Lagförslag 13/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Fiskereglering
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Fiskereglering

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland. 10

 

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 § 1 och 2 punkterna landskapslagen (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen, samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 5a-5d och 8a-8f §§, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om verkställande i landskapet av den Europeiska unionens fiskeripolitik och därtill bundna ekonomiska stöd.

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas på åländskt territorium, samt på fartyg som införts i landskapets fiskefartygsregister samt på besättningen på dessa fartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5a §

Fiskereglering

     Landskapsregeringen kan för sådana av den Europeiska unionen kvoterade fiskbestånd som i landskapet registrerade fiskefartyg har rätt att fiska, besluta om regleringar

     1) för avgränsade havsområden,

     2) specificerade enligt fartygslängd,

     3) specificerade enligt fiskargrupp, i enlighet med 4 §,

     4) för fastställda fångstmängder,

     5) för tillåtna fiskeredskap eller

     6) för tekniska egenskaper hos fiskeredskap.

     Regleringarna i 1 mom. kan beslutas gälla tills vidare eller beslutas gälla för en viss tidsperiod.

     Om en kvot av ett kvoterat fiskbestånd som avses i denna paragraf har fyllts, så får det fiskbestånd som omfattas av den kvoten inte fiskas. Om en kvot av ett kvoterat fiskbestånd som avser en viss fartygsgrupp har fyllts, så får fiske med sådana fartyg inte längre bedrivas på det fiskbeståndet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5b §

Bevarandeåtgärder och fleråriga planer som avses i Europeiska unionens lagstiftning

     Landskapsregeringen kan besluta om närmare bestämmelser som är nödvändiga för genomförande av den Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik om unionens bevarandeåtgärder och fleråriga planer, vilka avses i artikel 18.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.

     Landskapsregeringen kan besluta om närmare bestämmelser om fiskeredskaps tekniska egenskaper och om användningen av fiskeredskap, som tillåts eller krävs enligt bestämmelserna om bevarandeåtgärder och fleråriga planer.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5c §

Fisketillstånd

     Landskapsregeringen beviljar de fisketillstånd som krävs enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt i artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011. Landskapsregeringen för register över de fiskefartyg som har fått tillstånd och över innehavarna av fiskelicens på fiskefartygen. Landskapsregeringen beslutar om prioritetsordningen för beviljande av fisketillstånd.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om de fiskbestånd som avses i fisketillstånden, fiskeredskapen, antalet tillstånd som ska beviljas, fångstdeklarationer, på vilket område och under vilken tid tillstånden är i kraft samt om förfarandet för ansökan om tillstånd.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5d §

Överföring av fisketillstånd

     Om innehavaren av ett fisketillstånd som avses i 5c §, överlåter det fartyg som nämns i tillståndet och om inget annat skriftligen har överenskommits om fisketillståndet mellan parterna i överlåtelsen, överför landskapsregeringen fisketillståndet för den återstående tiden på fartygets nya fiskelicensinnehavare, om fartyget överlåts inom landskapet.

     Innehavaren av ett fisketillstånd kan komma överens med förvärvaren att fisketillståndet inte åtföljer det fartyg som överlåts. I detta fall överför landskapsregeringen tillståndet på ett annat av överlåtarens fiskefartyg, om detta är möjligt enligt Europeiska unionens rättsakter och om det inte är förbjudet någon annanstans i lag.

 

 

8 §

Bemyndigande

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om

     1) begränsning och övrig reglering av fisket om det behövs för att hindra överskridning av fiskekvoter,

     2) för enskilda fartyg avsedda licenser och särskilda fisketillstånd,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

Bemyndigande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     1 punkten upphävs

 

 

     2 punkten upphävs.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8a §

Nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter

     Landskapsregeringen kan besluta om införande av ett system för tilldelning av individuella fiskekvoter till enskilda fiskelicensinnehavare för fiskefartyg (enskilda fiskare eller fiskebolag) vilka är registrerade i landskapets fiskefartygsregister, nedan i 8a-8f §§ kallade fiskeaktörer, där fiskeaktörerna tilldelas

     1) i 8b § avsedda nyttjanderätter, vilka är fleråriga och överlåtbara, som en procentuell andel av landskapets fiskekvot av en bestämd art samt av detta tilldelas

     2) i 8c § avsedda aktörsspecifika fiskekvoter bestämda i vikt eller antal, såsom andelar av tilldelade nyttjanderätter av en bestämd art.

