Lagförslag 22/2020-2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 22/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny blankettlag om fordon

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om tillämpning av rikets fordonslag. Genom förslaget blir stora delar av rikets nya fordonslag gällande på Åland och fordonslagstiftningen uppdateras så att den överensstämmer med EU-rätten. Två kapitel i fordonslagen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistrering ska inte tillämpas på Åland. Detta regleras sedan tidigare i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. I lagförslaget ingår också följdändringar i två lagar och en ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter där det anges att den lagen ska tillämpas på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen om tillämpning av rikets nya fordonslag.

     Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i EU. 3

1.2 Rikets nya fordonslag. 4

1.3 Kort om ramförordningen 2018/858 (ramförordningen om bilar och släpfordon till dem) 5

1.3.1 Godkännandemyndighet 6

1.3.2 Marknadskontrollmyndighet 6

1.3.3 Ekonomiska aktörer 6

1.3.4 Tekniska tjänster 6

1.3.5 Sanktioner 6

2. Förslag. 7

3. Förslagets konsekvenser 7

4. Beredningen av förslaget 7

Detaljmotivering. 7

1. Landskapslag om tillämpning av fordonslagen. 7

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten. 9

3. Landskapslag om ändring av 2 § körkortslagen för Åland. 9

4. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 9

Lagtext 10

L A N D S K A P S L A G om tillämpning av fordonslagen. 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten  12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § körkortslagen för Åland. 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 13

Parallelltext 14

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Vägtrafiken hör enligt 18 § 1 mom. 21 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland till Ålands lagstiftningsbehörighet. Bestämmelser om hur fordon är konstruerade med mera har därigenom ansetts höra till Ålands lagstiftningsbehörighet. Hur ett fordon ska konstrueras och vilken utrustning det ska ha är strikt reglerat av EU vilket gör den åländska självbestämmanderätten mycket begränsad. Inom de områden som direkt rör den enskilde medborgaren har landskapet valt att ha egen lagstiftning. I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns trafikreglerna samlade och i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon finns bestämmelser om kontrollbesiktning och besiktningstider med mera. Åland har däremot valt att använda sig av blankettlagstiftning inom de delar av fordonslagstiftningen som behandlar tekniska bestämmelser om fordons konstruktion och utrustning genom att göra rikets fordonslag tillämplig på Åland.

     Fordonslagen (FFS 1090/2002) trädde i kraft den 1 januari 2003 och gjordes tillämplig på Åland den 1 juli 2011 genom landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     Syftet med fordonslagen var, enligt regeringens proposition 141/2002,

     1) att göra lagstiftningen konsekventare, klarare och mera överskådlig för användaren

     2) att genomföra de tre typgodkännandedirektiven

     direktiv 2007/46/EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon,

     direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon och

     direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, samt

     3) att genomföra direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, det så kallade vägkontrolldirektivet. Direktivet ersattes 2014 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG.

     Lagen innehåller bestämmelser om klassificering av fordon, tekniska krav, godkännanden, CE-märkning, tekniska vägkontroller, rätt att använda fordon, komponenter och separata tekniska enheter, förhindrande av användning och reparationsskyldighet samt om installation och reparation av fordon, komponenter och separata tekniska enheter. De närmare tekniska föreskrifterna om kraven på fordons egenskaper har i huvudsak meddelats av Transport- och kommunikationsverket.

     Lagen innehåller också bestämmelser om periodisk besiktning och registrering av fordon men de delarna av lagen gäller inte på Åland. Här gäller som nämnts landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

 

1.1 Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i EU

 

Finland ratificerade 1976 Genèveöverenskommelsen från 1958 om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976). Genèveöverenskommelsen innefattar en bilaga, kallad reglemente, vilken för närvarande består av ca 120 poster.

     EU-anslutningen förde inte med sig någon väsentlig förändring. De tidigare ingångna reglementena återspeglas till stor del i EU-direktiven. EU ratificerade Genèveöverenskommelsen 1997[1]. Reglementena tillämpas i stor utsträckning även i länder utanför Europa, som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen, vilket stärker verksamhetsbetingelserna för den europeiska fordonsindustrin i en global omvärld.

