Lagförslag 14/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXT

 

Datum

 

 

2024-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltext till landskapsregeringens lagförslag

Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2023-2024

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vägtrafiklagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 64 § 1 mom. 2 punkten och 77 § 1–2 mom. vägtrafiklagen (2023:108) för Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

64 §

Tillämpning av vissa riksbestämmelser om fordons användning

     Följande bestämmelser i rikets vägtrafiklag (FFS 729/2018) ska tillämpas på Åland med de ändringar eller tillägg som anges nedan. Ändringar i de paragrafer eller bilagor som anges nedan ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) 99 § om fordonsspecifika hastighetsbegränsningar inklusive bilagorna 5.1 och 5.2. Punkt b) i bilaga 5.2 ska dock ha följande lydelse; person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa på högst 3500 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 90 kilometer. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon med ett tillkopplat efterfordon är 30 kilometer i timmen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

64 §

Tillämpning av vissa riksbestämmelser om fordons användning

     Följande bestämmelser i rikets vägtrafiklag (FFS 729/2018) ska tillämpas på Åland med de ändringar eller tillägg som anges nedan. Ändringar i de paragrafer eller bilagor som anges nedan ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) 99 § om fordonsspecifika hastighetsbegränsningar inklusive bilagorna 5.1 och 5.2. Punkt b) i bilaga 5.2 ska dock ha följande lydelse; person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa på högst 3 500 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 90 kilometer i timmen. Dessutom ska en ny punkt h) fogas till bilaga 5.2 med följande lydelse; fordon och därtill kopplat efterfordon 30 kilometer i timmen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

77 §

Användning av vinterdäck

     Om vinterväglag råder ska vinterdäck eller motsvarande utrustning användas under månaderna november till och med mars på

 

     1) bilar

 

     2) motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar,

     3) traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen,

     4) släpvagnar som dras av ett fordon som anges i 1–3 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

     Vinterdäcken ska ha ett mönsterdjup i slitbanans huvudspår på minst 3,0 millimeter. På bilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen ska vinterdäcken på icke styrande drivaxlar dock ha ett mönsterdjup i slitbanans huvudspår på minst 5,0 millimeter. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

77 §

Användning av vinterdäck

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter eller motsvarande utrustning användas på

     1) bilar med en klassificeringsmassa på högst 3,5 ton

     2) motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar

     3) släpvagnar som dras av ett fordon som anges i 1 eller 2 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

 

 

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på bilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________