Lagförslag 2/2019-2020

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 2/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att till landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft fogas bestämmelser om landskapsregeringens rätt till inspektion för tillsyn av att allmänna medel används på ett avsett sätt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft 4

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen lämnade den 8 mars 2019 ett lagförslag (nr 12/2018-2019) till lagtinget med förslag till landskapslag om stöd för produktion av el från vindkraft. Lagtinget antog den 29 maj 2019 (LTB 34/2019) landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft. Republikens president meddelade den 20 september 2019 att landskapslagens 14 och 17 §§ utgjorde ett överskridande av lagstiftningsbehörigheten på grunder som framförts i utlåtanden från Ålandsdelegationen och Högsta domstolen.

     Högsta domstolen konstaterade i sitt utlåtande att lagens 14 § avsåg landskapsregeringens rätt att utföra inspektioner och få den information som krävs för tillsynen enligt landskapslagen. Samtidigt konstaterade domstolen att enligt 10 § 1 mom. grundlagen är vars och ens hemfrid tryggad samt att i det aktuella lagrummet inga begränsningar gavs till skydd för hemfriden. Högsta domstolen konstaterade också att enligt riksdagens grundlagsutskotts praxis bör man vid lagstiftning som rör inspektioner beakta bestämmelserna om hemfrid, samt att detta inte har gjorts i landskapslagens 14 §. Slutligen konstaterade domstolen att om avsikten är att inspektioner ska få göras i hemfridsskyddade lokaler så måste villkoren för befogenheterna uppfylla kraven i 10 § 3 mom. grundlagen, och således vara tydligt preciserade. På dessa grunder fann Högsta domstolen att 14 § landskapslagen utgjorde en behörighetsöverskridning. Landskapslagens 17 § ansågs också utgöra en behörighetsöverskridning då där intagits en hänvisning till landskapslagens 14 §.

     Landskapslagen (2019:88) om stöd för produktion av el från vindkraft trädde i kraft den 1 november 2019, varvid Republikens presidents beslut beaktades så att de berörda paragraferna 14 och 17 §§ inte ingår i landskapslagen. Landskapslagen har publicerats med beaktande av de förfallna lagrummen, så att den har omparagraferats.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår med beaktande av Republikens presidents ovan nämnda beslut, att till landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft fogas nya lagrum om inspektion och brott mot bestämmelserna om produktionsstöd. Till bestämmelsen fogas således en skrivning enligt vilken inspektion inte får inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid. Förslaget beaktar samtidigt i dessa delar lagtingets avsikt med beslutet LTB 34/2019.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget saknar direkt betydelse för miljö, jämställdhet eller organisation. Det är dock ägnat att stärka kontrollen av att allmänna medel, som avses i landskapslagen, blir använda på det sätt de har avsetts för.

 

Detaljmotivering

 

13a § Inspektion och information. Möjligheterna att inom ramarna för tillsyn genomföra inspektioner och få information är ägnade att trygga en korrekt användning av allmänna medel.

 

15a § Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd. Ytterst kan en elproducent dömas till böter, vilket är ägnat att ge landskapet en trygghet att allmänna medel används för vad de är avsedda. Genom att vara fogade till lagen tydliggörs detta för elproducenterna.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2019:88) om stöd för produktion av el från vindkraft till 5 kap. nya 13a och 15a §§ som följer:

 

13a §

Inspektion och information

     Landskapsregeringen har rätt att av en elproducent och en systemansvarig stamnätsinnehavare som avses i landskapslagen om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden få den information och utföra de inspektioner som krävs för tillsynen enligt denna lag och enligt den Europeiska unionens gällande bestämmelser om stöd som är förenliga med den inre marknaden. En inspektion får dock inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid.

 

15a §

Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot informationsskyldigheten enligt 13a § eller rapporteringsskyldigheten enligt 9 § kan dömas till böter för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 17 oktober 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell