Lagförslag 12/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2021–2022

 

Datum

 

 

2022-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det intas ett undantag i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande. Undantaget gäller en temporär bestämmelse i rikets lag om beskattningsförfarande, enligt vilken Skatteförvaltningen med hänvisning till social- och hälsovårdsreformen i riket får tillämpa en lägre inkomstskattesats än den kommunen har fastställt för skatteåret 2023.

     Enligt lagstiftningen om beskattningsförfarande ska kommunerna meddela de fastställda skattesatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Den föreslagna ändringen bör således träda i kraft senast den 17 november 2022.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Förslagets beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande. 5

Bilaga. 6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

En omfattande reform av hälso- och sjukvården har genomförts i riket. Genom reformen inrättas en ny förvaltningsnivå genom att välfärdsområden skapas. Välfärdsområdenas verksamhet finansieras av staten, vilket innebär att finansieringsansvaret för social- och hälsovården överförs från kommunerna till staten. Den lagstiftning som hör till reformen träder i kraft stegvis. Lagarna som gäller välfärdsområdenas verksamhet trädde i kraft i mitten av 2021, bestämmelserna om välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet trädde i kraft i mars 2022 och lagarna om skötseln av uppgifterna samt beskattningen och finansieringen träder i kraft den 1 januari 2023. Från och med ingången av 2023 tar således välfärdsområdena över ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommunerna.

     Ur beskattningsperspektiv innebär social- och hälsovårdsreformen att tyngdpunkten i beskattningen överförs från en skattetagare (kommunerna) till en annan (staten). För att denna i grunden administrativa förändring ska genomföras neutralt i förhållande till de skattskyldiga innehåller lagstiftningen om reformen en generell sänkning av de kommunala skattesatserna under ett år. Enligt 55 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (FFS 616/2021, nedan kallad genomförandelagen) ska inkomstskattesatsen för 2023 bestämmas av kommunfullmäktige genom att inkomstskattesatsen för 2022 minskas med 13,26 procentenheter. Sänkningen motsvarar den skärpning av statsbeskattningen som föranleds av reformen. I det fall att fullmäktige inte sänker skattesatsen till den föreskrivna nivån anges i en temporär bestämmelse i 91b § i lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995) att inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter ändå får iakttas i beskattningen för 2023.

     Social- och hälsovårdsreformen berör varken de skattskyldiga på Åland eller de åländska kommunerna. För att den skärpta statsbeskattningen inte ska påverka de skattskyldiga har en bestämmelse intagits i 124 § i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992), enligt vilken marginalskattesatserna i statens inkomstskatteskala ska sänkas med 13,26 procentenheter för dem som har sin hemkommun på Åland. När det gäller kommunerna är den ovannämnda genomförandelagen inte tillämplig på Åland, vilket innebär att den föreskrivna sänkningen av de kommunala skattesatserna inte gäller här. Däremot tillämpas lagen om beskattningsförfarande vid kommunalbeskattningen med stöd av landskapslagen (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande (nedan kallad blankettlagen om beskattningsförfarande). Det betyder att det inte går att utesluta att den temporära 91b § i rikslagen skulle gälla för de åländska kommunerna.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Enligt vad landskapsregeringen erfar anser sig inte Skatteförvaltningen ha någon prövningsmöjlighet när det gäller att sänka de kommunala skattesatserna på det sätt som föreskrivs i 91b § i lagen om beskattningsförfarande. Detta trots att formuleringen av paragrafen anger att om en kommun fastställer en skattesats som avviker från 55 § i genomförandelagen ”får inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter iakttas i beskattningen”. Användningen av ordet ”får” i detta sammanhang kan emellertid inte enligt Skatteförvaltningen tolkas som att det finns en möjlighet att avstå från att sänka skattesatserna för de åländska kommunerna, trots att genomförandelagen inte är tillämplig på Åland.

     Det kan inte anses rimligt att de åländska kommunernas inkomstskattesatser skulle sänkas på motsvarande sätt som för kommunerna i riket. Landskapsregeringen föreslår därför att en undantagsbestämmelse intas i blankettlagen om beskattningsförfarande, som tydligt anger att 91b § i lagen om beskattningsförfarande inte ska tillämpas på Åland. På det sättet undviks oklarheter när det gäller de åländska kommunernas rätt att fastställa sina inkomstskattesatser för skatteåret 2023 oberoende av social- och hälsovårdsreformen.

     Slutligen föreslår landskapsregeringen också att blankettlagen om beskattningsförfarande uppdateras genom att ordet ”landskapsstyrelsen” ersätts med ”landskapsregeringen” och ett par hänvisningar till upphävda lagar ersätts med aktuella hänvisningar.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Den föreslagna lagändringen innebär att lagstiftningen om beskattningsförfarande blir tydligare genom att den säkerställer att de åländska kommunerna inte påverkas av den sänkning av inkomstskattesatserna som föranleds av social- och hälsovårdsreformen i riket.

     I 91b § i lagen om beskattningsförfarande ingår även en bestämmelse om att kommunerna ska ange inkomstskattesatsen för 2023 med en hundradels procentenhets noggrannhet. Genom detta förslag blir inte heller den bestämmelsen tillämplig för de åländska kommunerna. Den ändring av 91a § i lagen om beskattningsförfarande som innebär att skattesatsen från och med 2023 ska anges med en tiondels procentenhets noggrannhet kommer dock att gälla även de åländska kommunerna. Detta hindrar dock inte att kommunerna även i fortsättningen anger skattesatserna med en fjärdedels procentenhets noggrannhet som för närvarande.

     För övrigt har förslaget inga konsekvenser.

 

4. Förslagets beredning och ikraftträdande

 

Förslaget har beretts vid lagberedningen. Eftersom beredningen har skett under brådskande former har inget remissförfarande genomförts.

     Enligt lagstiftningen om beskattningsförfarande ska kommunerna senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomskattesats som ska tillämpas. Kommunerna fastställer således sina skattesatser under hösten i samband med antagande av budgeten. Den här föreslagna lagändringen bör därmed träda i kraft så snart som möjligt, men allra senast den 17 november 2022. Av den anledningen kan inte den här föreslagna ändringen ingå i det mer omfattande lagförslag om ändringar av kommunalskattelagstiftningen, som krävs för att anpassa den till de ändringar som i riket har föranletts av social- och hälsovårdsreformen och som landskapsregeringen avser att lämna till lagtinget senare under året. Beredningen av det lagförslaget är i sitt inledningsskede och avsikten är att de ändringar som ingår där ska träda i kraft vid ingången av 2023.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 2 mom. och 6 § landskapslagen (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande,

     fogas till lagen en ny 1a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

1a §

Undantag

     Den temporära 91b § i lagen om beskattningsförfarande ska inte tillämpas på Åland.

 

3 §

Skattetagarkommun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunalskatt som skattskyldiga samfund och samfällda förmåner ska betala fördelas mellan kommunerna enligt kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

 

6 §

Kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen

     Kommunerna är skyldiga att betala kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen till den myndighet som verkställer kommunalbeskattningen enligt de grunder som anges i lagen om skatteförvaltningen (FFS 503/2010).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

Mariehamn den 24 mars 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 


 

Bilaga

 

 

Lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995)

 

91b §

Temporära bestämmelser om meddelande av kommunens inkomstskattesats

     Med avvikelse från 91 a § ska kommunerna ange inkomstskattesatsen för 2023 med en hundradels procentenhets noggrannhet. Om en kommun inte har meddelat inkomstskattesatsen för 2023 inom den tid som anges i 91 a § 1 mom. eller inom den längre tid som Skatteförvaltningen angett eller om den skattesats som kommunen meddelat avviker från vad som föreskrivs i 55 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021), får inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter iakttas i beskattningen.

     Om en kommun inte har meddelat inkomstskattesatsen för 2024 inom den tid som anges i 91 a § 1 mom. eller inom den längre tid som Skatteförvaltningen angett eller om skattesatsens noggrannhet avviker från det som anges i det momentet, får inkomstskattesatsen för 2023 avrundad till närmaste tiondels procentenhet iakttas i beskattningen.

 

 

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (FFS 616/2021)

 

55 §

Kommunens inkomstskattesats 2023

     Som inkomstskattesats för 2023 ska kommunfullmäktige bestämma inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter.

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr xx/2021-2022