Ny vägtrafiklagstiftning

Lagförslag LF 15/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revi-deras i sin helhet. Landskapsregeringen föreslår att en ny vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag stiftas och att flera andra lagar som berör dessa lagar samtidigt ändras.
Bestämmelser om körkortsförseelser och fordonsförseelser tas in i trafikbrottslagen medan trafikförseelser flyttas från trafikbrottslagen till vägtrafíklagen. Den som gör sig skyldig till en förseelse ska inte längre straffas med ordningsbot. I stället införs bestämmelser om avgift för trafikförseelse som påförs vid överträdelse av lagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.