Lagförslag 20/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 20/2021–2022

 

Datum

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av resekostnadsavdraget 2022

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil höjs från 0,25 till 0,30 euro per kilometer. Genom förslaget blir en temporär bestämmelse i inkomstskattelagen om grunderna för resekostnadsavdraget tillämplig vid kommunalbeskattningen på Åland. Bestämmelsen gäller retroaktivt för skatteåret 2022.

     Den föreslagna höjningen är avsedd att kunna tillämpas redan vid förskottsinnehållningen under 2022. Av den anledningen är det ytterst viktigt att den föreslagna lagändringen kan träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Gällande lagstiftning om resekostnadsavdraget 3

1.2. Åtgärder i riket 3

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets effekter 4

4. Beredning och ikraftträdande. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Gällande lagstiftning om resekostnadsavdraget

 

Avdraget för kostnaderna för resor mellan bostad och arbetsplats hör till avdragen för inkomstens förvärvande. Avdraget görs från förvärvsinkomsten och regleras för kommunalbeskattningens del i 10 § i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland och för statsbeskattningens del i 93 § i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992).

     Enligt bestämmelsen i kommunalskattelagen får avdrag göras för kostnader för resor antingen med allmänna fortskaffningsmedel eller med något annat slag av fortskaffningsmedel (exempelvis egen bil). För resor med allmänna fortskaffningsmedel avdras den verkliga kostnaden medan kostnaderna för resor med andra fortskaffningsmedel beräknas enligt de grunder som Skatteförvaltningen bestämmer med stöd av 93 § 2 mom. i inkomstskattelagen. För avdraget anges ett maxbelopp på 6 000 euro samt en självriskandel på 600 euro. Om mer än hälften av de kostnader som får avdras härrör från resor med allmänna fortskaffningsmedel tillämpas inte självriskandelen.

     Till skillnad från resekostnadsavdraget enligt kommunalskattelagen beräknas avdraget i inkomstskattelagen enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet, vilket vanligen är ett allmänt fortskaffningsmedel. Avdragets maxbelopp är 7 000 euro och självriskandelen 750 euro. Om det inte är möjligt att använda allmänna fortskaffningsmedel eller om något annat fortskaffningsmedel anses billigare, beräknas de avdragbara kostnaderna enligt de grunder som Skatteförvaltningen bestämmer med beaktande av den skäliga kostnadsökning som användningen av fortskaffningsmedlet mellan bostaden och arbetsplatsen medför.

     Skatteförvaltningen fattar varje år i november ett beslut om beloppet av resekostnadsavdrag vid användning av något annat fortskaffningsmedel än allmänna fortskaffningsmedel. Beslutet fattas på basen av uppgifter om prisutvecklingen under året i fråga. Vid fastställande av beloppet av resekostnadsavdraget beaktar Skatteförvaltningen den skäliga ökning av kostnader som användning av egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen orsakar den skattskyldige. Kostnader som beaktas är främst bilens rörliga kostnader, till exempel kostnader för däck, bränsle, reparation och underhåll. Dessutom beaktas att bilens kapitalvärde minskar genom ökad användning.

     Under 2021 var avdraget för användning av egen bil 0,25 euro per kilometer enligt Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2021 (FFS 911/2021). Beslutet fattades den 4 november 2021 och trädde i kraft den 30 november samma år. I samma beslut fastställs också avdragets belopp för användning av motorcykel och fyrhjuling (0,16 euro/km), moped (0,09 euro/km) samt cykel (85 euro/år). En följd av att Skatteförvaltningen fattar sitt beslut i slutet av året är att kostnadsförändringar som uppstår under året inte kan beaktas i förskottsinnehållningen.

 

1.2. Åtgärder i riket

 

Redan i februari 2022 aviserade regeringen i riket kompensationsåtgärder för de höjda energipriserna. Dels aviserades att maxavdraget för resekostnader skulle höjas från 7 000 euro till 8 400 euro, dels att det kilometerbaserade avdraget vid användning av egen bil skulle höjas från 0,25 euro/km till 0,30 euro/km. Båda höjningar var avsedda att gälla tillfälligt under 2022.

     I början av maj lämnade regeringen en proposition till riksdagen (RP 37/2022). I propositionen ingick, förutom höjningen av resekostnadsavdragets maxbelopp, ett förslag om att det kilometerbaserade avdraget för användning av egen bil för 2022 skulle bestämmas direkt i inkomstskattelagens 93 §. Motivet till det var att höjningen därmed skulle kunna beaktas redan i förskottsinnehållningen under året och inte först i efterhand, vilket skulle vara fallet om höjningen skulle göras genom Skatteförvaltningens beslut i november. Den temporära lagändringen (FFS 426/2022) trädde i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas retroaktivt för hela skatteåret.

 

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag

 

Redan när höjningen av resekostnadsavdraget aviserades i riket bedömde landskapsregeringen att det med hänvisning till de stigande bränslepriserna fanns ett behov av att höja även det åländska resekostnadsavdraget.

     När det gäller det kilometerbaserade avdraget vid användning av egen bil utgick landskapsregeringen i ett första skede ifrån att höjningen skulle förverkligas på sedvanligt sätt genom Skatteförvaltningens beslut, och att den därmed också skulle bli tillämplig vid kommunalbeskattningen på Åland med stöd av 10 § 1 mom. i kommunalskattelagen. Att man i riket valde att genomföra ändringen genom att ta in en bestämmelse i inkomstskattelagen betyder emellertid att höjningen inte är tillämplig vid kommunalbeskattningen här utan lagstiftningsåtgärder. Det är inte heller ett alternativ att vänta in Skatteförvaltningens beslut i november och låta höjningen på sedvanligt sätt bli tillämplig för skatteåret 2022 i efterhand. Den valda lagstiftningstekniken innebär att Skatteförvaltningen inte kommer att fastställa något belopp för avdraget vid användning av egen bil under 2022 ens i november, eftersom det då redan är fastställt i inkomstskattelagen.

     I sina kontakter med Skatteförvaltningen har landskapsregeringen aviserat att det kilometerbaserade avdraget vid användning av egen bil även på Åland ska höjas från 0,25 euro till 0,30 euro för skatteåret 2022. Med hänvisning till att den åländska lagstiftningsprocessen inte är lika snabb som den i riket fanns det emellertid inte någon möjlighet att en ändring av kommunalskattelagen skulle hinna träda i kraft till den 1 juli 2022. Skatteförvaltningen har dock visat sig vara beredd att beakta en sådan höjning i förskotts-innehållningen även när det gäller det åländska resekostnadsavdraget, trots att lagstiftningen inte har trätt i kraft.

     När det gäller en höjning av resekostnadsavdragets maxbelopp bedömer landskapsregeringen i nuläget att den skulle ha en begränsad effekt. Orsaken till detta är att avstånden på Åland inte är särskilt stora. I praktiken är det nuvarande maxbeloppet anpassat till att täcka in de avstånd som finns, så att i princip ingen skattskyldig ska nå upp över maxbeloppet.

     Landskapsregeringen föreslår att 10 § 1 mom. i kommunalskattelagen ändras så att grunderna för beräkning av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med ett annat slag av fortskaffningsmedel än ett allmänt fortskaffningsmedel ska tillämpas vid kommunalbeskattningen oberoende av om de fastställs direkt i inkomstskattelagen eller av Skatteförvaltningen. Ändringen föreslås bli permanent eftersom det i nuläget inte är klart på vilken nivå grunderna för resekostnader kommer att fastställas för skatteåret 2023 och framåt.

 

3. Förslagets effekter

 

Den föreslagna ändringen påverkar skattskyldiga som gör avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil. Dessa får genom förslaget göra avdrag för ett högre belopp än tidigare. Enligt Skatteförvaltningens statistikuppgifter gör cirka 4 300 skattskyldiga resekostnadsavdrag varje år, merparten av dem torde vara avdrag för användning av egen bil. En annan effekt av att det kilometerbaserade avdraget vid användning av egen bil höjs är också att något fler skattskyldiga får möjlighet att göra avdrag.

     Genom den temporära ändringen av inkomstskattelagen fastställs beloppet av resekostnadsavdraget i lagen redan under sommaren. Avdragsbeloppet kan därmed beaktas i förskottsinnehållningen redan under nuvarande skatteår. Genom detta förslag blir ändringen av inkomstskattelagen tillämplig även vid kommunalbeskattningen på Åland. För att dra nytta av det höjda avdraget i förskottsinnehållningen förutsätts dock att den skattskyldige ansöker om ett ändringsskattekort.

     Höjningen av det kilometerbaserade avdraget vid användning av egen bil från 0,25 euro till 0,30 euro innebär en höjning med 20 procent. Baserat på uppgifter om resekostnadsavdraget skatteåret 2020 och den genomsnittliga inkomstskattesatsen skatteåret 2022 (17,52 procent) skulle det innebära att kommunernas skatteintäkter minskar med knappt 40 000 euro beräknat för hela skatteåret. I den beräkningen har dock inte beaktats vilka effekter en höjning av resekostnadsavdraget har på andra avdrag. Till exempel medför en sådan höjning att grundavdraget sänks, vilket dämpar effekten på kommunernas skatteintäkter. Enligt en bedömning som görs i RP 37/2022 kan man också anta att resekostnadsavdraget till följd av det ökade bränslepriset hade höjts även i en situation där Skatteförvaltningen i vanlig ordning skulle ha fastställt beloppet för 2022 först i november. Effekten av höjningen skulle då visa sig först efter 2022. Det är heller inte möjligt att förutsäga hur många skattskyldiga som kommer att skaffa ett nytt skattekort för att få ta del av det höjda avdraget redan under 2022. Ett rimligt antagande är att den största delen av effekten för kommunerna kommer att uppstå först under 2023. En eventuell kompensation till kommunerna för minskningen av skatteintäkterna kommer att beaktas i samband med lagförslag om andra ändringar i kommunalbeskattningen under hösten.

     Inkomstbeskattningen verkställs på samma sätt oberoende av kön, vilket innebär att detta förslag inte har några konsekvenser för jämställdheten mellan könen. Av de skattskyldiga som gjorde resekostnadsavdrag 2020 var 46procent män och 54 procent kvinnor. Förslaget har inga administrativa eller miljömässiga konsekvenser och inte heller några särskilda konsekvenser för barn.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Beredningen av detta lagförslag har skett under brådskande former med anledning av att den valda lagstiftningstekniken i riket blev känd i ett sent skede. På grund av detta har förslaget inte skickats på någon remiss.

     Med hänvisning till att den föreslagna höjningen av resekostnadsavdraget är avsedd att tillämpas retroaktivt för hela skatteåret 2022 är det av största vikt att lagändringen kan träda i kraft så fort som möjligt.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 1 mom. kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2015/23, som följer:

 

10 §

Resekostnadsavdrag från förvärvsinkomsten

     Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med allmänt fortskaffningsmedel samt kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med annat slag av fortskaffningsmedel. Kostnaderna får avdras till ett belopp av högst 6 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 600 euro (självriskandel). Om mer än hälften av de avdragsberättigade kostnaderna utgörs av kostnader för resor med allmänt fortskaffningsmedel, får dock även den del av kostnaderna som understiger 600 euro avdras. Kostnaderna för resor med ett annat slag av fortskaffningsmedel än ett allmänt fortskaffningsmedel beräknas enligt de grunder som anges i 93 § 2 mom. inkomstskattelagen och i Skatteförvaltningens beslut med stöd av nämnda paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft … och tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2022.

 

Mariehamn den 25 augusti 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 20/2021-2022