Lagförslag 23/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Förtidsröstning för väljare utanför Åland

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2021–2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av vallagen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 11a § landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 14

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av vallagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 58 § 3 mom., 61 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom., 65 § 3 mom., kapitelrubriken till 10 kap., 78–86 §§, 117 § 1 mom. 5 punkten vallagen (2019:45) för Åland,

     ändras lagens 5 §, 6 § 2 och 4 mom., 13 § 2 mom., 17 § 2 mom. 10 punkten, 21 § 4 mom., 52 § 1 mom., 53 § 2 mom., 54 § 3 mom., 59 §, 60 §, 62 §, 65 § 1 mom., 66–68 §§, 73–75 §§, 98 § 2 mom. 1 punkten, 105 § 2 mom., 106 § 1 och 3 mom., 114 § 2 mom., 115 § 2 mom. samt

     fogas till lagens 11 § ett nytt 2 mom. och till lagens 49 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Valförrättning

     Val förrättas genom att det anordnas förtidsröstning och röstning på valdagen. Landskapsregeringen och kommunerna anordnar gemensamt förtidsröstning (tillägg) och kommunerna anordnar röstning på valdagen.

     Momentet är nytt

 

 

 

5 §

Valförrättning

     Val förrättas genom att det anordnas förtidsröstning och röstning på valdagen. Landskapsregeringen och kommunerna anordnar gemensamt förtidsröstning på Åland och kommunerna anordnar röstning på valdagen.

     Landskapsregeringen ansvarar för att det anordnas förtidsröstning utanför Åland.

 

 

6 §

Förtidsröstningsställen och vallokaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunstyrelsen fattar beslut om allmänna förtidsröstningsställen i kommunen. I varje kommun ska finnas minst ett allmänt förtidsröstningsställe, om inte kommunstyrelsen efter överenskommelse med landskapsregeringen och en eller flera andra kommuner beslutar att det inte finns något behov av det. (tillägg)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutom på förtidsröstningsställen kan förtidsröstning ske per brev eller via internet på de sätt som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Förtidsröstningsställen och vallokaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunstyrelsen fattar beslut om allmänna förtidsröstningsställen i kommunen. I varje kommun ska finnas minst ett allmänt förtidsröstningsställe, om inte kommunstyrelsen efter överenskommelse med landskapsregeringen och en eller flera andra kommuner beslutar att det inte finns något behov av det. De allmänna förtidsröstningsställena utanför Åland anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutom på förtidsröstningsställen kan förtidsröstning ske per brev (utesl.) på det sätt som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

Valförrättare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Momentet är nytt

 

 

 

11 §

Valförrättare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ansvarar för att det finns minst en valförrättare för varje allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland.

 

 

13 §

Centralnämndernas sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som anges i 1 mom. sammanträder centralnämnden för lagtingsval i den utsträckning som behövs för att fullgöra sina uppgifter enligt 3 och 10 kap.

 

 

 

13 §

Centralnämndernas sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som anges i 1 mom. sammanträder centralnämnden för lagtingsval i den utsträckning som behövs för att fullgöra sina uppgifter enligt 3 (utesl.) kap.

 

 

17 §

Rösträttsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifterna tas in i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24. För varje röstberättigad antecknas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) om en spärrmarkering har gjorts med stöd av 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (FFS 661/2009).

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Rösträttsregister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifterna tas in i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24. För varje röstberättigad antecknas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) om en spärrmarkering har gjorts med stöd av 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (FFS 661/2009).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

21 §

Granskning av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall där utlämnandet av personuppgifter är begränsat med en spärrmarkering enligt 4 kap. 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, är endast uppgifterna om fullständigt namn och datum för införande i rösträttsregistret tillgängliga för granskning.

 

 

 

21 §

Granskning av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall där utlämnandet av personuppgifter är begränsat med en spärrmarkering enligt (utesl.) 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, är endast uppgifterna om fullständigt namn och datum för införande i rösträttsregistret tillgängliga för granskning.

 

 

49 §

Tryckning och distribution

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Momentet är nytt

 

 

 

49 §

Tryckning och distribution

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska se till att sammanställningen av kandidatlistor för lagtingsvalet och varje sammanställning av kandidatlistor för kommunalvalet finns tillgängliga vid de allmänna förtidsröstningsställena utanför Åland under den tid förtidsröstningen där pågår.

 

 

52 §

Meddelande om valförrättningen

     Centralnämnden för lagtingsval ska senast 20 dagar före valdagen meddela om förtidsröstningen på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla enligt förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning. I meddelandet ska ingå information om förtidsröstningstiden, om alla allmänna förtidsröstningsställen samt om möjligheten att rösta per brev och via internet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

52 §

Meddelande om valförrättningen

     Centralnämnden för lagtingsval ska senast 20 dagar före valdagen meddela om förtidsröstningen på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla enligt förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning. I meddelandet ska ingå information om förtidsröstningstiden, om alla allmänna förtidsröstningsställen samt om möjligheten att rösta per brev (utesl.).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

53 §

Bestämmelser om förtidsröstningsställen och vallokaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den kommunala centralvalnämnden ska se till att alla förhandsröstningsställen och vallokaler i kommunen har ett utrymme som är lämpligt för röstningen. Det ska finnas tillräckligt med plats också för väljare som inväntar sin tur att rösta. (tillägg)

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

53 §

Bestämmelser om förtidsröstningsställen och vallokaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Alla förhandsröstningsställen och vallokaler ska ha ett utrymme som är lämpligt för röstningen. Det ska finnas tillräckligt med plats också för väljare som inväntar sin tur att rösta. Den kommunala centralvalnämnden ansvarar för förtidsröstningsställen och vallokaler i kommunen medan landskapsregeringen ansvarar för förtidsröstningsställen utanför Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

54 §

Valsedlar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska sända ett tillräckligt antal valsedlar till varje kommunal centralvalnämnd (tillägg). Valsedlarna översänds i slutet omslag försett med en anteckning om deras antal. Försändelserna skickas enligt bestämmelserna i 60 § inför förtidsröstningen och i god tid inför röstningen på valdagen.

 

 

 

54 §

Valsedlar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska sända ett tillräckligt antal valsedlar till varje kommunal centralvalnämnd och vid behov till förtidsröstningsställen utanför Åland. Valsedlarna översänds i slutet omslag försett med en anteckning om deras antal. Försändelserna skickas enligt bestämmelserna i 60 § inför förtidsröstningen och i god tid inför röstningen på valdagen.

 

 

58 §

Rätt att förtidsrösta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som är röstberättigad men inte har sin hemkommun på Åland den 1 september valåret, får förtidsrösta i lagtingsvalet via internet enligt vad som föreskrivs i 10 kap.

 

 

 

58 §

Rätt att förtidsrösta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Momentet upphävs

 

 

59 §

Förtidsröstningstiden

     Förtidsröstningstiden inleds den 15 dagen före valdagen och avslutas (tillägg) den femte dagen före valdagen.

 

 

 

59 §

Förtidsröstningstiden

     Förtidsröstningstiden inleds den 15 dagen före valdagen och avslutas utanför Åland den tionde dagen före valdagen och på Åland den femte dagen före valdagen.

 

 

60 §

Förtidsröstningshandlingar

     Vid förtidsröstning på ett förtidsröstningsställe och per brev ska valsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert användas. Vid förtidsröstning via internet används inga förtidsröstningshandlingar. Följebrev och ytterkuvert som används vid röstning på ett förtidsröstningsställe ska skilja sig från dem som används vid förtidsröstning per brev.

     Landskapsregeringen ska senast den 34 dagen före valdagen skicka valsedlar och övriga förtidsröstningshandlingar till de kommunala centralvalnämnderna. Centralvalnämnderna ska vidarebefordra valsedlarna och de övriga förtidsröstningshandlingarna till valförrättarna och valbestyrelsen i kommunen samt till dem som avser att förtidsrösta per brev.

 

     Momentet är nytt

 

 

 

60 §

Förtidsröstningshandlingar

     Vid förtidsröstning på ett förtidsröstningsställe och per brev ska valsedel samt valkuvert, följebrev och ytterkuvert användas. (utesl.) Följebrev och ytterkuvert som används vid röstning på ett förtidsröstningsställe ska skilja sig från dem som används vid förtidsröstning per brev.

 

 

     Landskapsregeringen ska senast den 34 dagen före valdagen skicka valsedlar och övriga förtidsröstningshandlingar till de kommunala centralvalnämnderna. Centralvalnämnderna ska vidarebefordra valsedlarna och de övriga förtidsröstningshandlingarna till valförrättarna och valbestyrelsen i kommunen (utesl.).

 

     Landskapsregeringen ska se till att valsedlar och övriga förtidsröstningshandlingar finns tillgängliga vid de vid de allmänna förtidsröstningsställena utanför Åland under den tid förtidsröstningen där pågår.

 

 

61 §

Granskning av förtidsröstningshandlingarna

     De kommunala centralvalnämnderna ska senast klockan 19 fredagen före valdagen hålla sammanträde och då granska de förtidsröstningshandlingar som har kommit in till nämnden. En röstning ska lämnas obeaktad om:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) den enligt prioriteringsordningen i 3 mom. inte ska beaktas.

     Om en väljare har röstat flera gånger under förtidsröstningen ska det beaktas i följande ordning:

     1) röstning på ett förtidsröstningsställe,

     2) röstning per brev,

     3) röstning via internet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

61 §

Granskning av förtidsröstningshandlingarna

     De kommunala centralvalnämnderna ska senast klockan 19 fredagen före valdagen hålla sammanträde och då granska de förtidsröstningshandlingar som har kommit in till nämnden. En röstning ska lämnas obeaktad om:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Punkten upphävs

 

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

62 §

Anteckning i vallängden

     Om följebrev och valkuvert kan godkännas antecknar den kommunala centralvalnämnden i vallängden i vilket eller vilka val väljaren har utövat sin rösträtt, såvida inte en notering har gjorts i rösträttsregistret i samband med röstningen. Samtidigt antecknas också i vallängden vilka väljare som har utövat sin rösträtt genom att förtidsrösta via internet.

 

 

 

62 §

Anteckning i vallängden

     Om följebrev och valkuvert kan godkännas antecknar den kommunala centralvalnämnden i vallängden i vilket eller vilka val väljaren har utövat sin rösträtt, såvida inte en notering har gjorts i rösträttsregistret i samband med röstningen. (utesl.)

 

 

65 §

Räkning av förtidsröster

     De godkända valkuverten öppnas vid centralnämndernas sammanträde på valdagen. Sammanträdet får inledas och öppnandet påbörjas tidigast klockan 12, såvida inte centralvalnämnden har fattat beslut om att förtidsrösterna i kommunalvalet ska räknas tillsammans med rösterna som avgivits på valdagen i ett röstningsområde. I nämndens protokoll antecknas antalet valkuvert. Därefter öppnas valkuverten och rösterna räknas på det sätt som i 91 § föreskrivs för räkning av röster i en valnämnd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Centralnämnden för lagtingsval ansvarar för att de förtidsröster som avgetts via internet inte räknas och rapporteras förrän på valdagen klockan 20.

 

 

 

65 §

Räkning av förtidsröster

     De godkända valkuverten öppnas vid centralnämndernas sammanträde på valdagen. Sammanträdet får inledas och öppnandet påbörjas tidigast klockan 9, såvida inte centralvalnämnden har fattat beslut om att förtidsrösterna i kommunalvalet ska räknas tillsammans med rösterna som avgivits på valdagen i ett röstningsområde. I nämndens protokoll antecknas antalet valkuvert. Därefter öppnas valkuverten och rösterna räknas på det sätt som i 91 § föreskrivs för räkning av röster i en valnämnd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Momentet upphävs

 

 

66 §

Förbud mot ändringssökande

     I en valmyndighets beslut i ett ärende som gäller förtidsröstning enligt kap. 7–10 i denna lag får ändring inte sökas särskilt.

