Lagförslag 19/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Dricksvattenkvalitet
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Dricksvattenkvalitet

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 19/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. 10

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen,

     ändras 2 § 2 mom. och 6 § samt

     fogas till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inget annat följer av denna lag ska på Åland ÅMHM handha de förvaltningsuppgifter som i riket, i enlighet med hälsoskyddslagen, handhas av kommunerna och regionförvaltningsverken. Övriga förvaltningsuppgifter handhas av landskapsregeringen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inget annat följer av denna lag ska på Åland ÅMHM handha de förvaltningsuppgifter som i riket, i enlighet med hälsoskyddslagen, handhas av kommunerna, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Övriga förvaltningsuppgifter handhas av landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Miljötillstånd och miljögranskning

     Bestämmelsen i 13 § 3 mom. i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

6 §

Godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten

     Bestämmelsen i 18 § 3 mom. i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

 

 

 

6 §

Undantag om hushållsvatten

     Bestämmelsen i 18 § 4 mom. i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

     Undantaget i 16 § 5 mom. i hälsoskyddslagen gällande 19 a § om riskhanteringsplan ska gälla för anläggningar som levererar i snitt mindre än 100 kubikmeter hushållsvatten per dygn eller för färre än 500 personers behov per dygn om ÅMHM bedömer att ett sådant undantag inte skulle äventyra kvaliteten på hushållsvattnet.

     Bestämmelsen i 19 a § i hälsoskyddslagen om det datasystem som avses i 222 § i miljöskyddslagen ska inte tillämpas på Åland.

     Landskapsregeringen och ÅMHM ska samarbeta med riksmyndigheterna om datasetet enligt 21 § i hälsoskyddslagen.

     Med undantag från 49 a § 3 mom. i hälsoskyddslagen kan ett laboratorium sända undersökningsresultaten till myndigheterna på annat sätt än till ett datasystem.

 

 

14 §

Landskapsförordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt mom.

 

 

14 §

Landskapsförordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan dessutom inom landskapets behörighet genom landskapsförordning utfärda bestämmelser med stöd av ett bemyndigande som finns i hälsoskyddslagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13a §, en ny 16 § i stället för den 16 § som upphävts genom landskapslagen 2021:80 och nya 16a-16b §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt mom.

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett allmänt vattenverk anses som litet om dess vattenanskaffning är mindre än 10 kubikmeter hushållsvatten per dag eller betjänar färre än 50 personer. Ett allmänt vattenverk anses som medelstort om dess vattenanskaffning är mellan 10 och 10 000 kubikmeter hushållsvatten per dag eller betjänar mellan 50 och 50 000 personer. Ett allmänt vattenverk anses som stort om dess vattenanskaffning är minst 10 000 kubikmeter hushållsvatten per dag eller betjänar minst 50 000 personer.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

13a §

     Ett allmänt vattenverk ska ge information om kvaliteten på det hushållsvatten som det levererar och om grunderna för hur avgifterna för tjänsterna bildas.

     Ett allmänt vattenverk som levererar hushållsvatten ska minst en gång om året i samband med fakturan eller annars i lättillgänglig form ge kunderna information om kvaliteten och priset på och förbrukningen av det hushållsvatten som verket levererar.

     Ett allmänt vattenverks kunder ska förmedla den information som avses i 2 mom. till slutförbrukarna av hushållsvatten.

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. om allmänna vattenverk och kunder gäller också i landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen avsedda anläggningar som levererar hushållsvatten för användning till en volym av minst 10 kubikmeter per dygn eller motsvarande minst 50 personers behov.               Närmare bestämmelser om den information om kvaliteten, priset och konsumtionen i fråga om hushållsvatten som avses i 2 och 3 mom. och om lämnandet och vidareförmedlingen av informationen får utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

16 §

     Upphävd genom landskapslagen 2021:80.

 

 

 

16 §

      Ett medelstort och stort allmänt vattenverk ska hålla sig informerat om dels de risker som hänför sig till kvantiteten av eller kvaliteten på det råvatten som det använder, dels i vilket skick verkets anordningar är. I detta syfte ska verket kontrollera kvantiteten av och kvaliteten på det råvatten som det använder och anordningarnas skick. Uppgifterna om ledningsnätens placering ska omvandlas till elektronisk form. Ett stort allmänt vattenverk ska informera Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om mängden läckvatten i verkets vattenledningsnät, ägarstrukturen och klagomål från konsumenter.

     Ett medelstort eller stort allmänt vattenverk ska kontrollera de parametrar utifrån den riskbaserade metod och den riskhantering i fråga om råvatten som avses i landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen. Vattenverket ser till att resultaten av den råvattenkontroll som utförts vid uttagspunkten samt uppgifterna om placeringen av och egenskaperna hos grundvattentäkten sänds till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på det sätt myndigheten bestämmer.

     Ett medelstort eller stort allmänt vattenverk ska, till den del det är ansvarigt för kontroll, underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om sådana exceptionella förändringar som upptäckts i de parametrar som kontrolleras i fråga om råvatten och som avses i 2 mom.

