Gasanordningar

Lagförslag LF 15/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om till-lämpning på Åland av gasanordningslagen, den rikslag som nyligen trätt i kraft i riket och som innehåller kompletterande nationella bestämmelser om sådana detaljer som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG, (gasanordningsförordningen). Den föreslagna landskapslagen är en blankettlag.
Lagförslaget innehåller dessutom ändringar av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Ändringarna är av lagteknisk karaktär.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna