Lagförslag 22/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 22/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i blankettlagen om privat socialservice och i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården. Avsikten är att anpassa blankettlagstiftningen till ändringar som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 i lagen om privat socialservice och i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Ändringarna i blankettlagstiftningen bör ha samma ikraftträdandedatum, varför ärendet behöver behandlas skyndsamt.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

5. Förslagets verkningar 4

6. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 5

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. 5

2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 8

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

På Åland har rikets socialvårdslagstiftning inom den åländska behörigheten traditionellt sett antagits genom så kallad blankettlagstiftning med mindre avvikelser, där bestämmelser tagits in i blankettlagen om att rikets lagstiftning träder i kraft per automatik även på Åland om avvikelser inte görs. Landskapslagen (2020:12) om socialvård och äldrelag (2020:9) för Åland har dock utarbetats som så kallade fulltextlagar, där lydelsen av rikets lagstiftning år 2019 tagits in i fulltext med ett fåtal avvikelser, och där uppdateringar av rikslagstiftningen kräver lagstiftningsåtgärder för att träda i kraft på Åland.

     I riket har ändringar i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) och i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (FFS 980/2012) gjorts som träder i kraft den 1 januari 2023 (RSv 96/2022 rd, RP 231/2021 rd). Avsikten med lagändringarna är att förbättra service som tillhandahålls i hemmet, vilket främst främjar äldre personers förutsättningar att leva tryggt i sina hem och att få sådana tjänster i hemmet som motsvarar deras behov. På Åland är avsikten att utreda om motsvarande ändringar ska genomföras i den åländska lagstiftningen.

     Lagändringarna som anknyter till RP 231/2021 rd och till de tillägg som gjorts under riksdagsbehandlingen (RSv 96/2022 rd) görs främst i rikets socialvårdslag och i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga, vilket inte påverkar den åländska socialvårdslagen och äldrelagen. Följdändringar görs dock även i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) och i lagen om privat socialservice (FFS 922/2011). Dessa lagar gäller i form av blankettlagstiftning på Åland med en bestämmelse om att ändringar i rikslagstiftningen träder i kraft per automatik även på Åland om avvikande bestämmelser inte införs. Gällande ändringarna i lagen om klientavgifter pågår ett lagstiftningsarbete för att anta ny landskapslagstiftning om klientavgifter, där avsikten är att upphäva den nu gällande blankettlagen. Avsikten är att denna nya lagstiftning ska träda i kraft den 1 januari 2023. För det fall att denna tidsplan inte är möjlig att uppnå behöver en tillfällig stoppbestämmelse införas i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården så att ändringarna i rikslagen inte träder i kraft på Åland. Beträffande ändringarna i lagen om privat socialservice behöver ett fåtal anpassningar göras i den åländska blankettlagen.

     Anpassningar av blankettlagstiftningen om privat socialservice och om klientavgifter behöver även göras för att beakta de tekniska ändringar som görs i rikslagstiftningen genom FFS 598/2022 och FFS 600/2022 (RP 56/2021 rd) till följd av strukturreformen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, där ansvaret för att ordna social- och hälsovård och räddningsväsendet överförs från kommunerna till de nya välfärdsområdena vid ingången av år 2023.

     Av RP 231/2021 rd s. 22 framkommer att avsikten på rikssidan är att lagen om privat socialservice ska upphävas som en del av att bestämmelserna om tillsynen över social- och hälsovården ska förenhetligas och samlas i en ny lag, lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Avsikten är att denna lag ska träda i kraft i riket den 1 januari 2024. Landskapsregeringen avser att sätta i gång ett beredningsarbete för att ta fram underlag till ny landskapslagstiftning om privat socialservice.

