Ny landskapslagstiftning om socialvård

Lagförslag LF 21/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om socialvård. Samtidigt upphävs den socialvårdslag som för närvarande gäller på Åland i form av blankettlag.
I den nya lagen kommer de viktigaste bestämmelserna om främjande av välfärd, socialservice, tillhandahållande av socialvård, säkerställande av kvaliteten på tjänsterna samt bestämmelser om ändringssökande att finnas samlade. Den nya socialvårdslagen liknar till viss del den gällande blankettlagen om socialvård, men innehåller nyheter. Lagen har som helhet fått en ny struktur och gjorts mer detaljerad. Socialvårdslagen ska fortsättningsvis fungera som en primär lag på basen av vilken socialvård och socialservice i första hand ska tillhandahållas, medan speciallagstiftningen fortsättningsvis gäller då servicen enligt den nya socialvårdslagen inte är tillräcklig för den enskilde. Den nya landskapslagen om socialvård följer i huvudsak Finlands socialvårdslag med ett fåtal avvikelser.
Genom förslaget till ny landskapslag om socialvård uppnås en starkare klientorientering och i lagförslaget ingår bestämmelser om klientprocessen på ett samlat sätt. Service som kommunerna redan tillhandahåller, social handledning, social rehabilitering och ordnandet av tillfälligt boende, definieras i lagförslaget. Service som stöder rörligheten föreslås i lagförslaget lyftas upp på lagnivå och ersätta de nuvarande bestämmelserna om färdtjänst som finns i socialvårdsförordningen inom ramen för hemservice.
Avsikten med förslaget till ny landskapslag om socialvård är att för-stärka basservicen för barn och unga. Barnfamiljer ska i större utsträckning få hemservice med stöd av socialvårdslagen. Bestämmelser om förebyggande barnskydd och öppenvård som i dagsläget finns i barnskyddslagen flyttas till socialvårdslagen. Avsikten är att sänka tröskeln för barnfamiljer och unga att söka hjälp från den kommunala socialvården och därmed se till att stöd ges i ett tidigt skede, vilket kan minska behovet av mer ingripande korrigerande åtgärder inom t.ex. barnskyddet och missbrukarvården.
Bestämmelser om multiprofessionellt samarbete ingår i lagförslaget där socialvården vid behov ska samarbeta med andra myndigheter och sektorer så att en servicehelhet som tillgodoser klientens intressen uppnås. En bestämmelse föreslås i lagförslaget beträffande andra myndigheters skyldighet att styra en person att söka socialservice, och i vissa fall som anges i lagförslaget har myndigheten en anmälningsskyldighet beträffande behovet av socialvård.
I lagförslaget ingår ett krav på ökad formalisering i samarbetet mellan Ålands hälso-och sjukvård (ÅHS) och den kommunala socialvården på områdena missbrukarvård, arbete för psykisk hälsa och beträffande service för personer som får boendeservice eller institutionsvård inom den kommunala socialvården, där kommunerna och ÅHS ska ingå samverkansavtal. Sammanhållen hemvård blir obligatoriskt, och även beträffande hemvård ska samverkansavtal ingås.
Kvaliteten på de sociala tjänsterna ska förbättras genom förslag till bestämmelser om egenkontroll och anmälningsskyldighet.
I lagförslaget ingår ett förslag om socialjour som ska trygga brådskande och nödvändig hjälp för alla åldrar. Socialjouren ska liksom den nuvarande barnskyddsjouren inte verka dygnet runt, utan utanför ordinarie arbetstid under veckodagar och helger.
Lagförslaget innehåller även ett förslag till landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland med bestämmelser om de sociala myndigheternas ansvarområden samt samlade tillsynsbestämmelser för socialvården på Åland.
Dessutom föreslås vissa ändringar av landskapslagen om Ålands hälso-och sjukvård samt i blankettlagstiftningen om barnskydd, familjevård, handikappservice, tolkningstjänster för handikappade, specialomsorg, klientavgifter, stöd för närståendevård, klientens ställning och rättigheter, privat socialservice, utkomststöd samt av landskapslagen om skyddshem.
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2021


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd