Lagförslag 16/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader 3

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 19-21 punkterna plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslag 2021/64 samt

     fogas till lagens 2 § nya 22 och 23 punkter och till lagen en ny 65e § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad,

 

 

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, samt

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro.

     Ny punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad samt installation eller byte av installationssystem i en befintlig byggnad,

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

     22) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     23) system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnaders installationssystem,

     24) tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbar lösning: En tekniskt genomförbar lösning som förbättrar energiprestandan vid reparations- och ändringsarbeten som planeras och genomförs så att egenskaperna enligt 65 § och enligt de krav som föreskrivits i avsnitt 9 i landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling uppfylls. En funktionell genomförbar lösning är en lösning som inte förhindrar användningen av byggnaden eller dess installationer för dess ändamål. En ekonomiskt genomförbar lösning är en lösning som utifrån en bedömning kan genomföras kostnadseffektivt. Beräkningsperioden för den ekonomiska bedömningen ska vara den normala livscykeln för den bedömda byggnadsdelen, systemet eller delen av systemet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

65e §

Krav avseende byggnaders installationssystem

     De krav som anges gällande energihushållning i 65 § 2 mom. och i av landskapsregeringen utfärdade föreskrifter för nya byggnader ska även gälla befintliga byggnaders installationssystem vid nyinstallation, utbyte och uppgradering av installationssystemet om det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart.

     Landskapsregeringen kan i förordning ange närmare föreskrifter om fastställande av systemkrav gällande byggnaders installationssystem.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 4 § 2 mom, 16b § och 17 § 1 mom. landskapslagen (2014:31) om energi­deklaration för byggnader av dessa 2 §, 16b § och 17 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2021/65 samt

     fogas till lagen en ny 21b § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     2) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     3) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     4) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     5) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     6) uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

     7) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:

 

     1. förbränning av bränsle,

 

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd eller

     3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) avtal om energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren och leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där investeringarna (arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella besparingar,

     2) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     3) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     4) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     5) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     6) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     7) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     8) uppvärmningssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen höjs,

     9) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar nyttig värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränslen i till exempel en värmepanna,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd,

     3. värmeupptagning från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark med hjälp av en värmepump.

 

 

4 §

Energideklarationens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Energiprestanda enligt 1 mom. 1 punkten ska anges på ett sådant sätt att en jämförelse med nybyggnadskrav för energiprestanda kan göras.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Energideklarationens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Energiprestanda enligt 1 mom. 1 punkten ska anges på ett sådant sätt att en jämförelse med nybyggnadskrav för energiprestanda kan göras. Landskapsregeringen kan i förordning ange metod för beräkning av energiprestanda i de fall det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen för en byggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, eller

 

     2) ett avtal med en energileverantör eller nätoperatör som innebär resultatövervakning av systemet.

 

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 65c § 2 mom. plan- och bygglagen eller för bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

 

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, såsom avtal om energiprestanda, eller

     2) ett avtal som verkställs av ett allmännyttigt företag eller nätoperatör och därför omfattas av åtgärder för resultatövervakning på systemsidan.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för

     1) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i plan- och bygglagen,

     2) byggnader som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet, eller

     3) bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen. Till energideklarationsregistret ska, utöver de uppgifter som följer av 4 § även namnet på den som upprättat energideklarationen samt namn och certifikatnummer på det företag där den oberoende energiexperten arbetar anges.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

21b §

Information om förbättrad energiprestanda

     Landskapsregeringen är skyldig att ge ägare till eller hyresgäst i byggnad information om energideklaration, kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, hur värmepannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ och vid behov finansiella instrument för eventuella åtgärder.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________