Lagförslag 16/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2022-2023

 

Datum

 

 

2023-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår mindre ändringar i plan- och bygglagen för landskapet Åland och i landskapslagen om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen angående ett bristfälligt införlivande i den nationella lagstiftningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Av denna anledning är det viktigt att ärendet behandlas i brådskande ordning.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslaget 5

3. Lagstiftningsbehörigheten. 5

4. Förslagets konsekvenser 6

4.1 Konsekvenser för myndigheter, näringslivet och fastighetsägarna. 6

4.2 Konsekvenser för miljön. 6

4.3 Övriga konsekvenser 6

5. Ärendets beredning. 6

Detaljmotivering. 6

1. Ändring av plan och bygglag för landskapet Åland. 6

2. Ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader 7

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av plan- och bygglag för landskapet Åland. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader 10

Parallelltexter 13

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Den 18 juli 2022 mottog landskapsregeringen Europeiska kommissionens motiverat yttrande av den 15 juli 2022 riktat till Finland i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt till följd av underlåtenhet att anmäla åtgärder för införlivande i nationell lagstiftning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

     Kommissionen har på grundval av bedömning av de införlivandeåtgärder som Finland anmält utgått ifrån att Finland ännu inte har antagit alla bestämmelser som krävs för efterlevnad av direktiv (EU) 2018/844.

     Kommissionen utfärdade 28 maj 2020 en formell underrättelse genom skrivelse C (2020) 3150/11 och gav Finland tillfälle att inom två månader inkomma med synpunkter i ärendet.

     Den 10 mars 2020 anmälde Finland införlivandeåtgärder och en jämförelsetabell för Finlands fastland. Den 2 juli 2021 anmäldes ytterligare införlivandeåtgärder och en jämförelsetabell för Åland[1].

     På grundval av bedömningen av svaret på den formella underrättelsen och de införlivandeåtgärder som anmälts av Finland anser kommissionen att följande bestämmelser i direktiv 2010/31/EU som införs eller ändras genom artikel 1 i direktiv (EU) 2018/844 och genom bilagan till det direktivet ännu inte till fullo har införlivats på Åland.

     Artikel 2 punkterna 3, 3a, 15b och 15c i direktiv 2010/31/EU, införda eller tillagda genom artikel 1.1 a, b. c resp. d i direktiv (EU) 2018/844, om definitionerna av "byggnadens installationssystem", "system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning", "uppvärmningssystem" och "avtal om energiprestanda" är inte införlivade på Åland. I jämförelsetabellen för Åland anges för artikel 1.1 att det inte föranleder några åtgärder, och kommissionen har inga andra uppgifter som ger den anledning att anse att dessa bestämmelser har införlivats. Kommissionen anser därför att artikel 2, punkterna 3, 3a, 15b och 15c inte har införlivats på Åland.

     Artikel 8.1 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.5 i direktiv (EU) 2018/844 om totala energiprestanda, korrekt installation samt lämplig dimensionering, justering och kontroll för byggnadens installationssystem som är installerade i befintliga byggnader. I jämförelsetabellen för Åland anges för artikel 8.1 att denna har införlivats genom "ÅFS 2015:5, Avsnitt 2 (9p)". Avsnitt 9 i bilagan till Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2015/5) reglerar visserligen energihushållning, men den reglerar inte byggnaders installationssystem, så som krävs enligt artikel 8.1 första stycket, och innehåller inga bestämmelser om exempelvis lämplig dimensionering eller justering. Kommissionen anser därför att artikel 8. inte har införlivats på Åland.

     Artikel 8.1 andra stycket i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.5 i direktiv (EU) 2018/844 som föreskriver att systemkrav ska införas för nya installationssystem, för installationssystem som byts ut och för installationssystem som utrustas med nya delar, och ska tillämpas i den mån det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart. I jämförelsetabellen för Åland anges för artikel 8.1 att denna har införlivats genom "ÅFS 2015:5, Avsnitt 2 (9p)". Avsnitt 9 i bilagan till Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2015/5) reglerar visserligen energihushållning, men den reglerar inte byggnaders installationssystem och föreskriver inte heller under vilka förhållanden sådana krav skulle vara tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbara, så som krävs enligt artikel 8.1 andra stycket; kommissionen anser därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Artikel 8.1 tredje stycket i direktiv 2010/31/ EU, ersatt genom artikel 1.5 i direktiv (EU) 2018/844 som föreskriver att nya byggnader, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, ska utrustas med självreglerande anordningar för separat reglering av rumstemperaturen i varje rum eller, om det är motiverat, i en angiven uppvärmd zon av byggnadsenheten. Dessutom föreskrivs i befintliga byggnader installation av sådana självreglerande anordningar när värmegeneratorer byts ut, om detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. I jämförelsetabellen för Åland anges för artikel 8.1 att denna har införlivats genom "ÅFS 2015:5, Avsnitt 2 (9p)". Avsnitt 9 i bilagan till Ålands byggbestämmelsesamling (ÅFS 2015/5) innehåller visserligen krav avseende nya byggnader vad gäller deras uppvärmning, kylning och ventilering, men föreskriver inte installation, i befintliga byggnader, av självreglerande anordningar när värmegeneratorer byts ut, och fastställer inte heller under vilka förhållanden detta skulle vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart, så som krävs enligt artikel 8.1 tredje stycket; kommissionen anser därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Artikel 8.9 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.5 i direktiv (EU) 2018/844 om bedömning av den totala energiprestandan för den ändrade delen eller för hela det ändrade systemet vid installation, utbyte eller uppgradering av ett installationssystem, och om överlämnande av de dokumenterade resultaten av denna bedömning till fastighetsägaren, så att informationen förblir tillgänglig och kan användas för kontroll av efterlevnaden av de minimikrav som fastställs enligt punkt 1 och för utfärdande av energicertifikat. I jämförelsetabellen för Åland fastställs för artikel 8.9 att Ålands landskapsregering inte anser det nödvändigt, eftersom byggnader på Åland har ett väl utvecklat elnät för motorvärmare, vilket innebär att laddare lätt kan installeras vid behov. I syfte att uppmuntra fastighetsägare att installera laddningsstationer finns det subventioner för alla bostäder. Kommissionen förstår inte hur detta är relevant i sammanhanget, och eftersom Finland inte tydligt förklarat var denna bestämmelse har införlivats i Ålands lagstiftning anser kommissionen därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Artikel 14.6 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.7 i direktiv (EU) 2018/844 föreskriver att byggnader som inte är avsedda för bostäder och som är utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, eller att bostadshus är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning och effektiva regleringsfunktioner ska undantas från kraven på regelbundna inspektioner av värmesystemen enligt artikel 14.1. I jämförelsetabellen för Åland anges det att artikel 14 införlivats genom ÅFS 2021/66, § 2b, ÅFS 2021/64, § 65c och ÅFS 2021/65, § 16, 16a och 16b. Inga av de angivna bestämmelserna införlivar kravet att byggnader som överensstämmer med punkterna 4 och 5 i artikel 14 ska undantas från kraven i punkt 1. I jämförelsetabellen för Finlands fastland anges för artikel 14.6 att detta inte föranleder några införlivandeåtgärder med tanke på det alternativa tillvägagångssätt som Finland valt. Artikel 14.6 är ingen fakultativ bestämmelse, och detta ändras inte av att Finland har valt ett alternativt tillvägagångssätt enligt artikel 14.3, i stället för åtgärder enligt artikel 14.1. Kommissionen anser därför att artikel 14.6 inte har införlivats på Finlands fastland, och inte heller på Åland.

     Artikel 15.6 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.7 i direktiv (EU) 2018/844, föreskriver att byggnader som överensstämmer med punkterna 4 och 5 i artikel 15 ska undantas från kravet på inspektion i punkt 1. Redogörelsen för införlivande av artikel 15.6 i jämförelsetabellen för Finlands fastland och för Åland är samma som för artikel 14.6, och kommissionens slutsats är den samma. Artikel 15.6 är ingen fakultativ bestämmelse, och detta ändras inte av att Finland har valt ett alternativt tillvägagångssätt enligt artikel 15.3, i stället för åtgärder enligt artikel 15.1. Kommissionen anser därför att artikel 15.6 inte har införlivats på Finlands fastland, och inte heller på Åland.