     FN:s reglementen gäller tillsammans med typgodkännandena endast fordonens utrustning, egenskaper och komponenter, medan bestämmelser om typgodkännande av hela fordonet ingår i EU-bestämmelserna. Syftet med dem är att trygga en fungerande inre marknad och göra förfarandena och de tekniska dokumenten i anslutning till registreringen av nya fordon enhetligare. EU:s bestämmelser täcker också marknadstillsynen och andra konsumentaspekter som är centrala för en fungerade inre marknad.

     Under 1990-talet har en omfattande harmonisering skett när det gäller förfarandet för typgodkännande av fordon avsedda för färd på väg. Ett flertal direktiv togs fram, vilket medfört att den inre marknaden har blivit verklighet inte bara när det gäller personbilar utan även för lastbilar, bussar, släpvagnar, traktorer, motorcyklar och mopeder.

     Under 2010-talet har EU-typgodkännanden gått mot att regleras genom förordningar i stället för direktiv för att tillämpningen ska bli så direkt och harmoniserad som möjligt. Dessutom kräver förordningar inget införlivande i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Avsikten är att ge så bra förutsättningar som möjligt för den inre marknadens funktion genom tydlighet för ekonomiska aktörer och att konsumenter får så säkra och miljövänliga fordon som möjligt.

 

1.2 Rikets nya fordonslag

 

Den 4 juli 2018 trädde EU:s ramförordning 2018/858[2] i kraft. Den ersatte från den 1 september 2020 ramdirektivet 2007/46[3] som utgjort grunden för det EU-harmoniserade typgodkännandesystemet för bilar. Eftersom direktivet införlivats i fordonslagen så innebär det att den finska och den åländsk fordonslagstiftningen om typgodkännande innehåller bestämmelser som även finns i EU-förordningen.

     En EU-förordning är, i enlighet med artikel 288 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. En EU-förordning ska tillämpas av domstolar och myndigheter i medlemsstaterna som direkt gällande rätt och kan åberopas av enskilda.

     En EU-förordning ska inte och får inte införlivas eller transformeras till nationell rätt, och medlemsstaterna får inte utfärda bestämmelser i sådana frågor som regleras i förordningen. Ändringar i nationell rätt blir därför nödvändiga om den strider mot eller omfattar sådant som regleras i förordningen.

     Av den här anledningen och på grund av att den gamla fordonslagen ändrats flera gånger så att den blivit osammanhängande och otydlig och eftersom en del regler som utfärdats med stöd av den gamla lagen borde återfinnas på lagnivå så har man i riket tagit fram en helt ny fordonslag.

     Den nya fordonslagen trädde i kraft den 1 mars 2021 i riket. Den nya fordonslagen följer den gamla lagens disposition men innehåller en del detaljbestämmelser som tidigare återfanns på lägre lagstiftningsnivå. När det gäller nya fordon innehåller fordonslagen nu i princip endast bestämmelser om nationella godkännanden av sådana. Med godkännande avses typgodkännande av fordon eller enskilt godkännande av fordon. Vid typgodkännande säkerställs det att fordonstypen uppfyller de tekniska krav som ställs på den. Vid enskilt godkännande säkerställs det att ett enskilt fordon överensstämmer med kraven. Enskilt godkännande kommer i fråga i de fall fordonet inte har typgodkänts eller det efter typgodkännandet har ändrats före den första registreringen.

     För andra fordonskategorier än bilar och släpvagnar har sedan tidigare två EU-förordningar utarbetats. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon innehåller bestämmelser om typgodkännande av traktorer, släpfordon och utbytbar dragen utrustning. Motsvarande förordning i fråga om fordon i kategori L är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

     På grund av de krav som ställs i EU-förordningen stärks också marknadskontrollen av fordon genom bestämmelser om en ny påföljdsavgift. Till övriga delar motsvarar den nya fordonslagen till sitt innehåll i huvudsak den gällande fordonslagen.

 

1.3 Kort om ramförordningen 2018/858 (ramförordningen om bilar och släpfordon till dem)

 

I Europaparlamentets och rådets förordning 2018/858 fastställs

     • administrativa bestämmelser och tekniska krav för typgodkännande och utsläppande på marknaden av alla nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, som avses i artikel 2.1 i förordningen samt för enskilda fordonsgodkännanden

     • krav för marknadskontroll av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som omfattas av godkännande samt krav för marknadskontroll av delar och utrustning för sådana fordon.

     Förordningen tillämpas på

     • motorfordon i kategori M; motorfordon som är konstruerade och tillverkade primärt för befordran av passagerare och deras bagage

     • motorfordon i kategori N; motorfordon som är konstruerade och tillverkade primärt för godsbefordran

     • släpfordon i kategori O, som är avsedda att framföras på allmän väg, inbegripet sådana som konstruerats och tillverkats i en eller flera etapper

     • system, komponenter och separata tekniska enheter, samt på delar och utrustning, som konstruerats och tillverkats för fordon i kategori M och N och släpfordon till sådana fordon.

     Ramförordning 2018/858 innehåller även ett antal skyldigheter för medlemsstaterna. De ska inrätta eller utnämna sina egna godkännandemyndigheter och marknadskontrollmyndigheter, och de ska anmäla inrättande och utnämning av dessa myndigheter till kommissionen. Förordningen innebär att medlemsstaterna är skyldiga att endast tillåta utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter om kraven i förordningen är uppfyllda. Även det omvända gäller: att medlemsstaterna inte får förbjuda eller hindra produkter som uppfyller kraven. Vidare är medlemsstaterna skyldiga att utföra marknadskontroll för förordningens tillämpningsområde. Skyldigheter för godkännandemyndigheterna, marknadskontrollmyndigheterna och de ekonomiska aktörerna följer även av förordningen för dess tillämpningsområde.

 

1.3.1 Godkännandemyndighet

 

Enligt artikel 6 i ramförordning 2018/858 ska medlemsstaterna inrätta eller utnämna de godkännandemyndigheter som är behöriga att hantera godkännanden. Enligt artikel 3 är en godkännandemyndighet följande:

     Myndighet eller myndigheter i en medlemsstat som har behörighet att handlägga samtliga led i förfarandet för typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller i ett enskilt fordonsgodkännande, tillståndsförfarandet för delar och utrustning, och som även har behörighet att utfärda och, i förekommande fall, återkalla eller avslå ansökan om intyg om godkännande, att fungera som kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att utse de tekniska tjänsterna och säkerställa att tillverkaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller produktionsöverensstämmelse.

     Godkännandemyndigheterna ska endast godkänna fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som uppfyller ramförordning 2018/858, se artikel 7. De ska även ge marknadskontrollmyndigheterna tillgång till nödvändig information om typgodkännande av de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är föremål för överensstämmelsekontroller för att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna utföra kontroller. Fordonsmyndigheten är godkännandemyndighet på Åland.

 

1.3.2 Marknadskontrollmyndighet

 

Enligt artikel 6 i ramförordning 2018/858 ska medlemsstaterna inrätta eller utnämna marknadskontrollmyndigheter. Landskapsregeringen föreslås bli marknadskontrollmyndighet på Åland.

     Marknadskontrollmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller i syfte att säkerställa att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med de tillämpliga kraven.

 

1.3.3 Ekonomiska aktörer

 

I samband med att marknadskontroll blir en del av godkännanderegleringen för EG-motorfordon införs skyldigheter och ansvarsfördelning för de ekonomiska aktörer som är en del av leverenskedjan för förordningens tillämpningsområde. De ekonomiska aktörerna är tillverkare, tillverkarens representant, importörer samt distributörer.

