Lagförslag 18/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 18/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår vissa åtgärder för att stärka kommunernas ekonomiska förutsättningar under 2020.

     För att kompensera kommunerna för minskade skatteintäkter ska 3 500 000 euro fördelas mellan dem. Enligt förslaget sker fördelningen enligt kommunernas skattekraft baserat på de debiterade inkomstskatterna 2018.

     För att dämpa effekterna av ökade kostnader för kommunerna ska 1 507 000 euro fördelas mellan dem. Stödet fördelas enligt invånarantal och föreslås ske genom en temporär höjning av landskapsandelarna på socialvårdsområdet.

     Slutligen föreslås en möjlighet för landskapsregeringen att under 2020 betala ut landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna till kommunerna i förskott.

     De föreslagna lagarna sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att de bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

3. Förslagets beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020  6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  6

Bilaga. 8

Parallelltexter 11

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Den rådande coronapandemin och de undantagsförhållanden som införts till följd av den har avsevärda konsekvenser för de offentliga finanserna. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur stora effekterna kommer att bli på den kommunala ekonomin, främst för att det är oklart hur länge de rådande undantagsförhållandena kommer att kvarstå. I riket avser regeringen att avsätta runt en miljard euro för stöd till kommunerna under 2020. Det är ännu oklart på vilket sätt stödet kommer att kanaliseras till kommunerna, till exempel kommer den kommunala andelen av samfundsskatten att höjas. En del av stödet kommer också att riktas direkt till sjukvården.

     Den kommunala sektorns ekonomi kommer att påverkas negativt av bland annat minskade skatteintäkter, minskade avgiftsintäkter och ökade kostnader. De minskade skatteintäkterna är bland annat en följd av att arbetslösheten inom kommunerna stiger. En prognos för arbetslöshetstalen som gjorts av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) visar att kommunerna kommer att drabbas i olika grad (se ÅSUB Rapport 2020:1).

     Arbetslösheten i kommunerna leder inte bara till minskade skatteintäkter. Högre arbetslöshet i kommunen kan samtidigt innebära ett ökat tryck på andra kostnadsställen som kommunerna ansvarar för, exempelvis utkomststöd. Enligt ÅSUBs bedömning beräknas också avgiftsfinansieringen sjunka.

     I sitt förslag till tredje tilläggsbudget för 2020 (BF 5/2019–2020) föreslår landskapsregeringen följande åtgärder för att i det här läget stärka kommunernas ekonomiska förutsättningar:

·         stöd för samordningen av Kommunernas socialtjänst,

·         räntefria likviditetslån,

·         höjning av förskottet på kompensationen för arbets- och pensionsinkomstavdraget för skatteåret 2020,

·         kompensation för minskade skatteintäkter,

·         höjning av landskapsandelarna på socialvårdsområdet under 2020 samt

·         förskottsutbetalning av de månatliga landskapsandelarna under 2020.

     Av dessa åtgärder krävs det lagstiftningsåtgärder för att fördela kompensationen för minskade skatteintäkter samt för att höja landskapsandelarna och möjliggöra förskottsutbetalning av dem.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Den kommunala ekonomin kommer att drabbas av både minskade skatteintäkter och ökade kostnader. Det osäkra läget gör dock att det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning de enskilda kommunerna kommer att drabbas av nedgången i ekonomin. Landskapsregeringen föreslår därför i det här skedet flera olika former av stöd till kommunerna. I syfte att dämpa de omedelbara effekterna har 5 007 000 euro upptagits i förslaget till tredje tilläggsbudget. Av detta belopp är 3 500 000 euro avsedda att kompensera kommunerna för minskningen av skatteintäkter medan resterande 1 507 000 är avsedda att dämpa effekterna av de ökade kostnaderna.

