Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen

Lagförslag LF 16/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår mindre ändringar i plan- och bygglagen för landskapet Åland och i landskapslagen om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen angående ett bristfälligt införlivande i den nationella lagstiftningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Av denna anledning är det viktigt att ärendet behandlas i brådskande ordning.


Åtgärder