Lagförslag 21/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny landskapslagstiftning om socialvård

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen  17

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om service och stöd på grund av handikapp. 19

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om tolkningstjänster för handikappade personer 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om specialomsorger av utvecklingsstörda. 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  22

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice  25

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  27

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om skyddshem.. 27

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 38 § 2 mom.,

     ändras 35 § 3 mom., 37 § 4 och 5 mom., rubriken till 38 §, 40 § 3 mom., 41 § 3 mom., 45a § och 45d §, av dessa lagrum 45a § och 45d § sådana de lyder i landskapslagen 2013/123, samt

     fogas till 9 § ett nytt 5 mom., till 19 § nya 2 – 5 mom., en ny 19a §, till 20 § ett nytt 6 mom. samt en ny 38a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Ledningen och personalen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 5 mom.

 

 

 

9 §

Ledningen och personalen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgiften som socialkurator får skötas av en socialarbetare eller en person som har någon annan för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Bestämmelser om behörighetsvillkor för socialarbetare finns i 8 § i landskapslagen (:) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

 

19 §

Samarbetet med socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 5 mom.

 

 

 

19 §

Samarbetet med socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med socialvård avses i denna lag de uppgifter som avses i 14 § i landskapslagen (:) om socialvård samt främjande av social trygghet och välfärd.

     Om hälso-och sjukvårdens sakkunskap och tjänster krävs med beaktande av en persons individuella behov vid bedömningen av servicebehovet, beslutsfattandet eller tillhandahållandet av socialvård i enlighet med 41 § i landskapslagen om socialvård, ska en inom hälso-och sjukvård yrkesutbildad person vid Ålands hälso-och sjukvård på begäran av den anställde inom socialvården delta i bedömningen av en persons servicebehov och vid utarbetandet av klientplan. Gällande beaktande av patienter som är barn som behöver särskilt stöd eller annan person som behöver särskilt stöd då vård-och rehabiliteringsplaner utarbetas finns bestämmelser i 37 § 2 mom. 4 punkten.

     En inom hälso- och sjukvård yrkesutbildad person ska i samband med bedömning av patientens vårdbehov bedöma om patienten har ett uppenbart behov av socialvård. Om patienten är i uppenbart behov av socialvård ska patienten styras att söka socialservice. Om patienten samtycker till det kan den inom hälso-och sjukvård yrkesutbildade personen kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att patientens stödbehov kan bedömas. Om patientens samtycke inte kan fås och patienten är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska den inom hälso-och sjukvård yrkesutbildade personen utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av socialvård till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården trots sekretessbestämmelser.

     I 25 och 25 c § i barnskyddslagen (FFS 417/2007), tillämplig på Åland genom landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen finns bestämmelser om att göra en barnskyddsanmälan och en föregripande barnskyddsanmälan. Om den anmälningspliktiga personen i enlighet med 4 mom. i denna lag utan dröjsmål har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården och uppgett orsakerna till kontakten, behöver ingen barnskyddsanmälan göras på grundval av samma uppgifter.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

 

19a §

Samverkansavtal gällande samarbetet med socialvården

     Beträffande samarbetet mellan den kommunala socialvården och Ålands hälso-och sjukvård som det föreskrivs om i 35, 37, 38 a och 40 och 41 §§ i denna lag och genom vilket den kommunala socialvårdens och Ålands hälso- och sjukvårds service tillsammans ska bilda en funktionell helhet för klienten, ska Ålands hälso- och sjukvård ingå ett avtal om samverkan med kommunen (samverkansavtal).

     I samverkansavtalet ska parterna komma överens om gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelning och övergripande rutiner för samarbete och övriga åtgärder för säkerställandet av funktionella servicehelheter för klienterna.

     Fullgörandet av samverkansavtalet ska utvärderas årligen av parterna och vid behov ska samverkansavtalet ändras.

     Närmare bestämmelser om de i 2 mom. avsedda områdena som ska ingå i samverkansavtalet samt om tidsfrister inom vilken samverkansavtalet ska vara godkänd av parterna och träda i kraft utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

20 §

Vårdgarantin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 6 mom.

 

 

 

20 §

Vårdgarantin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om ett barnskyddsbehov beror på otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster, ska de hälso- och sjukvårdstjänster som med tanke på barnets hälsa och utveckling är nödvändiga utan dröjsmål ordnas för barnet och hans eller hennes familj, trots vad som föreskrivs om att få vård i 1 - 3 mom.

 

 

35 §

Förebyggande av psykisk ohälsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det arbete med att förebygga psykisk ohälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården.

 

 

 

35 §

Förebyggande av psykisk ohälsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det arbete med att förebygga psykisk hälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården. Beträffande samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna ska en samverkansavtal ingås enligt 19a §.

 

 

37 §

Hälso- och sjukvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För genomförandet av vården och rehabiliteringen ska en vård- och rehabiliteringsplan göras upp i enlighet med landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller läkartjänster för de äldre vid de offentliga institutionerna som finns i landskapet.

 

 

 

37 §

Hälso- och sjukvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För genomförandet av vården och rehabiliteringen ska en vård- och rehabiliteringsplan göras upp i enlighet med landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. När patienten är ett barn som behöver särskilt stöd eller någon annan person som behöver särskilt stöd, ska vård- och rehabiliteringsplanen om möjligt utarbetas så att planen kan beaktas vid beslut som fattas enligt 46 § i landskapslagen om socialvård. Som en person som behöver särskilt stöd betraktas en person som har särskilda svårigheter att söka och få behövliga social- och hälsotjänster på grund av kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom, missbruk av berusningsmedel, samtidigt behov av flera stöd eller någon annan motsvarande orsak och vars stödbehov inte är förknippat med hög ålder på så sätt som föreskrivs i äldrelagen (:) för Åland. Som ett barn som behöver särskilt stöd betraktas ett barn som behöver särskilt stöd på grund av de ovannämnda skälen eller vars uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar barnets hälsa eller utveckling eller som genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling.

     När boendeservice tillhandahålls enligt 21 § i landskapslagen om socialvård ansvarar Ålands hälso- och sjukvård för behovsenliga rehabiliterings- och hälso- och sjukvårdstjänster. Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller läkartjänster vid de offentliga institutionerna som finns i landskapet. Rehabiliterings- och hälso- och sjukvårdstjänsterna ska planeras och genomföras så att de bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården. Beträffande samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna ska samverkansavtal ingås enligt 19a §.

 

 

 

38 §

Hemsjukvården och hemservicen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands hälso- och sjukvård kan ordna hemservice.

 

 

 

38 §

Hemsjukvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 mom. upphävs

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

38a §

Hemvård

     Med hemvård avses den helhet som bildas av hemsjukvård enligt 38 § i denna lag och hemservice enligt 19 § i landskapslagen (:) om socialvård.

     Den kommunala socialvården och Ålands hälso- och sjukvård ska i samarbete tillhandahålla hemvård där Ålands hälso-och sjukvårds personal utför vissa uppgifter av hemservicekaraktär medan den kommunala hemservicepersonalen utför vissa uppgifter av hemsjukvårdskaraktär. De vårdåtgärder som kommunens hemservicepersonal får utföra förutsätter att den anställda personen inom kommunens hemservice fått åtgärden delegerad till sig av en av ÅHS utsedd ansvarig läkare.

     Beträffande samarbetet mellan den kommunala socialvården och Ålands hälso- och sjukvård gällande hemvård ska samverkansavtal ingås enligt 19a §.

 

 

40 §

Arbetet för psykisk hälsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det arbete för psykisk hälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården.

 

 

 

40 §

Arbetet för psykisk hälsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det arbete för psykisk hälsa som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården. Beträffande samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna ska samverkansavtal ingås enligt 19a §.

 

 

41 §

Alkohol- och drogarbetet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det alkohol- och drogarbete som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med alkohol- och drogarbetet och arbetet för psykisk hälsa i kommunerna.

 

 

 

 

41 §

Alkohol- och drogarbetet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det alkohol- och drogarbete som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att det bildar en funktionell helhet tillsammans med alkohol- och drogarbetet och arbetet för förebyggande av psykisk ohälsa i kommunen. Beträffande samarbetet mellan Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna ska samverkansavtal ingås enligt 19a §.

 

 

5a kap.
Tillsyn

 

 

 

5a kap.
Tillsyn

 

 

45a §

Inspektionsrätt

     Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera verksamheten enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.

     En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska, utan hinder av sekretessbestämmelser, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill ska inspektören, utan hinder av sekretessbestämmelser och utan kostnad, på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Polisen ska vid behov ge tillsynsmyndigheten handräckning för utförandet av en inspektion.

     Över en inspektion ska föras protokoll.

 

 

 

45a §

Inspektionsrätt

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM får vid övervakning av hälso-och sjukvården enligt 2 § 3 mom. i denna lag inspektera verksamheten och de verksamhetsenheter och lokaler som används i verksamheten. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan.

     En inspektör ska ges tillträde till alla lokaler som används i verksamheten. Vid inspektionen ska, utan hinder av sekretessbestämmelser, alla handlingar som inspektören ber att få och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Inspektören ska utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inspekteras endast om inspektionen är nödvändig för att trygga klientens ställning och rätt till ändamålsenliga tjänster.

     Vid behov får utomstående experter assistera Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet vid utförandet av inspektioner. En utomstående expert ska ha sådan sakkännedom och kompetens som uppgifterna kräver. Förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland är tillämplig på en utomstående experts förvaltningsuppgifter enligt denna lag. På en utomstående expert tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

     Ålands polismyndighet ska vid behov ge ÅMHM handräckning för utförandet av en inspektion.

     På inspektioner tillämpas i övrigt 34 § i förvaltningslagen för landskapet Åland.

 

 

 

45d §

Undersökning av klagomål

 

     Tillsynsmyndigheten undersöker inte sådana klagomål över hälso- och sjukvården som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

 

 

 

45d §

Behandling av ett klagomåls- eller tillsynsärende

     Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet vidtar på basis av ett klagomåls-ärende eller ett tillsynsärende som kommit till dess kännedom de åtgärder som myndigheten anser vara befogade med tanke på säkerställande av patientsäkerhet eller efterlevnad av lag.

     Åtgärder som hänför sig till klagomål och andra åtgärder i anslutning till tillsynen får sätts i angelägenhetsordning när patientsäkerheten kräver det. Ett klagomåls- eller tillsynsärende som baserar sig på en händelse som ligger mer än två år tillbaka i tiden undersöks inte utan särskild orsak.

     Bestämmelser om patientens rätt att anmärka på den hälso- och sjukvård och det bemötande som patienten fått i samband med den finns i 10 § i lagen (FFS 785/1992) om patientens ställning och rättigheter, tillämplig i landskapet Åland genom landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 


 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4a -4e §, 4g – 4n § samt 5 § 15 och 23 punkterna landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, sådana dessa lagrum lyder i landskapslagen 2017/59,

     ändras 5 § 1 mom. 1, 4 - 5, 12 - 14 och 18 punkterna, sådana 1, 4, 5, 12, 13 punkterna lyder i landskapslagen 2017/59, samt

     fogas till 5 § en ny 2 punkt istället för den 2 punkt som upphävdes genom ÅFS 2017/59, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

4a §

Ersättande bestämmelser i denna lag

     I barnskyddslagens 1 kap. om allmänna bestämmelser ska 3 och 3 a §§ inte tillämpas. I stället tillämpas 4b § om barnskydd och 4c § om förebyggande barnskydd i denna lag.

     I barnskyddslagens 5 kap. om inledande av en klientrelation inom barnskyddet ska 25 a-25 b och 26-27 §§ inte tillämpas. I stället tillämpas 4h § om begäran om bedömning av barnskyddsbehovet, 4i § om registerföring, 4j § om inledande av ett barnskyddsärende och en klientrelation samt 4k § om utredning av behovet av barnskydd i denna lag.

     I barnskyddslagens 7 kap. om öppenvården ska 34 och 36 §§ inte tillämpas. I stället tillämpas 4l § om skyldighet att vidta stödåtgärder inom öppenvården och 4m § om andra stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård i denna lag.

     I barnskyddslagens 10 kap. ska 56 § inte tillämpas. I stället tillämpas 4n § om ordnande av vård utom hemmet som familjevård i denna lag.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4b §

Barnskydd

     Barnskyddet omfattar barn- och familjeinriktat barnskydd.

     Det barn- och familjeinriktade barnskyddet innebär att behovet av barnskydd utreds, att klientplaner upprättas samt att stödåtgärder inom öppenvården tillhandahålls.

     Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör också brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4c §

Förebyggande barnskydd

     För att främja barns och unga personers välfärd tillhandahåller kommunen och landskapsmyndigheterna med ansvar för utbildning och hälsovård utöver barnskydd också i 4d–4g §§ avsett förebyggande barnskydd då barnet eller familjen inte är klient inom barnskyddet.

     Genom det förebyggande barnskyddet främjas och tryggas barns uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Det förebyggande barnskyddet omfattar sådant stöd och särskilt stöd som ges till exempel inom undervisning, ungdomsarbete och barnomsorg, rådgivning för gravida och barn under läropliktsåldern samt inom annan social- och hälsovård.

     Då barnet är klient inom barnskyddet, tillhandahålls sådant stöd som avses i 2 mom. som en del av öppenvården, vården utom hemmet eller eftervården.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4d §

Att ge akt på och främja barns och ungas välfärd

     De kommunala myndigheterna och landskapsmyndigheterna med ansvar för utbildning och hälsovård ska i samarbete ge akt på och främja barns och unga personers välfärd samt avhjälpa och förebygga missförhållanden i barns och unga personers uppväxtförhållanden.

     Det organ som ansvarar för socialvården ska förmedla information om barns och unga personers uppväxtförhållanden och sociala problem samt ge sakkunnighjälp till andra myndigheter och till kommunens invånare och i kommunen verksamma organisationer.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4e §

Utvecklande av service och stöd vid fostran

     Myndigheterna ska, när de ordnar och utvecklar social- och hälsovården, barnomsorgen och undervisnings-väsendet samt annan för barn, unga personer och barnfamiljer avsedd service, se till att föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar för barns vård och fostran därigenom får stöd i fostran av barn och att barns, unga personers och barnfamiljers behov av särskilt stöd därigenom klarläggs. Myndigheterna ska vid behov ordna verksamhet som stöder barn och unga personer i behov av särskilt stöd.

     Då servicen ordnas och utvecklas bör särskild uppmärksamhet ägnas barns och unga.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4g §

Beaktande av barn i service som riktar sig till vuxna

     Barnets behov av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras tillräcklig vård och tillräckligt stöd då barnets förälder, vårdnadshavare eller någon annan som svarar för barnets vård och fostran

     1) får missbrukarvårds- eller mentalvårdstjänster eller andra socialvårds- eller hälso- och sjukvårdstjänster och hans eller hennes förmåga att under denna tid, eller innan behövlig vård fås, fullt ut svara för barnets vård och fostran anses försvagad,

     2) är häktad eller

     3) avtjänar ett fängelsestraff. Vid behov ska erhållande av tillräcklig vård och tillräckligt stöd säkerställas genom ett möte med barnet.

     Social- och hälsovårdsmyndigheterna ska vid behov ordna tjänster som är nödvändiga för att gravida kvinnor och deras ofödda barn ska ges särskilt skydd.

     I 48 § i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård föreskrivs särskilt om skyldigheten inom hälso- och sjukvården att i samarbete med kommunerna beakta barn i service som riktar sig till vuxna.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4h §

Begäran om bedömning av barnskyddsbehovet

     Den anmälningsskyldighet som avses i barnskyddslagens 25 § kan utan hinder av sekretessbestämmelserna uppfyllas också genom att en begäran om bedömning av barnskyddsbehovet görs tillsammans med barnet eller barnets förälder, under förutsättning att

     1) begäran görs utan dröjsmål och

     2) den person som enligt barnskyddslagens 25 § 1 mom. är anmälningsskyldig uppger, i samband med begäran, vilka omständigheter som lett till att begäran görs.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4i §

Registerföring

     Det organ som ansvarar för socialvården ska föra register över barnskyddsanmälningar och begäran om bedömning av barnskyddsbehovet som gjorts i stället för barnskyddsanmälningar, samt över deras innehåll.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4j §

Inledande av ett barnskyddsärende och en klientrelation

     Ett barnskyddsärende inleds på ansökan eller när en socialarbetare eller någon annan anställd inom barnskyddet har tagit emot en begäran om bedömning av barnskyddsbehovet enligt 4h § i denna lag eller en barnskyddsanmälan eller på något annat sätt fått kännedom om ett barn som eventuellt är i behov av barnskydd.

     Efter att ett barnskyddsärende har inletts ska socialarbetaren eller någon annan anställd inom barnskyddet omedelbart bedöma barnets eventuella brådskande behov av barnskydd. Dessutom ska socialarbetaren senast den sjunde vardagen efter att ha mottagit anmälan eller motsvarande information avgöra om en utredning av barnskyddsbehovet enligt 4k § ska inledas med anledning av ärendet eller om ärendet uppenbart är av sådan art att det inte föranleder några åtgärder.

     En klientrelation inom barnskyddet inleds när barnskyddsåtgärder vidtas i brådskande ordning eller ett beslut om utredning av barnskyddsbehovet fattas till följd av att ett sådant barnskyddsärende som avses ovan i 1 mom. har inletts. Socialarbetaren ska i de barnskyddshandlingar som berör barnet göra en anteckning om att en klientrelation inom barnskyddet har inletts samt omedelbart underrätta vårdnadshavaren och barnet om detta, dock med beaktande av vad som bestäms i 11 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården vilken är tillämplig genom landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4k §

Utredning av behovet av barnskydd

     Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter ska göra en utredning om barnets situation. I utredningen bedöms barnets uppväxtförhållanden, vilka möjligheter vårdnadshavarna eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran har att sörja för barnets vård och fostran, samt behovet av barnskyddsåtgärder. Utredningen görs i den omfattning som omständigheterna i det aktuella fallet förutsätter. För att göra utredningen kan socialarbetaren vid behov stå i kontakt med barnet närstående personer samt med olika samarbetspartners och experter enligt vad som föreskrivs i 16 och 17 §§ i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården vilken är tillämplig genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     Utredningen ska göras utan obefogat dröjsmål. Den ska färdigställas senast inom tre månader från att barnskyddsärendet anhängiggjordes. När utredningen färdigställts ska vårdnadshavaren och barnet underrättas om klientrelationen inom barnskyddet fortgår eller inte. Likaså ska de underrättas om att klientrelationen upphör, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 11 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården vilken är tillämplig genom landskapslagen. Klientrelationen upphör ifall utredningen inte föranleder barnskyddsåtgärder.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4l §

Skyldighet att vidta stödåtgärder inom öppenvården

     Det organ som ansvarar för socialvården ska utan dröjsmål vidta sådana stödåtgärder inom öppenvården som avses i barnskyddslagens 7 kap.

     1) om uppväxtförhållandena äventyrar eller inte tryggar ett barns hälsa eller utveckling eller

     2) om ett barn genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling.

     Syftet med stödåtgärderna inom öppenvården är att främja och stödja ett barns positiva utveckling samt stödja och stärka förmågan och möjligheterna att fostra hos föräldrarna, vårdnadshavarna och personer som svarar för barnets vård och fostran.

     Stödåtgärder inom öppenvården vidtas i mån av möjlighet i samarbete med barnet samt föräldrarna, vårdnadshavarna eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4m §

Andra stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård

     Det organ som ansvarar för socialvården ska utöver den socialservice som nämns i 17 § 1 och 2 mom. i socialvårdslagen (FFS 710/1982) vilken är tillämplig genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, såsom hemservice samt utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd och barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, med beaktande av den på barnets och familjens behov av stöd baserade klientplanen såsom stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård vid behov ordna

     1) stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation,

     2) ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid anskaffning av yrke och bostad, placering i arbete, fritidsintressen, upprätthållandet av nära mänskliga relationer och tillgodoseendet av andra personliga behov,

     3) en stödperson eller stödfamilj,

     4) vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering,

     5) familjearbete,

     6) placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård enligt barnskyddslagens 37 §,

     7) referensgruppsverksamhet,

     8) semester- och rekreationsverksamhet samt

     9) andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen.

     Sådana socialvårdstjänster och sådan barnomsorg som är nödvändiga med tanke på barnets hälsa eller utveckling ska tillhandahållas i enlighet med den bedömning av behovet av dem som den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har gjort i barnets eller förälderns klientplan.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

4n §

Ordnande av vård utom hemmet som familjevård

     På familjevård tillämpas vad som föreskrivs i 25-26 och 26 a §§ i socialvårdslagen (FFS 710/1982) vilken är tillämplig genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård samt i familjevårdarlagen (FFS 312/1992) vilken är tillämplig genom landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

     1) Hänvisningar i barnskyddslagen till socialvårdslagen ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 710/1982) vilka är tillämpliga genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

     2) Upphävd (2017/59)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningen i 13 § 2 mom. i barnskyddslagen till 46 a § 1 mom. i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska avse behörighet enligt den med stöd av landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård tillämpliga 2 § 2 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992), nedan behörighetsförordningen, och med avvikelse från samma moment i barnskyddslagen kan den ledande tjänstemannen förordna även en tjänsteman som inte har behörighet som socialarbetare enligt 2 § 1 mom. i behörighetsförordningen att fatta beslut under förutsättning att tjänstemannen har behörighet enligt 4 § i samma förordning.

     5) Hänvisningen i 13 b § i barnskyddslagen till lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (FFS 817/2015) ska i landskapet avse behörighet som socialarbetare enligt 2 § 1 mom. i behörighetsförordningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     12) Hänvisningen i 25 c § 3 mom. i barnskyddslagen till 26 och 27 §§ i barnskyddslagen avser inledande av ett barnskyddsärende och en klientrelation enligt 4j § i denna lag.

 

     13) Hänvisningen i 25 d § 1 mom. i barnskyddslagen till 26 § i barnskyddslagen avser utredning av behovet av barnskydd enligt 4k § i denna lag.

     14) Med avvikelse från 27 a § i barnskyddslagen ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet minst en gång per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av de tidsfrister som föreskrivs i 4j § 2 mom. och 4k § 2 mom. i denna lag.

 

     15) Med avvikelse från 30 § 1 mom. i barnskyddslagen behöver en klientplan inte göras upp om klientrelationen upphör efter utredningen av behovet av barnskydd enligt 4k § i denna lag eller om det är fråga om tillfällig rådgivning och vägledning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     18) Hänvisningen i 41 § 2 mom. i barnskyddslagen till 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska i landskapet tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     23) Hänvisningarna i 60 § i barnskyddslagen till yrkesutbildade personer inom socialvården vilka avses i 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och till de villkor som anges i 46a § 3 mom. i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska i landskapet avse yrkesutbildad personal inom socialvården enligt den i 4 punkten angivna behörighetsförordningen och behörighet enligt 4 § i samma förordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

1) På Åland ska hänvisningar i barnskyddslagen till socialvårdslagen (FFS 1301/2014) inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen () om socialvård. Hänvisningen i barnskyddslagen till 46 a § ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse 65 § i landskapslagen om socialvård.

     2) Bestämmelser om behörighetskrav för socialarbetare som verkar inom barnskyddet på Åland finns i 8 § i landskapslagen (:) om yrkesutbildade personer inom socialvården. Behörighetsbestämmelser beträffande personer som verkar i huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom barnskyddet finns i 65 § 1 mom. i landskapslagen om socialvård. Behörighetsbestämmelser för föreståndare som ansvarar för vård- och fostringsuppgifter vid en barnskyddsanstalt finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

     Med avvikelse från 13 § 2 mom. i barnskyddslagen kan den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården förordna även en tjänsteman som inte har behörighet som socialarbetare att fatta beslut under förutsättning att tjänstemannen uppfyller behörighetsbestämmelserna i 65 § 1 mom. i landskapslagen om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) På Åland ska med avvikelse från 3 a § 1 mom. i barnskyddslagen förebyggande barnskydd tillhandahållas förutom av kommunen även av landskapsmyndigheterna med ansvar för utbildning och hälsovård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5) På Åland tillämpas barnomsorgslagen (2011:86) på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) På Åland tillämpas landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd på utkomststöd och förebyggande utkomststöd som tillhandhålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

     13) På Åland tillämpas landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen gällande familjevård.

     14) Med avvikelse från 27 a § i barnskyddslagen ska Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet minst en gång per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av de tidsfrister som föreskrivs i barnskyddslagens 26 § 5 mom. och 36 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

     15) Punkten upphävs.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     18) Hänvisningen i 27 § i barnskyddslagen till 11 § i lagen om klientens ställning och rättigheter och i 41 § 2 mom. i barnskyddslagen till 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska på Åland tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     23) Punkten upphävs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 2 mom. landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen samt

     fogas till lagen en ny 1a – 1d § och en ny 2a §, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningarna till socialvårdslagen ska tillämpas i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

 

1 §

Tillämpning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     2 mom. upphävs

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

1a §

Familjevård

     Med familjevård avses ordnande av vård, fostran eller annan omvårdnad av en person dygnet runt utanför hans eget hem i ett privathem.

     Målet med familjevården är att bereda den som är i familjevård möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja hans grundtrygghet och sociala utveckling.

     Familjevård ges den som inte anses vara i behov av institutionsvård och då vård, fostran eller annan omvårdnad inte kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt i hans eller henens eget hem eller genom utnyttjande av någon annan social- och hälsovårdsservice.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

1b §

Familjevårdare

     Med familjevårdare avses i denna lag personer som, i enlighet med ett uppdragsavtal med den kommun eller det kommunalförbund som ansvarar för ordnandet av vården ger i denna lag avsedd familjevård i sitt hem.

     Som familjevårdare kan godkännas personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård. Innan det ingås ett uppdragsavtal ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som uppgiften kräver. Av särskilda skäl kan den förberedande utbildningen genomgås inom ett år efter placeringen.

     Förutom vad som föreskrivs i 2 mom. krävs i de fall som avses i 1 d § 2 mom. att åtminstone den ena av de personer som bor på vårdstället och deltar i vård-och fostringsuppgifter ska ha lämplig utbildning för uppgiften och tillräcklig erfarenhet av vård-och fostringsuppgifter.

     Den som ingått ett uppdragsavtal enligt denna lag står inte i ett anställningsförhållande som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) till den kommun eller kommunalförbund som ingått avtalet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

1c §

Familjehem

     Med familjehem avses ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal eller ett tillstånd enligt 7 § i lagen om privat socialservice (FFS 922/2011), tillämplig på Åland genom landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ska ges där.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

1d §

Högsta antal personer som vårdas i familjehem

     I ett familjehem får högst fyra personer vårdas samtidigt, inberäknat de barn under skolåldern och andra personer i behov av speciell vård eller omsorg som bor i samma hushåll som vårdaren, om det inte är fråga om vård av syskon eller medlemmar av samma familj.

     Utan hinder av 1 mom. får i ett familjehem samtidigt vårdas högst sju personer, om det på vårdstället bor minst två personer som svarar för vården, fostran eller den övriga omvårdnaden i familjehemmet.

     Av särskilda skäl kan undantag göras från det maximiantal vårdtagare som enligt 1 och 2 mom. kan vårdas samtidigt. Som särskilda skäl anses främst det fall där i familjevård samtidigt vårdas endast myndiga personer vars umgänge sinsemellan och arten av vilkas placering i familjevård i förening med deras funktionsförmåga och vårdbehov gör en avvikelse från maximiantalet möjlig.

 

 

 

 

2a §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av familjevårdarlagen ska 1b § i denna lag tillämpas istället för 1 § i familjevårdarlagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om service och stöd på grund av handikapp

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 3 mom. landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp sådant det lyder i landskapslagen 2015/43,

     ändras 2 § 4 och 7 mom., 3 § 1 mom., 4 §, av dessa paragrafer 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2019/    samt

     fogas till 2 § en nytt 8 mom., en ny 4b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 1309/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

 

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3 mom. upphävs

 

 

2 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 8d § handikappservicelagen till socialvårdslagen (FFS 710/1982) avse blankettlagen om socialvård.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid tillämpningen av de i 17 § handikappservicelagen angivna bestämmelserna i socialvårdslagen ska, inom landskapets behörighet, hänvisningen i 45 § 3 mom. socialvårdslagen till förvaltningslagen (FFS 434/2003) avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     Nytt 8 moment

 

 

 

 

2 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapet Ålands behörighet ska hänvisningen i 8 d § i handikappservicelagen till lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) avse landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapet Ålands behörighet ska hänvisningar till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (:) om socialvård.

 

 

     Hänvisningen i 8 b § i handikappservicelagen till 27 e § i socialvårdslagen (710/1982) ska på Åland avse 71 § i landskapslagen (:) om socialvård.

 

 

4 §

 Särskilda bestämmelser

 

     Bemyndigandet som i 13 § 1 mom. handikappservicelagen givits kommunstyrelsen ska inom landskapets behörighet avse landskapsregeringen. Bestämmelserna i 13 § 3 och 4 mom. handikappservicelagen ska inte tillämpas i landskapet.

 

 

 

     En handikappad ska ges service och servicen ordnas i mån av möjlighet med beaktandet av klientens språkkunskaper.

 

 

 

4 §

Rådet för personer med funktionsnedsättning

     Ålands landskapsregering tillsätter ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Personer med funktionsnedsättning och organisationer ska ha en tillräcklig representation i rådet. Landskapsregeringen ska sörja för rådets verksamhetsförutsättningar.

     Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

4b §

Särskilda bestämmelser

     En handikappad ska ges service och servicen ska ordnas i mån av möjlighet med beaktandet av klientens språkkunskaper.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om tolkningstjänster för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

      1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) i 13 § 3 mom. tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (710/1982) i 13 § 3 mom. i tolkningstjänstlagen avse 4 § i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om specialomsorger av utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådan den lyder i landskapslagen 2017/144, som följer

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, nedan blankettlagen om socialvård, enligt vilken socialvårdslagen (FFS 710/1982), med vissa avvikelser, är tillämplig inom landskapets behörighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982) och socialvårdslagen (FFS 1301/2014) avser landskapslagen (:) om socialvård.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 1 mom. 1 punkten och 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79, 2007/102, 2007/128, 2011/115, 2013/117, 2015/20 samt 2019/   ,

     ändras 1 § 3 mom. sådan den lyder i landskapslagen 2015/44, 2d § 5 punkten och 3 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2013/117, samt

     fogas till 2a § nya 5 - 6 punkter, 2b § ny 3 punkt, en ny 2f §, 2g § nya 3 - 4 punkter, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med i denna lag angivna avvikelser skall i landskapet Åland tillämpas följande lagar:

     1) socialvårdslagen (FFS 710/1982),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom socialvården (FFS 1311/2014) och lagen om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter (FFS 1313/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet. (2015/44)

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med i denna lag angivna avvikelser skall i landskapet Åland tillämpas följande lagar:

     1) Punkten upphävs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (:) om socialvård.

 

 

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

     1) (2015/20) Hänvisningar till lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/1992) och andra lagar om statlig finansiering och organisation av kommunernas uppgifter, ska i landskapet avse landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och annan landskapslagstiftning, om landskapets finansiering och organisation av kommunernas uppgifter.

     1a) (2013/117) Bestämmelserna i lagens 3 § 2-4 mom. ska inte tillämpas.

     2) Bestämmelsen i lagens 8 § om statstjänsteman skall i landskapet gälla landskapstjänsteman.

     3) Bestämmelsen i lagens 10 § l mom. om skyldighet för kommun att ha en yrkesutbildad personal för verkställigheten av socialvården utgör inget hinder för att två eller flera kommuner har gemensam personal.

     3a) (2015/20) Vid tillämpningen av 26 § avses med familjehem i landskapet ett privathem som tillhandahåller familjevård på basis av ett uppdragsavtal enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen eller ett tillstånd enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

     4) Hänvisningen i lagens 46 § 2 mom. till rikets kommunallag (FFS 365/1995) skall i landskapet avse kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

     5) (2007/128) Hänvisningen i lagens 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (FFS 66/1972) skall i landskapet avse styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

     6) (2007/102) De uppgifter som enligt lagen skall skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

     7) (2011/115) Anstaltsvård som avses i 24 § benämns i landskapet institutionsvård och den vård som avses i 24 § omfattar i landskapet omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård.

     8) (2013/117) I landskapet ska bestämmelser om samkommuner tillämpas på kommunalförbund och bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Ny 5 punkt

 

 

     Ny 6 punkt

 

 

 

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag äga tillämpning i landskapet till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen till 27 b § 1 mom. i socialvårdslagen ska på Åland avse 28 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

     6) Hänvisningen i lagen till 27 d och 27 e § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska på Åland avse 70 och 71 § i landskapslagen (:) om socialvård.

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny punkt

 

 

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagen till socialnämnden eller annat motsvarande organ ska på Åland avse 4 § om organ som ansvarar för den kommunala socialvården i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

2d §

     Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och särskilda bestämmelser i 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också tillsynsmyndigheten enligt 25 § 1 mom. i barnomsorgslagen för landskapet Åland när myndigheten utövar tillsyn över barnomsorgen.

 

 

 

2d §

     Bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 3 kap., bestämmelser om rätt att få sekretessbelagda uppgifter och handräckning i 4 kap. och särskilda bestämmelser i 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också Ålands landskapsregering och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då nämnda myndigheter svarar för den allmänna styrningen respektive övervakningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. och 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

 

Ny paragraf

 

 

2f §

     23 a § 1 mom. ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelser om behandling av klagomålsärenden finns i 11 § i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Ny punkt

 

 

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) De undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa samt sådana hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag enligt lagens 3 a § ska ordnas av Ålands hälso- och sjukvård.

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid övervakningen konstaterar allvarliga brister ska myndigheten, utan hinder av sekretessbestämmelser, anmäla bristerna till landskapsregeringen.

 

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighets tillsyn över de i 1 § angivna författningarna finns i 2 kap. i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

10.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 3 mom.,

     ändras 2 § 2 punkten, 3 § 2 mom., 2 § 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2013/121, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och kommunala myndigheter ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och det kommunala organ som avses i 6 § socialvårdslagen (FFS 710/1982) eller den tjänsteman som organet utsett är tillsynsmyndighet.

 

 

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och kommunala myndigheter ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och det kommunala organ som avses i 4 § i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland eller den tjänsteman som organet utsett är tillsynsmyndighet.

 

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar och bestämmelser i rikslagen ska gälla på det sätt som anges i följande tabeller där landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård benämns landskapslagen om socialvård:

 

 

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar och bestämmelser i rikslagen ska gälla på det sätt som anges i följande tabeller:

 

 

Tabell 1

 

 

Hänvisningen i rikslagens

avser i landskapet

1.

2 § 2 mom. och 5 § 1 mom. till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),

de med stöd av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socailvård tillämpliga bestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).

2.

3 § 1 punkten till 14 § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

14 § i landskapslagen (:) om socialvård.

3.

4 § 2 mom. till lagen om behörighets-villkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005),

landskapslagen (:) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

4.

4 § 2 mom. till 46 a § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

65 § i landskapslagen (:) om socialvård.

5.

4 § 3 mom. Till 6, 8, 9 § i familjevårdslagen (FFS 263/2015),

1b § och 1 d § i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

6.

4 § 3 mom. till 59 och 60 §§ i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007),

de med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen tillämpliga bestämmelserna i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007).

7.

13  och 27 §§ till 14 § 1 mom. 5 punkten socialvårdslagen (FFS 1301/2014),

14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen (:) om socialvård.

8.

28 § 3 punkt till 11 § personuppgiftslagen (FFS 523/1999),

7 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999),

15a § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 10 punkten, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) Hänvisningar till socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska i landskapet gälla landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (: ) om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om skyddshem

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 1 punkten,                  som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Tillsyn

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar skyddshemsverksamheten. På tillsynen över skyddshemsverksamheten tillämpas:

     1) i fråga om kommunalt producerad skyddshemsverksamhet 55 och 56 §§ i socialvårdslagen (FFS 710/1982), i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

12 §

Tillsyn

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övervakar skyddshemsverksamheten. På tillsynen över skyddshemsverksamheten tillämpas:

     1) i fråga om kommunalt producerad skyddshemsverksamhet 2 kap. i landskapslagen (:) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland,

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________