 

Kompensation för minskade skatteintäkter

 

De prognoser för kommunernas skatteintäkter under 2020 som finns tillgängliga är av naturliga orsaker förhållandevis osäkra. Ett rimligt antagande är att skatteintäkterna i kommuner med hög skattekraft kommer att sjunka jämförelsevis mer än i kommuner med lägre skattekraft. Detta eftersom en kommun med många företag och många invånare med löneinkomster i högre grad drabbas av att arbetslösheten ökar. Landskapsregeringen föreslår därför att kompensationen för minskade skatteintäkter fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras skattekraft.

     Som grund för beräkningen används den debiterade inkomstskatten vid kommunalbeskattningen skatteåret 2018, vilken är den senast slutförda beskattningen. För att beakta skillnader mellan skattesatsen för 2020 och skattesatsen 2018 beräknas en kalkylerad inkomstskatt för 2020. Det här gäller Finström, Geta, Kumlinge, Lemland, Saltvik och Mariehamn. För övriga kommuner är den kalkylerade inkomstskatten för 2020 densamma som den debiterade inkomstskatten 2018. Intäkterna från kommunalbeskattningen av samfund ingår inte i beräkningsgrunden. Så snart det blir klart hur den statliga andelen av samfundsskatten kommer att ändras har landskapsregeringen för avsikt att komma med ett lagförslag om motsvarande ändring av kommunalskattesatsen för samfund.

     Landskapsregeringen föreslår att det stiftas en särskild lag om fördelningen av stödet mellan kommunerna, och att utfallet ska framgå direkt i lagen. Motsvarande lagstiftningsteknik har tillämpats tidigare när det gällde kompensation till följd av det så kallade konkurrenskraftspaketet (se landskapslagarna 2018:101 och 2019:58).

 

Stöd för att dämpa effekterna av kostnadsökningen

 

Till den del stödet till kommunerna är avsett att dämpa effekterna av kostnadsökningen är det dimensionerat för att ge kommunerna möjlighet att i högre grad använda sig av förebyggande utkomststöd. Landskapsregeringen kommer också att utfärda en särskild tillämpningsanvisning för att det ska finnas enhetliga principer för beviljande av förebyggande utkomststöd. Liksom i fråga om minskningen av skatteintäkterna råder stor osäkerhet när det gäller att bedöma i vilken utsträckning de enskilda kommunerna kommer att drabbas av kostnadsökningar. Landskapsregeringen föreslår därför att stödet fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras invånarantal. För att kanalisera stödet till kommunerna föreslår landskapsregeringen att landskapsandelssystemet används. Genom att höja ersättningsgraden för de kostnadsbaserade landskapsandelarna på socialvårdsområdet uppnås en fördelning som med mycket små avvikelser motsvarar fördelningen enligt invånarantalet i kommunerna. Fördelen med att använda sig av ett befintligt system är att administrativa förfaranden för beslutsfattande och utbetalning av stödet redan finns, vilket gör att det når kommunerna så snabbt som möjligt. För att ytterligare kunna stödja kommunerna i den mest akuta situationen föreslås också att landskapsregeringen ska få möjlighet att tidigarelägga utbetalningarna av landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna.

     Den föreslagna höjningen av landskapsandelarna på socialvårdsområdet gäller för 2020. Det innebär att landskapsregeringens beslut om fastställande av landskapsandelarna upphävs och att ett nytt beslut fattas när lagen har trätt i kraft. De utbetalningar som redan har gjorts kompletteras med höjningen och betalas ut så snart som möjligt efter ikraftträdandet. Vid behov kan sedan de följande utbetalningarna göras i snabbare takt än en gång per månad. Möjligheten till förskottsutbetalning begränsas till att gälla landskapsandelar och skattekomplettering för 2020.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Konsekvenserna av det här förslaget blir att överföringarna från landskapet till kommunerna ökar med 5 007 000 euro under 2020. Totalt sett ökar dock överföringarna mer eftersom det här föreliggande förslaget enbart är en del av det åtgärdspaket som ingår i förslaget till tredje tilläggsbudget.

     Utfallet för de enskilda kommunerna framgår av tabellerna i bilagan, som också visar hur beräkningen har gjorts. Även om det finns vissa prognoser är det för närvarande omöjligt att förutsäga hur de olika kommunernas ekonomi kommer att drabbas av den så kallade coronakrisen. För att få veta i vilken omfattning varje enskild kommun påverkades kommer det därför att göras en uppföljning i efterhand av de ekonomiska effekterna av krisen.

 

4. Förslagets beredning och ikraftträdande

 

Lagförslaget har beretts vid lagberedningen i samarbete med finansavdelningen. Det har av tidsmässiga skäl inte skickats på någon remiss. Det har dock först behandlats i en arbetsgrupp gällande koordinering och samarbete mellan den kommunala sektorn och landskapsregeringen till följd av rådande pandemi, och därefter även tagits upp vid ett samråd mellan Ålands kommunförbund, Mariehamns stad och landskapsregeringen.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2020 och är avsett att behandlas tillsammans med det (se anslag 33000 och 41500 i budgetförslaget). Den rådande situationen gör att det är angeläget att stödet till kommunerna kan betalas ut så snart som möjligt. Mot bakgrund av detta anser landskapsregeringen att de lagar som ingår i lagförslaget uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att de därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att stödja kommunerna ekonomiskt under 2020 betalar landskapsregeringen 3 500 000 euro i kompensation för minskade skatteintäkter. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

51 492,82

Eckerö

95 485,64

Finström

292 933,97

Föglö

51 683,25

Geta

40 886,48

Hammarland

148 054,20

Jomala

572 981,43

Kumlinge

37 503,51

Kökar

26 788,10

Lemland

233 227,30

Lumparland

47 700,44

Mariehamn

1 517 046,58

Saltvik

204 964,95

Sottunga

12 910,59

Sund

122 188,56

Vårdö

44 152,18

 

2 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den ...  och tillämpas för finansåret 2020. Kompensationen betalas ut till kommunerna så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras temporärt 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. landskapslagen (2017/120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas temporärt till lagen en 34a § som följer:

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 14,4 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 14,4 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

34a §

Utbetalning i förskott

     Med avvikelse från 34 § 1 mom. kan landskapsregeringen bestämma att landskapsandelarna och kompletteringen av skatteinkomsterna för finansåret 2020 betalas ut i förskott.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och gäller till och med den 31 december 2020.

     Lagen tillämpas på landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna för finansåret 2020. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2019/9820 till den del det gäller fastställande av landskapsandelarna för socialvården och för den samordnade socialtjänsten. Landskapsregeringen fastställer de nämnda landskapsandelarna enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 


 


Bilaga

 

Fördelning via skattekraft

 

