Lagförslag 18/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 18/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att bl.a. att polisfordon får framföras utan ljud- och ljussignaler i samband med genomförande av brådskande uppdrag om nödvändig försiktighet iakttas.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Nuläge. 3

1.1 Gällande centrala bestämmelser 3

1.2 Vägledande principer för lagstiftningen. 3

2. Bedömningen av nuläget 3

2.1 Behovet av lagändringar 3

2.2 Avgörande intresseavvägningar 4

3. Landskapsregeringens förslag och dess konsekvenser 4

3.1 Förslag. 4

3.2 Förslagets konsekvenser 5

4. Beredningsarbete. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland  6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Nuläge

 

1.1 Gällande centrala bestämmelser

 

I 50 § i vägtrafiklagen för landskapet Åland (vägtrafiklagen) finns undantagsbestämmelser som gör det möjligt att i särskilda situationer göra avsteg från reglerna för vägtrafiken. Polisens möjligheter att avvika från reglerna ifråga avgränsas främst genom bestämmelserna i 50 § 1, 2, 4 och 6 mom. i vägtrafiklagen. I 50 § 1 mom. föreskrivs att förare av utryckningsfordon i brådskande uppdrag får avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller honom eller henne, om nödvändig försiktighet iakttas och särskilt föreskrivna ljud- och ljussignaler avges. Föraren ska dock följa tecken och anvisningar av en polisman. Enligt 50 § 2 mom. får den som framför utryckningsfordon under avgivande av särskilda ljussignaler eller fordon i polisens tjänsteuppdrag framföra fordonet ifråga på väg, del av väg eller annat område där körning är förbjuden, om uppdraget oundgängligen påkallar det och särskild försiktighet iakttas. Enligt 50 § 4 mom. får fordon som används i vägarbete eller liknande arbete på eller invid väg, vid trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag och utan hinder av bestämmelserna om parkering och stannande i 33 - 36 §§ i vägtrafiklagen, tillfälligt stannas eller parkeras på det sätt som påkallas av uppdragets art. Detta under förutsättning att det kan ske utan uppenbar fara för den övriga trafiken.  Enligt 50 § 6 mom. har en polisman samma rätt som en förare av en polisbil som avger föreskrivna ljus- och ljudsignaler att avvika från bestämmelserna i vägtrafiklagen. Förutsättningen är dock även här att särskild försiktighet iakttas. Dessutom är kravet att polismannen gör detta i samband med utförande av observationsuppgifter, tekniska observationsuppgifter eller täckoperationsuppgifter eller uppgifter som har samband med bevisprovokation genom köp.

 

1.2 Vägledande principer för lagstiftningen

 

Det ställs principiellt höga krav på den som på laglig grund tillerkänts en rätt att avvika från reglerna för vägtrafiken. Föraren av ett utryckningsfordon eller annat fordon måste vara medveten t.ex. om att möjligheterna att göra observationer minskar då hastigheten ökar. Föraren måste också förstå att alla vägtrafikanter inte nödvändigtvis hör larmljudet eller ser larmljuset. Därför ska körhastigheten och avsteget från reglerna anpassas till trafikmiljön och omständigheterna. En förare som gör avsteg från reglerna ska säkerställa att andra vägtrafikanter kan observera att denne agerar avvikande och att de vid behov kan klara av att i tillbörlig ordning lämna föraren fri passage. Kunnandet och färdigheterna hos förare som gör avsteg från reglerna ska vara på sådan nivå som uppdraget kräver i varje trafiksituation. Lagstiftningen får inte luckras upp på ett sådant sätt som möjliggör avsteg som i praktiken framstår som stötande för det allmänna rättsmedvetandet.

 

2. Bedömningen av nuläget

 

2.1 Behovet av lagändringar

 

De nuvarande reglerna får anses utformade i enlighet med ovan nämnda principer. Dock är regelverket bristfälligt i den mån att det inte i erforderlig utsträckning tillgodoser behovet av en effektiv brottsbekämpning. Det förekommer sådana situationer där polisarbetet skulle kunna bedrivas effektivare under förutsättning att kravet på avgivande av ljud- och ljussignaler modifierades. Inom trafikövervakningen är det inte möjligt att utan användning av ljud-och ljussignaler följa ett fordon för att skaffa bevis för sådana brott som begåtts av fordonets förare. Fortkörning utan larmanordningar är tillåten, men enligt lagen är det t.ex. inte möjligt att göra avsteg från de trafikregler som berör omkörning och svängning utan att samtliga larmanordningar används. Följaktligen föreligger ett behov av kompletterande undantagsbestämmelser som gör det tillåtet att på i lag noggrant preciserade grunder framföra fordon i polisuppdrag utan att ljud- och ljussignaler avges. Det kan även uppstå brådskande situationer där det finns ett behov av att kunna använda fordon i tull- och gränsbevakningsuppdrag utan avgivande av ljud- och ljussignaler, t.ex. om någon enskild förare med gods att förtulla inte iakttar plikten att följa tulltjänstemans anvisningar utan försöker undkomma från platsen så snabbt som möjligt.

 

2.2 Avgörande intresseavvägningar

 

Att tillämpa undantagsbestämmelser ska inte vara ett självändamål, utan det förutsätts att det aktuella uppdraget kräver att avsteg från regelverket görs. I detta sammanhang ska man granska vilken grundläggande fri- eller rättighet (vilket rättsobjekt) som skyddas med hjälp av uppdraget. Avsteget från övriga bestämmelser i vägtrafiklagen ska nämligen stå i rätt proportion till det rättsobjekt som ska skyddas, så att man i samband med uppdraget inte äventyrar andra vägtrafikanters säkerhet i onödan. Exempelvis kan en situation där någon svävar i direkt livsfara kräva att föraren använder mycket hög hastighet. I detta fall ska föraren dock beakta att fordonet kan vara svårt att observera då föraren avviker från trafikreglerna. I trafiken rör sig dessutom också barn och personer som inte har fullgod förmåga att förutse olika trafiksituationer. Trafikolyckor som sker i hög hastighet är i regel förödande. Därför ska det vara möjligt att göra avsteg från reglerna bara då uppdraget kräver det och med iakttagande av särskild försiktighet.

 

3. Landskapsregeringens förslag och dess konsekvenser

 

3.1 Förslag

 

Mot bakgrund av det som anförts ovan föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att polisfordon får framföras utan ljud- och ljussignaler i samband med genomförande av uppdrag om nödvändig försiktighet iakttas. Detsamma gäller för utryckningsfordon i övrigt samt fordon som används i tull- och gränsbevakningsuppgifter. Med uppdrag som nämns i momentet avses uppgifter som föreskrivits för myndigheten eller aktören i fråga någon annanstans i lag. Det kan vara fråga om ett uppdrag som pågår eller som ska inledas eller om aktionsberedskap inför ett uppdrag. Rätten att göra avsteg från bestämmelserna utan användning av larmanordningar är viktig, eftersom larmsignaler skulle röja uppdraget.

     Enligt den nya regleringsmodellen ska det således vara möjligt för förare att enligt prövning göra avsteg från de trafikregler som anges ovan också utan användning av larm- och ljussignaler. Andra vägtrafikanter är dock skyldiga att lämna fri passage bara för fordon som avger både larm- och ljussignaler.  Modellen stämmer bättre överens med det rådande brottsbekämpningsbehovet än den gällande modellen. Avsikten är inte att användningen av larmanordningar ska minska i förhållande till nuläget. Om larmanordningar inte används, är det mycket svårt för vägtrafikanterna att förutse hur en fordonsförare som gör avsteg från trafikreglerna kommer att agera. Exempelvis minskar andra vägtrafikanters möjligheter att förutse agerandet ju högre hastighet föraren håller. Tröskeln för användning av larmanordningar ska följaktligen vara låg. Det är viktigt att erinra om att huvudprincipen enligt förslaget är att larmanordningar ska användas men att lagen ger utrymme för avvikelser i särskilda situationer och det är mycket viktigt att förarna ifråga gör adekvata bedömningar i varje aktuell situation innan de bestämmer att larmanordningarna ska stängas av.

 

3.2 Förslagets konsekvenser

 

De föreslagna bestämmelserna möjliggör ett effektivare polisarbete och en effektivare brottsbekämpning. I övrigt har förslaget har inga avgörande ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Såvitt bekant har förslaget heller inga kända konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

4. Beredningsarbete

 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med rättsserviceenheten vid Ålands landskapsregering och Ålands polismyndighet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 50 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland sådant det lyder i landskapslagen 2007/6 som följer:

 

50 §

Undantagsbestämmelser

     I brådskande uppdrag får förare av utryckningsfordon och förare av fordon i polis- tull- och gränsbevakningsuppgifter avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller denne, om nödvändig försiktighet iakttas. Föraren ska dock följa tecken och anvisningar av en polisman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mika Nordberg

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 18/2018-2019