 

2. Landskapsregeringens överväganden

 

Ett flertal ändringar i lagen om privat socialservice och i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården träder i kraft den 1 januari 2023. Ändringarna hänför sig till strukturreformen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, där ansvaret för vissa uppgifter gällande den privata socialservicen och ansvar för socialservice inklusive debitering av avgifter överförs från kommunal nivå till de nya välfärdsområdena. Ändringar görs även i lagen om privat socialservice och i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården som anknyter till reformer inom äldreomsorgen. Motsvarande reformer ska inte genomföras på Åland. Lagen om privat socialservice gäller som så kallad blankettlag på Åland med en bestämmelse om att ändringar i rikslagstiftningen träder i kraft per automatik på Åland om avvikelser inte görs. För att undvika otydligheter vid lagtillämpningen på Åland behöver ett antal avvikelser föras in i blankettlagen. Dessa avvikelser i blankettlagen behöver träda i kraft samtidigt som ändringarna i rikslagen den 1 januari 2023. Även lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården gäller beträffande socialvården som blankettlagstiftning på Åland. En ny landskapslag om klientavgifter är under beredning. Till dess att denna nya landskapslag träder i kraft behöver dock en stoppbestämmelse införas i blankettlagstiftningen som säkerställer att ändringar i rikslagen inte ska gälla på Åland.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i blankettlagen om privat socialservice för att anpassa lagstiftningen till ändringar som görs i rikslagen om privat socialservice. Avsikten är att ändringarna i blankettlagen ska träda i kraft samtidigt som ändringarna i rikslagen om privat socialservice, d.v.s. den 1 januari 2023. Landskapsregeringen föreslår vidare att en stoppbestämmelse införs i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården så att ändringar i rikslagstiftningen inte träder i kraft inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Avsikten är att den bestämmelsen ska gälla kortvarigt till dess att en ny landskapslagstiftning om klientavgifter träder i kraft i början av år 2023.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Åland har lagstiftningsbehörighet på området socialvård enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen samt i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter enligt 1 punkten.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte ha verkningar för miljön, jämlikheten, jämställdheten mellan könen eller för barn. Förslaget innebär tekniska justeringar av blankettlagen om privat socialservice och innebär inte några nya uppgifter varken för tillstånds- eller tillsynsmyndigheten eller för de privata socialserviceproducenterna. Stoppbestämmelsen i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården upprätthåller gällande rättsläge och innebär inte ändringar för klienternas ställning eller administrativa konsekvenser för handläggande myndighet. Lagstiftningen om klientavgifter kommer dock kortvarigt att vara svårtolkad på Åland. Avsikten är att denna situation kommer att vara högst tillfällig och att ny landskapslagstiftning om klientavgifter kommer att träda i kraft i början av år 2023.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån vid landskapsregeringen social- och miljöavdelning.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

2 § Förvaltning. Landskapsregeringen föreslår att inledningssatsen till 2 § ändras för att återspegla att förvaltningsuppgifterna i rikslagen om privat socialservice fr.o.m. den 1 januari 2023 i riket fördelas mellan statliga myndigheter (regionförvaltningsverk, Tillstånds- och tillsynverket för social- och hälsovården) och välfärdsområden, där kommunerna tidigare utfört de uppgifter som nu övergår på välfärdsområdena. På Åland förändras inte förvaltningen av den privata socialservicen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är fortsättningsvis tillstånds- och tillsynsmyndighet. Viss tillsyn utförs även liksom i dagsläget av kommunerna och Kommunernas socialtjänst inom deras respektive verksamhetsområden inom socialvården.

     Landskapsregeringen föreslår även ändringar och tillägg i tabell 1 och 2 i blankettlagen som innehåller avvikelser gällande hur lagen om privat socialservice ska tillämpas på Åland. Genom ändringarna tydliggörs att vissa uppgifter gällande den privata socialservicen som i riket överförs från kommunal nivå till välfärdsområdena på Åland fortsatt ska hanteras på kommunal nivå. Ändringar i tillämpningstabellen har även tagits in som förtydligar att nya bestämmelser i lagen om privat socialservice inte ska gälla på Åland eller ska gälla i sin nuvarande lydelse eftersom lagändringarna i rikslagen hänför sig till reformer av äldreomsorgen som inte införs på Åland.

 

2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

1 §. Landskapsregeringen föreslår att 4 mom. ändras så att rikslagen om klientavgifter inom social- och hälsovården inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 30 juni 2021. Genom denna ändring upprätthålls nuvarande rättsläge på Åland. Genom ÅFS 2021/67 tillämpas inte lagändringen FFS 1201/2020 i rikslagen om klientavgifter på Åland. I riket trädde den lagändringen i kraft den 1 juli 2021. I riket träder ytterligare lagändringar i klientavgiftslagen i kraft den 1 januari 2023, FFS 600/2022, samt de lagändringar som antagits genom RP 231/2021 rd, RSv 96/2022 rd. Avsikten är att denna frysning av ett i riket tidigare gällande rättsläge ska vara kortvarig. En ny landskapslag om klientavgifter förväntas träda i kraft i början av år 2023.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat social service, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21, 2021/126,

     ändras inledningssatsen till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/121, 2020/21, samt

     fogas till 3 § 2 mom. en ny tabell 2, sådant 3 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2021/146, som följer:

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och välfärdsområden ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tabell 2

 

 

Bestämmelsen i rikslagens

ska i landskapet

1.

4 § 3 mom. tredje och fjärde mening om verksamhetsbetingelser,

inte tillämpas.

2.

5 § 1 mom.  om ansvar för servicens kvalitet,

avse avtal eller förvaltningsbeslut av en kommun eller Kommunernas socialtjänst.

3.

6 § 1 mom. tredje mening om plan för egenkontroll,

inte tillämpas.

4.

7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt,

gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.

5.

7 § 3 mom. om tillståndspliktig service,

inte tillämpas.

6.

8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd,

inte tillämpas.

7.

8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007),

inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.

8.

9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

inte tillämpas.

9.

9 § 1 mom. tredje mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

avse att  en representant från den kommun där avsikten är att tjänsterna ska produceras får delta i inspektionen på begäran av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. På motsvarande sätt får en representant från Kommunernas socialtjänst delta i inspektionen om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör dess verksamhetsområde.

10.

11 § första mening om skriftlig anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt,

avse att anmälan lämnas till den kommun där tjänsterna produceras. Om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör Kommunernas socialtjänsts verksamhetsområde ska anmälan istället lämnas till Kommunernas socialtjänst.

11.

12 § andra mening om anmälan om att den ansvariga personen byts ut eller om att verksamheten upphör,

avse att anmälan lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillståndsmyndighet eller till den kommun eller Kommunernas socialtjänst som tagit emot en anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt.

12.

13 §  om skyldighet att lämna uppgifter,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska utan dröjsmål lämna Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de uppgifter som de fått med stöd av 11 och 12 §§  i rikslagen, med undantag för uppgift om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen om socialvård eller med stödtjänster jämförbara tjänster.

13.

17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter,

inte tillämpas.

14.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

15.

27 § 2 mom. om registrering av anmälningspliktig verksamhet,

inte tillämpas. I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen om socialvård eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster.

16.

33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen,

inte tillämpas.

17.

34 § 2 mom. om region- och lokalförvaltningen,

Inte tillämpas. Kommunen och Kommunernas socialtjänst styr och övervakar privat socialservice inom sina respektive verksamhetsområden.

18.

35 § 2 och 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till deras kännedom i samband med tillsyn samt sina slutsatser av inspektioner förrättade med stöd av 17 § i rikslagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner och/eller Kommunernas socialtjänst om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.

19.

41 § om ersättning för kostnaderna för registrering,

inte tillämpas.

20.

45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

21.

45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 4 mom. landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådant det lyder i landskapslag 2021/67, som följer:

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 30 juni 2021.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 22/2021-2022