Debiterad inkomstskatt 2018

Inkomstskattesats 2018

Inkomstskattesats 2020

Kalkylerad skatt om skulle varit 2020 års skattesats

Andel av skatt

Andel av 3,5 miljoner euro

Brändö

1 381 792

16,75 %

16,75 %

1 381 792

1,47122 %

51 493

Eckerö

2 562 325

18,50 %

18,50 %

2 562 325

2,72816 %

95 486

Finström

8 073 236

19,00 %

18,50 %

7 860 783

8,36954 %

292 934

Föglö

1 386 902

17,50 %

17,50 %

1 386 902

1,47666 %

51 683

Geta

1 037 868

17,50 %

18,50 %

1 097 175

1,16819 %

40 886

Hammarland

3 972 984

17,25 %

17,25 %

3 972 984

4,23012 %

148 054

Jomala

15 375 761

16,50 %

16,50 %

15 375 761

16,37090 %

572 981

Kumlinge

1 033 594

19,00 %

18,50 %

1 006 394

1,07153 %

37 504

Kökar

718 849

19,75 %

19,75 %

718 849

0,76537 %

26 788

Lemland

6 166 537

16,75 %

17,00 %

6 258 575

6,66364 %

233 227

Lumparland

1 280 025

19,50 %

19,50 %

1 280 025

1,36287 %

47 700

Saltvik

5 194 600

17,00 %

18,00 %

5 500 164

5,85614 %

204 965

Sottunga

346 451

18,00 %

18,00 %

346 451

0,36887 %

12 911

Sund

3 278 888

19,50 %

19,50 %

3 278 888

3,49110 %

122 189

Vårdö

1 184 809

19,00 %

19,00 %

1 184 809

1,26149 %

44 152

Mariehamn

41 299 418

17,50 %

17,25 %

40 709 426

43,34419 %

1 517 047

Åland

94 294 038

17,51 %

17,44 %

93 921 302

100,00000 %

3 500 000

 


 

Landskapsandel för socialvården (barn- och äldreomsorg) samt samordnad socialtjänst

 

Socialvård

Socialtjänst

Sociala lsandelar

KALKYL
Sociala lsandelar

Jämförelse Kalkyl-Beslut

Fördelning mellan kommuner

Befolkningsandel

BESLUT 2020 Sociala lsandelar

Brändö

335 010

-53 459

281 551

281 551

24 015

1,6 %

1,5 %

257 536

Eckerö

281 169

655 735

936 904

936 904

49 901

3,3 %

3,2 %

887 003

Finström

733 994

130 975

864 969

864 969

132 477

8,8 %

8,7 %

732 492

Föglö

421 900

20 066

441 966

441 966

33 872

2,2 %

1,8 %

408 094

Geta

157 482

274 519

432 001

432 001

27 913

1,9 %

1,7 %

404 088

Hammarland

451 344

276 497

727 841

727 841

81 247

5,4 %

5,3 %

646 593

Jomala

1 242 184

-404 620

837 564

837 564

237 623

15,8 %

16,9 %

599 941

Kumlinge

297 052

-3 730

293 323

293 323

20 101

1,3 %

1,1 %

273 222

Kökar

171 704

-70 573

101 131

101 131

12 357

0,8 %

0,8 %

88 774

Lemland

545 945

-148 269

397 676

397 676

100 688

6,7 %

6,8 %

296 989

Lumparland

109 440

-97 962

11 479

11 479

11 479

0,8 %

1,3 %

0

Saltvik

598 232

49 274

647 506

647 506

103 502

6,9 %

6,2 %

544 004

Sottunga

74 290

-28 172

46 118

46 118

5 100

0,3 %

0,3 %

41 018

Sund

258 982

72 816

331 798

331 798

47 872

3,2 %

3,5 %

283 926

Vårdö

367 284

53 316

420 600

420 600

29 091

1,9 %

1,5 %

391 509

Mariehamn

3 249 484

2 372 642

5 622 126

5 622 126

589 725

39,1 %

39,4 %

5 032 401

Åland

9 295 497

3 099 056

12 394 553

12 394 553

1 506 963

100,0 %

100,0 %

10 887 590

 

Totalsammanställning

 

Sociala landskapsandelar

Skattekraft

Sammanlagt

Brändö

24 015,18

51 492,82

75 508,00

Eckerö

49 900,70

95 485,64

145 386,34

Finström

132 477,20

292 933,97

425 411,17

Föglö

33 871,89

51 683,25

85 555,14

Geta

27 912,89

40 886,48

68 799,37

Hammarland

81 247,40

148 054,20

229 301,60

Jomala

237 623,41

572 981,43

810 604,84

Kumlinge

20 100,99

37 503,51

57 604,50

Kökar

12 356,78

26 788,10

39 144,88

Lemland

100 687,56

233 227,30

333 914,86

Lumparland

11 478,82

47 700,44

59 179,26

Saltvik

103 501,64

204 964,95

308 466,59

Sottunga

5 100,03

12 910,59

18 010,62

Sund

47 872,38

122 188,56

170 060,94

Vårdö

29 091,37

44 152,18

73 243,55

Mariehamn

589 724,86

1 517 046,58

2 106 771,44

Åland

1 506 963,10

3 500 000,00

5 006 963,10


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 18/2019-2020