Lagförslag 24/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 24/2020–2021

 

Datum

 

 

2021-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjda landskapsandelar för 2021

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

För att stärka kommunernas förutsättningar att hantera följderna av pandemin föreslår landskapsregeringen att landskapsandelarna höjs temporärt för finansåret 2021.

     Genom förslaget ökar de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten och grundskolan med sammanlagt cirka 1,2 miljoner. Av beloppet betalas cirka två tredjedelar direkt till primärkommunerna, medan den resterande delen kanaliseras till kommunerna via kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst.

     De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas på landskapsandelarna för finansåret 2021 och föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredning och ikraftträdande. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) konstaterar i sin rapport ”Konjunkturläget våren 2021” (ÅSUB Rapport 2021:2) att kommunerna ser ut att ha klarat sig bättre än vad som befarades under förra våren då pandemin slog till. Kommunernas budgetar för 2021 visar dock att kostnaderna stiger och intäkterna sjunker. Enligt den nämnda rapporten väntades verksamhetsintäkterna uppgå till 65,7 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 211,5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget, det vill säga nettodriftskostnaderna, beräknades därmed bli 145,8 miljoner euro. Jämfört med de preliminära beräkningarna för 2020 är det budgeterade verksamhetsbidraget drygt 7 miljoner euro högre.

     Enligt budgetuppgifterna förväntas skattefinansieringen, det vill säga skatteintäkterna och landskapsandelarna tillsammans, vara 141,3 miljoner euro. Skatteintäkterna bedöms utgöra drygt 107,6 miljoner euro medan landskapsandelarna beräknas utgöra cirka 33,7 miljoner euro. Jämfört med de preliminära beräkningarna för 2020 är den budgeterade skattefinansieringen cirka 11,7 miljoner euro lägre.

     Årsbidraget, som visar hur mycket som finns kvar för amorteringar och avskrivningar efter att de löpande kostnaderna täckts, beräknas enligt kommunernas budgetar vara negativt 2021, cirka -3,5 miljoner euro. Ingen av kommunerna har en budget där årsbidraget täcker kommunens avskrivningar och nedskrivningar. Prognosen för 2020 tyder på att årsbidraget i fjol uppgick till cirka 15,5 miljoner.

     Samtliga kommuner budgeterar ett negativt resultat för 2021. Räkenskapsperiodens resultat bedöms sammantaget vara cirka -15,6 miljoner euro. Jämfört med prognosen för 2020 rör det sig om en minskning med cirka 21 miljoner euro. De totala bruttoinvesteringarna beräknas vara 19,7 miljoner euro 2021. Beloppet är nästan en halv miljon euro lägre jämfört med det prognostiserade utfallet för 2020.

     Effekterna av pandemin på den kommunala ekonomin under 2020 mildrades bland annat genom stöd från landskapet och tillfälliga omstruktureringar. Det råder dock en stor osäkerhet kring hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. Den totala kostnaden för pandemin är ännu inte känd och en del av effekterna förväntas bli tydliga först med fördröjning. Till exempel effekterna av den ökade arbetslösheten är sådana som väntas komma med en viss fördröjning. Förutom ett direkt bortfall i de kommunala skatteintäkterna kan ökad arbetslöshet innebära stigande kostnader inom de tjänste- och serviceområden som den kommunala sektorn ansvarar för, exempelvis utkomststöd och bostadsbidrag.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

I sitt förslag till andra tilläggsbudget för 2021 gör landskapsregeringen bedömningen att coronapandemin kommer att påverka den åländska ekonomin negativt under flera år. Trots att det av den ovan nämnda rapporten framgår att kommunerna ser ut att ha klarat sig bättre än väntat förra året, råder fortfarande ett synnerligen utmanande läge i det åländska samhället, såväl socialt som ekonomiskt. Utöver konsekvenserna av den ökade arbetslösheten kan också andra följder av de restriktioner som har rått under pandemin visa sig med fördröjning. Sådana följder kan exempelvis hänga samman med att en del elever har haft problem med distansundervisningen i grundskolan, att många äldre har upplevt en ökad isolering samt att nedstängningar och även distansarbete i en del fall kan ha förvärrat redan problematiska familjeförhållanden.

