Lagförslag 12/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2022-2023

 

Datum

 

 

2022-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i ett antal blankettlagar samt i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och i landskapslagen om socialvård för att behålla det rättsläge som gäller fram till den 1 januari 2023 då rikets social- och hälsovårdsreform träder i kraft.

     Genom social- och hälsovårdsreformen skapar man välfärdsområden i riket, vilka får i uppdrag att tillhandahålla socialvård och hälso- och sjukvård för rikets behov. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland, utan det kommer även i fortsättningen vara kommunerna och kommunernas socialtjänst (KST) som har hand om socialvården och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som tillhandahåller hälso- och sjukvård.

     Målsättningen är att införa avvikelser till rikslagarna i de åländska blankettlagarna och därigenom upprätthålla nuläget. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund och problemställning. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 3

4. Konsekvenser 4

5. Lagstiftningsbehörighet 4

6. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd. 4

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 5

3. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd. 6

4. Landskapslag om ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. 6

5. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 6

6. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården. 6

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. 6

8. Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 7

9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 7

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård. 7

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd. 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. 11

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 11

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården. 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om socialvård. 15

Parallelltexter 17

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund och problemställning

 

Genom social- och hälsovårdsreformen skapar man välfärdsområden i riket. Dessa får i uppdrag att tillhandahålla socialvård och hälso- och sjukvård för rikets behov. I dagsläget är det kommunerna i riket som handhar dessa uppgifter. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland, utan det kommer även i fortsättningen vara kommunerna och kommunernas socialtjänst k.f. (KST) som har hand om socialvården och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som tillhandahåller hälso- och sjukvård.

     Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 56/2021 rd) hänför sig till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet som överlämnades till riksdagen den 8 december 2020 samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd). I RP 56/2021 rd föreslås ändringar i lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt i vissa andra lagar med anledning av och enligt propositionen ovan. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

     I bland annat utlåtandena till ärendena ÅLR 2021/3025 samt ÅLR 2021/7672 om ändringar i lagstiftningen utifrån social- och hälsovårdsreformen, har landskapsregeringen påpekat brister i beredningen av social- och hälsovårdsreformen i riket samt vilka konsekvenser detta kommer att ha för Åland. I och med att riksdagens svar 66/2022 rd till RP 56/2021 rd kom så sent som 21.6.2022 ger det landskapsregeringen ytterst lite tid att anpassa sin lagstiftning till ändringarna i rikslagstiftningen.

     Utifrån RP 56/2021 rd samt riksdagens svar 66/2022 rd är det klart att det krävs ändringar i ett flertal lagar.

     I en del av blankettlagarna räcker det med att en generell avvikelse tas in, såsom att ”med välfärdsområde avses på Åland en socialvårdsmyndighet”. Andra blankettlagar kräva mer specifika ändringar som framgår nedan.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Förslaget är att i blankettlagarna införa avvikelser till rikslagarna och därigenom upprätthålla nuläget. Det betyder att man kan samarbeta med riket vad gäller socialvård och att till exempel informationsöverföringen mellan olika socialvårdsenheter i riket och på Åland är juridiskt tydlig.

     Om ändringar inte görs blir rättsläget otydligt. Exempelvis kommer man i åländska blankettlagar att hänvisa till välfärdsområden, vilka inte äger direkt motsvarighet på Åland.

     Förutom i blankettlagar krävs det ändringar även i andra landskapslagar. I till exempel landskapslagen (2020:12) om socialvård behöver man inkluderar välfärdsområden i vissa paragrafer för att försäkra de åländska kommunerna rätten till ersättning för en annan kommuns, eller välfärdsområdes, invånares institutionsvård.

 

3. Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

Sedan landskapslag (2015:68) om hemvårdsstöd trädde i kraft 2016 har hemvårdsstöd för syskon kunnat betalas ut under hela föräldradagpenningsperioden. Hemvårdsstöd för syskon är motiverat med tanke på helhetsekonomin för familjer med småbarn som lyfter en låg föräldradagpenning.