     Närmare bestämmelser om ett allmänt vattenverks skyldigheter att hålla sig informerat och om kontrollskyldigheten får utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

16a §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet deltar vid behov och om det är ändamålsenligt i sammanställning av de miljöuppgifter som behövs för sådan riskhantering i fråga om råvatten som avses i landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen samt i identifiering av riskhanteringsåtgärder.

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska samarbeta med riksmyndigheterna i arbetet med så kallade dataset, som förutsätts i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten. Landskapsregeringen i samarbete med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska svara för det tekniska genomförandet av informationstjänster för tillhandahållande av webbinformation till vattenanvändarna.

     Medelstora och stora allmänna vattenverk är skyldiga att inlämna de uppgifter landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet behöver för att sammanställa miljöuppgifter och data enligt 1 och 2 mom.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

16b §

     Landskapsregeringen ska i samarbete med Ålands miljö- och hälso-skyddsmyndighet förvalta ett informationssystem för vattentjänster med information om vattenanskaffning och avloppsreglering.

     Medelstora och stora allmänna vattenverk ska till informationssystemet minst en gång om året lämna uppgifter om priserna på sina vattentjänster och grunderna för fastställande av dem samt de uppgifter som behövs för att beskriva vattentjänsternas effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Det gäller också anläggningar som levererar vatten till ett vattenverk.

     Närmare bestämmelser om informationssystemet för vattentjänster och de uppgifter som ska lämnas till det får utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 4 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådant det lyder i landskapslagen 202X/XX samt

     fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160, 2022/15, 202X/XX, 202X/XX och 202X/XX, nya 21 och 22 punkter som följer:

 

 

Gällande lydelse i LF 29/2021-2022, LF 3/2022-2023 och LF 18/2022-2023

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny punkt

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     21) Landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen.

     22) Lagen om leksakers säkerhet (FFS 1154/2011) enligt landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt för produkter som avses i 27b § 1 mom. i landskapslagen om miljöskydd.

 

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om tobak och relaterade produkter, och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen och lagen om leksakers säkerhet enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet samt för produkter som avses i 27b § 1 mom. i landskapslagen om miljöskydd.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. och 7 § 2 mom. landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, sådant 5 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2016/17 2021/20 och 2021/121 samt 7 § 2 mom. i landskapslagen 2016/17, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

     2) språklagen (FFS 423/2003) och samiska språklagen (FFS 1086/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse 36 § i självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland,

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

     4) viteslagen (FFS 1113/1990) i 45 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen,

     5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen,

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

     7) kemikalielagen (FFS 744/1989) i 25 § i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     8) kemikalielagen i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

 

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 16 § i lagen om kosmetiska produkter avse offentlighetslagen för Åland samt

 

 

 

     10) viteslagen i 18 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

     2) språklagen (FFS 423/2003) och samiska språklagen (FFS 1086/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse 36 § i självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland,

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

     4) viteslagen (FFS 1113/1990) i 45 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen,

     5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen,

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

     7) kemikalielagen (FFS 744/1989) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     8) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter,

     9) lagen om försöksdjursverksamhet (FFS 62/2006) i 2 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

     10) språklagen i 21 § i lagen om kosmetiska produkter avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

 

     11) språklagen i 12 § i lagen om leksakers säkerhet avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

     12) kemikalielagen i 25 § i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     13) språklagen i 29 § i lagen om leksakers säkerhet avse 36 § i självstyrelselagen för landskapet Åland,

     14) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter i 56 och 57 §§ i lagen om leksakers säkerhet avse landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter och

     15) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 5 § i lagen om underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk avse offentlighetslagen för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 1 mom. och bestämmelserna i 50 § konsumentsäkerhetslagen även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska utöver straffbestämmelsen i 1 mom. och bestämmelserna i 50 § i konsumentsäkerhetslagen, 23 § i lagen om kosmetiska produkter och 61 a § i lagen om leksakers säkerhet även bestämmelserna om straff för hälsobrott i 44 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) tillämpas i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2018/32 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Konsekvensutredning vid planläggning

     När en plan utarbetas ska, om inte en miljökonsekvensbedömning ska upprättas enligt landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, planens påverkan på miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella aspekter, redovisas som en del av planen.

 

 

 

5 §

Konsekvensutredning vid planläggning

     När en plan utarbetas ska, om inte en miljöbedömning ska upprättas enligt landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, planens påverkan på miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella aspekter, redovisas som en del av planen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

__________________

 


 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § 1 mom. landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

16 §

Behovsbedömning

     Om frågan om planen eller projektets betydande miljöpåverkan inte är klarlagd ska myndigheten eller kommunen undersöka om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

16 §

Behovsbedömning

     Om frågan om planens eller programmets betydande miljöpåverkan inte är klarlagd ska myndigheten eller kommunen undersöka om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________