Lagförslag 16/2011-2012

Tillhör ärendet: Begränsning av producentansvar
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: regeringen_svartvit

Beskrivning: 5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2011-2012

 

Datum

 

 

2012-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Begränsning av producentansvar

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs en nedre gräns för producentansvaret för förpackningar, så att en producent ska ha en omsättning på minst en miljon (1 000 000) euro för att producentansvar ska gälla.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Utgångspunkt 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning. 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Utgångspunkt

 

Producentansvar innebär att producenter ansvarar för avfallshanteringen inklusive kostnaderna för de förpackningar som de släpper ut på marknaden. Med producent avses enligt definitionen i 3 § 5 mom. landskapslagen (1981:3) ”den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar produkter eller som yrkesmässigt för in och förmedlar en produkt i landskapet.” För de jämförelsevis småskaliga åländska förhållandena är det i praktiken svårt att få producentansvaret att fungera, så att alla berörda producenter tar sin del i en producentansvarskedja, detta gäller särskilt i fråga om producentansvar för förpackningar.

     Systemet med producentansvar för förpackningar behöver förenklas och förbättras för att fungera på ett tillfredställande sätt för företagen, konsumenterna och kommunerna. Målsättningen är att i så stor utsträckning det är motiverat samordna systemet med rikets så att onödigt dubbelarbete undviks. Förenklingsarbetet behöver göras i flera olika steg, dels för att helheten är rätt omfattande och det idag finns ganska stora skillnader i den åländska lagstiftningen och rikets lagstiftning och dels för att mindre delåtgärder kan vidtas relativt enkelt redan nu. Landskapsregeringen har satt igång ett omfattande förbättringsarbete som består av en totalöversyn av lagstiftningen om producentansvar, en diskussion med riksmyndigheterna om eventuellt ändringsbehov i rikets lagstiftning och eventuell överföring av åtminstone delar av myndighetsutövningen till någon riksmyndighet genom en överenskommelseförordning.

     Totalöversyn av landskapslagstiftningen omfattar både lagnivån och förordningsnivån. För lagnivån kommer rikets nya avfallslag FFS 646/2011 att användas som grund. I rikslagen utvidgas det partiella producentansvaret till fullt producentansvar för förpackningar från och med den 1 maj 2014. Producentansvaret gäller däremot inte för förpackningsproducenter vars omsättning underskrider en miljon euro. Nya förordningar kommer också att antas i riket men de finns inte ännu och det kan ta ytterligare ett antal månader innan de finns. Landskapsregeringens förhoppning är att ett förslag till ny landskapslag ska finnas senast till årsskiftet men hela lagstiftningen avses att sättas i kraft samtidigt med rikets utvidgade producentansvar dvs. den 1 maj 2014.

     I EU-direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall ställs krav på förebyggande av avfall, mål och åtgärder för återvinning och materialutnyttjande samt retur-, insamlings- och återvinningssystem. Dessutom ställs krav på att information ska sammanställas om förpackningar som släpps ut på marknaden och förpackningsavfall som samlas in.

 

2. Förslag

 

Som ett första steg för att underlätta genomförandet av producentansvaret föreslår landskapsregeringen att producentansvaret för förpackningar inte ska gälla för producenter som har en omsättning som underskrider en miljon euro vilket är samma gräns som i rikets nya avfallslag. Det är inte motiverat att fortsatt kräva att mindre företag som släpper ut förpackade produkter på åländska marknaden ska bära de kostnader och den administration som krävs för att i egen regi eller inom en producentsammanslutning bygga upp och driva hanteringssystem för förpackningsavfallet. En omsättningsrelaterad gräns anses ändamålsenlig bl.a. av konkurrensneutralitetsskäl.

     Alla företag som släpper ut förpackade varor på åländska marknaden ska fortsättningsvis underlätta att förpackningsavfallet så långt möjligt återanvänds eller återvinns. De producenter som vill ta ett fullt producentansvar ska kunna göra det, vilket kan vara en bra marknadsföringsåtgärd.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget innebär minskade kostnader och administration för de producenter som har en omsättning under en miljon euro. Det skulle innebära att producentansvaret för idag uppskattningsvis upp åt 1 000 företag skulle minskas till drygt 150. Dessa producenter skulle inte heller behöva anmäla sig till producentregistret eller lämna in redogörelse för utsläppta varor och insamlat avfall. Förslaget innebär även viss minskad administration för landskapsregeringen och även för kommunerna i egenskapen av tillsynsmyndighet.

     Landskapsregeringen bedömer att den största mängden förpackningsavfall i landskapet släpps ut av producenter som har en omsättning på mer än en miljon euro.  För livsmedelsförsäljningen är det i de allra flesta fall partihandlarna som släpper ut de förpackade varorna på åländska markanden vilka därmed har producentansvaret.

     Förslaget innebär att kostnaderna för förpackningsavfallet från produkter som släppts ut på den åländska marknaden av producenter som har en omsättning under en miljon euro i första hand skulle falla på kommunerna. Det gäller främst företag som själv producerar varor. Förslaget bedöms inte ha några miljökonsekvenser. De flesta mindre producenter av förpackningar har små möjligheter att påverka mängden och utformningen av förpackningen på de varor de säljer. Flertalet större producenter är idag anmälda till producentregistret, i de flesta fall genom producentsammanslutningen Proans (Producentansvar Åland Ab).


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 23b § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (1981:3) om renhållning, sådan den lyder i landskapslagen 2006/50 som följer:

 

23b §

Produkter och producenter med producentansvar

     Producenter har producentansvar för följande produkter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Förpackningar. Med förpackningar avses alla produkter, oavsett material, som är avsedda att förvara och skydda en vara samt möjliggöra transport och hantering av varan från producent till användare och konsument eller som används vid presentation av varan. Även engångsartiklar som används i detta syfte ska betraktas som förpackningar. Transportförpackningar omfattar dock inte väg-, järnvägs-, fartygs- och flygfraktcontainrar. Producentansvaret tillämpas inte på producenter vars omsättning underskrider en miljon euro. Alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänds eller återvinns så långt som möjligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 19 april 2012

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande minister

 

 

Carina Aaltonen

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 16/2011-2012