     Genom en ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd[1] anpassades landskapslagen till den familjeledighetsreform som infördes i riket den 1 augusti 2022. I familjeledighetsreformen ändrades begreppen för de olika formerna av föräldradagpenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004).  För de som lyfter föräldradagpenning enligt det gamla systemet avses med föräldradagpenning moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning. Med föräldradagpenning enligt det nya systemet avses särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. I samband med lagändringen byttes termen föräldradagpenning till föräldrapenning på två ställen. Ändringen var oavsiktlig och har lett till att hemvårdsstöd för syskon endast kan beviljas under föräldrapenningsperioden, och inte under hela föräldradagpenningsperioden, vilket inte var meningen.

 

4. Konsekvenser

 

Eftersom de föreslagna ändringarna i allt väsentligt utgör förtydliganden av vad som redan är gällande rätt medför de enligt landskapsregeringens uppfattning inga direkta konsekvenser varken för myndigheternas verksamhet eller den offentliga ekonomin. Förslagen bedöms inte heller ha några större konsekvenser för miljön eller jämställdheten eller leda till några negativa effekter för barnens rättsliga ställning.

     Konsekvenserna för samhället syns genom att man undviker rättsosäkerhet genom att bland annat klargöra vad som avses med välfärdsområden i blankettlagarna. Genom ändringarna i blankettlagarna garanteras även nivån på socialvården för de åländska klienterna, eftersom man möjliggör att servicen även i framtiden fungerar såsom den gör i dagsläget.

     Konsekvenserna av lagstiftningen utvärderas och följs upp parallellt med utvecklingen av social- och hälsovårdsreformen i riket.

     De ekonomiska konsekvenserna av ändringen i landskapslagen om hemvårdsstöd är mycket små för kommunerna men kan ha stor betydelse för familjer med småbarn som lyfter en låg föräldradagpenning.

 

5. Lagstiftningsbehörighet

 

Lagförslagen berör rättsområdet socialvård som enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen tillhör Ålands lagstiftningsbehörighet.

 

6. Ärendets beredning

 

Två lagstiftningspromemorior[2] med förslag till ändringar överlämnades till lagberedningen från socialvårdsbyrån vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning. Ärendet har därefter beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån. Med hänsyn till att ärendet inte har för avsikt att ändra rättsläget samt dess tekniska och brådskande natur har ett remissförfarande inte ansetts nödvändigt.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämp­ning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

 

2 § Verkställighet. I 2 § 1 mom. lagen om moderskapsunderstöd (FFS 477/1993) anges att Folkpensionsanstalten (FPA) av särskilda skäl, efter att vid behov ha hört det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (FFS 710/1982), kan bevilja understöd trots underlåtelse att genomgå hälsoundersökning. Från och med 1 januari 2023 ändras bestämmelsen i lagen om moderskapsunderstöd så att FPA i stället för att höra organet i socialvårdslagen kan höra välfärdsområdet.

     På Åland sköts FPA:s uppgifter av kommunerna, varför hörandet i rikslagens 2 § 1 mom. är överflödigt. Kommunerna ska icke desto mindre även efter den 31 december 2022, undantagsvis av särskilda skäl, kunna bevilja understöd trots underlåtelse att genomgå hälsoundersökning. Undantaget förklaras i detaljmotiveringen till den gällande lydelsen av 2 § i lagen om moderskapsunderstöd (RP 1993/27 rd): "Så har också ett av målen med lagen varit att få kvinnor att genomgå hälsoundersökning i ett tillräckligt tidigt skede för att risker för men för hälsan under havandeskapet ska kunna förebyggas. Det händer sällan att hälsoundersökningen försummas. Skälen till att detta skett har oftast varit sociala. I praktiken är det ändå just i dessa fall som det vore mycket viktigt att moderskapsstödet kan beviljas utan att hälsovårdspersonal har bedömt hälsotillståndet hos barnet."

     För att motsvara förhållandena på Åland ska bestämmelsen om hörande som anges i 2 § 1 mom. i lagen om moderskapsunderstöd därför tas bort.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

2b §. I lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har socialnämnden eller annat motsvarande organ ersatts av välfärdsområde. I den generella hänvisningen i 3 punkten har därför socialnämnden eller annat motsvarande organ ersatts av välfärdsområde eller annat motsvarande organ.

 

2c §. Till paragrafen fogas en ny 5 punkt som anger att hänvisningen i lagens 13 § till 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård inte tillämpas på Åland. Punkten har fått nr 5 på grund av lagförslag nr 8/2022-2023 som ligger i lagtinget för behandling.

 

2d §. 3 punkten ändras på grund av ny lagstiftning. Hänvisningen till den upphävda personuppgiftslagen ändras till en hänvisning till dataskyddslagen (FFS 1050/2018). Samtidigt görs en hänvisning till landskapslagen (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

     Till paragrafen fogas även en ny 5 punkt som anger att vid tillämpning av 20 § i rikslagen ska välfärdsområde läsas som en socialvårdsmyndighet. I 20 § 1 mom. förskrivs om andra myndigheters skyldighet att på begäran av en socialvårdsmyndighet avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna över uppgifter och utredningar som de förfogar över och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för myndigheten på grund av dess lagstadgade uppgifter att utreda klientens behov av socialvård, för att ordna socialvård och genomföra därtill anknutna åtgärder samt för att kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten. En likartad men inte lika förpliktigande bestämmelse gällande de åländska myndigheternas allmänna serviceskyldighet finns i 5 § i förvaltningslagen för landskapet Åland. Myndigheterna ska enligt 5 § 2 mom. i förvaltningslagen lämna upplysningar och ge vägledning till enskilda i frågor som är av sådan natur att de handläggs inom förvaltningen, och ska enligt 3 mom. om en fråga inte hör till myndighetens behörighet om det är möjligt hänvisa den enskilde till den behöriga myndigheten.

 

2g §. Till paragrafen fogas en ny 4 punkt som anger att när lagen tillämpas på Åland ska bestämmelser som gäller välfärdsområden tillämpas av de åländska kommunerna.

     En ny 5 punkt anger att hänvisningen i 11 § i lagen om stöd för närståendevård till lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse 2 § landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland och 14 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

3. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

3 §. Avvikelser. I ett nytt 2 mom. anges att en hänvisning till välfärdsområde ska avse kommun. I det nya 3 mom. anges att innan Folkpensionsanstalten avgör ett ärende på Åland enligt 12 § ska den begära utlåtande från det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården där barnet har sin hemkommun, och avgöra ärendet i enlighet med utlåtandet.

 

4. Landskapslag om ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

1 §. I paragrafen har ett nytt 3 mom. infogats som anger att alla hänvisningar i barnbidragslagen till välfärdsområde ska avse kommun med undantag för hänvisningen i lagens 11 § 2 mom. och 12 § där välfärdsområde ska avse socialnämnden. I ett nytt 4 mom. anges att rikets nya familjevårdslag (FFS 263/2015) inte ska tillämpas. I stället tillämpas rikets gamla familjevårdarlag som gäller på Åland genom landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

5. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

4 § Hänvisningar. I 3 och 4 punkten har endast redaktionella ändringar gjorts. I en ny 5 punkt anges att hänvisningen till hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 24 § 6 punkten ska avse landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. I ett nytt 2 mom. anges att hänvisningen i 13 § 3 mom. i rikslagen till välfärdsområde ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården och att hänvisningen i 23 § 1 mom. 1 punkten till välfärdsområdesmyndigheter ska avse kommunala myndigheter och myndigheten Ålands hälso- och sjukvård.

 

6. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården

 

2 §. I ett nytt 4 mom. anges att när rikslagen tillämpas på Åland ska hänvisningar i lagen till välfärdsområde avse kommun.

 

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

4 § Avvikande terminologi. I paragrafen har en inte längre relevant hänvisning till samkommuner tagits bort.

 

4a § Välfärdsplan för barn och unga. I riket kommer välfärdsområdena att ta över kommunernas uppgift att utveckla och ordna barnskyddet. För att bestämmelser om barnskydd inte ska försvinna ur den åländska lagstiftningen görs en avvikelse från rikslagen så att kommunerna på Åland även i fortsättningen ska sköta de uppgifter som från årsskiftet överförs till välfärdsområdena i riket.

 

5 § Särskilda avvikelser. Landskapsregeringen föreslår att paragrafens 1 mom. 3 punkt som rör barnskyddslagens 12 § ändras. I punkten har en hänvisning till rikets upphävda kommunallag (FFS 365/1995) justerats till en hänvisning till rikets gällande kommunallag (FFS 410/2015). Dessutom anges att hänvisningen till 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

     6 punkten ändras för att motsvara en ändring i rikslagen där ”hälsocentralen och sjukvårdsdistriktet” har ersatts av ”en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet”.

     I 8 punkten har en hänvisning till rikets upphävda lag om statsandel för kommunal basservice (FFS 1704/2009) justerats för att i stället hänvisa till den gällande lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 618/2021). Eftersom barnomsorgslagen för landskapet Åland och grundskolelagen för landskapet Åland har ersatts av landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola görs även en sådan justering i paragrafen.

     Punkterna 15 och 16 är nya och anger att hänvisningar i barnskyddslagen till välfärdsområde i de paragrafer som anges i punkt 15 ska avse kommun och i de paragrafer som anges i punkt 16 ska avse det organ som ansvarar för socialvården när barnskyddslagen tillämpas på Åland.

 

8. Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

27 § Rätt för myndigheterna att få uppgifter.  I paragrafen har välfärdsområdesmyndigheter lagts till bland de myndigheter som på ÅMHM:s och landskapsregeringens begäran ska lämna ut uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra de uppgifter som åligger dem enligt denna lag. Bestämmelsen har tagits in i enlighet med 19 § 3 mom. i självstyrelselagen och motsvarar bestämmelser som finns i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (FFS 817/2015).

 

9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

7 § Rätt till hemvårdsstöd. I paragrafens 2 mom. korrigeras termen föräldrapenning till föräldradagpenning

 

13 § Hemvårdsstöd för syskon. I paragrafens 1 mom. korrigeras termen föräldrapenning till föräldradagpenning

 

Övergångsbestämmelser. Genom landskapslag 2022/56 begränsades möjligheten att kunna erhålla hemvårdsstöd för syskon under hela föräldradagpenningsperioden. Genom denna övergångsbestämmelse kan hemvårdsstöd för syskon beviljas retroaktivt från och med 1.8.2022 om ansökan kommit in till kommunen senast tre månader efter att denna lag trätt i kraft.

 

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård

 

58 § Ordnandet av brådskande institutionsvård. 2 mom. har justerats så att det nu anges att kommuner som ger en person med hemvist i riket brådskande institutionsvård ska göra en anmälan om vården till det välfärdsområde vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

59 § Överflyttning av en person till den egna kommunen. Paragrafen har justerats så att det anges att en person med hemvist i riket ska flyttas till det välfärdsområde där han eller hon är invånare. I övrigt endast språkliga ändringar.

 

60 § Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun. 1 mom. har kompletterats för att överensstämma med rikets välfärdsområdesreform. Detta betyder att när kommunen får in en ansökan från en person med hemvist i riket ska kommunen underrätta det välfärdsområde inom vars område sökanden har sin hemkommun.

     2 mom. har upphävts eftersom det är en upprepning av innehållet i 1 mom.

 

61 § Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård. Paragrafen har ändrats språkligt för att bli lättare att förstå. I 2 mom. har ett förtydligande gjorts så att det framgår att en ersättningsansökan till förvaltningsdomstolen endast ska göras om parterna inte kan komma överens.

 

62 § Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation. I paragrafen har språkliga ändringar gjorts så att lagtexten stämmer överens med motsvarande bestämmelser i riket. Om klienten väljer att utnyttja rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun att välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun och denna ligger i riket anges upplysningsvis att ansvaret för socialservicen övergår på det välfärdsområde inom vars område den nya hemkommunen ligger.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 §
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 2 § landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd ett nytt 2 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

 

2 §

Verkställighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 § 1 mom. sista meningen i lagen om moderskapsunderstöd ska ha följande lydelse: Kommunen kan dock av särskilda skäl bevilja understöd trots att personen inte har genomgått någon hälsoundersökning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2b § 3 punkten och 2d § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa 2b § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020/20 och 2d § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, samt

     fogas till 2c §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/xx en ny 5 punkt, till 2d §, sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, en ny 5 punkt, varvid nuvarande 5 punkt blir 6 punkt och till 2g §, sådan den lyder i landskapslagen 2007/111, nya 4 och 5 punkter som följer:

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till välfärdsområde eller annat organ ska avse det organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen i lagens 13 § till 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska inte tillämpas på Åland.

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och dataskyddslagen (FFS 1050/2018), som gäller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska avse offentlighetslagen för Åland och landskapslagen (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Den möjlighet som välfärdsområdet har enligt lagens 20 § 1 mom. att begära uppgifter mm från myndigheter, offentliga samfund och personer inom hälso- och sjukvården har socialvårdsmyndigheterna på Åland. Hänvisningen i lagens 20 § 2 mom. till välfärdsområdet ska avse en socialvårdsmyndighet.

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningar i lagen om stöd för närståendevård till välfärdsområde ska avse kommun.

     5) Hänvisningen i lagens 11 § till lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse 2 § landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland och 14 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd nya 2 och 3 mom. som följer:

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i 11 § till välfärdsområde ska avse kommun.

     Innan Folkpensionsanstalten avgör ett ärende enligt 12 § ska den begära utlåtande av det organ i barnets hemkommun som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen nya 3 och 4 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i barnbidragslagen till välfärdsområde ska avse kommun med undantag för hänvisningen i 11 § 2 mom. och 12 § som ska avse socialnämnden.

     Hänvisningen i 11 § 2 mom. till familjevårdslagen (FFS 263/2015) ska avse landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, av dessa 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/124 samt

     fogas till 4 § 1 mom. en ny 5 punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. som följer:

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     4) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

     5) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 24 § 6 punkten avse landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård.

     Hänvisningen i 13 § 3 mom. till välfärdsområde ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. Hänvisningen i 23 § 1 mom. 1 punkten till välfärdsområdesmyndigheter ska avse kommunala myndigheter och myndigheten Ålands hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården ett nytt 4 mom. som följer:

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till välfärdsområde ska avse kommun.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § och 5 § 3, 6 och 8 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, av dessa 5 § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2019/35 och 5 § 6 och 8 punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2013/119 samt

     fogas till 4a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/55 ett nytt 2 mom. och till 5 § nya 15, 16 och 17 punkter i stället för de punkter som upphävdes genom landskapslagarna 2017/59 och 2020/15 som följer:

 

4 §

Avvikande terminologi

     På Åland ska bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och bestämmelser om barndagvård tillämpas på barnomsorg.

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barnskyddslagens 12 § 1 mom. sista mening, 3, 5 och 6 mom. tillämpas inte på Åland. För ordnandet och utvecklandet av barnskyddet ska uppgifterna enligt 12 § 4 mom. inkluderas i den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen.

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till att planen ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige ska avse godkännande av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till en budget och ekonomiplan enligt 110 § i kommunallagen (FFS 410/2015) ska avse en budget och ekonomiplan enligt 64 och 65 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Hänvisningen till 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet ska avse Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 618/2021) i fråga om placeringskommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     15) Hänvisningar i barnskyddslagens 11, 14, 16, 16a, 16b, 25d, 27a, 35, 55, 61b, 76, 76a, 78 och 79 §§ till välfärdsområde ska avse kommun.

     16) Hänvisningar i barnskyddslagens 25, 32, 34, 54, 75, 77 och 81 §§ till välfärdsområde ska avse det organ som ansvarar för socialvården.

     17) Barnskyddslagens 16c § ska ha följande lydelse: När en kommun med stöd av denna lag har ordnat familjevård eller institutionsvård för någon som inte är kommuninvånare räknas kommunernas inbördes ersättningar ut enligt bestämmelserna i 61 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 27 § landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården som följer:

 

27 §

Rätt för myndigheterna att få uppgifter

     ÅMHM och landskapsregeringen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter, ett kommunalförbund samt andra offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, Patientförsäkringscentralen och apoteken avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra uppgifter enligt denna lag. För det fall att förvaltningsuppgifter enligt denna lag med stöd av en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, har riksmyndigheten motsvarande rätt att av de myndigheter som faller under lagtingets lagstiftningsbehörighet få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra förvaltningsuppgifterna.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 2 mom. och 13 § 1 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd sådana de lyder i landskapslag 2022/56 som följer:

 

7 §

Rätt till hemvårdsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn omfattar inte den tid som föräldradagpenning betalas till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har dock rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt bestämmelserna i 13 §.

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

     Hemvårdsstöd för syskon enligt 13 § kan beviljas retroaktivt från den 1 augusti 2022 om ansökan kommit in till kommunen senast tre månader efter att denna lag trätt i kraft.

__________________

 


 

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 60 § 2 mom. landskapslagen (2020:12) om socialvård

     ändras 58 § 2 mom., 59 §, 60 § 1 mom. som följer:

 

 58 §

Ordnandet av brådskande institutionsvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beräknas behovet av institutionsvård vara över 14 dygn, ska det kommunala organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål göra en anmälan om institutionsvården till organet i den kommun eller det välfärdsområde vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

59 §

Överflyttning av en person till den egna kommunen eller välfärdsområdet

     Om en person med stöd av 58 § får institutionsvård som beräknas bli lång-varig, kan det kommunala organ som ansvarar för socialvården ansöka hos Ålands förvaltningsdomstol om att få flytta personen till dennes hemkommun eller, om klienten kommer från riket, det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     På begäran av den som får institutionsvård ska organet likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta personen till den kommun eller det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     Det får dock inte bestämmas att en överflyttning ska ske, om det med tanke på en ändamålsenlig vård eller annars är oskäligt för klienten.

 

60 §

Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun

     Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan ansöka om socialservice, serviceboende och institutionsvård på samma grunder som invånarna i kommunen dit sökanden vill flytta. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun eller, om sökanden kommer från riket, det välfärdsområde inom vars område sökanden har sin hemkommun, om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun eller välfärdsområde och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun eller välfärdsområde och behandlingen av den fortfarande pågår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård

     Har kommunen gett en person institutionsvård enligt 58 § har kommunen rätt att få kostnaderna för institutionsvården ersatt av klientens hemkommun. Ersättning kan endast begäras om förutsättningarna i 58 § 2 mom. har uppfyllts.

     Kan parterna inte komma överens om ersättningen för vården har kommunen möjlighet att anhängiggöra ansökan om ersättning vid Ålands förvaltningsdomstol inom sex månader från det institutionsvården börjat. Anhängiggörs inte ansökan inom nämnda tid, förlorar kommunen sin rätt till ersättning för den institutionsvård som den gett innan ansökan anhängiggjordes och som klientens hemkommun inte skriftligen samtyckt till att ersätta.

 

62 §

Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation

     Om en person är placerad i familjevård, institutionsvård eller i boendeservice i en annan kommun än hemkommunen och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun att välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun, övergår ansvaret för socialservicen på den nya hemkommunen eller det välfärdsområde inom vars område den nya hemkommunen ligger från och med flyttningsdagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 22 december 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

 

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 12/2022-2023[1] LF 15/2021–2022 - Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd, ÅFS 2022/56

[2] ÅLR 2021/10033 och ÅLR 2022/6972