Lagförslag 14/2018-2019

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 14/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbytarlagstiftning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa justeringar görs i den av lagtinget antagna landskapslagen om avbytarstöd. Med förslaget rättas en felskrivning i lagens 4 § där en avbytardag felaktigt bestämts omfatta åtta timmar, istället för de avsedda tio timmarna. Samtidigt föreslås vissa språkliga och lagtekniska ändringar, som inte innebär någon väsentlig ändring i sak.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd. 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd  4

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen lämnade i juli 2018 ett lagförslag (nr 23/2017-2018) till lagtinget med förslag till ändring av landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, nedan kallad landskapslagen. Förslaget var ägnat att trygga en fortsatt tillgång till avbytare. Möjligheter till detta är särskilt viktigt i samband med lantbruksföretagares akuta behov vid sjukdom och olycksfall. I förslaget ingick också att justeringar skulle göras i beräkningsgrunderna för vikariehjälp, i syfte att skapa grundtrygghet för djurgårdar vars lantbrukare annars inte har rätt till ledighet.

     En avsikt med förslaget var att stärka lantbrukarnas ekonomiska möjlighet att nyttja avbytare, då samtidigt ersättningarna till avbytarna höjdes. En avbytardag avsågs omfatta tio timmar vid lantbruksföretag inriktade på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion. Det godkända lagförslaget innehöll därigenom dessvärre en felskrivning i 4 § där en avbytardag ska omfatta åtta timmar, istället för de avsedda tio timmarna. Härigenom försämrades förmånen väsentligt.

     I ärendet lämnade lagtingets finans- och näringsutskott ett betänkande (FNU 19/2017-2018) den 13 september 2018, varefter lagtinget den 5 november 2018 beslöt (LTB 39/2018) att anta lagen i enlighet med utskottets förslag. Ärendet är i enlighet med 19 § självstyrelselagen fört till Republikens president för behörighetskontroll. Presidentens avgörande i ärendet bedöms meddelat inom mars månad 2019.

     Lagstiftningen rör landskapets myndigheter, jord-och skogsbruk samt näringsverksamhet inom vilka områden landskapet har lagstiftningsbehörighet i enlighet med 18 § 1, 13, 15 och 22 punkterna självstyrelselagen.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd ändras så att en avbytardag ska omfatta tio timmar. Samtidigt föreslås att begreppet ”stallade tjurar i köttproduktion” i 4 och 6 §§ ersätts med begreppet ”hela året stallade nötdjur” samt att utformningen av 4 § ändras för att få en öka tillgängligheten. Landskapsregeringen föreslår att lagförslaget med hänsyn till lantbrukarna handläggs i skyndsam ordning.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget främjar att alla lantbrukare med liknande bundenhet till husdjursproduktion ges likartade möjligheter till avlastning. Budgeten för avbytarstöd för år 2019 omfattar 310 000 euro, och har satts för att omfatta den rättelse av stöd som detta lagförslag avser. Förslaget medför inga organisatoriska förändringar i landskapets förvaltning. Landskapsregeringen bedömer inte att förslaget har någon direkt följd för jämställdheten eller miljön.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd

 

4 § Avbytartimmar. Syftet och innebörden av ändringarna beskrivs närmare i avsnitt 2 ovan.

 

6 § Vikariehjälp. Så som beskrivs i förslaget ovan ersätts i paragrafens 1, 2 och 3 mom. begreppet ”stallade tjurar i köttproduktion” med ” hela året stallade nötdjur”. I paragrafens 3 mom. korrigeras en hänvisning att avse 2 mom.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 och 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, varav 4 § och 6 § sådana de lyder i den landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd som antogs av lagtinget den 5 november 2018 (LTB 39/2018), som följer:

 

4 §

Avbytartimmar

     Ett lantbruksföretag kan årligen beviljas avbytartimmar för produktion som avses i 3 § i enlighet med följande tabell:

 

timmar

produktionsinriktning

antal djurenheter

300

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

18 eller fler

150

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

6 – 18

75

övrig produktion som avses i 3 §

6 eller fler

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölk-produktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskaps-penning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Ersättning enligt denna paragraf kan längst till och med den 31 december 2020 ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen kan längst under 30 dagar beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna, dock högst med

     1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölk-produktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

     Utöver de 30 dagar som avses i 2 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

     1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölk-produktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller små-grisproduktion samt

     2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

     Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

__________________

 

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 mars 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 14/2018-2019