 

 

 

66 §

Förbud mot ändringssökande

     I en valmyndighets beslut i ett ärende som gäller förtidsröstning enligt 7–9 kap. i denna lag får ändring inte sökas särskilt.

 

 

 

67 §

Anordnande av röstning

 

     Tidigare 3 mom.

 

     De valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden ansvarar för förtidsröstningen vid allmänna förtidsröstningsställen (tillägg). Vid varje allmänt förtidsröstningsställe ska finnas minst två valförrättare närvarande.

 

     Momentet är nytt

 

 

 

 

 

     Valbestyrelsen i kommunen ansvarar för förtidsröstningen i en inrättning. Förtidsröstningen i en inrättning anordnas endast för dem som vårdas eller har intagits där.

     Röstningsförfarandet på ett förtidsröstningsställe ska vara organiserat så att valhemligheten bevaras.

     Den kommunala centralvalnämnden ska översända valstämplar och övrig utrustning till valförrättarna och valbestyrelsen i kommunen inför förtidsröstningen.

     Efter avslutad förtidsröstning (tillägg) ska valstämplarna, överblivna förtidsröstningshandlingar samt förteckningarna över de väljare som förtidsröstat omedelbart skickas till den kommunala centralvalnämnden. (tillägg)

 

 

 

67 §

Anordnande av röstning

     Röstningsförfarandet på ett förtidsröstningsställe ska vara organiserat så att valhemligheten bevaras.

     De valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden ansvarar för förtidsröstningen vid allmänna förtidsröstningsställen i kommunen. Vid varje allmänt förtidsröstningsställe ska finnas minst två valförrättare närvarande.

     Den som har utsetts till valförrättare för ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland ansvarar för förtidsröstningen där. Vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland räcker det att en valförrättare är närvarande när röstning förrättas.

     Valbestyrelsen i kommunen ansvarar för förtidsröstningen i en inrättning. Förtidsröstningen i en inrättning anordnas endast för dem som vårdas eller har intagits där.

 

     Flyttas till 1 mom.

 

     Den kommunala centralvalnämnden ska översända valstämplar och övrig utrustning till valförrättarna och valbestyrelsen i kommunen inför förtidsröstningen.

     Efter avslutad förtidsröstning i kommunen ska valstämplarna, överblivna förtidsröstningshandlingar samt förteckningarna över de väljare som förtidsröstat omedelbart skickas till den kommunala centralvalnämnden. Efter avslutad förtidsröstning vid ett förtidsröstningsställe utanför Åland skickas valstämplar och de nämnda handlingarna till landskapsregeringen.

 

 

68 §

Tider för röstning

     Ett allmänt förtidsröstningsställe ska under förtidsröstningstiden vara öppet för röstning (tillägg) de tider kommunstyrelsen bestämmer. Röstningstiderna får inte infalla vardagar före klockan 8 eller efter klockan 20 och inte heller lördagar före klockan 9 eller efter klockan 18.

 

 

 

 

     Momentet är nytt

 

 

 

 

     Förtidsröstning i en inrättning ska under förtidsröstningstiden anordnas under en eller högst två dagar på de tider som valbestyrelsen bestämmer.

     Valförrättarna och valbestyrelsen ska se till att information om röstningstiderna och om förfarandet vid förtidsröstningen finns på en väl synlig plats på förtidsröstningsstället.

 

 

 

68 §

Tider för röstning

     Ett allmänt förtidsröstningsställe på Åland ska under förtidsröstningstiden vara öppet för röstning alla dagar utom söndagar om inte kommunstyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat. Förtidsröstning sker under de tider kommunstyrelsen bestämmer. Öppettiderna får inte infalla vardagar före klockan 8 eller efter klockan 20 och inte heller lördagar före klockan 9 eller efter klockan 18.     Ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland ska under förtidsröstningstiden vara öppet för röstning under de dagar och på de tider landskapsregeringen bestämmer genom landskapsförordning.

