Lagförslag 16/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporära förändringar av studiestödet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.

     Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd även för sommaren 2021 temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juni 2021 och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2021. Med tanke på att endast knappt tre månader återstår tills lagen föreslås träda i kraft önskar landskapsregeringen att behandlingen av lagen kan ske i brådskande ordning.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Allmänt 3

1.2. Temporära bestämmelser 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Allmänt

 

Studiestöd kan beviljas en studerande som fortsätter att studera efter att läroplikten är avslutad och som är i behov av stödet för att kunna studera. Bestämmelser om studiestöd finns i landskapslagen (2006:71) om studiestöd och i landskapsförordningen (2006:72) om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och grunderna för förlängning av maximitiden.

     De allmänna förutsättningarna för att vara berättigad till studiestöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt, bedriver studier som huvudsyssla, har framgång i studierna samt behöver ekonomiskt stöd. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) behandlar ansökningar om studiestöd och informerar om reglerna för det åländska studiestödet. Studiestödet kan beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan är inlämnad till Ams.

     Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som består av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån. Bidragen utgörs av studiepenning eller vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg samt försörjartillägg. I lag anges det eurobelopp för bidrag och lån som den studerande kan lyfta per månad om han eller hon har beviljats studiestöd och i övrigt uppfyller de förutsättningar som krävs för att vara berättigad till det specifika stödet.

     För att vara berättigad till studiestöd måste studierna åtminstone omfatta 13 veckors studier. Undantag kan av särskilda skäl beviljas från denna regel. Studiestöd beviljas dock inte för en kortare period än 13 veckor.

 

1.2. Temporära bestämmelser

 

År 2020 gjordes en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd genom ÅFS 2020/46, som medförde att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd temporärt sänktes från 13 veckor till 4 veckor. Lagändringen genomfördes med anledning av Covid-19 epidemin för att underlätta möjligheterna för att bedriva studier under sommaren 2020.

     Den temporära lagen antogs i form av en så kallad budgetlag för att kunna träda i kraft så snabbt som möjligt till sommaren 2020. Lagen trädde i kraft den 8 juni 2020 och var i kraft till och med den 31 augusti 2020.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Covid-19 epidemin har fortsatt påverkan på det åländska samhället och beräknas även ha det sommaren 2021. Åtgärder krävs av olika slag för att lindra de konsekvenser epidemin skapar. Även för sommaren 2021 kommer epidemin att påverka möjligheterna att få ett arbete samt möjligheten att bedriva studier under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

     Landskapsregeringen föreslår att motsvarande temporära regler som infördes sommaren 2020 skulle tas i bruk även för inkommande sommar. För att underlätta förutsättningar att bedriva studier under sommaren 2021 föreslår landskapsregeringen därför att studiestödsbestämmelserna ändras temporärt, så att en uttrycklig bestämmelse intas i lagen som anger att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd skulle vara 4 veckor. Samtidigt sänks kravet på studiernas minimiomfattning från 13 veckor till 4 veckor.

     Avsikten är att lagförslaget skulle behandlas som en vanlig lag, det vill säga inte som en budgetlag, men i brådskande ordning. Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås i fråga om studiestödet kan träda i kraft redan den 1 juni 2021. Eftersom lagförslaget är okomplicerat och litet är det landskapsregeringens förhoppning att förslaget ska kunna behandlas i lagtinget i brådskande ordning, så att en lagstiftningskontroll av lagen kan påbörjas senast vid månadsskiftet mars/april 2021. Landskapsregeringens bedömning är att den antagna lagen då skulle kunna hinna genomgå en lagstiftningskontroll under april och maj, så att en lag kunde träda i kraft till den 1 juni 2021. Oavsett val av lagstiftningsteknik kommer förslaget att medföra tilläggskostnader för vilket anslag bör upptas i en tilläggsbudget för år 2021.

     Fastän avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juni 2021 lämnas ikraftträdelsedatumet i enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget kommer att medföra ett visst medarbete för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

     Landskapsregeringen uppskattar att förslaget kommer att medföra en tilläggskostnad på cirka 70 000 euro. Kalkylen bygger på att ungefär motsvarande antal studerande kommer att lyfta studiestöd med stöd av det nya regelverket för den aktuella perioden år 2021 som var fallet för samma period 2020.

     I en jämförelse mellan åren 2019 och 2020 ökade antalet personer som lyfte studiestöd för studier under perioden 1.6-31.8 från 1 192 personer för år 2019 till 1 420 personer för år 2020, det vill säga en ökning med totalt 228 personer eller i medeltal 19 procent. Beloppet för utbetalda studiestöd ökade mellan åren 2019 och 2020 under perioden 1.6-31.8 från 171 185 euro för år 2019 till 225 120 euro för år 2020, det vill säga en ökad utbetalning på 53 935 euro eller en ökning med i medeltal 31 procent. Av sistnämnda ökning utgör indexjusteringen en ökning på 1,3 procentenheter.

     Landskapsregeringen kommer i ett kommande förslag till tilläggsbudget för 2021 uppta medel för att täcka de merutgifter som förslaget förväntas få på budgeten för år 2021.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, socialvård, undervisning och studiesociala förmåner. Rättsområdena är med vissa undantag att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Bestämmelser om detta ska utfärdas i lag. Landskapslagstiftningen om studiestöd syftar till att förverkliga detta. I landskapets behörighet ingår, med beaktande av nämnda grundlagsbestämmelse, bland annat att besluta om villkoren för erhållande av studiestöd och studiesociala förmåner.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 6 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. ska den som avser bedriva studier vilka varar minst 4 veckor ha rätt till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf.

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 4 veckor.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den         2021 och gäller till och med den 31 augusti 2021.

     Studiestöd som beviljas med stöd av denna lag kan endast beviljas för studier som bedrivs under den tid som denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 mars 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 16/2020-2021