 

1.3.4 Tekniska tjänster

 

De tekniska tjänsterna är centrala aktörer för typgodkännandeprocessen eftersom typgodkännande bland annat ska baseras på provningar som utförts av dessa. De omfattas av krav på bland annat oberoende och opartiskhet och på rätt kompetens för de uppgifter de ska utföra. De måste vara utsedda av en medlemsstat för att deras underlag ska vara giltigt för typgodkännande av den medlemsstaten, och dessutom ska de vara anmälda för ändamålet till kommissionen.

 

1.3.5 Sanktioner

 

Sanktioner finns med i ramdirektiv 2007/46 och även i de övriga EU-förordningarna som redan är tillämpliga. Enligt artikel 84 i ramförordning 2018/858 ska medlemsstaterna fastställa regler om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters överträdelser av ramförordningen samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktioner mot tekniska tjänster har inte funnits tidigare.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen konstaterar att det är ändamålsenligt att, med hänsyn till lagstiftningsområdets natur med i stort sett fullt ut EU-reglerade frågor och med ett mycket litet utrymme för nationella lösningar, föreslå att rikets fordonslag görs tillämplig på Åland. De delar av fordonslagen som motsvaras av bestämmelserna i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon ska dock inte tillämpas.

     Lagförslaget följer de principer för blankettlagstiftning som lagtinget slagit fast genom lagutskottets betänkande nr 12/2006–2007.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget har inte några betydande ekonomiska konsekvenser. Nya arbetsuppgifter tillkommer för Fordonsmyndigheten, bland annat godkännande av verkstäder och tillsynsuppgifter i samband med fordonsåterkallelser från fordonstillverkare. Landskapsregeringen har gjort bedömningen att kostnaden och arbetsuppgifterna ryms inom Fordonsmyndighetens ordinarie verksamhet och budget.

     Även landskapsregeringen kommer att få nya arbetsuppgifter i samband med utövandet av marknadskontroll. Hur omfattande de uppgifterna blir är svårt att uttala sig om i dagsläget men bedömningen är att de ska rymmas inom den ordinarie verksamheten.

     Förslaget har ingen verkan avseende miljön och bedöms inte ha några följder för jämställdheten mellan könen, eller påverka barnens rätt i samhället.

 

4. Beredningen av förslaget

 

Ärendet har beretts av lagberedningen i samarbete med Fordonsmyndigheten och landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Synpunkter har även inhämtats från Ålands polismyndighet.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning av fordonslagen

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Enligt paragrafen antas fordonslagen som en blankettlag. Fordonslagen ska tillämpas på Åland i den lydelse den har i riket med de undantag som följer av denna lag. De framtida ändringar som görs av lagen blir genast gällande lag på Åland så länge de rör de delar av lagen som gäller här.

 

2 § Skötseln av transport- och kommunikationsverkets uppgifter på Åland. Enligt paragrafen ska uppgifter som enligt fordonslagen sköts av transport- och kommunikationsverket och som faller inom Ålands behörighet skötas antingen av landskapsregeringen eller av fordonsmyndigheten. Landskapsregeringen är marknadskontrollmyndighet på Åland medan Fordonsmyndigheten är godkännandemyndighet och tillsynsmyndighet.

 

3 § Besiktningspersonals medverkan vid tekniska vägkontroller. Enligt 2 mom. utförs tekniska vägkontroller av polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet. Polisen bär huvudansvaret för övervakningen av fordons tekniska skick. Tullverket och gränsbevakningsväsendet ska bara kunna utföra kontroller i de områden där de också annars är verksamma. Det betyder att tullverket och gränsbevakningsväsendet kan kontrollera fordons tekniska skick vid gränsen och på det viset förhindra att fordon som strider mot bestämmelserna kommer in på Åland.

     Enligt 3 mom. kan polisen och Fordonsmyndigheten avtala om att personal från Fordonsmyndigheten deltar i de tekniska vägkontrollerna. När de utför tekniska vägkontroller ska de kunna visa föraren av de fordon som blir kontrollerade att de är sakkunniga och har rätt att utföra besiktningen. Då de medverkar vid tekniska vägkontroller sköter de en offentlig förvaltningsuppgift. Därav följer att de ska följa allmänna förvaltningsbestämmelser och har straffrättsligt tjänsteansvar som följer av annan lagstiftning.

 

4 § Bestämmelser som inte ska tillämpas. Paragrafen innehåller avvikelser och undantag från fordonslagens tillämpning på Åland. De bestämmelser som undantagits regleras genom landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

     Enligt punkt 1 ska bestämmelserna om registrering av fordon och förhandsanmälan som finns i fordonslagens fjärde kapitel inte tillämpas på Åland.

     Enligt punkt 2 ska inte bestämmelserna om besiktning av fordon i fordonslagens 6 kapitel tillämpas.

     Punkt 3 anger att vissa paragrafer i fordonslagen inte ska tillämpas. Det gäller bestämmelser om fordonsförseelser, avgifter för trafikförseelser och vissa förelägganden. I stället för dessa bestämmelser tillämpas de bestämmelser som finns i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon och i trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland.

     Med anledning av Ålands demilitarisering tillämpas inte heller några av fordonslagens bestämmelser om militärfordon.

 

5 § Hänvisningar. Bestämmelsen är av informativ karaktär. Hänvisningar görs till den landskapslagstiftning som ska tillämpas på Åland i stället för den rikslagstiftning som det hänvisas till i fordonslagen.

 

6 § Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd. I fordonslagen finns en bestämmelse som säger att en person för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt inte kan få något tillstånd att installera och reparera taxametrar. På grund av Ålands småskaliga taximarknad är det önskvärt att det går att kombinera taxinäring med installation och reparation av taxametrar. För att minimera risken att allt inte går rätt till ska Fordonsmyndigheten kontrollera och plombera taxametrar som installerats eller reparerats av en installatör eller reparatör som även kör, äger eller på annat sätt har intressen i en taxiverksamhet.

 

7 § Avvikande terminologi. I fordonslagen används vissa fordonstermer som är främmande i den åländska lagstiftningen. I paragrafen anges de termer som har en annan benämning i åländsk lagstiftning och vilken motsvarande åländsk term som avses. De olika termerna ska ha samma innebörd.

 

8 § Författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen. I paragrafen ges bemyndigande till landskapsregeringen att i landskapsförordning göra riksförfattningar på lägre nivå än lag tillämpliga på Åland. Förslaget är utformat i överensstämmelse med 21 § självstyrelselagen och 80 § grundlagen.

 

9 § Sökande av ändring. I paragrafen anges att beslut som har fattats av Fordonsmyndigheten eller av Ålands polismyndighet med stöd av den här lagen ska överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. I paragrafen har den förvaltningsrättsskipningsprocedur som framgår av 25 och 26 §§ självstyrelselagen beaktats.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om. Genom lagen upphävs den gällande landskapslagen om tillämpning av fordonslagen.

 

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten

 

2 § Myndighetens uppgifter. Ändringen gäller en hänvisning till den nya landskapslagen om tillämpning av fordonslagen.

 

3. Landskapslag om ändring av 2 § körkortslagen för Åland

 

2 § Definitioner. Ändringen gäller en hänvisning till den nya landskapslagen om tillämpning av fordonslagen.

 

4. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

1 § Tillämpningsområde. I paragrafen anges att lagen är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för vissa landskapslagar. Landskapslagen om tillämpning av fordonslagen har lagts till i listan.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar  antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Fordonslagen (FFS 82/2021) ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar som görs i fordonslagen efter att denna lag har trätt i kraft ska tillämpas om de berör de delar av lagen som gäller på Åland.

 

2 §

Skötseln av transport- och kommunikationsverkets uppgifter på Åland

     Uppgifter som enligt fordonslagen sköts av transport- och kommunikationsverket sköts på Åland av landskapsregeringen eller fordonsmyndigheten, till de delar uppgifterna faller inom Ålands behörighet.

     Landskapsregeringen är marknadskontrollmyndighet på Åland enligt 174 § i fordonslagen.

     Fordonsmyndigheten är godkännandemyndighet enligt 42 § och tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 9 kap. i fordonslagen.

 

3 §

Besiktningspersonals medverkan vid tekniska vägkontroller

     Bestämmelsen i fordonslagens 169 § ska på Åland ha följande lydelse:

     Tekniska vägkontroller utförs av Ålands polismyndighet. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

     Polisen och Fordonsmyndigheten kan avtala om att besiktningspersonal deltar i de tekniska vägkontrollerna.

     Besiktningspersonalen ska ha ett av Fordonsmyndigheten utfärdat intyg över rätten att delta som sakkunnig i kontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

     Den besiktningspersonal som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Följande bestämmelser i fordonslagen ska inte tillämpas på Åland:

     1) 4 kap. registrering av fordon och förhandsanmälan

     2) 6 kap. besiktning av fordon

     3) 194–195 §§ och 197–201 §§.

     Bestämmelser om besiktning och registrering av fordon finns i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

     Fordonslagens bestämmelser om militärfordon tillämpas inte på Åland.

 

5 §

Hänvisningar

     Vid tillämpningen av fordonslagen på Åland ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 68 § 4 mom., 72 § 4 mom., 73 § 2 mom., 186 § 1 mom. och 206 § 1 mom. i fordonslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet

     3) vägtrafiklagen (FFS 729/2018) i 1 § 1 mom., 38 § 1 och 2 mom., 166 § 3 mom., 167 § 1 mom., 195 § 5 mom., och 202 § i fordonslagen avse vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland

     4) 23 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) i 196 § 1 mom. i fordonslagen avse 2 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland

     5) viteslagen (FFS 1113/1990) i 62 §, 76 § 3 mom., 177 § 2 mom., 178 § 3 mom. och 203 § 3 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen

     6) polislagen (FFS 872/2011) i 68 § 5 mom., 72 § 5 mom. och 186 § 5 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen

     7) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 31 § 2 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård

     8) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 175 och 176 §§ i fordonslagen avse landskapslag (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, där hänvisningen i 175 § till 26 och 27 §§ ska avse 24 § i landskapslagen och hänvisningen i 176 § till 18 § ska avse 17 § i landskapslagen.

     Hänvisningar i fordonslagen till landskapet Åland eller till godkännandemyndigheten i landskapet Åland ska när lagen tillämpas på Åland avse riket respektive godkännandemyndigheten i riket. Hänvisningar till landet eller Finland ska på motsvarande sätt avse Åland och hänvisningar till landsomfattande ska avse landsomfattande eller landskapsomfattande.

 

6 §

Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

     Bestämmelsen i fordonslagens 181 § 3 mom. om tillstånd att installera och reparera taxametrar ska på Åland ha följande lydelse:

     Tillstånd att installera och reparera taxametrar får beviljas sökande för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt under förutsättning att de installerade och reparerade taxametrarna kontrolleras och plomberas av Fordonsmyndigheten.

 

7 §

Avvikande terminologi

     På Åland används termerna veteranfordon, begravningsbil och färdtjänstbil för de fordon som i fordonslagen benämns museifordon, likbil och tillgängligt fordon.

 

8 §

Författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen

     Landskapsregeringen kan inom Ålands behörighet genom förordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

9 §

Sökande av ändring

     Ett beslut som Fordonsmyndigheten eller Ålands polismyndighet har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     De förordningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms i fråga om dem.

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 5 punkten landskapslag (2018:8) om Fordonsmyndigheten som följer:

 

2 §

Myndighetens uppgifter

     Fordonsmyndigheten ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) sköta de uppgifter som bestäms i landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
2 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 11 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De fordonsbegrepp som används i denna lag har samma betydelse som i fordonslagen (FFS 82/2021) som gäller på Åland genom landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådant det lyder i landskapslagen 2019/66, en ny 7 punkt som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) Landskapslag (:) om tillämpning av fordonslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 maj 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Christian Wikström

 

 

 

 

 


Parallelltext

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 22/2020-2021[1] Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter, 97/836/EG

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.