Lagförslag 22/2020-2021 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny blankettlag om fordon

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § körkortslagen för Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 3

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 5 punkten landskapslag (2018:8) om Fordonsmyndigheten som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Myndighetens uppgifter

     Fordonsmyndigheten ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) sköta de uppgifter som bestäms i landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Myndighetens uppgifter

     Fordonsmyndigheten ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) sköta de uppgifter som bestäms i landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

__________________

 


 

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § körkortslagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 11 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De fordonsbegrepp som används i denna lag har samma betydelse som i fordonslagen (FFS 1090/2002) som gäller på Åland genom landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

 

 

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De fordonsbegrepp som används i denna lag har samma betydelse som i fordonslagen (FFS 82/2021) som gäller på Åland genom landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

__________________

 


 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådant det lyder i landskapslagen 2019/66, en ny 7 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 7 punkt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) Landskapslag (:) om tillämpning av fordonslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

__________________