     Landskapsregeringen upprätthåller i enlighet med 4 § ett register över fiskeaktörers tilldelade nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8b §

Tilldelning av nyttjanderätter

     Om landskapsregeringen beslutat om ett system som avses i 8a § så ska i landskapsförordning beslutas närmare om grunderna för tilldelning av i 8a § avsedda nyttjanderätter som avser bestämmelser om

     1) grunderna för hur nyttjanderätter tilldelas,

     2) giltighetstiden för nyttjanderätter och om förlängning av giltigheten, varvid nyttjanderätterna kan bestämmas gälla under minst fem och högst tio kalenderår,

     3) grunderna för överföring av nyttjanderätter mellan fiskeaktörer, enligt vilka nyttjanderätter, efter godkännande av landskapsregeringen, endast får överföras mellan i landskapet registrerade fiskeaktörer samt

     4) vid behov om begränsningar av procentuell andel nyttjanderätter, varvid en enskild fiskeaktörs tillgång till en nyttjanderätt av ett bestånd tillhörande en viss art kan begränsas till en högsta procentuell andel av landskapets sammanlagda andel av nämnda bestånd.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8c §

Tilldelning av aktörsspecifika fiskekvoter

     Landskapsregeringen beslutar per kalenderår om aktörsspecifik tilldelning av landskapets fiskekvoter, på basis av fiskeaktörernas tilldelade nyttjanderätter med beaktande av de särskilda fiskekvoter som avses i 8d §. Landskapsregeringen kan besluta närmare om

     1) förfarandet vid tilldelning av aktörsspecifika fiskekvoter,

     2) fördelning vid tilldelning av aktörsspecifika fiskekvoter,

     3) inverkan på aktörsspecifika fiskekvoter vid ändringar av landskapets fiskekvoter samt om

     4) grunderna för överföring av aktörspecifika fiskekvoter mellan fiskeaktörer, enligt vilka dessa efter godkännande av landskapsregeringen får överföras mellan i landskapet registrerade fiskeaktörer.

     En aktörsspecifik fiskekvot kan bytas, säljas eller på annat sätt tillgodogöras över landskapets gränser. Dessa överföringar av ska godkännas av landskapsregeringen.

     Om en fiskeaktör överfiskar sin aktörsspecifika fiskekvot så dras detta av från fiskeaktörens aktörsspecifika fiskekvot för följande kalenderår.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8d §

Särskilda fiskekvoter

     I syfte att trygga tillräckliga verksamhetsförutsättningar kan landskapsregeringen besluta närmare om särskilda fiskekvoter för olika fiskeformer eller om särskilda fiskekvoter för behov som gäller bifångster.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8e §

Återföring och omfördelning av tilldelade fiskekvoter

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om

     1) skyldigheter för innehavare av nyttjanderätter att utnyttja en tilldelad aktörsspecifik fiskekvot,

     2) hur innehavare av nyttjanderätter helt eller delvis kan avstå från att utnyttja en tilldelad aktörsspecifik fiskekvot som avser ett visst kalenderår samt om

     3) återföring av en tilldelad aktörsspecifik fiskekvot som inte utnyttjats.

     Landskapsregeringen kan på de grunder som föreskrivs i 8a-8c §§ besluta om fördelning av nyttjanderätter som har återförts till landskapet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8f §

Bestämmelser om laxfångster

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta om rätt till fångst av lax i förtjänstsyfte, för en eller flera grupper av fiskare som anges i landskapets fiskarregister.

     Landskapsregeringen kan besluta att landning av lax fångad i förtjänstsyfte ska förhandsanmälas viss tid innan anlöpningstidpunkt. Landskapsregeringen ska i sådana fall besluta närmare om de uppgifter som ska framgå av en förhandsanmälan, vilken åtminstone ska omfatta uppgifter om fartyget, landningsplatsen och antalet laxar som fångats. Landskapsregeringen beslutar även vart en sådan anmälan ska riktas.

     Landskapsregeringen kan besluta om bestämmelser för fångst av lax i förtjänstsyfte avseende

     1) märkning av lax,

     2) förfaranden vid märkning,

     3) begränsningar av laxfångstens sammansättning och

     4) i vilka hamnar lax får landas.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8g §

Producentorganisationer och branschorganisationer

     Landskapsregeringen kan besluta om erkännande av enskilda producentorganisationer och branschorganisationer på de grunder som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

__________________

 

 


2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs ändras 1 § 4 mom. och 4 § landskapslagen (2015:48) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det i 5 kap. rikets påföljdslag avsedda datasystemet för övervakning omfattar det fiskefartygsregister som avses i 4 § landskapslagen (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen och med stöd av landskapslagen gällande bestämmelser.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det i 5 kap. rikets påföljdslag avsedda datasystemet för övervakning omfattar det fiskefartygsregister som avses i 4 § landskapslagen (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen, nedan kallad landskapets verkställighetslag, och med stöd av i landskapets verkställighetslag gällande bestämmelser.

 

 

4 §

Avvikelser

     Hänvisningar i de bestämmelser som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Med avvikelse från 2 § rikets påföljds-lag avses i denna lag med fiskefartygsregistret det register som upprättats med stöd av 4 och 8 §§ landskapslagen (2015:49) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen. Denna lag tillämpas på de kommersiella aktörer som avses i den Europeiska unionens förordningar som nämns i 3 § rikets påföljdslag när de är verksamma på åländskt territorium, samt på fartyg som införts i fiskefartygsregistret samt på besättningen på dessa fartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Med avvikelse från 21 § 3 mom. rikets påföljdslag kan en strömmings- eller vassbuksfångst som underskrider 100 kilogram rapporteras genom en rapport enligt 22 § rikets påföljdslag.

     Med avvikelse från 40 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen om fiskereglering för fiske med i landskapet registrerade fiskefartyg inom det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium.

     Med avvikelse från 43 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen inom det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium om

     1) tidsbestämt fiskeförbud för ett visst havsområde

     2) begränsningar i fråga om tid, territorium eller kvantitet för användning av fiskeredskap som används för fångst av fiskbestånd som i Europeiska unionen är kvoterade eller på annat sätt reglerade samt om

     3) fiskeredskapens tekniska egenskaper.

     Med avvikelse från 44 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen för det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium om sådana bevarandeåtgärder som är nödvändiga för genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

     Med avvikelse från 45 § 2 och 3 mom. rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen om prioriteringsordningen för beviljande av fisketillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Med avvikelse från 59 § 1 mom. ska överträdelseavgiften och påföljdsavgiften betalas till landskapet.

 

 

 

4 §

Avvikelser

     Hänvisningar i de bestämmelser som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Med avvikelse från 2 § rikets påföljdslag avses i denna lag med fiskefartygsregistret det register som upprättats med stöd av 4 och 8 §§ i landskapets verkställighetslag. Denna lag tillämpas på de kommersiella aktörer som avses i den Europeiska unionens förordningar som nämns i 3 § rikets påföljdslag när de är verksamma på åländskt territorium, samt på fartyg som införts i fiskefartygsregistret samt på besättningen på dessa fartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

 

 

     Bestämmelserna i 20a § rikets påföljdslag om förhandsanmälan vid laxfiske är inte tillämpliga i landskapet. I enlighet med i landskapets verkställighetslag kan kanskapsregeringen besluta om förhandsanmälan av laxfångster varvid

     1) landskapsregeringen kan besluta om förhandsanmälan av laxfångster enlighet med 8f § i landskapets verkställighetslag samt så att

     2) hänvisningar i rikslagens 20a § i landskapet ska avse en hänvisning till 8f § i landskapets verkställighetslag.

     Med avvikelse från 21 § 3 mom. rikets påföljdslag kan en strömmings- eller vassbuksfångst som underskrider 100 kilogram rapporteras genom en rapport enligt 22 § rikets påföljdslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bestämmelsen i 49 § 47 punkten i rikets påföljdslag med hänvisning till 9 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ska i landskapet avse en hänvisning till 5b § i landskapets verkställighetslag.

     Med avvikelse från 59 § 1 mom. ska överträdelseavgiften och påföljdsavgiften betalas till landskapet.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 68a § i rikets påföljdslag kan landskapsregeringen besluta om de hamnar och platser där fiskefartyg från Europeiska unionens medlemsstater och stater utanför Europeiska unionen kan landa eller lasta om sin fångst i situationer som avses i artikel 19 i rådets Östersjöförordning och i artikel 5 i rådets IUU-förordning. I beslutet kan de klockslag anges som ska iakttas när fångsten landas och lastas om. I bestämmelserna om hamnarna och platserna för landning och omlastning beaktas det totala antalet tillåtna hamnar och platser för landning och omlastning, deras utnyttjandegrad och placering så att landningen och omlastningen kan övervakas på behörigt sätt. Dessa bestämmelser är tillämpliga i fråga om bestämmelserna om sådana tillåtna omlastnings- och landningsplatser som avses i Europeiska unionens fleråriga och långsiktiga återhämtnings- eller förvaltningsplaner tillämpas 1 mom.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland, sådant momentet lyder i landskapslagen 1994/75, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §. (1994/75)

     Inom allmänt vattenområde i landskapet har den som är stadigvarande bosatt i landskapet rätt att fiska, om inte annat anges i 2 mom. Oberoende av hemort har medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge eller Sverige rätt att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

     Inom allmänt vattenområde i landskapet har den som har sin hemkommun i landskapet rätt att fiska, om inte annat bestäms i 2 mom. Oberoende av hemort har var och en rätt att bedriva handredskapsfiske samt trolling. Med handredskapsfiske avses allt mete, fiske med spö, pilkfiske.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________