Lagförslag 16/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för skatteåtgärder som vidtagits för skatteåret 2019. Fördelningen av kompensationerna mellan de enskilda kommunerna är densamma som tillämpades för motsvarande kompensationer finansåret 2018.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets effekter, beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019  5

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

I landskapets budget för 2019 ingår anslag för kompensation till kommunerna, bland annat för effekterna av statens konkurrenskraftspaket samt för skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2019.

     Statens så kallade konkurrenskraftspaket gäller under åren 2017–2019. Enligt en överenskommelse mellan landskapsregeringen å ena sidan och Ålands kommunförbund och Mariehamns stad å andra sidan, kompenseras kommunerna under åren 2018 och 2019 för det intäktsbortfall som orsakas av konkurrenskraftspaketet och de skatteåtgärder som är kopplade till det. Enligt landskapets budget uppgår kompensationen för 2019 till totalt 1 300 000 euro.

     I statsbeskattningen har flera åtgärder vidtagits, som påverkar kommunerna ekonomiskt. Bland annat har arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen höjts. Sammantaget beräknas ändringarna i statsbeskattningen sänka kommunernas skatteinkomster med totalt 695 000 euro. Enligt landskapets budget för 2019 ska kommunerna kompenseras med 500 000 euro för dessa ändringar. Av denna kompensation reserveras 300 000 euro för ett ökat samarbetsstöd för it-tjänster, vilket betyder att 200 000 euro fördelas mellan kommunerna som direkt kompensation. Bestämmelserna om samarbetsstödet föreslås bli ändrade genom ett separat lagförslag.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

I landskapets budget för 2018 ingick på motsvarande sätt kompensationer till kommunerna. För att fördela dem mellan kommunerna tillsattes en arbetsgrupp med representanter för landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad med uppdrag att konstruera ett system för fördelningen. Landskapsregeringen konstaterade då i lagförslaget (LF 4/2017–2018) att beräkningen av de ekonomiska effekterna av en skatteåtgärd alltid innebär ett visst mått av osäkerhet, särskilt om det är frågan om höjning eller sänkning av ett befintligt avdrag. De kalkyler som då finns att tillgå avser i allmänhet landskapet som helhet. Kalkylerna som visar effekterna för de enskilda kommunerna är oftast så osäkra att de inte är särskilt användbara. Detta gäller både de prognoser som görs på förhand och de beräkningar som görs på basen av debiterad skatt. Därför är det väldigt svårt att fördela kompensation mellan kommunerna på ett sätt som motsvarar de verkliga effekterna av en skatteåtgärd.

     Svårigheterna med att få fram ett rättvisande underlag för fördelningen av kompensationen för 2018 ledde till att landskapslagen (2018:101) om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 och därmed också utbetalningen till kommunerna försenades. För att undvika att samma situation uppstår 2019 föreslår landskapsregeringen att kompensationen för detta år fördelas på samma grunder som 2018.

 

3. Förslagets effekter, beredning och ikraftträdande

 

De båda kompensationer som avses i detta förslag finns upptagna i landskapets budget för 2019, som en del av anslaget 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna. Den totala kostnaden för landskapet blir 1,5 miljoner euro.

     De fördelningsmodeller som ingår i lagförslaget är desamma som tillämpades för motsvarande kompensationer 2018, och som utarbetades av den arbetsgrupp som då tillsattes. Lagförslagets ekonomiska effekter för de enskilda kommunerna framgår av följande tabell:

 

 

Kompensationer

Kommun

Skatteåtgärder

Konkurrenskraftspaketet

Totalt

Brändö

3 236,60

30 744,98

33 981,58

Eckerö

10 732,04

52 795,04

63 527,08

Finström

22 757,33

158 925,01

181 682,34

Föglö

2 456,83

18 652,41

21 109,24

Geta

6 032,49

22 042,10

28 074,59

Hammarland

15 963,65

91 907,56

107 871,21

Jomala

30 687,83

157 809,52

188 497,35

Kumlinge

3 388,05

16 055,97

19 444,02

Kökar

2 411,11

7 211,90

9 623,01

Lemland

19 183,95

68 263,74

87 447,69

Lumparland

3 677,92

26 267,59

29 945,51

Saltvik

7 039,14

89 401,33

96 440,47

Sottunga

775,60

5 017,68

5 793,28

Sund

11 670,29

64 700,19

76 370,48

Vårdö

4 837,71

24 792,76

29 630,47

 

 

 

 

Mariehamn

55 149,46

465 412,22

520 561,68

TOTALT

200 000,00

1 300 000,00

1 500 000,00

 

     Förslaget har beretts vid lagberedningen och skickats på remiss till kommunerna och Ålands kommunförbund. Av dessa har tolv kommuner inkommit med yttranden. Överlag är kommunerna i sina yttranden negativa till nivån på kompensationen för de skatteåtgärder som vidtagits för 2019. De flesta anser att kommunerna ska kompenseras fullt ut för förlusten av skatteintäkter, samt att det inte är skäligt att en del av kompensationen har överförts till anslaget för samarbetsstöd i landskapets budget. När det gäller kompensationen för konkurrenskraftspaketets effekter framförs inga direkta synpunkter, förutom att en kommun ifrågasätter totalbeloppet med hänvisning till att man kom överens om det i budgetprocessen för 2018 när effekterna inte var till fullo kända.

     Den föreslagna lagen bör träda i kraft så snart som möjligt så att kompensationerna kan betalas ut till kommunerna. Landskapsregeringen föreslår därför att tidpunkten för ikraftträdande lämnas öppen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 1 300 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

30 744,98

Eckerö

52 795,04

Finström

158 925,01

Föglö

18 652,41

Geta

22 042,10

Hammarland

91 907,56

Jomala

157 809,52

Kumlinge

16 055,97

Kökar

7 211,90

Lemland

68 263,74

Lumparland

26 267,59

Mariehamn

465 412,22

Saltvik

89 401,33

Sottunga

5 017,68

Sund

64 700,19

Vårdö

24 792,76

 

2 §

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2019 betalar landskapsregeringen 200 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

3 236,60

Eckerö

10 732,04

Finström

22 757,33

Föglö

2 456,83

Geta

6 032,49

Hammarland

15 963,65

Jomala

30 687,83

Kumlinge

3 388,05

Kökar

2 411,11

Lemland

19 183,95

Lumparland

3 677,92

Mariehamn

55 149,46

Saltvik

7 039,14

Sottunga

775,60

Sund

11 670,29

Vårdö

4 837,71

 

3 §

     Denna lag träder i kraft den ...  och tillämpas för finansåret 2019.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa