Lagförslag 20/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Klienthandlingar inom socialvården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 § 3 mom. landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådant momentet lyder i landskapslagen 2017/144, samt

     fogas till lagens 8 § 1 mom., sådant momentet lyder i landskapslagen 2017/144, en ny 9 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny punkt

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kapitel 3 om klientuppgifter som ska antecknas i lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) ska med stöd av denna lag tillämpas inom specialomsorgerna för utvecklingsstörda. När det i rikets lag hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

 

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) lagen om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) avser landskapslagen ( : ) om klienthandlingar inom socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3 mom. upphävs

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________