     Artikel 20.2 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.10 i direktiv (EU) 2018/844, om information till ägarna till eller hyresgästerna i byggnader om energicertifikat, om kostnadseffektiva åtgärder, och vid behov finansiella instrument, för att förbättra byggnadens energiprestanda, och om hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ. För artikel 1.8-1.14 i direktiv (EU) 2018/844 anges i jämförelsetabellen för Åland att det är ett åtagande från kommissionen, och det ges inga upplysningar om hur artikel 20.2 har införlivats. Kommissionen anser därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Punkt 1 tredje stycket i bilaga I till direktiv 2010/31/EU, ersatt genom punkt 1 a i bilagan till direktiv (EU) 2018/844, föreskriver att medlemsstaterna ska beskriva sin nationella beräkningsmetod i enlighet med de nationella bilagorna till de övergripande standarderna. I jämförelsetabellen för Åland redogörs för var bilaga I punkt 2 har införlivats, men inte var punkt 1 har införlivats. Kommissionen har lyckats hitta införlivandeåtgärder för första och andra stycket i punkt 1 i bilaga I, men inte för tredje stycket, och kommissionen anser därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Punkt 3 i bilaga II till direktiv 2010/31/EU, ersatt genom punkt 3 b i bilagan till direktiv (EU) 2018/844, om kravet att när information läggs till i en databas ska det för övervaknings- och kontrolländamål vara möjligt för nationella myndigheter att identifiera vem som lagt till informationen. I jämförelsetabellen för Åland nämns inte bilaga II, och kommissionen anser därför att denna bestämmelse inte har införlivats på Åland.

     Det ankommer på myndigheterna i Finland att omgående inleda de nödvändiga förfarandena för införlivande av direktiv (EU) 2018/844 i nationell lagstiftning så att införlivandet sker inom den fastställda tidsfristen och att underrätta kommissionen om detta.

     Kommissionen konstaterar därmed att Finland ännu inte har vidtagit alla de åtgärder avseende direktiv (EU) 2018/844 som skulle ha vidtagits senast den 10 mars 2020 och har underlåtit att anmäla sådana åtgärder till kommissionen.

     Vad gäller direktiv som antagits enligt ett lagstiftningsförfarande vill kommissionen fästa den finska regeringens uppmärksamhet på de ekonomiska sanktioner som domstolen enligt artikel 260.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) kan ålägga och som kommissionen kommer att tillämpa i enlighet med sina meddelanden om tillämpningen av artikel 260.3 i EUF-fördraget och om EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning.

 

2. Förslaget

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland och i landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader för att uppfylla de EU-krav som ställs i energiprestandadirektivet. Samtidigt görs ändringar i landskapsförordningen (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling som också behöver göras för att uppfylla kraven.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och underlydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas förvaltning. Detta lagförslag berör även byggnads- och planväsendet, bostadsproduktion, natur- och miljövård och näringsverksamhet på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 7, 10 och 22 punkterna i självstyrelselagen.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

4.1 Konsekvenser för myndigheter, näringslivet och fastighetsägarna

 

Sannolikheten att de ändringar som föreslås får några betydande ekonomiska konsekvenser för landskapsregeringen eller kommunerna ses som låga. Däremot är det sannolikt att kommunernas byggnadsinspektörer får hantera vissa nya krav vid byggen som kräver bygglov.

     För företag som utför energideklarationer innebär kommande ändringsförslag i landskapsförordning om Ålands byggbestämmelsesamling att de kommer att behöva räkna fram energiresultaten på ett annorlunda sätt.

 

4.2 Konsekvenser för miljön

 

Syftet med direktivet är energieffektivisering och energiprestandaförbättringar i byggnader, som antas leda till positiva effekter för miljön eftersom all energiproduktion innebär någon sorts miljöpåverkan.

 

4.3 Övriga konsekvenser

 

Förslagen bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten eller ur ett barnskyddsperspektiv.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid landskapsregeringens infrastrukturavdelning och på lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av plan och bygglag för landskapet Åland

 

2 § Definitioner. Definitionen i punkt 19, ändring av byggnad, har utökats så att det framgår att bestämmelser om ändring av byggnader även omfattar installation eller byte av installationssystem i en befintlig byggnad. I punkt 22 definieras byggnadens installationssystem. Definitionen är hämtad från energiprestandadirektivets artikel 2.3. Definitionen av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i punkt 23 kommer från direktivets artikel 2.3a. Ändringarna i punkt 20 och 21 är endast tabelltekniska. Definitionen av tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbar lösning har lagts till för att förtydliga vad som avses då dessa termer förekommer på annan plats i lagstiftningen.

 

65e § Krav avseende byggnaders installationssystem. I paragrafen anges att de krav som ska uppfyllas gällande en byggnads energihushållning även ska uppfyllas när en byggnads installationssystem installeras, byts eller uppgraderas i en befintlig byggnad. Kravet gäller dock bara då det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart. Paragrafen genomför delvis artikel 8.1 andra stycket i energiprestandadirektivet. Myndighets­övervakningen gällande bestämmelserna i denna paragraf faller på landskapsregeringen till den del det inte är byggnadsinspektionernas ansvar och till den del det inte handlar om sådan ändring av byggnad som kräver bygglov eller bygganmälan.

     I 2 mom. införs en förordningsfullmakt som ger landskapsregeringen möjlighet att i förordning ange närmare föreskrifter om fastställande av systemkrav gällande byggnaders installationssystem.

 

2. Ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader

 

2 § Definitioner. Paragrafen har kompletterats med definitioner av termerna avtal om energiprestanda, byggnadens installationssystem. Definitionerna är desamma som i energiprestandadirektivet. Definitionerna av uppvärmningssystem och värmegenerator har ändrats för att exakt överensstämma med de definitioner som finns i energiprestandadirektivet.

 

4 § Energideklarationens innehåll. 2 mom. uppdateras så att en förordningsfullmakt ges i vilken landskapsregeringen kan besluta om metod för beräkning av energiprestanda i de fall där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen.

 

16b § Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem. I paragrafen anges i vilka fall de uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som avses i 16 och 16a §§ är undantagna från skyldigheten i 16 § att vissa uppgifter om systemen ska anges i energi­deklarationen samt från kravet i 16a § på en särskild inspektion av systemen när dessa finns i sådana byggnader som inte behöver energideklareras. Undantagen grundas på artikel 14.2 och 14.6 i energiprestandadirektivet såvitt avser uppvärmningssystem och på artikel 15.2 och 15.6 i samma direktiv såvitt avser luftkonditioneringssystem.

     Med ett avtal eller överenskommet kriterium för energiprestanda eller energieffektivitetsförbättring som anges i 1 mom. avses i första hand ett sådant avtal om energiprestanda som definieras i artikel 2.27 i energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), dvs. ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna (arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella besparingar. För andra avtal eller överenskommelser enligt första punkten samt för avtal enligt andra punkten, dvs. avtal med en energileverantör eller nätoperatör som innebär resultatövervakning av systemet, krävs för att dessa ska medföra undantag från kraven på särskild inspektion att de i vart fall omfattar de tolv punkter som listas i bilaga 13 till energieffektiviseringsdirektivet. Det handlar bl.a. om krav på en tydlig och transparent lista över de effektivitetsåtgärder som ska genomföras eller de effektivitetsresultat som ska uppnås samt uppgift om vilka garanterade besparingar som ska uppnås genom att åtgärderna i avtalet genomförs.

     I 2 mom. klargörs vilka byggnader som inte omfattas av kraven. I 65c § i PBL ställs krav från och med år 2025 på att sådana system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska finnas för vissa slags byggnader. Det nu aktuella undantaget gäller alla byggnader som är utrustade med ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. För bostadshus är det tillräckligt med ett enklare system för att undantaget ska bli tillämpligt. Om en byggnad innehåller både bostäder och lokaler bör den betraktas som ett bostadshus om den till övervägande del innehåller bostäder.

 

17 § Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter. Paragrafens 1 mom. har ändrats så att det nu klart anges att namnet på den oberoende energiexperten som ansvarar för energideklarationen ska anges.

 

21b § Information om förbättrad energiprestanda. I denna paragraf som föreslås för att uppfylla Artikel 20.2 i direktiv 2010/31/EU, ersatt genom artikel 1.10 i direktiv (EU) 2018/844 anges att landskapsregeringen är skyldig att ge ägare till eller hyresgäst i byggnad information om energideklaration, kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, information om hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ och vid behov finansiella instrument för eventuella åtgärder. Det mesta av denna information finns redan idag på landskapsregeringens hemsida.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av plan- och bygglag för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 19-21 punkterna plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslag 2021/64 samt

     fogas till lagens 2 § nya 22 och 23 punkter och till lagen en ny 65e § som följer:

 

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad samt installation eller byte av installationssystem i en befintlig byggnad,

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

     22) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     23) system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnaders installationssystem,

     24) tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbar lösning: En tekniskt genomförbar lösning som förbättrar energiprestandan vid reparations- och ändringsarbeten som planeras och genomförs så att egenskaperna enligt 65 § och enligt de krav som föreskrivits i avsnitt 9 i landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling uppfylls. En funktionell genomförbar lösning är en lösning som inte förhindrar användningen av byggnaden eller dess installationer för dess ändamål. En ekonomiskt genomförbar lösning är en lösning som utifrån en bedömning kan genomföras kostnadseffektivt. Beräkningsperioden för den ekonomiska bedömningen ska vara den normala livscykeln för den bedömda byggnadsdelen, systemet eller delen av systemet.

 

65e §

Krav avseende byggnaders installationssystem

     De krav som anges gällande energihushållning i 65 § 2 mom. och i av landskapsregeringen utfärdade föreskrifter för nya byggnader ska även gälla befintliga byggnaders installationssystem vid nyinstallation, utbyte och uppgradering av installationssystemet om det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart.

     Landskapsregeringen kan i förordning ange närmare föreskrifter om fastställande av systemkrav gällande byggnaders installationssystem.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslag om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 4 § 2 mom, 16b § och 17 § 1 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader av dessa 2 §, 16b § och 17 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2021/65 samt

     fogas till lagen en ny 21b § som följer:

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) avtal om energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna (arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella besparingar,

     2) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     3) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     4) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     5) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     6) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     7) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     8) uppvärmningssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen höjs,

     9) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar nyttig värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränslen i till exempel en värmepanna,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd,

     3. värmeupptagning från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark med hjälp av en värmepump.

 

4 §

Energideklarationens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Energiprestanda enligt 1 mom. 1 punkten ska anges på ett sådant sätt att en jämförelse med nybyggnadskrav för energiprestanda kan göras. Landskapsregeringen kan i förordning ange metod för beräkning av energiprestanda i de fall det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen för en byggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, såsom avtal om energiprestanda, eller

     2) ett avtal som verkställs av ett allmännyttigt företag eller nätoperatör och därför omfattas av åtgärder för resultatövervakning på systemsidan.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för

     1) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i plan- och bygglagen,

     2) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet, eller

     3) bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen. Till energideklarationsregistret ska, utöver de uppgifter som följer av 4 § även namnet på den som upprättat energideklarationen samt namn och certifikatnummer på det företag där den oberoende energiexperten arbetar anges.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

21b §

Information om förbättrad energiprestanda

     Landskapsregeringen är skyldig att ge ägare till eller hyresgäst i byggnad information om energideklaration, kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ och vid behov finansiella instrument för eventuella åtgärder.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 mars 2023

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 

 


Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 16/2022-2023[1] (MNE (2021)04815)