Lagförslag 21/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändringar i körkortslagen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 21/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i körkortslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslås att en ändring görs i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjlighet att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort (RESPER). Denna ändring behöver göras för körkortslagen ska uppfylla gällande unionskrav.

     Samtidigt görs en ändring av 48 § för att undanröja en oklarhet om när en körkortshavare med körkort med prövotid som gjort sig skyldig till ett trafikbrott ska avlägga ny förarexamen.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

2.1 Ändringen av 67 §. 3

2.2 Ändringen av 48 §. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av körkortslagen för Åland. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Den 7 maj 2020 överlämnade landskapsregeringen till lagtinget ett lagförslag om ändringar i körkortslagen (LF nr 17/2019-2020). Förslaget omfattade bland annat tillfälliga ändringar på grund av Covid-19-pandemin som skulle möjliggöra för människor över 70 år att få lämna in läkarintyg i efterhand vid förnyelse av körkort. Undantaget skulle gälla körkort som behöver förnyas fram till den 31 december 2020. Landskapsregeringen bedömde att åtgärden var nödvändig för att skydda en stor riskgrupp och var väl anpassad för förhållandena på Åland.

     Den 29 april 2020 lade kommissionen fram ett förslag på en förordning som bland annat medger vissa frånsteg från regler i EU:s körkortsdirektiv på grund av Covid-19-pandemin (COM(2020) 176 final). Kommissionen anför att det finns behov av en enhetlig hantering av körkorts giltighetstid inom hela EU. Enligt förslaget ska alla körkort som går ut mellan den 1 mars 2020 och 31 augusti 2020 anses förlängda i sex månader från det datum som körkortets giltighetstid löpte ut. Om en medlemsstat anser att den tidsfristen inte är tillräckligt lång, kan den ansöka hos kommissionen om att få förlänga den. En förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna. Om kommissionens förslag antas och börjar gälla kräver de alltså ingen lagändring i körkortslagen. När kommissionens avsikt kom till landskapsregeringens kännedom fattades beslutet att återta lagförslaget LF nr 17/2019-2020 och istället överlämna detta förslag utan de ändringar som föranleddes av Covid-19-pandemin.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1 Ändringen av 67 §

 

Enligt artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort, ska nätverket för EU-körkort (RESPER) få användas även för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning. Ändringen innebär att uppgifter ur RESPER ska få användas av utländska polismyndigheter i samband med utredningar av trafiksäkerhetsrelaterade brott. Före ändringen kunde nätverket bara användas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort. Detta kräver en ändring av körkortslagen för att ge Fordonsmyndigheten möjlighet att lämna ut uppgifter för sådana kontrolländamål. I dag lyder 67 § 3 mom.: Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

     Förslaget är att 67 § 3 mom. utökas med möjligheten att använda nätverket för EU-körkort även för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning. Även Fordonsmyndigheten anser att körkortslagen behöver ändras på nämnda vis. Det är också viktigt för den enskilde och för Fordonsmyndigheten att det tydligt framkommer i lag att registeruppgifter kan lämnas ut till polismyndigheter i andra stater. Enligt direktivet ska bestämmelsen sättas i kraft senast den 23 maj 2020.

 

2.2 Ändringen av 48 §

 

Vid tillämpningen av 48 § 4 mom. i körkortslagen har det framkommit oklarheter hur man ska tolka momentet. Avsikten har varit att den som under prövotid gör sig skyldig till vissa i momentet angivna trafikbrott ska behandlas på samma sätt som den som med ett vanligt körkort gör sig skyldig till ett trafikbrott som ger körkortshavaren en körförbudstid som överstiger ett år. Det vill säga körkortshavaren måste beviljas körkortstillstånd och avlägga en ny förarexamen. Läser man hela 2 mom. så framgår det klart att kraven gäller den som haft en körförbudstid på mer än ett år och eftersom 4 mom. hänvisar till kraven i 2 mom. är det naturligt att läsa in även körförbudstid över ett år som ett krav även för den som har körkort på prövotid. Tanken har dock varit att den som under prövotiden gör sig skyldig till ett allvarligare trafikbrott genom den handlingen visat att han eller hon inte har tagit till sig förarutbildningen och därför ska göra om förarexamen oberoende av hur lång körförbudstid som i normalfallet bestäms för den typen av brott. För att förtydliga 4 mom. tas hänvisningen till 2 mom. bort och kraven som gäller skrivs in i 4 mom.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget att tillåta ett större informationsutbyte mellan körkortsmyndigheter inom EU följer av EU-lagstiftningen som Åland har förbundit sig att följa men kan även ha en positiv effekt på trafiksäkerheten.

     Förslaget att kräva ny förarexamen när nyblivna körkortshavare gör sig skyldiga till trafikbrott bedöms ha en positiv effekt på trafiksäkerheten och trafikmoralen. I övrigt har förslaget inga mätbara konsekvenser för miljön, jämställdheten eller ur ett barnperspektiv.

 

4. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid Infrastrukturavdelningen och lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av körkortslagen för Åland

 

48 § Ansökan om nytt körkort. 2 mom. har förtydligats så att det framgår att sökanden ska beviljas ett nytt körkortstillstånd och avlägga en ny förarexamen.

     4 mom. har ändrats så att det på ett tydligare sätt än tidigare framgår att den som får sitt körkort omhändertaget under prövotid efter att ha gjort sig skyldig till vissa angivna trafikbrott måste göra om förarexamen för att få tillbaka rätten att köra körkortspliktiga fordon. I dessa fall har det ingen betydelse hur lång körförbudstiden blev.

 

67 § Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret. 3 mom. har kompletterats med en möjlighet för fordonsmyndigheten att lämna ut uppgifter ur körkortsregistret till polismyndigheter i andra länder. Uppgifterna förmedlas med hjälp av nätverket för EU-körkort. Det kan till exempel gälla utredningar av trafiksäkerhetsrelaterade brott eller kontroll av yrkeskompetensbevis.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 48 § 2 och 4 mom. och 67 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland av dessa paragrafer 48 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2019/91 som följer:

 

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Efter en körförbudstid som varat mer än ett år ska ett nytt körkort utfärdas om sökanden har beviljats ett nytt körkortstillstånd, har avlagt en ny godkänd förarexamen och i övrigt uppfyller kraven i 8 §. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna i grupp 2, får det nya körkortet ges sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda. Förarexamen ska avläggas för den mest kvalificerade behörigheten som körkortet omfattade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 43 § 2 mom. 1–3 punkterna krävs att sökanden ansöker om och beviljas körkortstillstånd, avlägger en ny förarexamen och genomför en av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och trafik. Har körkortet omhändertagits på grund av rattfylleri ska sökanden dessutom genomgå en av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik. Vad som ingår i kurserna och vem som ansvarar för dem anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

67 §

Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort. Nätverket får även användas för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 maj 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Christian Wikström

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 21/2019-2020