Lagförslag 15/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny vägtrafiklagstiftning
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny vägtrafiklagstiftning

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. 5

 

5.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 10 § 2 mom., 38 § 4 mom. 1 punkten, 40 § 2 mom., 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 43 § 2 mom. 3 punkten, 66 § 1 mom. inledningssatsen och d punkten, 68 § 2 mom. 69 § och 70 § körkortslagen (2015:88) för Åland, av dessa paragrafer 40 § 2 mom., 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 43 § 2 mom. 3 punkten, 69 § och 70 § sådana de lyder i landskapslagen 2019/91 samt

     fogas till lagen en ny 36a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Förutsättningar för att beviljas körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är föremål för något körkortsingripande i landskapet eller i någon annan EES-stat eller inte under det senaste året har gjort sig skyldig till olovlig körning enligt 8 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, förutsatt att det inte finns något särskilt skäl att bevilja körkortstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Förutsättningar för att beviljas körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är föremål för något körkortsingripande i landskapet eller i någon annan EES-stat eller inte under det senaste året har gjort sig skyldig till olovlig körning enligt 9 § trafikbrottslagen (xx:xx) för Åland, förutsatt att det inte finns något särskilt skäl att bevilja körkortstillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Ny paragraf

 

 

36a §

Tillåtande av olovlig körning

     Ett körkortspliktigt fordon får inte överlämnas för att köras på väg av någon som inte har den behörighet som krävs.

     Den som överlämnar ett fordon i någon annans bruk ska försäkra sig om att denne har den behörighet som krävs.

 

 

38 §

Yrkeskörtillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Yrkeskörtillstånd får inte beviljas eller förlängas om

     1) sökanden under de fem år som föregår ansökan har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för landskapet Åland, rattfylleri enligt 4 §, grovt rattfylleri enligt 5 § eller smitning enligt 7 § samma lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

38 §

Yrkeskörtillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Yrkeskörtillstånd får inte beviljas eller förlängas om

     1) sökanden under de fem år som föregår ansökan har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för (utesl.) Åland, rattfylleri enligt 4 §, grovt rattfylleri enligt 5 § eller smitning enligt 8 § samma lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Körkortsingripanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En körförbudstid med anledning av en brottslig gärning får meddelas när ett ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande, strafföreläggande eller en dom som gäller en gärning som avses i 43 § 1–7 punkterna har meddelats. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

40 §

Körkortsingripanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En körförbudstid med anledning av en brottslig gärning får meddelas när en avgift för trafikförseelse har påförts eller ett bötesföreläggande, ett strafföreläggande eller en dom som gäller en gärning som avses i 43 § (utesl.) har meddelats. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

41 §

Interimistiskt körförbud och omhändertagande av körkort

     En polis har rätt att meddela en körkortshavare ett interimistiskt körförbud och omhänderta körkortet

     1) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 1 punkten samma lag eller brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen enligt landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen,

     2) om körkortshavaren befaras ha gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 eller 3 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 2 eller 3 punkten samma lag, grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för landskapet Åland eller smitning enligt 7 § samma lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

41 §

Interimistiskt körförbud och omhändertagande av körkort

     En polis har rätt att meddela en körkortshavare ett interimistiskt körförbud och omhänderta körkortet

     1) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för (utesl.) Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 1 punkten samma lag eller brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen enligt landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen,

     2) om körkortshavaren befaras ha gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 eller 3 mom. trafikbrottslagen för (utesl.) Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 2 eller 3 punkten samma lag, grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för Åland eller smitning enligt 8 § samma lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

43 §

Grunder för bestämmande av körförbudstid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten ska även bestämma en körförbudstid då

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon tre gånger inom ett år eller fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, konstaterats ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 2 § eller trafikförseelse enligt 11 § trafikbrottslagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser eller förbjuden användning av mobiltelefon under färd, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen eller till brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

43 §

Grunder för bestämmande av körförbudstid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten ska även bestämma en körförbudstid då

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon tre gånger inom ett år eller fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, konstaterats ha gjort sig skyldig till

     a) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 2 § trafikbrottslagen (x:x) för Åland

     b) trafikförseelse enligt vägtrafiklagen för Åland genom överskridande av hastighetsbegränsning eller förbjuden användning av kommunikationsutrustning under färd

     c) detektorförseelse enligt landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

     d) brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

66 §

Uppgifter i körkortsregistret

     Motorfordonsbyrån ska föra ett körkortsregister. I registret ska följande uppgifter föras in:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) uppgifter om straff och andra påföljder som dömts för brott mot trafikbrottslagen för landskapet Åland eller för detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen eller för brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, dock så att uppgift om ordningsböter registreras endast om ordningsboten förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

66 §

Uppgifter i körkortsregistret

     Fordonsmyndigheten ska föra ett körkortsregister. I registret ska följande uppgifter föras in:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) uppgifter om gärningar som anges i 43 § och som kan ligga till grund för bestämmande av en körförbudstid,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

68 §

Gallring av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om trafikbrott, körkortsingripanden och interimistiska körförbud ska gallras ur registret sedan tio år förflutit från det att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

68 §

Gallring av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om trafikbrott, trafikförseelser, körkortsingripanden och interimistiska körförbud ska gallras ur registret sedan tio år förflutit från det att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

69 §

Ansvar

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 33 § 2 mom. om att ersätta körkortet på grund av ändrade personuppgifter eller villkor eller bestämmelsen i 36 § om skyldigheten att medföra körkort och andra handlingar under färd kan föreläggas en ordningsbot på 40 euro. Föraren ska inte dömas till straff om han eller hon före färden har gjort en ansökan om att ersätta körkortet eller en anmälan om att körkortet förstörts eller kommit bort eller om förarens identitet har kunnat fastställas.

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett ogiltigt körkort till polismyndigheten kan föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

     Den som kör taxi utan giltigt yrkeskörtillstånd ska dömas till böter.

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor och begränsningar i körkortet som avses i 13 § kan för körkortsförseelse dömas till böter.

     Den som på något annat sätt bryter mot denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser ska dömas till straff i enlighet med vad som är föreskrivet i trafikbrottslagen för landskapet Åland.

     För sådan i 1 och 2 mom. avsedd förseelse föreläggs den i 1 och 2 mom. angivna ordningsboten som enda straff.

 

 

 

69 §

Straff och avgift för trafikförseelse

     Bestämmelser om straff för brott eller avgift för förseelse mot denna lag finns i trafikbrottslagen (xx:xx) för Åland.

 

 

70 §

Överklagande

     Polismyndighetens eller fordonsmyndighetens beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol och ska ha kommit in dit senast trettio dagar från den dag då klaganden fick del av beslutet. Den som är missnöjd med ett beslut om körförbudstid som polismyndigheten har fattat enligt 43 § 1 mom. 1–4 punkterna ska dock först lämna in ett rättelseyrkande till polismyndigheten på det sätt som anges i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Det beslut som meddelats med anledning av en begäran om rättelse får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Ett åläggande att ge in ett läkarutlåtande eller ett bevis på en godkänd förarexamen får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

     Trots överklagande eller begäran om rättelse kan ett beslut som polismyndigheten fattar med stöd av denna lag verkställas.

 

 

 

70 §

Ändringssökande

     Den som inte är nöjd med ett beslut som polismyndigheten eller fordonsmyndigheten fattat får inom 30 dagar från att beslutet delgavs yrka på rättelse hos den myndighet som fattat beslutet. Har yrkandet om rättelse inte lämnats in inom föreskriven tid, tas det inte upp till prövning. Yrkandet ska lämnas in skriftligen. Av skrivelsen ska det framgå vilket beslut som avses, hurdan rättelse som yrkas och på vilka grunder rättelse yrkas.

     Ett yrkande om rättelse ska behandlas skyndsamt. När myndigheten har tagit upp ett yrkande om rättelse kan den ändra eller upphäva beslutet eller avslå yrkandet om rättelse.

     Den som inte är nöjd med beslutet avseende yrkandet om rättelse, får söka ändring genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

     Besvär över ett åläggande att ge in ett läkarutlåtande eller ett bevis på en godkänd förarexamen får endast anföras tillsammans med besvär över det beslut genom vilket ärendet avgörs.

     Beslut som polismyndigheten har fattat med stöd av denna lag får verkställas trots att besvär har anförts.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 §, 19 § 2 mom., 20 § 2 mom. och 47 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon, av dessa paragrafer 1 § sådan den lyder i landskapslagarna 1998/23 och 2018/3, 19 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1998/23, 20 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2018/3 och 47 § sådan den lyder i landskapslagen 2007/8 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av fordon som avses i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

     Det som i denna lag är stadgat om fordonsägare gäller även fordonets innehavare om fordonet av ägaren har överlåtits i innehavarens varaktiga besittning.

     Besiktning och registrering utförs av motorfordonsbyrån.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om besiktning och registrering av fordon som avses i vägtrafiklagen (xx:xx) för Åland.

     Det som i denna lag sägs om fordonsägare gäller även fordonets innehavare.

     Fordonsmyndigheten sköter besiktning och registrering av fordon på Åland.

 

 

19 §

Trafikövervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Visar det sig vid inspektionen att ett fordon har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. Är bristerna av mindre allvarlig art förelägger besiktningsman eller polisman fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid föra fordonet till motorfordonsbyrån för besiktning.

 

 

 

19 §

Trafikövervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Visar det sig vid inspektionen att ett fordon har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten eller har fordonet inte vederbörligen besiktigats eller registrerats ska körförbud meddelas för fordonet. Polisen kan då för att förhindra fordonets fortsatta användning avlägsna registrerings­skyltarna och omhänderta registreringsbeviset eller vidta andra lämpliga åtgärder. Är bristerna av mindre allvarlig art förelägger besiktningsman eller polisman fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid föra fordonet till besiktning.

 

 

20 §

Registrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undantagna från registreringsskyldigheten är

     a) terrängfordon,

     b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående,

     c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor eller motorredskap eller

     d) efterfordon, släpanordningar och slädar.

 

 

 

20 §

Registrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undantagna från registreringsskyldigheten är

     a) terrängfordon

     b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående

     c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor, motorredskap eller terrängfordon

     d) släpanordningar som ska kopplas till traktor, motorredskap eller terrängfordon

     e) slädar

     f) efterfordon

     g) motoriserade cyklar i kategori L1e-A och lätta elfordon.

 

 

47 §

Straff

     Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser skall dömas till straff i enlighet med vad därom är föreskrivet i trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

     Angående åklagares rätt att avstå från att väcka åtal, domstols rätt att avstå från att ådöma straff samt polismans rätt att tilldela anmärkning finns bestämmelser i trafikbrottslagen för landskapet Åland.

 

 

 

47 §

Straff och avgift för trafikförseelse

     Bestämmelser om påföljder för brott eller förseelser mot denna lag finns i trafikbrottslagen (xx:xx) för Åland.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

__________________