     Med hänvisning till den osäkerhet som för närvarande råder kring den framtida utvecklingen och ovissheten när det gäller effekterna av pandemin, särskilt på de verksamhetsområden som kommunerna ansvarar för, föreslår landskapsregeringen att överföringarna till kommunerna under innevarande år höjs med 1,2 miljoner euro. Höjningen sker genom att de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten samt grundskolan höjs. På det sättet stärks den kommunala sektorns resurser så att förutsättningarna förbättras när det gäller att hantera de olika problem som kan komma att uppstå till följd av pandemin.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Den direkta ekonomiska effekten av förslaget blir att överföringarna från landskapet till kommunerna ökar med cirka 1,2 miljoner euro under 2021. Anslag för detta har tagits upp i landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för 2021 (se moment 41500 och 52000). Ungefär en tredjedel av beloppet betalas till Kommunernas socialtjänst (KST), vilket förväntas sänka kommunernas betalningsandelar till kommunförbundet. De resterande två tredjedelarna av beloppet tillfaller primärkommunerna direkt. Fördelningen mellan de enskilda kommunerna och KST framgår av följande tabell:

 

Landskapsandelar enligt

förslaget

Skillnad mot gällande lag

 

Totalt, euro

Euro/inv.

Totalt, euro

Euro/inv.

Brändö

952 760

2 141

22 306

50

Eckerö

1 974 523

2 074

43 505

46

Finström

3 775 381

1 456

69 421

27

Föglö

1 369 271

2 579

32 326

61

Geta

1 399 713

2 822

31 244

63

Hammarland

3 017 798

1 906

52 793

33

Jomala

4 399 944

841

84 028

16

Kumlinge

803 765

2 560

15 968

51

Kökar

627 539

2 705

11 435

49

Lemland

2 762 799

1 346

52 932

26

Lumparland

683 830

1 868

24 992

68

Saltvik

2 496 279

1 350

61 686

33

Sottunga

119 333

1 356

2 523

29

Sund

1 881 780

1 839

42 611

42

Vårdö

1 484 902

3 322

30 146

67

Mariehamn

4 604 534

394

223 194

19

 

 

KST

3 617 434

391 074

 

 

 

Åland

35 971 587

1 204

1 192 186

40

 

     Förutom att landskapets kostnader ökar med cirka 1,2 miljoner, innebär förslaget ett visst administrativt merarbete för landskapsregeringen genom att besluten om de aktuella landskapsandelarna för 2021 måste fattas på nytt. Effekten bedöms dock vara marginell. Andra konsekvenser av förslaget är mycket svårbedömda eftersom de helt och hållet är beroende av hur kommunerna och KST fördelar resurserna inom sina verksamhetsområden.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Lagförslaget har beretts vid lagberedningen, medan de beräkningar som ligger till grund för förslaget har utförts vid finansavdelningen. Av tidsskäl har lagförslaget inte skickats på någon remiss.

     När lagen träder i kraft upphävs landskapsregeringens beslut om fastställande av de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten och grundskolan för finansåret 2021. Nya beslut ska fattas så snart som möjligt efter ikraftträdandet och de nämnda landskapsandelarna justeras retroaktivt från årets början.

     Den föreslagna lagen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för 2021. Landskapsregeringen bedömer dock inte att det finns skäl för att lagen ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen, det vill säga innan den har genomgått lagstiftningskontrollen. Det är ändå angeläget att den träder i kraft så snart som möjligt, så att landskapsandelarna för 2021 kan fastställas enligt de ändrade bestämmelserna och betalas ut till kommunerna och KST. Datum för ikraftträdande bör därför lämnas öppet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras temporärt 5 § 1 mom., 6a § och 10 § 1 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna, sådana de lyder i landskapslagen 2020/129, som följer:

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 13,7 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6a §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten finansåren 2021–2024

     Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § är landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten under finansåret 2021 14,8 procent och under finansåren 2022–2024 13,2 procent av normkostnaden eller av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med antalet invånare i landskapet.

 

10 §

Landskapsandel för grundskolan

     Landskapsandelen för grundskolan är 21,9 procent av normkostnaden för grundskolan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …. Lagens 5 och 10 §§ gäller till och med den 31 december 2021, och lagens 6a § gäller till och med den 31 december 2024.

     Lagens 5 och 10 §§ tillämpas på de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen och grundskolan för finansåret 2021. Lagens 6a § tillämpas på den kostnadsbaserade landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten för finansåren 2021–2024. Genom denna lag upphävs landskaps­regeringens beslut om fastställande av de nämnda landskapsandelarna för 2021. Landskapsregeringen fastställer landskapsandelarna för 2021 enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 maj 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 24/2020-2021