Lagförslag 11/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Lagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2023-2024

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § hyreslagen för landskapet Åland. 3

 

     I parallelltexten till landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd återges endast de bestämmelser som föreslås ändrade i förhållande till LTB 74/2023.

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 35 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland anger, föreskrivs:

 

 

Lydelse enligt LTB 74/2023

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Näringsidkare

     En näringsidkare har för sin egentliga näringsverksamhet jordförvärvsrätt om näringsidkaren är

     1) en fysisk person som har näringsrätt med stöd av i 9 § 1 mom. landskapslagen (xx:xx) om näringsrätt och näringstillstånd eller

     2) en juridisk person som har beviljats permanent näringstillstånd med stöd av 15 § nämnda lag, har sin hemort på Åland och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta på Åland under minst fem år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats ett tillfälligt näringstillstånd.

 

 

 

9 §

Näringsidkare

     En näringsidkare har för sin egentliga näringsverksamhet jordförvärvsrätt om näringsidkaren är

     1) en fysisk person som har näringsrätt med stöd av 3 § i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring eller

 

     2) en juridisk person som har beviljats permanent näringsrätt med stöd av 4 § i nämnda lag, har sin hemort på Åland och vars samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller utan avbrott varit bosatta på Åland under minst fem år.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats tillfällig näringsrätt.

 

 

16 §

Grunder för juridiska personers jordförvärvstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats tillfälligt näringstillstånd och den fasta egendom som är föremål för ansökan gäller denna näringsverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Grunder för juridiska personers jordförvärvstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte i fråga om en juridisk person som har beviljats tillfällig näringsrätt och den fasta egendom som är föremål för ansökan gäller denna näringsverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Jordförvärvstillstånd för egentlig näringsverksamhet

     Landskapsregeringen ska bevilja en juridisk person jordförvärvstillstånd gällande fast egendom som används för den egentliga näringsverksamhet som sker med stöd av ett permanent näringstillstånd som har beviljats i enligt 15 § i landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd om

     1) den juridiska personen har sin hemort på Åland,

     2) minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman har hembygdsrätt eller en pågående hemvistperiod på Åland under minst fem år, samt att

     3) området är avsatt för näringsverksamhet i detalj- eller stadsplan alternativt i annan plan avsedd för särskild näringsverksamhet inom havs- eller vattenområden.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd enligt 1 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas

     1) att den juridiska personens hemort ska vara på Åland,

     2) att tillståndet gäller för närmare angiven egentlig näringsverksamhet och

     3) att det som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten ska vara uppfyllt och att personen ska ha en faktisk anknytning till den juridiska personen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Jordförvärvstillstånd för egentlig näringsverksamhet

     Landskapsregeringen ska bevilja en juridisk person jordförvärvstillstånd gällande fast egendom som används för den egentliga näringsverksamhet som sker med stöd av permanent näringsrätt som har beviljats med stöd av 4 § i landskapslagen om rätt att utöva näring om

     1) den juridiska personen har sin hemort på Åland,

     2) minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman har hembygdsrätt eller en pågående hemvistperiod på Åland under minst fem år, samt att

     3) området är avsatt för näringsverksamhet i detalj- eller stadsplan alternativt i annan plan avsedd för särskild näringsverksamhet inom havs- eller vattenområden.

     När landskapsregeringen beviljar jordförvärvstillstånd enligt 1 mom. ska som villkor för tillståndet föreskrivas

     1) att den juridiska personens hemort ska vara på Åland,

     2) att tillståndet gäller för närmare angiven egentlig näringsverksamhet och

     3) att det som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten ska vara uppfyllt och att personen ska ha en faktisk anknytning till den juridiska personen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Jordförvärvstillstånd gällande basservice för samhällsfunktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan inte bevilja jordförvärvstillstånd enligt denna paragraf om sökanden har beviljats ett tillfälligt näringstillstånd för den ifrågavarande verksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

19 §

Jordförvärvstillstånd gällande basservice för samhällsfunktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan inte bevilja jordförvärvstillstånd enligt denna paragraf om sökanden har beviljats tillfällig näringsrätt för den ifrågavarande verksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Tillsyn, inspektion och vite

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillsynsmyndigheterna får inspektera fast egendom i syfte att utreda förenlighet med denna lag eller tillståndsvillkor. Vid sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur endast om det finns grundad anledning att misstänka att den fasta egendomen har förvärvats eller besitts i strid med denna lag eller att den som beviljats tillstånd allvarligt och upprepade gånger har försummat att iaktta tillståndsvillkor och inspektionen är nödvändig för att utreda omständigheter som är föremål för inspektion. På inspektioner tillämpas i övrigt förvaltningslagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

22 §

Tillsyn, inspektion och vite

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillsynsmyndigheterna får inspektera fast egendom i syfte att utreda förenlighet med denna lag eller tillståndsvillkor. Vid sådan tillsyn har tillsynsmyndigheterna inte rätt att utföra inspektioner i utrymmen som används för boende av permanent natur. På inspektioner tillämpas i övrigt förvaltningslagen för landskapet Åland.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd.

__________________

 

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § hyreslagen
för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2003/69, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillstånd att besitta markområde

     I jordförvärvslagen (1975:7) för Åland och landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd finns bestämmelser om krav på jordförvärvstillstånd för att besitta markområde, som upplåts i hyresavtal för att användas tillsammans med lägenhet. I dessa lagar finns även bestämmelser om undantag från tillståndskravet.

 

 

 

2 §

Tillstånd att besitta markområde

     I jordförvärvslagen (1975:7) för Åland och landskapslagen ( : ) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd finns bestämmelser om krav på jordförvärvstillstånd för att besitta markområde, som upplåts i hyresavtal för att användas tillsammans med lägenhet. I dessa lagar finns även bestämmelser om undantag från tillståndskravet.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________