Lagförslag 19/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Medieavgift och finansiering av public service

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 19/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagenom radio- och televisionsverksamhet 1

L A N D S K A P S L A G. 7

om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt 7

för näringsverksamhet 7

L A N D S K A P S L A G. 7

om ändring av landskapslagen om kommunalskatt 7

för gårdsbruk. 7

L A N D S K A P S L A G. 8

om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 8

L A N D S K A P S L A G. 9

om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland. 9

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagenom radio- och televisionsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 och 6 kap., 27 – 37 §§ samt 41 § landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet,

     ändras 1 § 1 mom., samt

     fogas till lagen nya 1 § 3 mom. och 24 § 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om de villkor som gäller för beställ-tv, radio- och televisionssändningar och mottagande av sådana i landskapet Åland, om de villkor som gäller för sändningar genom ledning eller någon annan fast förbindelse som når fler än 200 bostäder, om de avgifter som ska betalas för tillstånd att utöva verksamhet som innefattar radio- och televisionssändning, om de avgifter som ska betalas av innehavare av televisionsmottagare, hur dessa avgifter ska användas samt om de myndigheter som beslutar i de frågor som hör till lagens tillämpningsområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 3 mom.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om de villkor som gäller för beställ-tv, radio- och televisionssändningar och mottagande av sådana i landskapet Åland, om de villkor som gäller för sändningar genom ledning eller någon annan fast förbindelse som når fler än 200 bostäder, om de avgifter som ska betalas för tillstånd att utöva verksamhet som innefattar radio- och televisionssändning samt om de myndigheter som beslutar i de frågor som hör till lagens tillämpningsområde.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapslagen ( ) om medieavgift finns särskilda bestämmelser om det särskilda uppdrag Ålands Radio och Tv Ab har att tillhandahålla allmännyttig radio- och televisionsverksamhet.

 

 

24 §

Skyldighet att tillhandahålla kanal och att sända meddelande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 3 mom.

 

 

 

24 §

Skyldighet att tillhandahålla kanal och att sända meddelande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den särskilda skyldigheten för Ålands Radio och Tv Ab att på begäran av Ålands polismyndighet förmedla meddelanden till allmänheten finns bestämmelser i 6 § 3 mom. i landskapslagen ( ) om medieavgift.

 

 

5 kap.
Innehav av televisionsmottagare och avgiftsskyldighet

 

 

 

     Kapitlet upphävs

 

 

27 §

Anmälan av innehav av televisionsmottagare

     En televisionsmottagare får innehas och användas av var och en. En televisionsmottagare får inte användas på sådant sätt att mottagning på andra platser störs.

     Innehavare av en televisionsmottagare som är avgiftsskyldig för innehavet ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen. En anmälan ska göras innan en televisionsmottagare börjar användas. Anmälan om ibruktagandet av en televisionsmottagare träder i kraft den dag som betraktas som ankomstdag för en handling enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland eller vid en annan senare tidpunkt som användaren uppger. Anmälan ska göras skriftligen eller på annat av landskapsregeringen godkänt sätt.

     I anmälan enligt 2 mom. ska anges

     1) innehavarens namn och personbeteckning,

     2) juridiska personers affärs- och samfundssignum,

     3) adress,

     4) antalet televisionsmottagare som innehas av fysiska och juridiska personer som bedriver inkvarteringsrörelse samt

     5) andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta övervakningen.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

28 §

Avgift för innehav av televisionsmottagare

     För innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsregeringen närmare bestämmer. Landskapsregeringen har härvid rätt att bestämma om befrielse från skyldigheten att betala avgift.

     Landskapsregeringens beslut om en avgift för innehav av en televisionsmottagare samt om befrielse från skyldigheten att betala sådan ska publiceras i Ålands författningssamling.

     De medel som har influtit i avgifter vilka ska erläggas enligt 1 mom. ska, sedan kostnaderna för uppbörden har avdragits, användas för att främja radio- och televisionsverksamhet där sändningsverksamheten bedrivs i ett markbundet elektroniskt kommunikationsnät som fungerar med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

     När avgifterna enligt denna paragraf bestäms ska landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

29 §

Avgiftsskyldighetens upphörande

     Avgiften ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till landskapsregeringen.

     Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsdagen, om en anmälan kommer in till landskapsregeringen inom tre månader från dödsdagen.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

30 §

Beslut om avgiftsskyldighet

     Efter att en anmälan om innehav av televisionsmottagare enligt 27 § har kommit in till landskapsregeringen uppbär landskapsregeringen utan något separat beslut om avgiftsskyldighet en avgift för innehav av televisionsmottagare hos den fysiska eller juridiska person som har anmälts som innehavare.

     På begäran av innehavaren av en televisionsmottagare eller om det har blivit uppenbart vid en kontroll att någon använder en televisionsmottagare som inte har anmälts enligt 27 § och oenighet råder huruvida avgiftsskyldighet föreligger fattar landskapsregeringen ett särskilt beslut om avgiftsskyldighet och om tidpunkten för när avgiften ska börja betalas.

     På uppbörd av avgift för innehav av televisionsmottagare tillämpas i övrigt landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

31 §

Kontrollanter

     Landskapsregeringen kan förordna särskilda kontrollanter för att övervaka att anmälningsskyldigheten enligt 27 § verkställs.

     Kontrollanten ska ha ett tjänstemärke vars utformning fastställs av landskapsregeringen. Märket ska medföras vid tjänsteutövning och visas upp vid behov eller på begäran.

     I samband med en kontroll ska kontrollanten på begäran ges information om omständigheter som behövs vid uppbörden av avgiften.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

6 kap.
Televisionsinnehavarregister

 

 

 

 

     Kapitlet upphävs

 

 

32 §

Allmänna principer

     Landskapsregeringen får i ett register över innehavare av televisionsmottagare (televisionsinnehavarregister) utföra behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i 34 §.

     Vid behandlingen av personuppgifter i televisionsinnehavarregistret gäller landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

33 §

Registeransvarig

     Landskapsregeringen är registeransvarig för behandlingen av personuppgifter i televisionsinnehavarregistret.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

34 §

Registerändamål

     Personuppgifter får behandlas i televisionsinnehavarregistret för att tillhandhålla uppgifter för uppbörden av avgifter för innehav av televisionsmottagare och övervakningen av att denna lag följs.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

35 §

Registerinnehåll

     Televisionsinnehavarregistret får innehålla personuppgifter om dem som anmält sitt innehav av televisionsmottagare och om dem som har konstaterats ha brutit mot skyldigheten att anmäla sitt innehav samt om uppbörds- och betalningstransaktioner som gäller avgifter som uppbärs för användningen av en televisionsmottagare.

     I televisionsinnehavarregistret får följande uppgifter införas

     1) innehavarens namn,

     2) personbeteckning och i fråga om juridiska personer dennes affärs- och samfundssignum,

     3) adress,

     4) hemkommun,

     5) antalet televisionsmottagare som innehas och används av fysiska och juridiska personer som bedriver inkvarteringsrörelse samt

     6) andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta övervakningen.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

36 §

Utlämnande av uppgifter

     Personuppgifter ur televisionsinnehavarregistret får lämnas ut till polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar om uppgifterna behövs för övervakningen av att denna lag iakttas. Uppgifter får även utlämnas till utsökningsmyndigheter för indrivning av avgifter som inte har betalats inom föreskriven tid.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

37 §

Skadestånd vid behandling av personuppgifter

     Bestämmelserna i landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt detta kapitel.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

41 §

Påföljder vid försummelse att betala avgift

     Den som inte har betalt i denna lag avsedd avgift inom utsatt tid eller som har låtit bli att anmäla innehav av televisionsmottagare är skyldig att förutom avgiften betala en dröjsmålsavgift i enlighet med vad landskapsregeringen bestämmer. När avgifterna enligt denna paragraf bestäms ska landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet iakttas i tillämpliga delar.

     Avgifter som inte har betalats inom utsatt tid får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007).

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Innan lagen träder i kraft har landskapsregeringen rätt att ta ut alla televisionsavgifter som gäller tiden före ikraftträdandet, så att de förfaller till betalning senast den 31 december 2019.

     Vid indrivning av sådana televisionsavgifter som inte är betalda vid ikraftträdandet av denna lag, ska fram till den 1 januari 2025 de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet. Landskapsregeringen ska inte driva in televisionsavgifter efter detta datum.

     Landskapsregeringen ska betala tillbaka televisionsavgifter som har betalats för tiden efter 31 december 2019.

     Personuppgifterna i televisionsinnehavarregistret ska raderas då personuppgifterna inte längre behövs för indrivning och återbetalning av televisionsavgifter.

 

__________________

 

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt

för näringsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslag en (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet ett nytt 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen ( ) om medieavgift ska vid tillämpningen av denna lag utgöra en avdragbar utgift enligt 7 § i den rikslag som avses i 1 mom.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om kommunalskatt

för gårdsbruk

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1993:41) om kommunalskatt för gårdsbruk en ny 4 §, istället för den 4 § som upphävts genom landskapslagen 2006/104, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

4 §

     Medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen ( ) om medieavgift ska vid tillämpningen av denna lag utgöra en avdragbar utgift enligt 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 9 § kommunalskattelag (2011:119) för landskapet Åland ett nytt 7 mom., istället för det 7 mom. som upphävts genom landskapslagen 2018/10, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Nytt 7 mom.

 

 

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den medieavgift för personer som avses i landskapslagen ( ) om medieavgift är inte en avdragbar utgift.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § 1 mom. 4 punkten landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2012/72, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6 §

Nettobudgetering

     Av följande inkomster och utgifter kan i landskapets budget tas in inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) inkomster från avgifter för innehav av televisionsmottagare och kostnader för uppbörd och kontroll av avgifterna,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Nettobudgetering

     Av följande inkomster och utgifter kan i landskapets budget tas in inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) inkomster från medieavgift och kostnader för avgiftens uppbörd och för återutsändning av tv-kanaler på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 56 § 1 mom. räddningslag (2006:106) för landskapet Åland, sådan bestämmelsen lyder i landskapslag 2013/94, en ny 5 punkt som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

56 §

Uppgifter

     Ålands polismyndighet ska vid alla tidpunkter på dygnet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 5 punkt

 

 

 

56 §

Uppgifter

     Ålands polismyndighet ska vid alla tidpunkter på dygnet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) utan dröjsmål utfärda meddelanden om det är nödvändigt för att varna allmänheten och skicka dessa till Ålands Radio och Tv Ab som förmedlar meddelandena till allmänheten.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________