Lagförslag 14/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 14/2023-2024

 

Datum

 

 

2024-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen lämnar förslag till ändringar i vägtrafiklagen. De nya bestämmelserna om användning av vinterdäck på tunga fordon som trädde i kraft den 1 april innebär att lastbilar och andra tyngre fordon måste ha vinterdäck på samtliga axlar när vinterväglag råder. I riket gäller kravet endast på icke styrande drivaxlar. Strängare däckskrav på Åland än i riket missgynnar åländska företag och innebär att fordon som ska köra transporter till Åland måste förses med vinterdäck, alternativt behöver en omlastning ske innan transporten når Åland. Denna skillnad är inte önskvärd varför landskapsregeringen föreslår att en revidering görs så att bestämmelserna blir likvärdiga med vad som tidigare har gällt på Åland och vad som gäller i riket. Förslaget bör behandlas skyndsamt så att lagändringen hinner träda i kraft innan vintersäsongen 2024/2025.

 

__________________

 


 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörigheten. 4

4. Förslagets konsekvenser 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av vägtrafiklagen för Åland. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för Åland. 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Finland införde den 2 januari 2017 krav på vinterdäck på tunga fordons drivaxlar med ett minsta mönsterdjup på 5 mm under perioden december till och med februari. På övriga axlar, vilket även inkluderar släp, finns inga krav på vinterdäck men krav på ett minsta mönsterdjup på 3 mm. Dessa bestämmelser gjordes också tillämpliga på Åland.

     Den 1 april 2024 fick Åland en ny vägtrafiklag, vägtrafiklag (2023:108) för Åland, och bestämmelserna om vinterdäck på tunga fordon gjordes strängare. Nu måste samtliga axlar på ett tungt fordon förses med vinterdäck när vinterväglag råder.

     En målsättning när den nya vägtrafiklagen arbetades fram var att så långt det var möjligt ha samma bestämmelser på Åland som i riket och i övriga Norden. ”Eftersom Åland är ett samhälle med många besökare, både i form av turister och yrkesmässig trafik finns det ett fortsatt behov av att hålla regelverket likt omvärldens. För den yrkesmässiga trafiken är utgångspunkten att det som tillåts i riket i så stor utsträckning som möjligt ska tillåtas på Åland.”

     De gällande bestämmelserna i 77 § i vägtrafiklagen med strängare krav på vinterdäck för tunga fordon på Åland än i Finland leder till en begräsning vad avser transporter till Åland vintertid. Fordon som ska köra transporter till Åland måste förses med andra typer av däck än de fordon som inte kör transporter till Åland, alternativt behöver en omlastning ske innan transporten når Åland. Potentiellt kan detta medföra fördyrande kostnader för dessa typer av transporter. För de åländska företagen leder det till högre däckskostnader.

     I samband med en utredning om att införa krav på vinterdäck på samtliga axlar på tunga fordon i Sverige 2017 gjorde Transportstyrelsen en undersökning om det är motiverat ur trafiksäkerhetsperspektiv med utökade vinterdäckskrav på tunga fordon. Studier har visat att effekten av vinterdäck är större för lätta fordon än för tunga och Transportstyrelsen kunde inte fastslå att ett införande av krav på vinterdäck på samtliga axlar skulle leda till ökad trafiksäkerhet. Däremot skulle ökade samhällsekonomiska kostnader bli en konsekvens av ett införande av vinterdäckskrav. De trafiksäkerhetsmässiga slutsatserna bekräftades i en uppföljande utredning som Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI gjorde 2023[1]. Införandet av krav på vinterdäck på samtliga axlar på tunga fordon har inte påverkat utvecklingen av tillbud och tillbudsrisken samt olyckor och olycksrisken på vinterväglag i Sverige.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kraven på vinterdäck för tunga fordon ska anpassas till de bestämmelser som gäller i riket för att underlätta transporterna mellan Åland och riket. Krav på vinterdäck ska bara finnas på icke styrande drivaxlar. Eftersom Åland är beroende av transporter som kommer både från riket och övriga världen är det viktigt att det inte finns några hinder som begränsar transporterna. För den yrkesmässiga trafiken med tyngre fordon innebär detta synsätt att det som tillåts i riket i så stor utsträckning som möjligt ska tillåtas på Åland. Exempelvis bör det inte finnas onödiga begränsningar på Åland som till exempel kan leda till att omlastning måste ske innan en transport når Åland.

     Landskapsregeringen föreslår också att en teknisk ändring görs i 64 § vad gäller hastigheten för fordon som drar efterfordon.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Åland har enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

Om revideringen inte genomförs kan kostnaderna öka för de åländska transportbolagen då de behöver köpa fler vinterdäck till sina fordon. De åländska transportbolagen kan potentiellt få en konkurrensnackdel gentemot transportörer i riket som inte trafikerar Åland, då de finska bestämmelserna inte är lika stränga. Ändras inte lagen kan det även leda till begränsningar vintertid för de transporter som kommer till Åland från riket. Eftersom riket inte har samma krav på vinterdäck måste fordonen förses med nya däck då transporten når Åland om inte en omlastning äger rum. En sådan begränsning medför kostnader för mottagaren och drabbar indirekt det åländska samhället. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan förslaget ha negativa konsekvenser men dessa bedöms som små.

     Förslaget bedöms inte ha några verkningar för miljön, jämställdheten mellan könen eller för barn.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av vägtrafiklagen för Åland

 

64 § Tillämpning av vissa riksbestämmelser om fordons användning. Ändringen är teknisk. Bestämmelser om efterfordon har av tydlighetsskäl placerats i en egen punkt i bilaga 5.2.

 

77 § Användning av vinterdäck. Paragrafen ändras så att det blir samma däckskrav på Åland som i riket. Ändringen gäller däckskravet på drivaxlar som är styrande samt axlar som inte är drivande på fordon med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton och på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen samt på samtliga axlar på släpvagnar och släpanordningar som dras av sådana fordon. Kravet på vinterdäck på dessa axlar tas bort och ersätts med ett krav på däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vägtrafiklagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 64 § 1 mom. 2 punkten och 77 § 1–2 mom. vägtrafiklagen (2023:108) för Åland som följer:

 

64 §

Tillämpning av vissa riksbestämmelser om fordons användning

     Följande bestämmelser i rikets vägtrafiklag (FFS 729/2018) ska tillämpas på Åland med de ändringar eller tillägg som anges nedan. Ändringar i de paragrafer eller bilagor som anges nedan ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) 99 § om fordonsspecifika hastighetsbegränsningar inklusive bilagorna 5.1 och 5.2. Punkt b) i bilaga 5.2 ska dock ha följande lydelse; person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa på högst 3 500 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 90 kilometer i timmen. Dessutom ska en ny punkt h) fogas till bilaga 5.2 med följande lydelse; fordon och därtill kopplat efterfordon 30 kilometer i timmen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

77 §

Användning av vinterdäck

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter eller motsvarande utrustning användas på

     1) bilar med en klassificeringsmassa på högst 3,5 ton

     2) motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar

     3) släpvagnar som dras av ett fordon som anges i 1 eller 2 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på bilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

Mariehamn den 23 maj 2024

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 14/2023-2024[1] https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer-och-rapporter/rapporter/vagtrafik/utreda-behovet-av-skarpta-regler-pa-vinterdack-for-tunga-fordon.pdf