Lagförslag 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 1/2022-2023

 

Datum

 

 

2022-10-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Blankettlag om sjuk- och invalidpension

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag som förlänger giltighetstiden för tillämpningen av rikslagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete på Åland. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund och förslag. 3

2. Lagstiftningsbehörighet 3

3. Förslagets konsekvenser 3

4. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund och förslag

 

Från och med år 2010 har rikslagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete med stöd av blankettlagar tillämpats på Åland. Den nuvarande temporära blankettlagen, landskapslagen (2021:25) om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, är i kraft till utgången av år 2022 likaså rikslagen.

     Regeringsprogrammet för Sanna Marins regering har som målsättning att avlägsna bidragsfällor relaterade till inkomstgränsen som hindrar personer med invalid- eller sjukpension att arbeta. Regeringen har för avsikt att ta i bruk en linjär modell för invalid- och sjukpensionerna så att man kan tjäna upp till det skyddade beloppet utan att pensionen påverkas. När det skyddade beloppet överskrids minskar pensionen linjärt. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under hösten 2022 och att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2025.

     I riket har det utarbetats en regeringsproposition RP 102/2022 rd enligt vilken det föreslås att den gällande lagens giltighetstid ska förlängas till utgången av år 2024, varefter den nya lagen enligt en linjär modell träder i kraft. Förslaget remitterades till riksdagens social- och hälsovårdsutskott i juni 2022.

     I och med att Åland i övrigt genom blankettlagar tillämpar rikslagar om pensionssystem[1] finns det orsak att förlänga giltighetstiden av blankettlagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete på Åland så att pensionssystemet som helhet fungerar ändamålsenligt.

     Därmed föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en ny blankettlag om tillämpning av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete på Åland enligt nämnda regeringsproposition efter att den har godkänts av riksdagen. Den föreslagna blankettlagen motsvarar den gällande blankettlagen frånsett från en giltighetstid till och med utgången av år 2024. Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen ska träda i kraft så snart som möjligt och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023 så att inget glapp uppstår i tillämpningen.

 

2. Lagstiftningsbehörighet

 

Enligt 18 § 1, 2 och 2a punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapets myndigheter, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i landskapet. Den gällande blankettlagen ansågs falla inom landskapets lagstiftningsbehörighet.[2]

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Inom landskapets pensionssystem beviljades år 2021 sammanlagt 27 personer invalidpension varav 20 kvinnor och 7 män. Samma år beviljades 13 personer delinvalidpension varav samtliga var kvinnor. År 2020 beviljades sammanlagt 38 personer invalidpension varav 21 kvinnor och 17 män. Samma år beviljades sammanlagt 13 personer delinvalidpension varav 10 kvinnor och 3 män. Eftersom den större andelen som beviljats invalid- och delinvalidpension är kvinnor förväntas förslaget gynna främst kvinnors återgång i arbete. På årlig basis har i medeltal en till två personer på Åland haft sin pension vilande. De ekonomiska konsekvenserna är därmed få och kommer inte nämnvärt att inverka på landskapets pensionsutgifter. Däremot har lagåtgärden desto större betydelse för de berörda som önskar återgå till arbetet och få sin pension vilande. Förslaget har inga nämnvärda konsekvenser för barn eller miljön.

 

4. Ärendets beredning

 

En promemoria innehållande förslag till ändring av blankettlagen överlämnades den 5 augusti 2022 till lagberedningen från avtals- och pensionsbyrån vid landskapsregeringen. Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med avtals- och pensionsbyrån.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

1–3 §§. Bestämmelserna motsvarar de i den gällande blankettlagen.

 

4 § Ikraftträdande. Enligt 1 mom. lämnas datum för ikraftträdande öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om i enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen. Avsikten är att landskapslagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Vidare föreskrivs att lagen gäller till och med den 31 december 2024. Detta datum sammanfaller med giltighetstiden för rikslagen.

     Av 2 mom. följer att lagen ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. Landskapsregeringen föreslår retroaktiv tillämpning från detta datum så att det inte uppstår ett glapp i tillämpningen av rikslagens bestämmelser. Eftersom regleringen är till fördel för dem det gäller medför förslaget inte något hinder för att landskapslagen ska kunna tillämpas retroaktivt. Den gällande blankettlagen gäller och tillämpas till och med den 31 december 2022.

     Förslag till 3 mom. motsvarar 4 § 3 mom. i den gällande blankettlagen och avser lagens tillämpning på invalidpension som har lämnats vilande medan lagen är i kraft.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla på Åland från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Med stöd av denna lag ska 5 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete om inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension inte tillämpas på Åland.

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den     och gäller till och med den 31 december 2024.

     Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2023.

     Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 oktober 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 [1] Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslag (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

[2] Ålandsdelegationens utlåtande nr 8/21, 27.1.2021.