     Förtidsröstning i en inrättning ska under förtidsröstningstiden anordnas under en eller högst två dagar på de tider som valbestyrelsen bestämmer.

     Valförrättarna och valbestyrelsen ska se till att information om öppettiderna och om förfarandet vid förtidsröstningen finns på en väl synlig plats på förtidsröstningsstället.

 

 

73 §

Vidarebefordran av ytterkuverten

     Valförrättaren (tillägg) eller valbestyrelsen ska utan dröjsmål se till att de ytterkuvert som är riktade till centralvalnämnden i den egna kommunen tillställs centralvalnämnden på det sätt som den har anvisat, samt att de ytterkuvert som är riktade till andra centralvalnämnder omedelbart skickas till dem per post eller på något annat tillförlitligt sätt.

 

 

     Momentet är nytt

 

 

 

 

 

 

 

 

     Momentet är nytt

 

 

 

 

73 §

Vidarebefordran av ytterkuverten

     Valförrättaren vid ett allmänt förtidsröstningsställe på Åland eller valbestyrelsen ska utan dröjsmål se till att de ytterkuvert som är riktade till centralvalnämnden i den egna kommunen tillställs centralvalnämnden på det sätt som den har anvisat, samt att de ytterkuvert som är riktade till andra centralvalnämnder omedelbart skickas till dem per post eller på något annat tillförlitligt sätt.

     Valförrättaren vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland ska utan dröjsmål skicka ytterkuverten till landskapsregeringen på det sätt som landskapsregeringen bestämmer. Landskapsregeringen ska se till att ytterkuverten utan dröjsmål vidarebefordras till de kommunala centralvalnämnderna.

     Ytterkuverten ska skickas så att de har inkommit till den kommunala centralvalnämnd de är riktade till senast klockan 19 fredagen före valdagen.

 

 

74 §

Brevröstningshandlingar

     Den som har för avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa brevröstningshandlingar hos den kommunala centralvalnämnden i den kommun där personen är röstberättigad. Beställningen ska göras personligen på en särskild blankett eller på något annat sätt som säkert fastställer beställarens identitet. Handlingarna kan beställas innan förtidsröstningstiden börjar men beställningen ska ha kommit in till centralvalnämnden före utgången av förtidsröstningstiden.

 

 

 

74 §

Brevröstningshandlingar

     Den som har för avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa brevröstningshandlingar hos landskapsregeringen. Beställningen ska göras personligen på en särskild blankett eller på något annat sätt som säkert fastställer beställarens identitet. Handlingarna kan beställas tidigast tre månader före valdagen men beställningen ska ha kommit in till landskapsregeringen senast den femte dagen före valdagen. Väljaren ansvarar själv för att beställningen sker i tillräckligt god tid för att de brevröstningshandlingar som sänds tillbaka kommer till den kommunala centralvalnämnden inom den tid som anges i 76 §.

 

 

75 §

Den kommunala centralvalnämndens uppgifter

     Den kommunala centralvalnämnden ska utan dröjsmål sända brevröstnings­hand­lingar­na tillsammans med anvisningar till den adress som beställaren har uppgivit. Om sammanställningarna av kandidatlistor för de aktuella valen har fastställts ska de bifogas.

Om en väljare som beställt brevröstningshandlingar har en adress i kommunen, ska centralvalnämnden på särskild begäran ombesörja att brevröstningshandlingarna förs direkt till väljaren samt att handlingarna avhämtas.

     Centralvalnämnden gör upp en förteckning över väljare till vilka brevröstningshandlingar sänds samt en förteckning över väljare som sänder in brevröstningshandlingar. (tillägg) Förteckningarna är inte offentliga förrän röstningen har avslutats på valdagen.

 

 

 

     Centralvalnämnden kan delegera uppgifterna i denna paragraf till en av nämnden utsedd person.

 

 

 

75 §

Landskapsregeringens och den kommunala centralvalnämndens uppgifter

     Landskapsregeringen ska utan dröjsmål sända brevröstningshandlingarna tillsammans med anvisningar till den adress som beställaren har uppgivit. Om sammanställningarna av kandidatlistor för de aktuella valen har fastställts ska de bifogas.

 

Om en väljare som beställt brevröstningshandlingar har en adress i en åländsk kommun, ska landskapsregeringen på särskild begäran ombesörja att brevröstningshandlingarna förs direkt till väljaren samt att handlingarna avhämtas.

     Landskapsregeringen gör upp en förteckning över väljare till vilka brevröstningshandlingar sänds och den kommunala centralvalnämnden gör upp en förteckning över väljare som sänder in brevröstningshandlingar. Centralvalnämnden kan delegera denna uppgift till en av nämnden utsedd person. Förteckningarna är inte offentliga förrän röstningen har avslutats på valdagen.

 

     Momentet upphävs

(innehållet flyttas till 3 mom.)

 

 

10 kap.
Förtidsröstning via internet

 

 

 

Kapitelrubriken upphävs

 

 

78 §

Anordnande av röstning

     Förtidsröstning via internet ska anordnas i lagtingsval om ett tillförlitligt system för elektronisk röstning via internet finns till förfogande. Om landskapsregeringen senast fyra månader före valdagen inte har tillgång till ett tillförlitligt system som kan användas för elektronisk röstning via internet, ska beslut fattas om att förtidsröstning via internet inte anordnas.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

79 §

Tillförlitligt system

     Ett system för elektronisk röstning via internet ska betraktas som tillförlitligt om det motsvarar vedertagna normer för elektronisk röstning via internet och om det uppfyller följande grundläggande krav:

     1) systemet ska garantera att valhemligheten bevaras under hela processen,

     2) systemet ska säkerställa integriteten hos systemet och hos förteckningarna över de röstberättigade och kandidaterna,

     3) systemet ska tillämpa en säker identifiering och autentisering av de väljare som använder det,

     4) endast väljare som har rätt att rösta via internet ska ha tillträde till systemet och kunna rösta i det,

     5) en röst ska kunna ändras av den som har avgett rösten,

     6) en väljare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att ange en uppställd kandidats nummer, eller genom att välja det alternativ som anger att han eller hon utövar sin rösträtt utan att ge sin röst åt någon av de uppställda kandidaterna,

     7) den som har röstat ska kunna verifiera att den avgivna rösten lagras i den elektroniska valurnan som avsetts,

     8) det ska vara möjligt att på ett sätt som är fristående från systemet verifiera att

     a) de röster som räknas har avgetts av väljare som är röstberättigade och

     b) att alla röster som har avgetts av väljare som är röstberättigade räknas på det sätt de är avgivna, samt

     9) systemet ska kunna revideras; systemet för revidering ska vara öppet och överskådligt, och aktivt rapportera potentiella risker och hot.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

80 §

Tider för röstning

     Under förtidsröstningstiden ska förtidsröstning via internet anordnas under den tid landskapsregeringen bestämmer. Röstningen via internet ska pågå under en sammanhängande period av minst fem dygn, såvida inte centralnämnden för lagtingsval med stöd av 83 § fattar beslut om något annat. Under perioden kan korta uppehåll i röstningen göras om det krävs för underhåll av systemet.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

81 §

Genomförande av röstning

     Vid röstning via internet ska väljaren genomföra sin röstning på ett sådant sätt att valhemligheten bevaras.

     För att rösta via internet ska väljaren identifiera sig och autentisera sin identitet på det sätt som anges.

     Den som förtidsröstar via internet får rösta via internet flera gånger. Den sist avgivna rösten räknas och tidigare avgivna röster annulleras.

 

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

82 §

Elektronisk valurna

     De röster som avges via internet ska förvaras i en elektronisk valurna som centralnämnden för lagtingsval har ansvaret för.

     Centralnämnden ska utse minst fem personer som ansvarar för öppnandet av den elektroniska valurnan. När personerna utses ska vikt läggas vid att de ska åtnjuta stort allmänt förtroende, representera olika samhällsområden och båda könen samt ha insikter i behovet av säkerhet och integritetsskydd i samband med val. Den som är kandidat i lagtings- eller kommunalvalet kan inte utses.

     De elektroniska verktyg som krävs för att öppna den elektroniska valurnan ska vara fördelade på de personer som utsetts enligt 2 mom. Det ska inte vara möjligt att öppna valurnan utan att minst tre av personerna är närvarande samtidigt.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

83 §

Beslut om avbrott i röstningen

     Om det under förtidsröstningstiden inträffar störningar i systemet för röstning via internet, om systemet utsätts för intrång eller om det av någon annan orsak inte kan garanteras att systemet fungerar på ett tillförlitligt sätt, ska centralnämnden för lagtingsval fatta beslut om att skjuta upp, göra uppehåll i eller upphöra med röstningen via internet tills systemets tillförlitlighet återigen kan garanteras.

     Om det i samband med ett beslut enligt 1 mom. inte kan säkerställas att de röster som redan har avgetts via internet har hanterats på ett korrekt sätt i systemet, ska centralnämnden för lagtingsval fatta beslut om att rösterna ska annulleras.

     Om ett beslut enligt 1 mom. leder till att tidsperioden för förtidsröstning via internet förkortas betydligt kan centralnämnden för lagtingsval bestämma att den ska förlängas, dock endast inom förtidsröstningstiden.

     Centralnämnden för lagtingsval ska omedelbart informera landskapsregeringen om beslut enligt denna paragraf samt offentliggöra dem på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Informationen ska även publiceras på den webbplats där förtidsröstningen via internet finns.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

84 §

Notering av röstning via internet i rösträttsregistret

     Om landskapsregeringen enligt 29 § 1 mom. har konstaterat att det inte finns teknisk beredskap att genomföra förtidsröstningen så att en anteckning om röstning under förtidsröstningstiden görs direkt i rösträttsregistret, ska centralnämnden för lagtingsval efter förtidsröstningstidens utgång meddela respektive kommunala centralvalnämnd vilka väljare som har röstat via internet under förtidsröstningstiden. Meddelandet ska ha formen av en röstningsområdesvis uppställd förteckning i alfabetisk ordning enligt efternamn. Vid behov anges väljarens personbeteckning. Den kommunala centralvalnämnden ska ha tillgång till meddelandet vid det möte som hålls fredagen före valdagen. Förteckningen är inte offentlig förrän röstningen har avslutats på valdagen.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

85 §

Meddelande om annan röstning

     Den kommunala centralvalnämnden ska meddela centralnämnden för lagtingsval om de väljare som har röstat via internet och som också har röstat på något annat sätt under förtidsröstningstiden, på det sätt centralnämnden för lagtingsval bestämmer. Vid behov anges väljarens personbeteckning. Centralnämnden för lagtingsval ska ha tillgång till meddelandet senast på valdagen klockan 12.

     Centralnämnden för lagtingsval ska se till att de röster som avgetts via internet av de väljare som avses i 1 mom. annulleras. Rösterna och uppgifter om vem som röstat ska utplånas ur den elektroniska valurnan innan den öppnas och rösterna räknas.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

86 §

Kontroll och granskning

     Landskapsregeringen ska fortlöpande under den tid röstningen via internet pågår och omedelbart efter valdagen låta kontrollera funktionen hos systemet för internetröstning. Processerna kan granskas av en oberoende instans med tillräcklig kunskap och erfarenhet av motsvarande system.

