Lagförslag 122/0222-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning till reformer i riket

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om socialvård. 10

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 2 § landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd ett nytt 2 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Verkställighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

2 §

Verkställighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 § 1 mom. sista meningen i lagen om moderskapsunderstöd ska ha följande lydelse: Kommunen kan dock av särskilda skäl bevilja understöd trots att personen inte har genomgått någon hälsoundersökning.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2b § 3 punkten och 2d § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa 2b § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020/20 och 2d § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, samt

     fogas till 2c §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/xx en ny 5 punkt, till 2d §, sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, en ny 5 punkt, varvid nuvarande 5 punkt blir 6 punkt och till 2g §, sådan den lyder i landskapslagen 2007/111, nya 4 och 5 punkter som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till socialnämnden eller annat motsvarande organ ska på Åland avse organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till välfärdsområde eller annat organ ska avse det organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

2c § (2023/xx)

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 5 punkt

 

 

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen i lagens 13 § till 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska inte tillämpas på Åland.

 

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, som rör utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska i landskapet avse offentlighetslagen för Åland.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Ny 5 punkt varvid gällande 5 punkt blir 6 punkt

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och dataskyddslagen (FFS 1050/2018), som gäller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska avse offentlighetslagen för Åland och landskapslagen (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Den möjlighet som välfärdsområdet har enligt lagens 20 § 1 mom. att begära uppgifter mm från myndigheter, offentliga samfund och personer inom hälso- och sjukvården har socialvårdsmyndigheterna på Åland. Hänvisningen i lagens 20 § 2 mom. till välfärdsområdet ska avse en socialvårdsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nya 4 och 5 punkter

 

 

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningar i lagen om stöd för närståendevård till välfärdsområde ska avse kommun.

     5) Hänvisningen i lagens 11 § till lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse 2 § landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland och 14 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd nya 2 och 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nya 2 och 3 mom.

 

 

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i 11 § till välfärdsområde ska avse kommun.

     Innan Folkpensionsanstalten avgör ett ärende enligt 12 § ska den begära utlåtande från det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen nya 3 och 4 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 3 och 4 mom.

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i barnbidragslagen till välfärdsområde ska avse kommun med undantag för hänvisningen i 11 § 2 mom. och 12 § som ska avse socialnämnden.

     Hänvisningen i 11 § 2 mom. till familjevårdslagen (FFS 263/2015) ska avse landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, av dessa 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/124 samt

     fogas till 4 § 1 mom. en ny 5 punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland samt

     4) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

 

     Ny 5 punkt

 

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     4) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

     5) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 24 § 6 punkten avse landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård.

     Hänvisningen i 13 § 3 mom. till välfärdsområde ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. Hänvisningen i 23 § 1 mom. 1 punkten till välfärdsområdesmyndigheter ska avse kommunala myndigheter och myndigheten Ålands hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 


 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 4 mom.

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till välfärdsområde ska avse kommun.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § och 5 § 3, 6 och 8 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, av dessa 5 § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2019/35 och 5 § 6 och 8 punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2013/119 samt

     fogas till 4a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/55 ett nytt 2 mom. och till 5 § nya 15, 16 och 17 punkter i stället för de punkter som upphävdes genom landskapslagarna 2017/59 och 2020/15 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Avvikande terminologi

     I landskapet ska bestämmelser om samkommuner tillämpas på kommunalförbund. Bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och bestämmelser om barndagvård tillämpas på barnomsorg.

 

 

 

4 §

Avvikande terminologi

     På Åland ska bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och bestämmelser om barndagvård tillämpas på barnomsorg.

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 2 mom.

 

 

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barnskyddslagens 12 § 1 mom. sista mening, 3, 5 och 6 mom. tillämpas inte på Åland. För ordnandet och utvecklandet av barnskyddet ska uppgifterna enligt 12 § 4 mom. inkluderas i den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen.

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till att planen ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige ska i landskapet avse godkännande av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till en budget och ekonomiplan enligt 65 § i kommunallagen (FFS 365/1995) ska i landskapet avse en budget och ekonomiplan enligt 64 och 65 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     6) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen till hälsocentralen och sjukvårdsdistriktet ska i landskapet avse Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 1704/2009) i fråga om placeringskommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska i landskapet avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt barnomsorgslagen för landskapet Åland och grundskolelagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nya 15 - 17 punkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till att planen ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige ska avse godkännande av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till en budget och ekonomiplan enligt 110 § i kommunallagen (FFS 410/2015) ska avse en budget och ekonomiplan enligt 64 och 65 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Hänvisningen till 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet ska avse Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 618/2021) i fråga om placeringskommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     15) Hänvisningar i barnskyddslagens 11, 14, 16, 16a, 16b, 25d, 27a, 35, 55, 61b, 76, 76a, 78 och 79 §§ till välfärdsområde ska avse kommun.

     16) Hänvisningar i barnskyddslagens 25, 32, 34, 54, 75, 77 och 81 §§ till välfärdsområde ska avse det organ som ansvarar för socialvården.

     17) Barnskyddslagens 16c § ska ha följande lydelse: När en kommun med stöd av denna lag har ordnat familjevård eller institutionsvård för någon som inte är kommuninvånare räknas kommunernas inbördes ersättningar ut enligt bestämmelserna i 61 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 27 § landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

27 §

Rätt för myndigheterna att få uppgifter

     ÅMHM och landskapsregeringen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, ett kommunalförbund samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, Patientförsäkringscentralen och apoteken avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra uppgifter enligt denna lag. För det fall att förvaltningsuppgifter enligt denna lag med stöd av en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, har riksmyndigheten motsvarande rätt att av de myndigheter som faller under lagtingets lagstiftningsbehörighet få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra förvaltningsuppgifterna.

 

 

 

27 §

Rätt för myndigheterna att få uppgifter

     ÅMHM och landskapsregeringen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna av statliga och kommunala myndigheter, välfärdsmyndigheter, ett kommunalförbund samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, Patientförsäkringscentralen och apoteken avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra uppgifter enligt denna lag. För det fall att förvaltningsuppgifter enligt denna lag med stöd av en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen överförs på en riksmyndighet, har riksmyndigheten motsvarande rätt att av de myndigheter som faller under lagtingets lagstiftningsbehörighet få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för att utföra förvaltningsuppgifterna.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 2 mom. och 13 § 1 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd sådana de lyder i landskapslag 2022/56 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Rätt till hemvårdsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn omfattar inte den tid som föräldrapenning betalas till vårdnadshavaren, dock så att vårdnadshavaren har rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt bestämmelserna i 13 §.

 

 

 

7 §

Rätt till hemvårdsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn omfattar inte den tid som föräldradagpenning betalas till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har dock rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt bestämmelserna i 13 §.

 

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

     Hemvårdsstöd för syskon enligt 13 § kan beviljas retroaktivt från den 1 augusti 2022 om ansökan kommit in till kommunen senast tre månader efter att denna lag trätt i kraft.

__________________

 

 

__________________

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 60 § 2 mom. landskapslagen (2020:12) om socialvård

     ändras 58 § 2 mom., 59 §, 60 § 1 mom. 61 och 62 § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

58 §

Ordnandet av brådskande institutionsvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beräknas behovet av institutionsvård vara över 14 dygn, ska det kommunala organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål göra en anmälan om institutionsvården till organet i den kommun vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

 

 

58 §

Ordnandet av brådskande institutionsvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beräknas behovet av institutionsvård vara över 14 dygn, ska det kommunala organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål göra en anmälan om institutionsvården till organet i den kommun eller det välfärdsområde vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

 

59 §

Överflyttning av en person till den egna kommunen

     När någon som inte är kommuninvånare har fått institutionsvård med stöd av 58 § och behovet av vården beräknas bli långvarigt, kan förvaltningsdomstolen berättiga det organ som ansvarar för socialvården att flytta personen till den kommun där han eller hon är invånare.

     På begäran av den som får institutionsvård ska organet likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta personen till den kommun där han eller hon är invånare.

     En ansökan om överflyttning enligt 1 mom. ska göras hos förvaltningsdomstolen.

     Det får dock inte bestämmas att en överflyttning ska ske, om det med tanke på en ändamålsenlig vård eller annars är oskäligt för personen.

 

 

 

59 §

Överflyttning av en person till den egna kommunen eller välfärdsområdet

     Om en person med stöd av 58 § får institutionsvård som beräknas bli långvarig, kan det kommunala organ som ansvarar för socialvården ansöka hos Ålands förvaltningsdomstol om att få flytta personen till dennes hemkommun eller, om klienten kommer från riket, det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     På begäran av den som får institutionsvård ska organet likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta personen till den kommun eller det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     Det får dock inte bestämmas att en överflyttning ska ske, om det med tanke på en ändamålsenlig vård eller annars är oskäligt för klienten.

 

 

60 §

Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun

     Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice, serviceboende och institutionsvård där på samma grunder som kommunens invånare. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun och behandlingen av den fortfarande pågår.

     Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun och behandlingen av den fortfarande pågår.

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

 

 

 

60 §

Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun

     Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan ansöka om socialservice, serviceboende och institutionsvård på samma grunder som invånarna i kommunen dit sökanden vill flytta. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun eller, om sökanden kommer från riket, det välfärdsområde inom vars område sökanden har sin hemkommun, om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun eller välfärdsområde och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun eller välfärdsområde och behandlingen av den fortfarande pågår.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

 

 

61 §

Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård

     Har en kommun lämnat en annan kommuns invånare institutionsvård enligt 58 §, har kommunen rätt att få kostnaderna för institutionsvård under minst 14 dygn ersatt av den kommun som det enligt 14 § skulle ålegat att ordna vård.

     Ansökan om ersättning enligt 1 mom. ska anhängiggöras hos förvaltningsdomstolen inom sex månader från det institutionsvården börjat. Anhängiggörs inte ansökan inom nämnda tid, förlorar kommunen sin rätt att få ersättning för den institutionsvård som den givit innan ansökan anhängiggjordes och som vederbörande kommun inte skriftligen samtyckt till att ersätta.

     Ersättningsärenden som avses i 1 mom. avgörs av den förvaltningsdomstol inom vars verksamhetsområde den kommun som lämnat institutionsvården är belägen.

 

 

 

61 §

Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård

     Har kommunen gett en person institutionsvård enligt 58 § har kommunen rätt att få kostnaderna för institutionsvården ersatt av klientens hemkommun. Ersättning kan endast begäras om förutsättningarna i 58 § 2 mom. har uppfyllts.

     Kan parterna inte komma överens om ersättningen för vården har kommunen möjlighet att anhängiggöra ansökan om ersättning vid Ålands förvaltningsdomstol inom sex månader från det institutionsvården börjat. Anhängiggörs inte ansökan inom nämnda tid, förlorar kommunen sin rätt till ersättning för den institutionsvård som den gett innan ansökan anhängiggjordes och som klientens hemkommun inte skriftligen samtyckt till att ersätta.

 

 

62 §

Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation

     Om en person är placerad i familjevård, institutionsvård eller i boendeservice i någon annan kommun än sin hemkommun och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3a § i lagen om hemkommun att välja hemkommun, övergår ansvaret för att ordna service för personen till den nya hemkommunen från och med flyttningsdagen.

 

 

 

62 §

Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation

     Om en person är placerad i familjevård, institutionsvård eller i boendeservice i en annan kommun än hemkommunen och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun att välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun, övergår ansvaret för socialservicen på den nya hemkommunen eller det välfärdsområde inom vars område den nya hemkommunen ligger från och med flyttningsdagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________