Lagförslag 20/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Temporära förändringar av studiestödet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2019-2020

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 6 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd samt

     fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. ska den som ska bedriva studier vilka varar minst 4 veckor ha rätt till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf.

 

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 13 veckor.

 

 

 

5 §

Tidsbegränsningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas inte för en kortare period än 4 veckor.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

     Studiestöd som beviljas med stöd av denna lag kan endast beviljas för studier som bedrivs under den tid som denna lag är i kraft.

 

__________________