Lagförslag 14/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av tjänstemannalagen
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av tjänstemannalagen

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 55 § 3 mom. tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,

     ändras 55 § 1 mom. samt

     fogas till lagen en ny 2a § och till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

2a §

     En tjänsteman kan anställas för viss tid

     a) på egen begäran,

     b) om det bestäms särskilt i lag eller förordning för en viss tjänst om anställning för viss tid eller

      c) om arbetets art, ett vikariat, ordnande av skötseln av de uppgifter som hör till ett ledigt tjänsteförhållande eller någon annan jämförbar orsak som ansluter sig till arbetsgivarens verksamhet förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid.

     En tjänsteman får inte anställas på viss tid upprepade gånger efter varandra om antalet visstidsanställningar, den sammanlagda anställningstiden eller den helhet som anställningarna bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är bestående. Förbudet omfattar inte de tjänster för vilka bestäms särskilt i lag eller förordning om anställning på viss tid.

     Av förordnandet för en tjänsteman som med stöd av 1 mom. anställs för viss tid ska framgå varför anställningen är för viss tid.

     En tjänsteman som har anställts för viss tid i strid med bestämmelserna i 1 och 2 mom., har när tjänsteförhållandet upphör rätt att få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Yrkande på ersättning ska framställas inom sex månader från det att tjänsteförhållandet upphörde. Yrkanden på ersättningar behandlas vid Ålands förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål.

 

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då en interimistisk handhavare av en tjänst eller en vikarie anställs ska bestämmelserna i 2a § följas.

 

 

55 §

     Landskapsregeringen kan vid behöv anställa tillfälliga tjänstemän.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åt tillfällig tjänsteman erläggs arvode som landskapsregeringen bestämmer inom ramen för landskapets inkomst- och utgiftsstat.

 

 

 

55 §

     Landskapsregeringen kan vid behov anställa tillfälliga tjänstemän. Då en tillfällig tjänsteman anställs ska bestämmelserna i 2a § följas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     momentet upphävs

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelserna tillämpas inte på visstidsanställningar som gjorts före lagens ikraftträdande.

__________________