Lagförslag 20/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

1.    

 

LAGFÖRSLAG nr 20/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporära förändringar av studiestödet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd.

     Ändringen av studiestödsbestämmelserna medför att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd temporärt sänks från 13 veckor till 4 veckor.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 augusti 2020.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Studiestöd kan beviljas en studerande som fortsätter att studera efter att läroplikten är avslutad och som är i behov av stödet för att kunna studera. Bestämmelser om studiestöd finns i landskapslagen (2006:71) om studiestöd och i landskapsförordningen (2006:72) om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och grunderna för förlängning av maximitiden.

     De allmänna förutsättningarna för att vara berättigad till studiestöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt, bedriver studier som huvudsyssla, har framgång i studierna samt behöver ekonomiskt stöd. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) behandlar ansökningar om studiestöd och informerar om reglerna för det åländska studiestödet. Studiestödet kan beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan är inlämnad till Ams.

     Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som består av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån. Bidragen utgörs av studiepenning eller vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg samt försörjartillägg. I lag anges det eurobelopp för bidrag och lån som den studerande kan lyfta per månad om han eller hon har beviljats studiestöd och i övrigt uppfyller de förutsättningar som krävs för att vara berättigad till det specifika stödet.

     För att vara berättigad till studiestöd måste studierna åtminstone omfatta 13 veckors studier. Undantag kan av särskilda skäl beviljas från denna regel. Studiestöd beviljas dock inte för en kortare period än 13 veckor.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Coronavirusepidemin får konsekvenser för samhället på många olika sätt. Bland annat påverkas möjligheterna att få ett arbete under sommaren samt möjligheten att bedriva studier under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Enligt gällande bestämmelser kan studiestöd inte beviljas för kortare period än 13 veckor. För att underlätta förutsättningar att bedriva studier under sommaren 2020 föreslår landskapsregeringen att studiestödsbestämmelserna ändras temporärt, så att en uttrycklig bestämmelse intas i lagen som anger att minimigränsen för att vara berättigad till studiestöd skulle vara 4 veckor. Samtidigt sänks kravet på studiernas minimiomfattning från 13 veckor till 4 veckor.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås i fråga om studiestödet kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga regelsystemet så snabbt som möjligt. Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt inför sommaren 2020. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikrafträdelsedatumet för lagen dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget kommer att medföra ett visst medarbete för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

     Landskapsregeringen uppskattar att förslaget kommer att medföra en tilläggskostnad på cirka 85 000 euro. Kalkylen bygger på att cirka 80 studerande kommer att omfattas av det nya regelverket samt att hälften av dessa kommer att ha rätt till bostadstillägg.

     Enligt landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för 2020 upptas medel för att täcka de merutgifter som förslaget förväntas få på budgeten för år 2020.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, socialvård, undervisning och studiesociala förmåner. Rättsområdena är med vissa undantag att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Bestämmelser om detta ska utfärdas i lag. Landskapslagstiftningen om studiestöd syftar till att förverkliga detta. I landskapets behörighet ingår, med beaktande av nämnda grundlagsbestämmelse, bland annat att besluta om villkoren för erhållande av studiestöd och studiesociala förmåner.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 6 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. ska den som ska bedriva studier vilka varar minst 4 veckor ha rätt till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf.

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 4 veckor.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

     Studiestöd som beviljas med stöd av denna lag kan endast beviljas för studier som bedrivs under den tid som denna lag är i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 20/2019-2020