Lagförslag 14/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Avbytarlagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarstöd. 1

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 och 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, varav 4 § och 6 § sådana de lyder i den landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd som antogs av lagtinget den 5 november 2018 (LTB 39/2018), som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Avbytardagar

     Ett lantbruksföretag

     1) som har 18 eller fler djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 30 dagar medan

     2) övriga som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 15 dagar.

     En avbytardag omfattar åtta timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

 

 

 

4 §

Avbytartimmar

     Ett lantbruksföretag kan årligen beviljas avbytartimmar för produktion som avses i 3 § i enlighet med följande tabell:

 

timmar

produktionsinriktning

antal djurenheter

300

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

18 eller fler

150

mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion

6 – 18

75

övrig produktion som avses i 3 §

6 eller fler

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Ersättning enligt denna paragraf kan längst till och med den 31 december 2020 ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna under 30 dagar, dock högst med

 

     1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

     Utöver de 30 dagar som avses i 1 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

     1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

     Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

 

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Ersättning enligt denna paragraf kan längst till och med den 31 december 2020 ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen kan längst under 30 dagar beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna, dock högst med

     1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölk-produktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller små-grisproduktion samt

     2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

     Utöver de 30 dagar som avses i 2 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

     1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, hela året stallade nötdjur, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

     Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.