltighetstiden för ett arrendeavtal eller något annat avtal som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft ska denna lag tillämpas.

 

27 §

Lagstiftningsordningen

     Denna lag får inte ändras eller upphävas, inte heller får avvikelse från den göras på annat sätt än 35 § i lagtingsordningen (2011:97) för Åland föreskriver.

 

__________________

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § hyreslagen
för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2003/69, som följer:

 

2 §

Tillstånd att besitta markområde

     I jordförvärvslagen (1975:7) för Åland och landskapslagen ( : ) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd finns bestämmelser om krav på jordförvärvstillstånd för att besitta markområde, som upplåts i hyresavtal för att användas tillsammans med lägenhet. I dessa lagar finns även bestämmelser om undantag från tillståndskravet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

Mariehamn 18 april 2024

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Ingrid Zetterman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 11/2023-2024[1] Högsta domstolens utlåtande den 11 januari 2024, dnr HD/2023/1378.

[2] Ålandsdelegationens utlåtande den 2 december 2023, dnr D 10 23 01 60