Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon

Lagförslag LF 14/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen lämnar förslag till ändringar i vägtrafiklagen. De nya bestämmelserna om användning av vinterdäck på tunga fordon som trädde i kraft den 1 april innebär att lastbilar och andra tyngre fordon måste ha vinterdäck på samtliga axlar när vinterväglag råder. I riket gäller kravet endast på icke styrande drivaxlar. Strängare däckskrav på Åland än i riket missgynnar åländska företag och innebär att fordon som ska köra transpor-ter till Åland måste förses med vinterdäck, alternativt behöver en omlastning ske innan transporten når Åland. Denna skillnad är inte önskvärd varför landskapsregeringen föreslår att en revidering görs så att bestämmelserna blir likvärdiga med vad som tidigare har gällt på Åland och vad som gäller i riket. Förslaget bör behandlas skyndsamt så att lagändringen hinner träda i kraft innan vintersäsongen 2024/2025.


Åtgärder