Lagförslag 24/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 24/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Extra indexjustering av studiestöd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en extra indexjustering om 3,5 % görs av studiestöden för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den extra indexjusteringen är tillfällig och görs för att stärka den ekonomiska situationen för studerande med beaktande av ökade konsumentpriser.

     Avsikten är att lagförslaget ska behandlas i samband med Ålands tredje tilläggsbudget för år 2022 och sättas i kraft så snart som möjligt.

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 4

4. Förslagets verkningar 4

5. Lagstiftningsbehörighet 4

6. Lagstiftningsordningen. 5

7. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd  6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Enligt 10a § i landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa indexjusteras beloppen för arbetslöshetsförmånerna årligen såsom föreskrivs i rikslagstiftningen. I riket har en lag om extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex (FFS 681/2022, RP 75/2022 rd) antagits, som bland annat innebär en extra indexjustering om 3,5 % den 1 augusti 2022 av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Indexjusteringarna kommer att träda i kraft per automatik även på Åland. Genom samma lag görs även i riket en extra indexjustering av bland annat studiepenningen enligt lagen om studiestöd (FFS 65/1994).

     Grunden till den extra indexjusteringen av vissa förmåner i riket är att inflationen har accelererat och i synnerhet priserna på energi och mat har ökat mycket kraftigt sedan början av år 2022 (RP 75/2022 rd).

     På Åland beviljas studiestöd av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2006:71) om studiestöd. Enligt 6 § beviljas studiestöd i form av studiepenning eller vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg, försörjartillägg och landskapsborgen för studielån. För studerande under 18 år kan även ett extra tillägg ges till studiestödet om den studerandes föräldrars inkomster är låga. Enligt 6a § indexjusteras beloppen för studiestöden årligen den 1 augusti baserat på de förändringar som skett i det åländska konsumentprisindexet föregående år.

     De studerande som erhåller åländskt studiestöd är utsatta för samma ökade kostnadstryck som övriga stödmottagare. Eftersom det åländska studiestödet indexjusteras årligen i augusti utgående från det åländska konsumentprisindexet föregående år, uppgår den ordinarie indexjusteringen den 1 augusti 2022 enligt 6a § i landskapslagen om studiestöd till 1,7 %, medan de åländska konsumentpriserna steg med 6,8 procent i juli 2022 jämfört med juli 2021[1]. Med beaktande av fördröjningen i den ordinarie indexjusteringen behöver en extra, tillfällig indexjustering göras för att trygga de studerandes ekonomiska situation. Landskapsregeringen föreslår att samma extra indexjustering som i riket om 3,5 % ska göras av det åländska studiestödet, samt att indexjusteringen görs retroaktivt från och med den 1 augusti 2022. Den extra indexjusteringen är tillfällig och gäller till dess att nästa ordinarie indexjusteringen görs den 1 augusti 2023. Den totala indexjusteringen av studiestödet, som inkluderar den ordinarie indexjusteringen om 1,7 % och den extra indexjusteringen om 3,5 %, skulle därmed uppgå till 5,2%.

 

2. Överväganden

 

Med beaktande av den accelererande inflationen och den kraftigt ökade konsumentprisutvecklingen behöver åländska stödmottagares ekonomiska ställning stärkas. Medan arbetslöshetsförmånerna baserat på blankettlagstiftning indexjusteras per automatik på samma sätt som i riket, och där en extra indexjustering om 3,5 % görs den 1 augusti 2022, behövs aktiva lagstiftningsåtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen för mottagare av åländskt studiestöd. Landskapsregeringen anser att motsvarande extra indexjustering om 3,5 % som görs i riket är nödvändig även gällande det åländska studiestödet för att förbättra den ekonomiska ställningen för studerande med åländskt studiestöd.

     Indexjusteringen och utbetalningen av de förhöjda stödbeloppen behöver ske retroaktivt från och med den 1 augusti 2022 för att den ekonomiska kompensationen ska få avsedd effekt. Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. I förslaget till Ålands tredje tilläggsbudget för år 2022 föreslås ett tilläggsanslag om 121 000 euro för att täcka den beräknade merkostnaden för höstterminen 2022 för att genomföra en extra indexjustering av studiestöden. Landkapsregeringen anser att det är viktigt att den extra indexjusteringen kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt under hösten 2022. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagen öppen. I ikraftträdelsebestämmelserna till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs en bestämmelse i landskapslagen om studiestöd om att en extra indexjustering om 3,5 % av det åländska studiestödet görs för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den extra indexjusteringen är tillfällig till dess att nästa ordinarie indexjusteringen görs den 1 augusti 2023.

     Den extra indexjusteringen förutsätter ett extra anslag i Ålands tredje tilläggsbudget för år 2022 för att täcka merkostnaden och den förslagna lagändringen behöver träda i kraft snabbt, varför landskapsregeringen föreslår att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen besluta om lagens ikraftträdande redan innan lagstiftningskontrollen slutförts.

 

4. Förslagets verkningar

 

Kostnaderna för den temporära indexjusteringen för perioden 1 augusti – 31 december 2022 beräknas enligt uppgift uppgå till 121 000 euro, varav 36 000 euro hänför sig till bostadstillägg och 85 000 euro till studiestöd. Förslaget innebär viss ökad administration för AMS gällande retroaktiva utbetalningar av förhöjda tillfälligt indexjusterade stödbelopp och gällande informationsåtgärder. Avsikten är att de administrativa kostnaderna ska begränsas genom att de studerande inte behöver ansöka om den extra indexjusteringen, utan att justeringarna görs på tjänstens vägnar vid AMS. Förslaget innebär även visst merarbete för löneenheten vid landskapsregeringens finansavdelning.

     För studerande som erhåller studiestöd ökar beloppen med cirka 3,5 %. Till exempel höjs studiepenningen för en person över 18 år som bor självständigt och studerar heltid vid högskola med drygt 12 euro i månaden.

     Förslaget bedöms inte ha några verkningar för miljön, jämställdheten mellan könen, jämlikheten eller för barn.

 

5. Lagstiftningsbehörighet

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, socialvård, undervisning och studie-sociala förmåner. Rättsområdena är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Det förevarande lagförslaget syftar till att förverkliga 16 § 2 mom. i grundlagen. I landskapets behörighet ingår med beaktande av nämnda grundlagsbestämmelse bland annat att besluta om villkoren för erhållande av studiestöd och studiesociala förmåner.

 

6. Lagstiftningsordningen

 

Enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att bestämma att en lag helt eller delvis ska träda i kraft innan republikens president har fattat beslut om utövandet av sin vetorätt. Detta kan göras då ett anslag i landskapets budget förutsätter att en landskapslag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapslagen ska träda i kraft snabbt. Den föreslagna lagen uppfyller kraven för att lagen ska behandlas som en budgetlag.

 

7. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i sam-arbete med landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning och finansavdelning samt AMS.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd

 

6a § Indexjustering av studiestöd. Landskapsregeringen föreslår ett tillfälligt nytt 2 mom. gällande att utöver den ordinarie årliga indexjusteringen i 1 mom., så ska beloppen i 7 - 16 §§ och 20 § 2 mom. i landskapslagen om studiestöd för studiepenning, vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg, försörjartillägg och extra tillägg för studerande under 18 år indexjusteras med 3,5 % beräknat från och med den 1 augusti 2022. Den extra indexjusteringen görs däremot inte av föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom.

     Den tillfälliga extra indexjusteringen ska gälla för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. De indexjusterade beloppen ska fastställas och utbetalas retroaktivt utan särskild ansökan av AMS. Då den ordinarie indexjusteringen enligt 1 mom. görs år 2023 ska den inte inkludera den extra indexjusteringen om 3,5 %.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Landskapsregeringen avser att besluta om lagens ikraftträdande vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut eftersom det är angeläget i förhållande till lagens syfte att de åtgärder som lagen möjliggör genomförs så snart som möjligt. Avsikten är således att den förslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt under hösten 2022.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 6a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan paragrafen lyder i 2021/55, ett nytt 2 mom., som följer:

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver vad som anges i 1 mom. ska beloppen för studiestöden i 7 - 16 §§ och 20 § 2 mom. från och med den 1 augusti 2022 justeras med 3,5 %. De indexjusterade beloppen fastställs och utbetalas retroaktivt utan särskild ansökan av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den ordinarie indexjusteringen enligt 1 mom. ska inte inkludera den extra indexjusteringen om 3,5 %.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd