Lagförslag 15/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 7

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 19 § 3 mom. i del II i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola,

     ändras 2 §, 6 § 2 mom., 13 och 14 §§, 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 §, 21-23 §§, 28 § 1 och 2 mom. och 42 §2 mom. i del II, av dessa lagrum 2 och 14 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2020/52 samt

     fogas till del II en ny 19a § och till 20 § i del II ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1 mom. blir 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Barnomsorgens styrdokument

     Landskapsregeringen beslutar i enlighet med 42 § 2 mom. i del II om en läroplan för barnsomsorgen.

 

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet.

     Varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en arbetsplan som beskriver hur verksamheten ska genomföra

     1) barnomsorgens målsättning,

     2) förundervisningen i enlighet med den läroplan som landskapsregeringen fattat beslut om enligt 1 mom.,

     3) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av denna lag samt

     4) samverkan mellan vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran.

     Arbetsplanen ska godkännas av kommunen. Vårdnadshavarna ska informeras om innehållet i arbetsplanen.

 

 

 

2 §

Barnomsorgens styrdokument

     Landskapsregeringen beslutar i enlighet med 42 § 2 mom. i del II om en läroplan för barnsomsorgen med mål, innehåll och riktlinjer för verksamheten.

     Kommunfullmäktige ska enligt 4 § i del VI anta en utbildningsstadga för barnomsorgen med de allmänna grunderna för barnomsorgens verksamhet.

     Varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem ska göra upp en arbetsplan som beskriver hur enheten ska förverkliga

     1) barnomsorgens målsättning,

     2) den pedagogiska verksamheten i enlighet med den läroplan som landskapsregeringen fattat beslut om enligt 1 mom.,

     3) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av denna lag samt

     4) samverkan mellan vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran.

     Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och skickas för kännedom till landskapsregeringen. Vårdnadshavarna ska informeras om innehållet i arbetsplanen.

 

 

6 §

Förundervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förundervisningen kan integreras i den dagliga verksamheten i daghemmet och organiseras som åldersintegrerad pedagogisk verksamhet eller som åldersenhetlig verksamhet för barnet året före läroplikten börjar.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Förundervisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förundervisningen kan integreras i den dagliga verksamheten i daghemmet och organiseras som åldersintegrerad pedagogisk verksamhet eller som ålderenhetlig verksamhet för barnet under läsåret före läroplikten börjar. Förundervisningen ges under de arbetsdagar som landskapsregeringen fastställt enligt 14 § i del III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13 §

Rätt till barnomsorg

     Efter att föräldrapenningsperioden har upphört har vårdnadshavaren rätt till kommunal barnomsorg för sitt barn i den omfattning som bestäms i detta kapitel. Barnomsorgen ska om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar. Kommunen har rätt att prioritera behov av vistelsetid under dagen i daghemmet för barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande och vars sysselsättningsplan kräver det.

     Vårdnadshavare är barnets föräldrar eller den som anförtrotts vårdnaden om barnet och som avses i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt (FFS 361/1983).

 

 

 

13 §

Rätt till barnomsorg

     Ett barn har rätt till kommunal barnomsorg i den omfattning som beskrivs i detta kapitel.

 

 

14 §

Rätt till daghemsverksamhet

     Vårdnadshavaren har rätt till kommunal barnomsorg 25 timmar per vecka för de barn som har fyllt tre år till dess läroplikten börjar.

     Förutom den rätt till barnomsorg som avses i 1 mom. har vårdnadshavaren rätt till barnomsorg

     a) under den tid då vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar till dess att barnets läroplikt börjar,

     b) minst 25 timmar per vecka under den tid då vårdnadshavaren är arbetssökande samt utöver denna tid då den arbetssökandes sysselsättningsplan enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet kräver det,

     c) under den tid då moderskapspenning utbetalas, för barn som bor i hushållet och är under tre år och har en barnomsorgsplats,

     d) (2020/52) under den tid då barnet har behov av sådant särskilt stöd som avses i 5 § 2 mom. i del II i den omfattning som bedöms vara lämplig för barnet, till dess läroplikten börjar,

     e) under den tid det är nödvändigt för barnet till följd av flerbarnsfödsel, funktionsnedsättning enligt landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp eller sjukdom i familjen, eller andra liknande skäl samt

     f) om det finns särskilda skäl utöver vad som anges i a - e punkterna.

     Barnomsorg i daghemsverksamhet beviljas i den utsträckning det är förenligt med barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i barnomsorg i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller längre än 200 timmar per månad.

     Rätten till samma barnomsorgsplats som tidigare, finns kvar under den tid som avses i b punkten.

     Under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har han inte rätt att utnyttja en barnomsorgsplats för sitt eget barn som är under tre år och som bor i samma hushåll. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår dock efter att faderskapspenningsperioden upphör.

 

 

 

14 §

Rätt till daghemsverksamhet

     Ett barn har rätt till kommunal daghemsverksamhet från ingången av den kalendermånad då barnet fyller nio månader till dess att läroplikten börjar. Rätten till daghemsverksamhet gäller i den utsträckning det är förenligt med det enskilda barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller 200 timmar per månad.

     Daghemsverksamheten ska om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

     Kommunen ska vid behov ordna daghemsverksamhet kvälls- och nattetid samt under andra dagar än vardagar för barn som behöver detta på grund av vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier.

     Barnet har inte rätt att delta i daghemsverksamhet under den tid som föräldrapenning betalas för barnet. Barnet har dock rätt att delta i daghemsverksamhet under den tid partiell föräldrapenning betalas för barnet på grund av deltidsarbete.

     Barnet har rätt till samma barnomsorgsplats även efter att ha varit frånvarande från barnomsorgen under en sammanhängande tid om högst 13 veckor då föräldrapenning betalas för vården av barnet.

 

 

15 §

Rätt till fritidshemsverksamhet

     Vårdnadshavaren har rätt till fritidshemsverksamhet dagtid under skoldagar

     a) för ett barn som går i årskurs 1 och 2 om vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande,

     b) för ett barn med elvaårig läroplikt som fullgör sin läroplikt,

     c) för en studerande på gymnasialstadienivå som deltar i utbildning i enlighet med läroplanen för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den studerandes behov samt

     d) för ett barn i behov av särskilt stöd som bedöms vara i behov av fritidshemsverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15 §

Rätt till fritidshemsverksamhet

     Rätt till fritidshemsverksamhet dagtid under skoldagar har

     a) ett barn som går i årskurs 1 och 2 om vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande,

     b) ett barn med elvaårig läroplikt som fullgör sin läroplikt,

     c) en studerande på gymnasialstadienivå som deltar i utbildning i enlighet med läroplanen för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den studerandes behov samt

     d) ett barn i behov av särskilt stöd som bedöms vara i behov av fritidshemsverksamhet.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Rätt till förundervisning

     Vårdnadshavaren har rätt till kommunal daghemsverksamhet med förundervisning för sitt barn under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Rätt till förundervisning

     Ett barn har rätt till kommunal daghemsverksamhet med förundervisning under minst fyra timmar per arbetsdag under läsåret innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Rätt till specialbarnomsorg

     Vårdnadshavaren har rätt till specialbarnomsorg för sitt barn i den omfattning det finns ett behov av det.

 

 

 

18 §

Rätt till specialbarnomsorg

     Ett barn har rätt till specialbarnomsorg i den omfattning det finns ett behov av det.

 

 

19 §

Ansökan, erbjudande och meddelande om barnomsorgsplats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En vårdnadshavare ska meddela kommunen vilken tid faderskapspenningsperioden omfattar, senast två veckor innan perioden inleds.

 

 

 

19 §

Ansökan och erbjudande om barnomsorgsplats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

19a §

Meddelande om uttag av föräldrapenningsdagar

     Ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningsdagar för barnet ska meddelas kommunen senast två veckor före den första föräldrapenningdagen tas ut.

     Ett uttag av mer än fem föräldrapenningsdagar i följd för barnet ska meddelas kommunen senast sex veckor före perioden börjar.

     Meddelanden om uttag av föräldrapenningsdagar ska göras skriftligt.

 

 

20 §

Definitioner

     Nytt moment varvid nuvarande 1 mom. blir nytt 2 mom.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Definitioner

     Vårdnadshavare är barnets föräldrar eller den som anförtrotts vårdnaden om barnet och som avses i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

21 §

Kommunal taxa för barnomsorgen

     Kommunen ska fastställa en taxa för den avgift som barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorgen. Av en sådan taxa ska åtminstone framgå avgiften för heltidsomsorg och avgiften per timme, om kommunen har beslutat om en timtaxa. Taxan ska avse årets alla månader. En kommun kan besluta om avgiftsfria månader eller om helt avgiftsfri barnomsorg.

 

 

 

21 §

Kommunal taxa för barnomsorgen

     Kommunen ska fastställa en taxa för den avgift som barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorgen. Taxan ska avse årets alla månader. En kommun kan besluta om avgiftsfria månader eller om helt avgiftsfri barnomsorg.

 

 

22 §

Beräkning av avgiften

     Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per barn och månad. Då avgiften bestäms ska kommunen beakta familjens storlek.

     All verksamhet ska ingå i barnomsorgsavgiften och avgifter får inte tas för verksamhet utanför barnom-sorgsenheten.

     Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringen.

 

 

 

22 §

Beräkning av avgiften

     Barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg får vara högst 240 euro per barn och månad.  Barnomsorgsavgiften för halvtidsomsorg får vara högst 60 procent av avgiften för heltidsomsorg. Om kommunen erbjuder även andra omsorgskategorier än halvtids- och heltidsomsorg ska barnomsorgsavgiften för sådan omsorg tas ut i relation till avgiften för heltidsomsorg.

     Beräkning av den avgiftsfria delen av barnomsorg, som enligt 23 § 1 mom. 2–4 punkter är avgiftsfri, ska utgå från den beviljade barnomsorgsplatsen.

     Då avgifterna bestäms ska kommunen beakta familjens storlek. All verksamhet ska ingå i barnomsorgsavgiften och avgifter får inte tas för verksamhet utanför barnomsorgsenheten.

     Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringen.

 

 

 

23 §

Avgiftsfrihet

     Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningsperioden varar, för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt denna lag har rätt till.

     Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorgen som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

     Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.

 

 

 

 

23 §

Avgiftsfrihet

     Barnomsorgsavgift uppbärs inte för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt denna lag har rätt till

     1) under det år barnet beviljats uppskov med att inleda sin skolgång,

     2) för rehabiliterande barnomsorg som ges enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,

     3) för förundervisning som avses i 17 § och

     4) under den tid föräldrapenningsdagar tas ut för barnet, om vårdnadshavaren meddelat kommunen om detta enligt bestämmelserna i 19a §.

 

 

28 §

Definitioner

     Med heltidsomsorg avses barnomsorg som överstiger 5 timmar per dygn.

     Med halvtidsomsorg avses barnomsorg som uppgår till högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28 §

Definitioner

     Med heltidsomsorg avses barnomsorg i kommunal daghemsverksamhet som i medeltal överstiger 35 timmar per vecka.

     Med halvtidsomsorg avses barnomsorg i kommunal daghemsverksamhet som i medeltal uppgår till högst 25 timmar per vecka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

42 §

Landskapsregeringens ledningsansvar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om en läroplan för förundervisningen, som ska vara samordnad med grundskolans läroplan och i tillämpliga delar ligga till grund för all daghems- och fritidshemsverksamhet.

 

42 §

Landskapsregeringens ledningsansvar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om en läroplan för barnomsorgen. Läroplanen ska vara samordnad med grundskolans läroplan.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     Avvikande från bestämmelserna i 14 § har ett barn vars vårdnadshavare enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (FFS 28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen, rätt till kommunal daghemsverksamhet efter att föräldradagpenningsperioden har upphört.

     För en vårdnadshavare som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen inte omfattas av den ändrade lagstiftningen ska i 19a och 23 §§ tillämpas begreppet faderskapspenningsdagar i stället för föräldrapenningsdagar.

     Avvikande från bestämmelserna i 22 § 3 mom. kan kommunen meddela om sådana ändringar av avgifterna som följer av denna lag senast en månad före ändringarna införs

 

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 mom., 7 §, 8 §1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 och 4 mom., 13 § 1 och 4 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 28 § landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/54, och

     fogas till 1 § ett nytt 4 mom., sådan 1 § lyder i landskapslagen 2020/54 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som inte utnyttjar sådan kommunal eller privat samhällsstödd barnsomsorg med undantag för lekverksamhet (nedan barnomsorg), som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare vars barn inte deltar i sådan kommunal eller privat samhällsstödd barnsomsorg med undantag för lekverksamhet (nedan barnomsorg), som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med att ett barn inte deltar i barnomsorgen avses i denna lag att barnet inte har en plats inom barnomsorgen.

 

 

7 §

Avslutad föräldradagpenningsperiod

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn börjar då föräldradagpenningsperioden enligt 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) avslutats för detta barn. En vårdnadshavare har inte rätt att lyfta hemvårdsstöd för sitt barn samtidigt som han eller hon lyfter föräldradagpenning för ett syskon.

     Trots bestämmelserna i 1 mom. kan hemvårdsstöd för syskon som avses i 13 § beviljas även då vårdnadshavaren lyfter eller har rätt till sådan föräldradagpenning som avses i 1 mom.

 

 

 

7 §

Rätt till hemvårdsstöd

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn börjar då det har gått 160 vardagar sedan barnets födelse. Med vardagar avses andra dagar än söndagar, helgdagar och söckenhelgdagar.

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn omfattar inte den tid som föräldrapenning betalas till vårdnadshavaren, dock så att vårdnadshavaren har rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt bestämmelserna i 13 §.

 

 

8 §

Grundläggande hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som inte nyttjar barnomsorg för vården av sitt barn har rätt till ett grundläggande hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

Grundläggande hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare vars barn inte deltar i barnomsorgen har rätt till ett grundläggande hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Utökat hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte utnyttjar barnomsorg för vården av barnet och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Utökat hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte förvärvsarbetar och vars barn inte deltar i barnomsorgen har rätt till ett utökat hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 § 

Syskontillägg till hemvårdsstödet

     En vårdnadshavare som utöver det eller de barn som medför rätt till hemvårdsstöd vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett syskontillägg till hemvårdsstödet för varje syskon.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ett syskon under tre år som ger rätt till syskontillägg har vårdnadshavaren inte rätt att nyttja barnomsorg. För ett syskon som har fyllt tre år och som ger rätt till syskontillägg har vårdnadshavaren rätt att nyttja barnomsorg i medeltal högst fem timmar per dygn eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

 

 

 

11 § 

Syskontillägg till hemvårdsstödet

     En vårdnadshavare som utöver det eller de barn som medför rätt till hemvårdsstöd vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett syskontillägg till hemvårdsstödet för varje syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelsen i 1 mom. har ett syskon som har fyllt tre år rätt att delta i sådan halvtidsomsorg som avses i 28 § 2 mom. i del II i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vårdnadshavaren har inte rätt att nyttja barnomsorg för syskonet, dock så att syskonet under året innan syskonet börjar den grundläggande utbildningen har rätt till barnomsorg i medeltal högst fem timmar per dygn eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

 

 

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     Trots bestämmelserna i 1 mom. har syskonet rätt att delta i sådan kommunal daghemsverksamhet med förundervisning som avses i 17 § 1 mom. i del II i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

 

14 §

Partiellt hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare, vars arbetstid med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka, har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år samt under det första och andra året barnet deltar i den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen inom barnomsorgen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har vårdnadshavaren rätt till ett partiellt hemvårdsstöd även under det tredje året barnet deltar i den grundläggande utbildningen. En vårdnadshavare som lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt att nyttja barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet för sitt barn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

Partiellt hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare, vars arbetstid med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka, har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år samt under det första och andra året barnet deltar i den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen inom barnomsorgen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har vårdnadshavaren rätt till ett partiellt hemvårdsstöd även under det tredje året barnet deltar i den grundläggande utbildningen. Ett barn vars vårdnadshavare lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt att delta i barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

15 §

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

     Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som avses i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

15 §

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

     Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

28 §

Ändringssökande

     I ett beslut som kommunen fattat om beviljande av hemvårdsstöd får ändring sökas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

 

 

28 §

Ändringssökande

     I ett beslut om beviljande av hemvårdsstöd får rättelse begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet.

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

     För en vårdnadshavare som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (FFS 28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen tillämpas 7 § 1 mom. och 15 § i den form som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

 

 

__________________