Lagförslag 15/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Gasanordningar
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Gasanordningar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 2

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter sådant det lyder i landskapslagen 2017/141 en ny 6 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Ny punkt)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) Landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av gasanordningslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 


 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 3 mom. landskapslagen (2017:47) om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för produkt-er som omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, landskapslagen (2017:43) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, landskapslagen (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, landskaps-lagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven och landskapslagen (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag som anmälda organ och om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för produkt-er som omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, landskapslagen (2017:43) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, landskapslagen (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, landskaps-lagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, landskapslagen (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av gasanordningslagen som anmälda organ och om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________