     Landskapsregeringen ska låta verifiera rösterna i den elektroniska valurnan för att säkerställa att de har registrerats som avsett, att de lagrats som de registrerades och att de räknats som de var lagrade. Verifieringen ska utföras av en oberoende instans.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

98 §

Förfarande vid rösträkningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rösträkningen ska genomföras på följande sätt:

     1) en kandidats röstetal bestäms genom sammanräkning av de godkända valsedlar där kandidatens nummer har antecknats och antalet röster som avgetts för kandidaten via internet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

98 §

Förfarande vid rösträkningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Rösträkningen ska genomföras på följande sätt:

     1) en kandidats röstetal bestäms genom att räkna ihop de godkända valsedlar där kandidatens nummer har antecknats (utesl.),

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

105 §

Centralnämndernas protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I protokollet ska antalet förtidsröster anges. Antalet ogiltiga valsedlar och valsedlar som inte är ifyllda ska anges skilt beträffande valsedlar som avgetts vid förtidsröstning och skilt för varje röstningsområde. Den kommunala centralvalnämnden ska skilt ange antalet förtidsröster som avgetts per brev samt det antal som avgetts via internet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

105 §

Centralnämndernas protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I protokollet ska antalet förtidsröster anges. Antalet ogiltiga valsedlar och valsedlar som inte är ifyllda ska anges skilt beträffande valsedlar som avgetts vid förtidsröstning och skilt för varje röstningsområde. Den kommunala centralvalnämnden ska skilt ange antalet förtidsröster som avgetts per brev (utesl.).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

106 §

Centralnämndernas avslutande åtgärder

     Centralnämnderna ska sätta in alla valsedlar i omslag som förseglas. Den elektroniska valurnan innehållande röster avgivna via internet ska också förseglas. Valsedlarna och den elektroniska valurnan förvaras till dess följande val förrättats och vunnit laga kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Handlingarna från lagtingsvalet och den elektroniska valurnan förvaras i landskaps­arkivet och handlingarna från kommunalvalen i respektive kommuns arkiv.

 

 

 

106 §

Centralnämndernas avslutande åtgärder

     Centralnämnderna ska sätta in alla valsedlar i omslag som förseglas. (utesl.) Valsedlarna (utesl.) förvaras till dess följande val har förrättats och vunnit laga kraft.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Handlingarna från lagtingsvalet (utesl.) förvaras i landskapsarkivet och handlingarna från kommunalvalen i respektive kommuns arkiv.

 

 

114 §

Omval efter överklagande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förrättandet av ett omval sköts av samma valmyndigheter som vid det upphävda valet. Vid omval till en kommuns fullmäktige anordnas förtidsröstning på ett förtidsröstningsställe endast i den kommun där omvalet förrättas. Förtidsröstning via internet anordnas inte vid omval.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

114 §

Omval efter överklagande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förrättandet av ett omval sköts av samma valmyndigheter som vid det upphävda valet. Vid omval till en kommuns fullmäktige anordnas förtidsröstning på ett förtidsröstningsställe endast i den kommun där omvalet förrättas. (utesl.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

115 §

Nyval efter upplösning av lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid nyval till lagtinget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie val i denna lag. Förtidsröstning via internet anordnas inte. Om ett nytt rösträttsregister upprättas ska den 1 september som avgörande tidpunkt i 16 § ersättas med den 46 dagen före valdagen.

 

 

 

115 §

Nyval efter upplösning av lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid nyval till lagtinget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie val i denna lag. (utesl.) Om ett nytt rösträttsregister upprättas ska den 1 september som avgörande tidpunkt i 16 § ersättas med den 46 dagen före valdagen.

 

 

117 §

Kostnadsfördelning

     Landskapsregeringen svarar för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) kostnaderna för förtidsröstningen via internet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

117 §

Kostnadsfördelning

     Landskapsregeringen svarar för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Punkten upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 11a § landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11a §

Förtidsröstning via internet

     Kommunen kan bestämma att förtidsröstning via internet ska ordnas i stället för brevröstning. Ett sådant beslut ska fattas samtidigt som beslutet om att ordna folkomröstning.

     För röstning via internet ska användas ett för ändamålet utvecklat och utprövat system för internetröstning som kommunen har tillgång till. Systemet ska garantera röstningshemligheten och röstarnas integritet.

     Röstning via internet ska pågå under en tidsperiod före röstningsdagen som kommunen bestämmer. Resultatet av röstningen via internet får meddelas efter att röstningslokalerna har stängt på röstningsdagen.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________