Höjda landskapsandelar för 2021

Lagförslag LF 24/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

För att stärka kommunernas förutsättningar att hantera följderna av pandemin föreslår landskapsregeringen att landskapsandelarna höjs temporärt för finansåret 2021.
Genom förslaget ökar de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten och grundskolan med sammanlagt cirka 1,2 miljoner. Av beloppet betalas cirka två tredjedear direkt till primärkommunerna, medan den resterande delen kanaliseras till kommunerna via kommunalförbundet Kommunernas social-tjänst.
De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas på landskapsandelarna för finansåret 2021 och föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter